ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Υπηρεσίες ΟΣΔΕ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έργα περιβάλλοντος

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Μελέτες γεωργικών επενδύσεων

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Οργάνωση παραγωγής

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Συστήματα ποιότητας

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Αδειοδοτήσεις επιχειρήσεων

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Συνεργατικές ομάδες
previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

13.2 Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς (εξισωτική μειονεκτηκά)

 

     Περιγραφή

    agrotisa Η ενίσχυση αποσκοπεί στην αντιστάθμιση του πρόσθετου κόστους ή/και του διαφυγόντος εισοδήματος που προκαλείται από την άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας εντός περιοχών που υπόκεινται σε φυσικούς περιορισμούς και μέχρι των καθορισμό τους εντός των περιοχών της Οδηγίας του Συμβουλίου 81/645/ΕΟΚ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει..

     Η ενίσχυση χορηγείται προκειμένου να αποζημιωθούν οι γεωργοί για τις πρόσθετες δαπάνες και την απώλεια εισοδήματος, που σχετίζονται με μειονεκτήματα της γεωργικής παραγωγής από φυσικούς περιορισμούς, σε σύγκριση με περιοχές που δεν πλήττονται από τα σχετικά μειονεκτήματα.

 Φυσικά Πρόσωπα-Νομικά πρόσωπα

 

Περιγραφή του τύπου πράξης

     Το υπομέτρο 13.2 συμβάλλει εξ ολοκλήρου στην περιοχή εστίασης 4Α σχετικά με την αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας, δεδομένου ότι με τη μη εγκατάλειψη των περιοχών αυτών, την ενθάρρυνση της συνεχούς χρήσης των γεωργικών γαιών και την προώθηση αειφόρων γεωργικών συστημάτων επιτυγχάνεται η διατήρηση ή/και ενίσχυση της βιοποικιλότητας.

Είδος στήριξης

    Οι ενισχύσεις έχουν την μορφή ετήσιων πληρωμών ανά εκτάριο γεωργικής έκτασης, στην οποία ασκείται γεωργική δραστηριότητα εντός περιοχών που υπόκεινται σε φυσικούς περιορισμούς καθώς και στους σημερινούς δικαιούχους, οι οποίοι δε θα είναι επιλέξιμοι με την νέα οριοθέτηση.
    Οι δικαιούχοι των περιοχών οι οποίοι δε θα είναι επιλέξιμοι με τη νέα οριοθέτηση, θα συνεχίσουν να λαμβάνουν ενίσχυση από την ολοκλήρωση της νέας οριοθέτησης και για περίοδο 4 ετών το μέγιστο, όπως καθορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου 31 Καν. 1305/2013. Η ετήσια ενίσχυση θα αποτελεί φθίνων ποσοστό της ενίσχυσης που λαμβάνουν την περίοδο 2007-2013 ως ακολούθως:
• 1ο έτος 80% της ενίσχυσης που ελάμβαναν το 2007-2013
• 2ο έτος 60% της ενίσχυσης που ελάμβαναν το 2007-2013
• 3ο έτος 40% της ενίσχυσης που ελάμβαναν το 2007-2013
• 4ο έτος 20% της ενίσχυσης που ελάμβαναν το 2007-2013

Δικαιούχοι

     Δικαιούχοι του μέτρου μπορούν να κριθούν φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία είναι ενεργοί γεωργοί κατά την έννοια του άρθρου 9 Καν (ΕΕ) 1307/2013 και ασκούν γεωργική δραστηριότητα εντός των μειονεκτικών περιοχών α) με την υφιστάμενη οριοθέτηση και β) μετά την ολοκλήρωση της νέας οριοθέτησης, εντός περιοχών που υπόκεινται σε φυσικούς περιορισμούς βάσει των βιοφυσικών κριτηρίων που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του Καν. (ΕΕ) 1305/2013.
Οι δικαιούχοι των υφιστάμενων περιοχών που δεν θα είναι επιλέξιμοι με την νέα οριοθέτηση, θα συνεχίσουν να λαμβάνουν ενίσχυση από την ολοκλήρωση της νέας οριοθέτησης και για περίοδο 4 ετών το μέγιστο.

Επιλέξιμες δαπάνες

     Η ενίσχυση χορηγείται προκειμένου να αποζημιωθούν οι γεωργοί για το σύνολο των πρόσθετων δαπανών και την απώλεια εισοδήματος, που σχετίζονται με μειονεκτήματα της γεωργικής παραγωγής στις περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα, σε σύγκριση με περιοχές που δεν πλήττονται από τα σχετικά μειονεκτήματα.

