ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Υπηρεσίες ΟΣΔΕ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έργα περιβάλλοντος

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Μελέτες γεωργικών επενδύσεων

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Οργάνωση παραγωγής

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Συστήματα ποιότητας

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Αδειοδοτήσεις επιχειρήσεων

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Συνεργατικές ομάδες
previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

BIOΟλοκληρωθήκαν σήμερα οι καταβολές των ενισχύσεων για απώλεια εισοδήματος στους δικαιούχους των Μέτρων 11.1.1 και 11.2.1 Βιολογική Γεωργία για το έτος 2018.
Τα χρήματα της ενίσχυσης έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων και είναι διαθέσιμα από σήμερα.

Όσοι έχουν υποβάλει αίτηση πληρωμής μέσω της Γεωτεχνικής Αιγαίου μπορούν να επικοινωνούν με τα γραφεία της εταιρίας μας για ατομική ενημέρωση για το ύψος της πληρωμής και ότι άλλο έχει σχέση με τις επιδοτήσεις βιολογικής γεωργίας.

 

 

Ανακοίνωση ΟΠΕΚΕΠΕ 29/11/2018

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αριθ. 2848/145689/28-12-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 4310/Β'/ 2016) για τον καθορισμό πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020, όπως τροποποιημένη ισχύει, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων, ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 29/11/2018 η καταβολή της ενίσχυσης προκαταβολής του 75% των αιτούμενων ποσών ενίσχυσης για απώλεια εισοδήματος (δεν συμπεριλαμβάνονται δαπάνες παραστατικών πιστοποίησης και εργαστηριακών αναλύσεων) στους ενταγμένους παραγωγούς στις δράσεις Φυτικής Κατεύθυνσης 11.1.1. και 11.2.1. (Βιολογική Γεωργία) του δεύτερου έτους εφαρμογής 2018.

Το ποσό που καταβάλλεται ανέρχεται σε 21.906.477,17 €, αφορά σε 10.378 δικαιούχους πανελλαδικά και ξεκινά σήμερα η διαδικασία πίστωσης των τραπεζικών λογαριασμών.

 • Οι δικαιούχοι έχουν πρόσβαση στους αναλυτικούς πίνακες με τα στοιχεία του υπολογισμού της πληρωμής τους με τη χρήση των κωδικών τους στην διαδικτυακή εφαρμογή του Μέτρου (https://p2.dikaiomata.gr/Organics16).
 • Κατά των αποτελεσμάτων της πληρωμής προκαταβολής, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 της ανωτέρω απόφασης, οι παραγωγοί δύναται να υποβάλλουν σχετική ενδικοφανή προσφυγή, αρχής γενομένης από τη Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018 και εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, δηλαδή έως και την Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2018, ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της Δράσης με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών.
 • Με την ενδικοφανή προσφυγή οι παραγωγοί δύνανται να προβούν σε υποβολή αντιρρήσεων κατά των ευρημάτων (κωδικών) που έχουν προκύψει κατά την πληρωμή της προκαταβολής τους ή/και να προβούν σε διόρθωση προφανών σφαλμάτων που αφορούν στις Συμβάσεις με Συμβούλους, αναρτώντας τα ορθά στην αντίστοιχη ενότητα "Συμβάσεις με Συμβούλους" του Πληροφοριακού Συστήματος. Παράλληλα, οφείλουν να κινήσουν τις απαραίτητες διοικητικές ενέργειες για τη διόρθωση των δεδομένων στη/στις μηχανογραφική/ές βάση/εις μέσω της/των οποίας/οποίων πραγματοποιείται/ούνται από το ΠΣ οι διασταυρωτικοί έλεγχοι. Διευκρινίζεται ότι τα ευρήματα κατά των οποίων υποβάλλεται ενδικοφανής προσφυγή επανεξετάζονται μόνο μηχανογραφικά αντλώντας δεδομένα από τις σχετικές βάσεις.
Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2018 12:44

Δικαιούχοι Εξισωτικής Αποζημίωσης 2018

 Ανακοινώθηκαν οι δικαιούχου της εξισωτικής αποζημίωσης του έτους 2018.

xoirosarxigramma0     Ολοκληρώθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ η ανάρτηση των εγκεκριμένων και απορριπτόμενων αιτήσεων στο Μέτρο 13.

 • Οι παραγωγοί μπορούν πλέον να γνωρίζουν εάν η αίτησή τους έχει εγκριθεί,το ποσό της προκαταβολής που θα πάρουν από την πληρωμή που θα ακολουθήσει το δεύτερο δεκαήμερο του Δεκέμβριου.
 • Για την άμεση πληροφόρηση των πελατών μας που κάνουν χρήση των υπηρεσιών μας  η Γεωτεχνική Αιγαίου δίνει την δυνατότητα σε όσους υπέβαλλαν αίτηση ΟΣΔΕ το 2018  να ενημερωθούν από τις ψηφιακές υπηρεσίες μας τα ατομικά αποτελέσματα άμεσα και γρήγορα.
 • Αξιοποιώντας το ανθρώπινο τεχνικό δυναμικό της εταιρίας μας  αναπτύξαμε την  εφαρμογή e_agrotsek στην οποία προσαρτήσαμε όλα τα τεχνικά εργαλεία για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με την δέσμευση εμπιστευτικότητας και διαχείρισης δεδομένων που τηρεί και εφαρμόζει η Γεωτεχνική Αιγαίου.

 

 

Συμπληρώστε τα πεδία που απαιτούνται για ασφαλή είσοδο στην εφαρμογή και ελέγξτε τα αποτελέσματα της αίτησής σας στο Μέτρο 13

   

 

 

 Όσοι έχετε υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ σε άλλο φορέα για να ενημερωθείτε πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω

Επισημαίνεται ότι παραγωγοί, οι οποίοι έχουν υποβάλει Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης online για τα έτη 2014-2018 ΔΕΝ απαιτείται να παραλάβουν εκ νέου κωδικό.

 Εντάσεις

 • Κατά των αποτελεσμάτων  οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί δύνανται να υποβάλουν ενδικοφανή προσφυγή (ένσταση) εντός 10 εργασίμων ημερών, αρχής γενομένης από την Τρίτη 27.11.2018, μέχρι και την Δευτέρα 10.12.2018 μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «Καρτέλα του Αγρότη», απευθείας στις Περιφερειακές Διευθύνσεις, Περιφερειακές Μονάδες ή Νομαρχιακές Μονάδες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.  

