ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Υπηρεσίες ΟΣΔΕ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έργα περιβάλλοντος

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Μελέτες γεωργικών επενδύσεων

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Οργάνωση παραγωγής

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Συστήματα ποιότητας

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Αδειοδοτήσεις επιχειρήσεων

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Συνεργατικές ομάδες
previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων σε ανοικτό χώρο

Η άδεια παραγωγού πωλητή υπαίθριου εµπορίου χορηγείται σε:

α) φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι επαγγελµατίες αγρότες, σύµφωνα µε το ν. 3874/2010 (Α΄ 151),

β) αγροτικούς συνεταιρισµούς, γυναικείους συνεταιρισµούς, οµάδες παραγωγών και οργανώσεις παραγωγών του ν. 4384/2016 (Α΄ 78), αποκλειστικά για τη διάθεση προϊόντων των µελών τους.

Οι επαγγελµατίες αγρότες µπορούν να δραστηριοποιούνται σε πάσης µορφής υπαίθριες αγορές, καθώς και στο στάσιµο και πλανόδιο εµπόριο, αναλόγως της άδειας που τους έχει χορηγηθεί.

Οι αγροτικοί και γυναικείοι συνεταιρισµοί, καθώς και οι οµάδες και οργανώσεις παραγωγών, µπορούν να δραστηριοποιούνται µόνο σε οργανωµένες αγορές, όπως οι λαϊκές αγορές και οι αγορές καταναλωτών. Κάθε συνεταιρισµός, οµάδα ή οργάνωση παραγωγών δικαιούται µία (1) άδεια λαϊκής αγοράς ανά είκοσι (20) µέλη και όχι περισσότερες από δέκα (10) άδειες και κάθε γυναικείος συνεταιρισµός µία άδεια ανά δέκα (10) µέλη και όχι περισσότερες από δύο (2) άδειες. Τα προϊόντα που διατίθενται από τους συνεταιρισµούς συνοδεύονται υποχρεωτικά από παραστατικά στοιχεία, από τα οποία αποδεικνύεται από ποιόν παραγωγό προέρχονται τα είδη. Ειδικά για τους γυναικείους συνεταιρισµούς, η πρώτη ύλη των παραγόµενων προϊόντων δεν απαιτείται να είναι ιδίας παραγωγής των µελών του. Σε κάθε λαϊκή αγορά οι ανωτέρω συνεταιρισµοί, οι οµάδες και οι οργανώσεις παραγωγών δεν επιτρέπεται να κατέχουν περισσότερες της µίας (1) θέσης. Οι παραγωγοί πωλητές µπορούν να υποβοηθούνται ή να αναπληρώνονται από το σύζυγο ή τα τέκνα τους, εφόσον αυτοί δεν κατέχουν άδεια υπαίθριου εµπορίου, χωρίς επιπρόσθετες διατυπώσεις πέραν της απλής δήλωσης των προσώπων αυτών στην αρµόδια αρχή, της υποβολής πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης και της καταχώρισης των στοιχείων τους στο έντυπο της άδειας του παραγωγού πωλητή. Στις περιπτώσεις απουσίας από τον πάγκο για τους λόγους που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 24, ο παραγωγός αναπληρώνεται από τον/την σύζυγο ή τα τέκνα. Αν ο παραγωγός δεν έχει σύζυγο ή τέκνα ή τα πρόσωπα αυτά δηλώσουν εγγράφως ότι δεν επιθυµούν να αναπληρώσουν τον αδειούχο, επιτρέπεται η προσωρινή αναπλήρωση του παραγωγού από δηλωµένο υπάλληλο. Στην περίπτωση συνεταιρισµού, οµάδας ή οργάνωσης παραγωγών, όταν ο δηλωµένος υπάλληλος κωλύεται στη διενέργεια των πωλήσεων, αντικαθίσταται µε άλλον δηλωµένο υπάλληλο ύστερα από γνωστοποίηση στο δήµο της έδρας του συνεταιρισµού. Τις πωλήσεις µπορεί επίσης να διενεργεί συνεταιριζόµενος παραγωγός.blackberries 1539540 480

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η πώληση γαλακτοκοµικών προϊόντων αποκλειστικά σε λαϊκές αγορές και από ιδιοκτήτες «µικρών επιχειρήσεων» παραγωγής τυροκοµικών προϊόντων-µη κτηνοτρόφους, κατά την έννοια του άρθρου 1 της 3724/162303/22.12.2014 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (Β΄ 3438), εφόσον δεν διαθέτουν εµπορικό κατάστηµα λιανικής πώλησης. Η άσκηση της υπαίθριας εµπορικής δραστηριότητας επιτρέπεται στους παραγωγούς µετά την έκδοση σχετικής άδειας. Η εν λόγω άδεια φέρει την ονοµασία «ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ». Ο δικαιούχος ή το άτοµο που τον αναπληρώνει οφείλει να φέρει το πρωτότυπο έντυπο της αδείας καθ’ όλη τη διάρκεια της δραστηριότητάς του, να το επιδεικνύει στα ελεγκτικά όργανα και να το διατηρεί σε καλή κατάσταση. Απώλεια του εντύπου της άδειας συνεπάγεται αδυναµία δραστηριοποίησης µέχρι την επανέκδοσή του. Αρµόδια αρχή έκδοσης και ανανέωσης των αδειών παραγωγών πωλητών είναι ο δήµος της µόνιµης κατοικίας του παραγωγού.

 

Τα έργα μας

• 35000 Φάκελοι Άμεσων επιδοτήσεων (ΟΣΔΕ) • 220 Εφαρμογές συστημάτων παραγωγής

• 1550 πιστοποιήσεις ορθολογικής χρήσης φαρμάκων • 120 Μελέτες οργανώσεις περιβάλλοντος

• 800 Σχέδια δράσης Νέων αγροτών • 650 Οικονομικά Επενδυτικά σχέδια

• 3500 Προγράμματα Βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας • 120 Μελέτες οργανώσεις περιβάλλοντος

• 45 Κτηνοτροφικές κατασκευές • 120 Εφαρμογές συστημάτων παραγωγής

• Χιλιάδες φυτό υγειονομικές και κτηνοτροφικές συνεργασίες και συμβουλές

Slider

Το ανθρώπινο δυναμικό μας

          Επικοινωνία             

          ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

arxigramma1

Χριστουγέννων 44 - 6
Μυτιλήνη ΤΚ 81100
Δεξιός λιμενοβραχίονας
 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΣΔΕ
Αλκαίου και Αρίωνος γωνία
τηλ +30 22510 47555
 

          Συνδεθείτε μαζί μας     

         

Ακολουθήσε το newsletter μας
Joomla Extensions powered by Joobi
© 2012-2018 Γεωτεχνική Αιγαίου