Όροι επιλεξιμότητας

     Οι δικαιούχοι είναι ενεργοί γεωργοί κατά την έννοια του άρθρου 9 Καν (ΕΕ) 1307/2013, όπως εξειδικεύεται βάσει του άρθρου 3 της Υπουργικής Απόφασης 104/7056 «Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (ΦΕΚ147Β/22.1.2015), όπως κάθε φορά ισχύει.
     Στην περίπτωση δικαιούχων φυσικών προσώπων, αυτοί είναι, ενήλικα άτομα και δεν έχουν αποχωρήσει από την ενεργό επαγγελματική δραστηριότητα.
Η ενίσχυση χορηγείται μόνο για τις εκτάσεις της εκμετάλλευσης που βρίσκονται εντός των μειονεκτικών περιοχών με την υφιστάμενη οριοθέτηση και, μετά την ολοκλήρωση της νέας οριοθέτησης, εντός περιοχών που υπόκεινται σε φυσικούς περιορισμούς.

 

Καθορισμός των κριτηρίων

Η υποβολή αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2018.

Η αίτηση στήριξης αποτελεί παράλληλα αίτηση πληρωμής και υποβάλλεται ταυτόχρονα με την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ, από τον ίδιο το γεωργό ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του και συγκεκριμένα:

είτε απευθείας στον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω online συστήματος,
είτε μέσω ενός πιστοποιημένου Φορέα υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης.

Η αίτηση καταχωρίζεται στην κεντρική βάση δεδομένων του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΟΠΣΕΑΕ) και μετά την οριστικοποίησή της λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου. Ένα αντίτυπο παραλαμβάνεται, τηρείται και φυλάσσεται μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από το γεωργό, ενώ στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στον πιστοποιημένο φορέα υποβολής της αίτησης τηρείται ο φάκελος σε ηλεκτρονική μορφή. Ο παραγωγός υποχρεούται σε οποιοδήποτε έλεγχο να προσκομίζει τα πρωτότυπα παραστατικά.
Η ορθή καταχώρηση και υποβολή της ενιαίας αίτησης στη διαδικτυακή εφαρμογή, η πληρότητα του ηλεκτρονικού φακέλου και η εμπρόθεσμη οριστικοποίηση της είναι της αποκλειστικής ευθύνης του αιτούντος.

Ποσά και ποσοστά στήριξης

    Η ενίσχυση για την αντιστάθμιση του διαφυγόντος εισοδήματος και του πρόσθετου κόστους που συνεπάγεται η άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας στις ορεινές περιοχές καθορίζεται στα 95 ευρώ ανά εκτάριο.
Αναλυτικότερα στην ετήσια Πρόσκληση.

Λοιπά υποβολής

 Περίοδος υποβολής

Από 2/4/2018 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού


 Περιοχή εφαρμογής - Κατανόμη

Περιοχή εφαρμογής: Ολη η χώρα

Κατανωμή             : 

Το Υπομέτρο 13.2 εφαρμόζεται στις περιοχές που υπόκεινται σε φυσικούς περιορισμούς που προκαλούνται από δυσχερείς κλιματολογικές ή εδαφολογικές συνθήκες ή συνδυασμό τους, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 32 Καν (ΕΕ) 1305/2013.

 

 

  Κατάσταση

Η δράση έχει προκηρυχθεί  οι υποβολές ολοκληρώθηκαν στις 15/06/2018 μέσω των αιτήσεων ΟΣΔΕ 2018
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 Προυπολογισμός

 

Κοινοτική Συμμετοχή Μ13

950.005.216
0
0
0

Δημόσια Δαπάνη Προκύριξης

82.000.000
0
0
0

Ποσοστό %  Δαπάνης

75%
2017
2016
2015

 

Σχετικά αρχεία

 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

 

  Επιστροφή στα Μέτρα

Τα έργα μας

• 35000 Φάκελοι Άμεσων επιδοτήσεων (ΟΣΔΕ) • 220 Εφαρμογές συστημάτων παραγωγής

• 1550 πιστοποιήσεις ορθολογικής χρήσης φαρμάκων • 120 Μελέτες οργανώσεις περιβάλλοντος

• 800 Σχέδια δράσης Νέων αγροτών • 650 Οικονομικά Επενδυτικά σχέδια

• 3500 Προγράμματα Βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας • 120 Μελέτες οργανώσεις περιβάλλοντος

• 45 Κτηνοτροφικές κατασκευές • 120 Εφαρμογές συστημάτων παραγωγής

• Χιλιάδες φυτό υγειονομικές και κτηνοτροφικές συνεργασίες και συμβουλές

Slider

Το ανθρώπινο δυναμικό μας

          Επικοινωνία             

          ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

arxigramma1

Χριστουγέννων 44 - 6
Μυτιλήνη ΤΚ 81100
Δεξιός λιμενοβραχίονας
 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΣΔΕ
Αλκαίου και Αρίωνος γωνία
τηλ +30 22510 47555
 

          Συνδεθείτε μαζί μας     

         

Ακολουθήσε το newsletter μας
Joomla Extensions powered by Joobi
© 2012-2018 Γεωτεχνική Αιγαίου