Συνημμένη η σχετική εγκύκλιος υποβολής ενδικοφανών προσφυγών ( ΑΔΑ: Ω9ΑΠ46ΨΧΞΧ-ΕΓΤ )  

 • Επισημαίνεται ότι:
  • οι παραγωγοί που χαρακτηρίστηκαν «συνταξιούχοι» από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) του Υπ. Οικονομικών απορρίφθηκαν, είτε επρόκειτο για άμεση είτε για έμμεση σύνταξη, δεδομένου ότι δε μας παρασχέθηκε ο διαχωρισμός μεταξύ των δύο περιπτώσεων. Οι παραγωγοί που ανήκουν στη δεύτερη κατηγορία έχουν τη δυνατότητα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σχετική εγκύκλιο, προκειμένου να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να αποχαρακτηριστούν ως συνταξιούχοι με άμεση σύνταξη,
  • οι παραγωγοί οι οποίοι δεν είχαν εκκαθαριστεί οι φορολογικές τους δηλώσεις και ως εκ τούτου ήταν εν δυνάμει υπό έλεγχο ως προς την ιδιότητα του «συνταξιούχου», θεωρήθηκαν «μη συνταξιούχοι» για τις ανάγκες της πρώτης κατάταξης. Οι εν λόγω παραγωγοί θα δεσμευτούν από την επικείμενη πληρωμή προς έλεγχο της ιδιότητας τους ως «συνταξιούχοι» και θα έχουν τη δυνατότητα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής πληρωμής συνυποβάλλοντας τα σχετικά δικαιολογητικά
  • ο χαρακτηρισμός της ιδιότητας του «ενεργού γεωργού» έχει προκύψει από το τελευταίο αρχείο της Α.Α.Δ.Ε. που χρησιμοποιήθηκε και για την πληρωμή προκαταβολής των Άμεσων Ενισχύσεων (Βασική Ενίσχυση),
  • οι παραγωγοί οι οποίοι δεν είχαν εκκαθαριστεί και ως εκ τούτου ήταν υπό έλεγχο ως προς την ιδιότητα του ενεργού γεωργού, θεωρήθηκαν «ενεργοί» για τις ανάγκες της πρώτης κατάταξης,
  • Για τη δεύτερη και τελική κατάταξη των αιτήσεων θα ληφθεί από τη Α.Α.Δ.Ε. νέο, επικαιροποιημένο αρχείο ως προς το χαρακτηρισμό του ενεργού γεωργού,
  •    Οι παραγωγοί που απορρίπτονται ως «κάτοικοι εξωτερικού» έχουν τη δυνατότητα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής, προκειμένου να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
 

Για ακόμη μια φορά η Γεωτεχνική Αιγαίου αξιοποιώντας την απ’ ευθείας ενημέρωση από τους καθ’ ύλην αρμοδίους του υπουργείου και όχι από πληροφορίες του FB και του διαδικτύου έρχεται να ενημερώσει επίσημα τους πελάτες της ότι, το επόμενο χρονικό διάστημα μέχρι το τέλος του έτους θα ενεργοποιηθούν υπομέτρα και δράσεις που το χρονικό διάστημα αυτό προετοιμάζονται από το ΥΠΑΑΤ

   Άμεσα μέχρι το τέλος του έτους είναι προγραμματισμένες να ξεκινήσουν δύο δράσεις των Μέτρων του Π.Α.Α 2014-2020 συγκεκριμένα:

 1. Ενίσχυση μικρών εκμεταλλεύσεων Μέτρου 6 υπομέτρο 6.2 (πρώτη πρόσκληση).
 2. Βιολογική γεωργία (δεύτερη διευρυμένη πρόσκληση με επιπλέον έγκριση από την ΕΕ)

 

ΜΕΤΡΟ 6

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6.3  Ενισχύσεις για την ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων

farma

Με την πρώτη πρόσκληση του Υπομέτρου 6.3 για πρώτη φορά στην χώρα μας θα υλοποιηθεί δράση του Π.Α.Α που προβλέπει την εφάπαξ οικονομική στήριξη σε μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις .

Συγκεκριμένα γίνεται προσπάθεια μέχρι το τέλος του έτους να εκδοθεί η υπουργική απόφαση για το

υπομέτρο 6.3 Ενισχύσεις για τη σύσταση επιχείρησης για την ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

ώστε στις αρχές του έτους (2019) να ετοιμαστεί και η μηχανογραφική εφαρμογή στο Π.Σ.Κ.Ε προκειμένου να καταστεί δυνατή η έκδοσή της σχετικής Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων όλων όσων επιθυμούν και πληρούν τις προϋποθέσεις της σχετικής υπουργικής απόφασης.

Στόχος της δράσης είναι να ενισχυθούν με οικονομική στήριξη 14.000 € 5000 δικαιούχοι μικρών εκμεταλλεύσεων από 5000 έως 7999 τυπικής απόδοσης. (Τυπική απόδοση είναι τεχνικός δείκτης με βάση το είδος και την ποσότητα των καλλιεργειών και των εκτροφών της εκμετάλλευσης)

Επιπλέον βασική προϋπόθεση είναι να δημιουργήσουν μέσα στην επόμενη τριετία  εκμετάλλευση πάνω από 8000 τυπικής απόδοσης και ταυτόχρονα να αποκτήσουν και την ιδιότητα του επαγγελματία γεωργού.

Δικαιώματος συμμέτοχης θα έχουν όσοι πληρούν τα παρακάτω κριτήρια.

 • Έχουν υποβάλει δήλωση καλλιέργειας στο ολοκληρωμένο σύστημα ΟΣΔΕ το 2018
 • Έχουν ηλικία μέχρι και τα 61 έτη (και όχι ότι φημολογείται μέχρι 56)
 • Είναι αρχηγοί οικογενειακής γεωργικές εκμετάλλευσης
 • Υποβάλουν με την αίτηση και σχέδιο δράσης τουλάχιστον τριετίας
 • Έχουν ατομικές ή οικογενειακές εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται σε μικρές κοινότητες (έως και 5.000 κάτοικοι).
 • Οι υποψήφιοι δικαιούχοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων τουλάχιστον ως κάτοχοι εκμεταλλεύσεων.

Δεν μπορούν να κριθούν δικαιούχοι του προγράμματος όσοι

 • Έχουν επιδοτηθεί από οποιαδήποτε πρόσκληση στο μέτρο των Νέων Γεωργών.
 • Όσοι είναι μέλη οικογενειακής εκμετάλλευσης(αποκλείονται ο/η σύζυγος υφιστάμενου κατ’ επάγγελμα γεωργού στην οικογένεια)

Επιπλέον με εισοδηματικά κριτήρια στην βαθμολογία προτεραιότητα θα έχουν και θα κριθούν ευκολότερα δικαιούχοι όσοι έχουν εισόδημα μέχρι και 3000 ευρώ, καθώς και όσοι έχουν επίσης χαμηλό οικογενειακό εισόδημα.

Το ύψος του προϋπολογισμού της πρόσκλησης θα ανέχεται σε 70.000.000 € δημόσιας δαπάνης και η κατανομή των κονδυλίων θα γίνει Περιφερειακά όπως έγινε και στο υψόμετρο 6.1 των Νέων γεωργών, δηλαδή θα κατανεμηθεί το ποσό της πρόσκλησης ανά διοικητική Περιφέρεια.

 

arxigramma1

Η Γεωτεχνική Αιγαίου επίσημα πλέον είναι σε θέση να σας ενημερώσει υπεύθυνα και να αναλάβει την προετοιμασία του φακέλου υποβολής της αίτησης σας σε όλες τις διοικητικές Περιφέρειες της χώρας.

 

Αν ενδιαφέρεσθε συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας και σύντομα υπεύθηνος της εταιρίας μας θα επικοινωνήσει μαζί σας. 

Για περισσότερη ενημέρωση  καλέστε στο τηλέφωνο 2251044226 για να προγραμματίσουμε ραντεβού.  

 

 

Επίσης στα περιφερικά μας γραφεία μας

 

22520-29002.

22510-417555.

 

 

 Με οποιονδήποτε τρόπο επικοινωνήσετε πρόθημα θα σας εξυπηρετήσουμε.

 

arxigramma00Η Γεωτεχνική Αιγαίου θα σας ενημερώσει και θα σας κατευθύνει ώστε με απόλυτη επιτυχία να εγκριθείτε και σε αυτό το πρόγραμμα.

 

 

 

 

 

ΜΕΤΡΟ 11   (Δεύτερη Πρόσκληση βιολογικής γεωργίας.)

ΥΠΟΜΕΤΡΑ 11.1.1 & 11.2.1 Στήριξη για τη μετατροπή ή τη διατήρηση των πρακτικών της βιολογικής γεωργίας

biotroΑναμένεται ναέ προκήρυξη μέχρι το τέλος του έτους για το γνωστό σε όλους πλέον πρόγραμμα οικονομικής στήριξης για την διατήρηση ή και την μετατροπή καλλιεργειών για την παραγωγή βιολογικών προϊόντων. Με προσπάθειες των αρμοδίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατάφερε το ΥΠΑΑΤ να εξασφαλίσει πόρους 140.000.000 ευρώ και άνω αν κάνει χρήση και του δικαιώματος για υπερδέσμευση ποσού μέχρι και 10% του αρχικού. Με επιπλέον επίσης διευρυμένο κατάλογο και νέων καλλιεργειών από την προηγουμένη πρόσκληση δίνει το δικαίωμα για αιτήσεις από επιπλέον καλλιεργητές .

Ειδικότερα το πρόγραμμα προβλέπει

 • την ανά διοικητική Περιφέρεια διανομή του κονδυλιού της δημόσιας δαπάνης.
 • Την επιλεξιμότητα των αγροτεμάχιων και των καλλιεργειών όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί στην δήλωση του ολοκληρωμένου συστήματος ΟΣΔΕ το έτος 2018
 • Την υποχρέωση των αιτουντων να είναι γεγραμμένοι στο Μητρώο αγροτών είτε ως κάτοχοι είτε ως επαγγελματίες αγρότες.
 • Να υποχρέωση να κατέχουν την υπο ένταξη αγροτική γη νόμιμα για όσο χρόνο διαρκούν οι υποχρεώσεις του προγράμματος.
 • Οι μόνιμες φυτείες ελαιοκαλλιέργειας θα πρέπει να διαθέτουν πυκνότητα φύτευσης κατ’ ελάχιστον 8 δένδρα ανά στρέμμα.

Δεν μπορούν να κριθούν δικαιούχοι οι παρακάτω κατηγορίες υποψηφίων:

 • όσοι έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της πρόωρης συνταξιοδότησης ή οι σύζυγοι αυτών

Στα κριτήρια επιλογής

 • Προστίθεται και ως κριτήριο αρνητικής βαθμολογίας η συμμετοχή σε άλλες αγροπεριβαλλοντικές δράσεις.
 • Διατηρούνται οι ηλικιακές βαθμολογικες κατατάξεις
 • Μόρια θα λαμβάνουν οι καλλιέργειες σε ευαίσθητες οικολογικά περιοχές με μειωμένη όμως συμμετοχή στην τελική βαθμολογία από την προηγούμενη πρόσκληση.

Επιλέξιμες καλλιέργειες και ύψος ενίσχυσης ανά εκτάριο

Για μετόπη από συμβατική σε βιολογική

ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΔΑΠΑΝΕΣ   ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ €/Ha/έτος
  Με περίοδο μετατροπής Εργαστηριακές αναλύσεις (πρόσθετο κόστος) Πιστοποίηση (κόστος συναλλαγής) Με περίοδο μετατροπής
Ελαιοκομία 629 50 - 679
Σταφίδα 669 50 - 719
Επιτραπέζια σταφύλια 850 50 - 900
Σταφύλια 795 50 - 845
οινοποιήσιμα
Μηλοειδή 594 50 - 644
Πυρηνόκαρπα 850 50 - 900
Εσπεριδοειδή 295 50 - 345
Αραβόσιτος κτηνοτροφικός 550 50 - 600
Αραβόσιτος εδώδιμος 513 50 - 563
Χειμερινά σιτηρά 72 50 - 122
Ρύζι 321 50 - 371
Μηδική , τριφύλλι 535 50 - 585
Άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή 380 50 - 430
Όσπρια 406 50 - 456
Βαμβάκι 446 50 - 496
Λινάρι, ελαιοκράμβη, Ηλίανθος, Σόργο και άλλες αροτραίες καλλιέργειες 479 50 - 529
Αρωματικά- Φαρμακευτικά φυτά 550 50 - 600
Ροδιά 850 50 900
Ακτινίδιο 850 50 900
Συκιά 850 50 900
Μικρόκαρπες/Δάσους 850 50 900
Αβοκάντο 850 50 900
Ακρόδρυα 850 50 900
Καπνός 550 50 600
Φυλλώδη Λαχανικά – Σταυρανθή/ Βολβώδη/Καρότο/Πατάτα 550 50 600

 

 Για διατήρηση σε βιολογική κατάσταση

ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΔΑΠΑΝΕΣ   ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ €/Ha/έτος
  Χωρίς περίοδο μετατροπής Εργαστηριακές αναλύσεις (πρόσθετο κόστος) Πιστοποίηση (κόστος συναλλαγής) Χωρίς περίοδο μετατροπής
Ελαιοκομία 415 50 40 505
Σταφίδα 483 50 103 636
Επιτραπέζια σταφύλια 735 50 115 900
Σταφύλια οινοποιήσιμα 499 50 108 657
Μηλοειδή 394 50 88 532
Πυρηνόκαρπα 766 50 84 900
Εσπεριδοειδή 225 50 59 334
Αραβόσιτος κτηνοτροφικός 516 50 34 600
Αραβόσιτος εδώδιμος 452 50 42 544
Χειμερινά σιτηρά 51 50 19 120
Ρύζι 311 50 85 446
Μηδική , τριφύλλι 506 50 18 574
Άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή 353 50 88 491
Όσπρια 353 50 88 491
Βαμβάκι 431 50 35 516
Λινάρι, ελαιοκράμβη, Ηλίανθος, Σόργο και άλλες αροτραίες καλλιέργειες 336 50 107 493
Αρωματικά- Φαρμακευτικά φυτά 375 50 175 600
Ροδιά 725 50 125 900
Ακτινίδιο 745 50 75 870
Συκιά 730 50 120 900
Μικρόκαρπες/Δάσους 725 50 125 900
Αβοκάντο 700 50 150 900
Ακρόδρυα 506 50 60 616
Καπνός 400 50 150 600
Φυλλώδη Λαχανικά – Σταυρανθή/ Βολβώδη /Καρότο/Πατάτα 488 50 62 600

 

 

arxigramma1

Η Γεωτεχνική Αιγαίου επίσημα πλέον είναι σε θέση να σας ενημερώσει υπεύθυνα και να αναλάβει την προετοιμασία του φακέλου υποβολής της αίτησης σας σε όλες τις διοικητικές Περιφέρειες της χώρας.

 

 

Αν ενδιαφέρεσθε συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας και σύντομα υπεύθηνος της εταιρίας μας θα επικοινωνήσει μαζί σας. 

Για περισσότερη ενημέρωση  καλέστε στο τηλέφωνο 2251044226 για να προγραμματίσουμε ραντεβού.  

 

Επίσης στα περιφερικά μας γραφεία μας

 

22520-29002.

22510-417555.

 

 Με οποιονδήποτε τρόπο επικοινωνήσετε πρόθημα θα σας εξυπηρετήσουμε.

arxigramma00Η Γεωτεχνική Αιγαίου θα σας ενημερώσει και θα σας κατευθύνει ώστε με απόλυτη επιτυχία να εγκριθείτε και σε αυτό το πρόγραμμα.

 

 

 ΠΑΑ 2014-2020 Υπομέτρο .3 (για αναλυτική παρουσίαση πατήστε εδώ)

 

 

 

     Περιγραφή

    kastoras Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες, οι οποίες εφαρμόζονται στην επεξεργασία, διακίνηση και εμπορία δασικών προϊόντων, αυξάνοντας την προστιθέμενη αξία τους. Στις επενδύσεις αυτές συγκαταλέγεται κάθε επένδυση που σχετίζεται με την ανάπτυξη και οργάνωσης της επεξεργασίας και εμπορίας δασικών προϊόντων, μέχρι το στάδιο της βιομηχανικής μεταποίησης. Μπορεί να περιλαμβάνουν επενδύσεις σε μηχανήματα και εξοπλισμό υλοτομίας, αποκλάδωσης, αποφλοίωσης, πελέκησης, σχίσης, κορμοτεμαχισμού, ξήρανσης και αποθήκευσης ξυλείας, συμπεριλαμβανομένης και της παραγωγής πρώτης ύλης/υλικών για παραγωγή ενέργειας.

    Περιλαμβάνεται επίσης κάθε επένδυση που συνεισφέρει στη βελτίωση της αποδοτικής χρήσης δασικών πόρων.Υπάρχει ανάγκη στήριξης των ιδιωτών δασοκαλλιεργητών, δασοκτημόνων, δήμων και ενώσεων αυτών καθώς και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό της υποδομής και του σχετικού εξοπλισμού που απαιτούνται σε όλη την διαδικασία – απόλειψη των δασικών προϊόντων (συλλογή, υλοτομία, μετατόπιση και μεταφορά), την πρίση, μέχρι την βιομηχανική επεξεργασία τους, αλλά ευρύτερα και της ενίσχυσης του δασοκομικού δυναμικού.

Iδιώτες διαχειριστές δασικής γης - MME - Νησιά και σε επιχειρήσεις

Περιγραφή του τύπου πράξης

   Υπάρχει έλλειψη της ανταγωνιστικότητας στον δασικό τομέα λόγω έλλειψης αποτελεσματικών μονάδων μεταποίησης. Χρειάζεται ενθάρρυνση των επενδύσεων που στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό των ΜΜΕ μεταποίησης και της εμπορίας των πρωτογενών δασικών προϊόντων. Στον τομέα της εμπορίας ειδικά, είναι απαραίτητη η στήριξη για την τυποποίηση των τελικών προϊόντων, την συσκευασία τους όταν αυτό είναι εφικτό (π.χ. καύσιμη ξυλεία πολύ μικρών και μικρών διαστάσεων) και τη διάθεσή τους στην αγορά.
  Παράλληλα το μέτρο έχει πολυλειτουργικό ρόλο καθώς συμβάλλει στην προστασία και αειφόρο διαχείριση των δασών καθώς και στην προστασία και διαχείριση των οικοσυστημάτων. Το υπομέτρο έχει σημαντική συμβολή στην περιβαλλοντική προστασία και την περιβαλλοντική διαχείριση: η παρατηρούμενη συσσώρευση βιομάζας σε ξηροθερμικές συνθήκες και με οξύτερες ξηρασίες αυξάνει δραματικά τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Συνεπώς, η κινητοποίηση δασικών προϊόντων σε προηγουμένως υπο- εκμεταλλευόμενα δάση συμβάλει σημαντικά και στην πολιτική προστασία. Το αποτέλεσμα είναι πολλαπλό όταν η δράση αυτή συνδυασθεί με στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης και ενθάρρυνσης και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε συνεργασία με τις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες.
    Επίσης, η μεταποιητική διαδικασία έως και την πρωτογενή επεξεργασία πρέπει να ενθαρρύνεται ώστε να διοχετεύονται τα υπολείμματα για παραγωγή ενέργειας και για την εισαγωγή νέων τεχνολογιών και καινοτομίας.
    Σημαντική είναι η ενσωμάτωση της καινοτομίας στο συγκεκριμένο μέτρο με στόχο τόσο στην οικονομικότητα του αποτελέσματος όσο και στην περιβαλλοντική προστασία.

Στο πλαίσιο του Υπομέτρου προβλέπεται να γίνουν:
      Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες, οι οποίες εφαρμόζονται στην επεξεργασία, διακίνηση και εμπορία δασικών προϊόντων, αυξάνοντας την προστιθέμενη αξία τους. Στις επενδύσεις αυτές συγκαταλέγεται κάθε επένδυση που σχετίζεται με την ανάπτυξη και οργάνωσης της επεξεργασίας και εμπορίας δασικών προϊόντων, μέχρι το στάδιο της βιομηχανικής μεταποίησης. Μπορεί να περιλαμβάνουν επενδύσεις σε μηχανήματα και εξοπλισμό υλοτομίας, αποκλάδωσης, αποφλοίωσης, πελέκησης, σχίσης, κορμοτεμαχισμού, ξήρανσης και αποθήκευσης ξυλείας, συμπεριλαμβανομένης και της παραγωγής πρώτης ύλης/υλικών για παραγωγή ενέργειας.       Περιλαμβάνεται επίσης κάθε επένδυση που συνεισφέρει στη βελτίωση της αποδοτικής χρήσης δασικών πόρων.

Είδος στήριξης

   Η στήριξη παρέχεται ως επιχορήγηση, ή συνδρομή χρηματοδοτικών μέσων ή συνδυασμού και των δύο.
 

Δικαιούχοι

      Η ενίσχυση μπορεί να χορηγείται σε ιδιώτες διαχειριστές δασικής γης (δασοκτήμονες, δασοκαλλιεργητές, φυσικά ή νομικά πρόσωπα) δήμους και τις ενώσεις τους, καθώς και σε ΜΜΕ με σκοπό επενδύσεις για τους ανωτέρω σκοπούς. Στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93 η ενίσχυση μπορεί επίσης να χορηγείται σε επιχειρήσεις που δεν είναι ΜΜΕ.
      Επενδύσεις που δεν απαιτούν εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατ’ εφαρμογή της ενωσιακής ή εθνικής νομοθεσίας είναι επιλέξιμες για ενίσχυση, βάσει του απαλλακτικού κανονισμού, άρθρο 41, με εξαίρεση τα μικρά νησιά Αιγαίου Πελάγους, όπου μπορεί να χορηγείται ενίσχυση σε επιχειρήσεις, οι οποίες δεν είναι ΜΜΕ.
 

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες ορίζονται από το σημείο 502 των Κατευθυντήριες γραμμών (2014/C 204/01):

        1. η κατασκευή, αγορά (συμπ. της χρηματοδοτικής μίσθωσης), ή η βελτίωση ακινήτων, ενώ οι δαπάνες που σχετίζονται με τη γη είναι επιλέξιμες μόνο κατά τον βαθμό που δεν υπερβαίνουν το 10% των επιλέξιμων δαπανών

Ενδεικτικά:

• Διαμόρφωση χώρου π.χ. κορμοπλατείες

• χώροι αποθήκευσης

       2. η αγορά ή η χρηματοδοτική μίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού. Ενδεικτικά:

• Εργαλεία υλοτομίας, αποφλοίωσης, τεμαχισμού, αποκομιδής και μεταφοράς.

• Λοιπά εργαλεία

• Ειδικού τύπου οχήματα

• Ζώα σύρσης και φόρτου, για την κινητοποίηση ξύλου από δυσπρόσιτες περιοχές

• Εξοπλισμός για αξιοποίηση υπολειμμάτων ξυλείας

• Βιολογικός καθαρισμός

      3. γενικές δαπάνες που συνδέονται με τα στοιχεια 1) και 2), όπως αμοιβές συμβουλών περιβαλλοντικής /οικονομικής βιωσιμότητας, μελέτες σκοπιμότητας. Οι δαπάνες θεωρούνται επιλέξιμες ακόμη κι αν τελικά δεν πραγματοποιηθεί καμία από τις δαπάνες των στοιχείων 1) και 2)·. Οι γενικές δαπάνες δεν υπερβαίνουν το 12% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.

      4. δαπάνες πιστοποίησης προέλευσης ξυλείας, συστημάτων δέουσας επιμέλειας, λογισμικού παρακολούθησης δασών και εμπορικών σημάτων. Στην περίπτωση αυτή είναι επιλέξιμος ο κατάλληλος εξοπλισμός ή συστήματα εξοπλισμού όχι όμως τα λειτουργικά κόστη.

      5. δαπάνες εκπόνησης σχεδίων διαχείρισης δασών ή ισοδύναμων μέσων (διαχειριστικές εκθέσεις, πίνακες υλοτομίας).·

      Άλλες δαπάνες συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (περιθώριο κέρδους εκμισθωτή, αναχρηματοδότηση τόκων, ασφάλιστρα κλπ) δεν είναι επιλέξιμες. Το κεφάλαιο κίνησης δεν είναι επιλέξιμο.

       Οι επενδύσεις βελτίωσης της οικονομικής αξίας δασών πρέπει να είναι αιτιολογημένες σε σχέση με τις αναμενόμενες βελτιώσεις δασών σε μία ή περισσότερες εκμεταλλεύσεις και μπορούν να περιλαμβάνουν επενδύσεις σε φιλικά προς το έδαφος και τους πόρους μηχανήματα και πρακτικές συγκομιδής.

    Επενδύσεις που αφορούν την ξυλεία περιορίζονται σε εργασίες εκμετάλλευσης που προηγούνται της βιομηχανικής μεταποίησης.

Δαπάνες για αναλώσιμα (π.χ. φόρμες εργασίας) δεν είναι επιλέξιμες.

Όροι επιλεξιμότητας

• Επενδύσεις για τις οποίες αποδεικνύεται η βιωσιμότητα του δικαιούχου της ενίσχυσης αλλά και του προτεινόμενου σχεδίου.
• Οι επενδύσεις που αφορούν τη χρήση ξυλείας ως πρώτης ύλης ή πηγής ενέργειας περιορίζονται σε όλες τις εργασίες εκμετάλλευσης που προηγούνται της βιομηχανικής μεταποίησης
• Για κάθε επένδυση ο μέγιστος όγκος ξύλου θα πρέπει να είναι 5000 κυβ.μέτρα ανά έτος, με ανώτατο απόλυτο όριο τα 10.000 κυβ. μέτρα στρογγυλής ξυλείας εισόδου για πριόνιση
• Δεν είναι επιλέξιμη η δασική οδοποιία μέσα από αυτό το μέτρο, εκτός από μικρούς συνδετήριους με την επένδυση δρόμους έως 500 μέτρα.
• Είναι απαραίτητη η εκπόνηση διαχειριστικής μελέτης και η έγκρισή της από τις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες σε περίπτωση εκμετάλλευσης του δάσους, στο πλαίσιο του μέτρου. Μέσω της υλοποίησης των εγκεκριμένων διαχειριστικών μελετών πρέπει να διασφαλίζεται ότι η στήριξη είναι αποτελεσματική και αυξάνει πραγματικά την περιβαλλοντική αξία των δασικών περιοχών στις οποίες αφορά η επένδυση.
• Δραστηριότητες σχετικές με την αναγέννηση του δάσους μετά την υλοτόμηση δεν είναι επιλέξιμες.
• Η απλή αντικατάσταση με φύτευση των υλοτομημένων δέντρων, απλή αναδάσωση με τα ίδια δέντρα και την ίδια δομή δεν είναι επιλέξιμη.
• Οι επενδύσεις δεν θα πρέπει να αφορούν μη διαρκή αγαθά (π.χ. εξοπλισμό προσωπικής προστασίας, ιματισμό κ.λπ.)
• Δεν είναι επιλέξιμη η στήριξη για παραγωγή προϊόντων που προέρχονται από συλλογή από καλλιεργούμενα δέντρα. Είναι όμως επιλέξιμη η παραγωγή ξύλου από δέντρα που έχουν καλλιεργηθεί για τον σκοπό αυτό

Καθορισμός των κριτηρίων

    Επενδύσεις που μέρος του προϋπολογισμού τους αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος πέρα από τις ελάχιστες απαιτήσεις
Διατήρηση ή δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
Χρήση καινοτομίας σε επίπεδο διαδικασίας ή προϊόντος
Εισαγωγή συστημάτων ποιότητας HACCP ή και ISO
    Η επένδυση μπορεί να συνδέεται με την παραγωγή σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης βιοκαυσίμων ή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, με την προϋπόθεση ότι η εν λόγω παραγωγή δεν υπερβαίνει τη ετήσια κατανάλωση καυσίμου ή ενέργειας από τη συγκεκριμένη εκμετάλλευση.
Σε ενώσεις ωφελούμενων που περιλαμβάνουν περισσότερες από μία δασικές εκμεταλλεύσεις.

Ποσά και ποσοστά στήριξης

     Η ένταση ενίσχυσης καθορίζεται ως εξής:
- 75% για επενδύσεις στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους•
- 50% για επενδύσεις σε λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες και σε όλες τις περιφέρειες των οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ για την περίοδο 2007-2013 ήταν μικρότερο του 75% του μέσου όρου της ΕΕ-25 για την περίοδο αναφοράς, αλλά των οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ ήταν μεγαλύτερο του 75% του μέσου ΑΕγχΠ στην ΕΕ-27•
- 40% για επενδύσεις σε άλλες περιφέρειες.

Λοιπά υποβολής

 Περίοδος υποβολής

Σε αδράνεια


 Περιοχή εφαρμογής - Κατανόμη

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η χώρα

Κατανωμή             : 

 

 

 

  Κατάσταση

Η δράση είναι σε αδράνεια
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 Προυπολογισμός

 

Κοινοτική Συμμετοχή 8

251.265.500

Δημόσια Δαπάνη Προκύριξης

0

Ποσοστό %  Δαπάνης

0%

 

 

Σχετικά αρχεία

 • Πρόσκληση (pdf)

 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

 

Επιστροφή στα Μέτρα

 

     Περιγραφή

    dasos3 Το Υπομέτρο 8.4 περιλαμβάνει δράσεις αποκατάστασης ζημιών σε δάση και δασικές εκτάσεις που έχουν προκύψει από βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες (πυρκαγιές, πλημμυρικά φαινόμενα κ.α.).
     Σημειώνεται ότι η αύξηση του κινδύνου στα ελληνικά δάση (αλλά και γενικότερα στα Μεσογειακά) σχετίζεται άμεσα με παρατηρούμενες και αναμενόμενες αλλαγές στις κλιματικές συνθήκες, και αυξάνεται ραγδαία.

Δασαχρχεία -Δήμοι - Ιδιώτες 

Περιγραφή του τύπου πράξης

   Το Υπομέτρο 8.4 περιλαμβάνει δράσεις αποκατάστασης ζημιών σε δάση και δασικές εκτάσεις που έχουν προκύψει από βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες (πυρκαγιές, πλημμυρικά φαινόμενα κ.α.).
   Σημειώνεται ότι η αύξηση του κινδύνου στα ελληνικά δάση (αλλά και γενικότερα στα Μεσογειακά) σχετίζεται άμεσα με παρατηρούμενες και αναμενόμενες αλλαγές στις κλιματικές συνθήκες, και αυξάνεται ραγδαία.
Στο πλαίσιο αυτό, το Υπομέτρο εστιάζει σε:
• αναδασώσεις για την αποκατάσταση του δασικού δυναμικού που επλήγη από πυρκαγιές, φυσικές καταστροφές, καθώς και καταστροφικά συμβάντα ή υποβάθμιση από άλλες αιτίες όπως η διάβρωση του εδάφους.
• κατασκευή ορεινών αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων.
• κατά περίπτωση αποκατάσταση δασικών υποδομών ή δασικών επενδύσεων από άλλες ζημιές που έχουν προκύψει από τα παραπάνω αίτια, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του δασικού χώρου ή και της εκμετάλλευσης.
     Το μέτρο 8.4 εφαρμόζεται όταν υπάρχει καταστροφή τουλάχιστον του 20% του δασοκομικού δυναμικού. Ως δασικό δυναμικό εννοούνται υποδομές, επενδύσεις, έκταση, πυκνότητα βλάστησης. Το ποσοστό των ζημιών επιβεβαιώνεται από τις κατά τόπους Δασικές Υπηρεσίες.

Είδος στήριξης

   Η στήριξη παρέχεται μέσω επιχορήγησης του Άρθρου 67 του Καν.1303/13.Υπάρχει δυνατότητα συνδρομής χρηματοδοτικών μέσων ή συνδυασμού επιχορήγησης και χρηματοδοτικών μέσων.
 

Δικαιούχοι

       Οι δυνητικοί δικαιούχοι είναι:
1.Δημόσιες Υπηρεσίες
 
α. Δασικές Υπηρεσίες
β. Δήμοι κάτοχοι η διαχειριστές δασών και δασικών εκτάσεων και οι ενώσεις τους
γ. Περιφέρειες κάτοχοι η διαχειριστές δασών και δασικών εκτάσεων και οι ενώσεις τους
 
2. Ιδιώτες
α. Κάτοχοι δασών και δασικών εκτάσεων, φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και οι ενώσεις τους
 

Επιλέξιμες δαπάνες

   Τα επιλέξιμα κόστη στο πλαίσιο του Υπομέτρου 8.4 είναι:
• Απομάκρυνση καμένων κορμών
• Δαπάνες έργων αναδασώσεων για την αποκατάσταση του δασοκομικού δυναμικού.
   Συμπεριλαμβάνονται και οι περιφράξεις.
• Δαπάνες κατασκευής ορεινών αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων.
• Δαπάνες αποκατάστασης άλλων επενδύσεων και υποδομών όπως υποδομές ορεινών υδρονομικών έργων που καταστράφηκαν από πλημμύρες, κατολισθήσεις κλπ.
• Συνοδευτικά έργα που σχετίζονται με την υλοποίηση των ανωτέρω.

Όροι επιλεξιμότητας

• Η στήριξη στο πλαίσιο του Υπομέτρου θα παρέχεται μόνο μετά από αναγνώριση από τις κατά τόπους Δασικές Υπηρεσίες ότι επήλθε το προαναφερόμενο συμβάν και ότι οι σχετικές με αυτό ζημιές έχουν προκαλέσει καταστροφή τουλάχιστον του 20% του δασοκομικού δυναμικού (υποδομές, επενδύσεις, έκταση, πυκνότητα βλάστησης κ.λ.π.). Το ποσοστό των ζημιών επιβεβαιώνεται από τις κατά τόπους Δασικές Υπηρεσίες.
• Δράσεις σε δημόσια δάση υλοποιούνται μόνον εφόσον περιλαμβάνονται στο ετήσιο πρόγραμμα έργων και εργασιών των Δασικών Υπηρεσιών
• Δράσεις σε ιδιωτικά δάση υλοποιούνται μόνον εφόσον είναι συμβατές με το εγκεκριμένο διαχειριστικό σχέδιο του δάσους ή της τεχνικής έκθεσης ή του πίνακα υλοτομίας
• Δεν χορηγείται καμία ενίσχυση για απώλεια εισοδήματος.
• Στην περίπτωση που ο ωφελούμενος λαμβάνει πληρωμές στο πλαίσιο άλλων εθνικών ή ενωσιακών μέτρων ή βάσει ασφαλιστικών συμβάσεων για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, το άθροισμα των πληρωμών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100 % των επιλέξιμων δαπανών.
• Για την υλοποίηση απαιτείται αρμοδίως εγκεκριμένη μελέτη/τεχνική έκθεση ανάλογα με το είδος της παρέμβασης.

Καθορισμός των κριτηρίων

   Αρχές για τον ορισμό των κριτηρίων επιλογής είναι οι εξής:

• Η δράση αφορά την αποκατάσταση καταστροφών σε δασική περιοχή του δικτύου
NATURA2000.
• Η δράση αφορά σε περιοχή που συμβάλει στην προστασία των ζωνών υψηλού κινδύνου πλημμύρας, σύμφωνα με την προκαταρκτική αξιολόγηση του ΥΠΕΚΑ (2012).

Ποσά και ποσοστά στήριξης

Η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών.

Λοιπά υποβολής

 Περίοδος υποβολής

Σε αδράνεια


 Περιοχή εφαρμογής - Κατανόμη

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η χώρα

Κατανωμή             : 

 

 

 

  Κατάσταση

Η δράση είναι σε αδράνεια
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 Προυπολογισμός

 

Κοινοτική Συμμετοχή 8

251.265.500

Δημόσια Δαπάνη Προκύριξης

0

Ποσοστό %  Δαπάνης

0%

 

 

Σχετικά αρχεία

 • Πρόσκληση (pdf)

 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

Επιστροφή στα Μέτρα 

 

     Περιγραφή

    pyrkagia Το Υπομέτρο 8.3 περιλαμβάνει δράσεις πρόληψης ζημιών σε δάση έναντι βιοτικών και αβιοτικών απειλών, οι οποίες ορίζονται :
• οι πυρκαγιές,
• οι παθογόνοι οργανισμοί,
• τα πλημμυρικά φαινόμενα.

    Το Υπομέτρο 8.3 περιλαμβάνει δράσεις πρόληψης ζημιών σε δάση έναντι βιοτικών και αβιοτικών απειλών, οι οποίες ορίζονται :
• οι πυρκαγιές,
• οι παθογόνοι οργανισμοί,
• τα πλημμυρικά φαινόμενα.

    Σημειώνεται ότι η αύξηση του κινδύνου από τις απειλές αυτές στα ελληνικά δάση (αλλά και γενικότερα στα Μεσογειακά) σχετίζεται άμεσα με παρατηρούμενες και αναμενόμενες αλλαγές στις κλιματικές συνθήκες. Ως εκ τούτου, η διάσταση της αντιμετώπισης και προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή θα εισαχθεί οριζόντια στο πλαίσιο του Υπομέτρου.
      Στο πλαίσιο του Υπομέτρου θα υλοποιηθούν ενέργειες που σχετίζονται με την κατασκευή και βελτίωση προστατευτικών υποδομών, υποδομών παρακολούθησης των δασών καθώς και με ειδικούς δασοκομικούς χειρισμούς που απαιτούνται κατά περίπτωση για τη μείωση του κινδύνου εμφάνισης των ανωτέρω απειλών. Στο πλαίσιο του Υπομέτρου είναι δυνατόν να αναλαμβάνεται προληπτική δράση που καλύπτει παραπάνω από μία απειλές.

Δασαχρχεία -Δήμοι - Ιδιώτες 

Περιγραφή του τύπου πράξης


Δασικές πυρκαγιές
     Το πρόβλημα των δασικών πυρκαγιών είναι τεράστιο και πολύπλευρο. Οι δασικές πυρκαγιές έχουν καταστροφικές συνέπειες στο περιβάλλον και ειδικότερα στο δασικό περιβάλλον της χώρας μας, προκαλώντας την έντονη διάβρωση, την απερήμωση και την υποβάθμιση της ποιότητας του νερού καθώς και την απώλεια της βιοποικιλότητας και των ενδιαιτημάτων. Αντίστοιχα, επιφέρουν υποβάθμιση της ποιότητας ζωής και της δημόσιας υγείας στα αστικά κέντρα εφόσον λαμβάνουν χώρα σε περιαστικά δάση.

     Η πρόληψη ζημιών από εκτεταμένες δασικές πυρκαγιές με την εισαγωγή κατάλληλων και απαραίτητων δράσεων πρόληψης οδηγεί σε πληθώρα ευεργετικών αποτελεσμάτων για το περιβάλλον (αποφυγή διαβρώσεων και υποβάθμισης της ποιότητας του εδάφους, αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων, αποφυγή υποβάθμισης του υδροφόρου ορίζοντα, επίτευξη υδατικής ισορροπίας και προστασία των λεκανών απορροής, προστασία της τοπικής χλωρίδας αλλά και πανίδας, προστασία της βιοποικιλότητας, διατήρηση του μεσογειακού οικοτόπου) αλλά και για την κλιματική αλλαγή (χαμηλά επίπεδα CO2, άμβλυνση του φαινομένου του θερμοκηπίου). Διάγραμμα 1Καμένες εκτάσεις σύμφωνα με δασικές και πυροσβεστικές υπηρεσίες, 1980-2012

Παθογόνοι οργανισμοί.
     Η εκδήλωση επιδημιών εντόμων και παθογόνων οργανισμών είναι γνωστό και αναμενόμενο φαινόμενο στη δασική διαχείριση. Εντούτοις, κατά την τελευταία εικοσαετία έχει αυξηθεί σημαντικά λόγω των αλλαγών στο κλίμα αλλά και της αυξημένης εισαγωγής επιβλαβών οργανισμών ως συνέπεια του διεθνούς εμπορίου.
     Η προστασία της υγείας των φυτών είναι απαραίτητη για τη διατήρηση των δασών και του τοπίου της χώρας. Η υγεία των φυτών είναι επίσης σημαντική για την προστασία της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημικών υπηρεσιών.
     Σε ότι αφορά την αλλαγή του κλίματος, τα δάση επηρεάζονται από τη μεταβολή στη συχνότητα, στην ένταση, στη διάρκεια και στον χρονισμό των διαταραχών, όπως η εκδήλωση επιδημιών εντόμων και παθογόνων οργανισμών. Το κλίμα επιδρά με άμεσο τρόπο τόσο στην επιβίωση και εξάπλωση των εντόμων και των παθογόνων οργανισμών όσο και στην ευπάθεια των δασικών οικοσυστημάτων. Μεταβολές στη θερμοκρασία ή στις βροχοπτώσεις επηρεάζουν τα ποσοστά επιβίωσης και αναπαραγωγής καθώς και τη διασπορά και γεωγραφική εξάπλωση των εν λόγω ειδών. Αυτού του είδους η επίδραση φαίνεται καθαρά στην περίπτωση του φλοιοφάγου εντόμου Ipstypographus, το οποίο ενώ είχε δύο γενιές ανά έτος στην Νότια Ευρώπη, προσφάτως, εμφανίζει και τρίτη γενιά ανά έτος. Επιπρόσθετα, η ξηρασία επιδρά στην άμυνα των δέντρων και τα αποδυναμώνει, διευκολύνοντας την αύξηση και άλλων φλοιοφάγων εντόμων. Ο ίδιος μηχανισμός συμβάλει σε πλήθος οξειών προσβολών εντόμων ή/και παθογόνων σε δάση όπως τα Peridermium pini (σε δασική πεύκη), Epinotia subsequana και Pityokteines spinidens (κεφαλληνιακή ελάτη) και πολλών άλλων.
    Η δράση αφορά στην πρόληψη της εξάπλωσης των παθογόνων του σχετικού καταλόγου σε υφιστάμενα δάση και δασικές εκτάσεις. Οι σχετικοί κατάλογοι του Εθνικού Σχεδίου Προστασίας επισυνάπτονται.

Πλημμυρικά φαινόμενα
     Τόσο το ξηροθερμικό κλίμα όσο και το ανάγλυφο της χώρας ευνοούν την έντονη χειμαρρικότητα που παρατηρείται στη χώρα μας, η οποία οδηγεί στην απόσπαση εκατομμυρίων κυβικών μέτρων εδάφους από τις ορεινές και ημιορεινές περιοχές, και τη μεταφορά και απόθεση τους στις πεδινές, προκαλώντας σοβαρές πλημμύρες και άλλες καταστροφές, όπως υποβάθμιση των εδαφών και επιζήμιες προσχώσεις.
     Η πρόληψη της εμφάνισης των σχετικών φαινομένων θα έχει πληθώρα ευεργετικών αποτελεσμάτων για το περιβάλλον (αποφυγή διαβρώσεων και υποβάθμισης της ποιότητας του εδάφους, αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων, αποφυγή υποβάθμισης του υδροφόρου ορίζοντα, επίτευξη υδατικής ισορροπίας και προστασία των λεκανών απορροής, προστασία της τοπικής χλωρίδας αλλά και πανίδας, προστασία της βιοποικιλότητας, διατήρηση των μεσογειακών τοπίων και οικοτόπων).

Είδος στήριξης

   Η στήριξη παρέχεται μέσω επιχορήγησης του Άρθρου 67 του Καν. 1303/13. Υπάρχει δυνατότητα συνδρομής χρηματοδοτικών μέσων ή συνδυασμού επιχορήγησης και χρηματοδοτικών μέσων...
 

Δικαιούχοι

       Οι δυνητικοί δικαιούχοι είναι:
1.Δημόσιες Υπηρεσίες
 
α. Δασικές Υπηρεσίες
β. Δήμοι κάτοχοι η διαχειριστές δασών και δασικών εκτάσεων και οι ενώσεις τους
γ. Περιφέρειες κάτοχοι η διαχειριστές δασών και δασικών εκτάσεων και οι ενώσεις τους
 
2. Ιδιώτες
α. Κάτοχοι δασών και δασικών εκτάσεων, φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και οι ενώσεις τους
 

Επιλέξιμες δαπάνες

    Τα επιλέξιμα κόστη στο πλαίσιο του Υπομέτρου 8.3 είναι:

Πυρκαγιές
    Δαπάνες κατασκευής ή/και συντήρησης προστατευτικών υποδομών όπως:
• δασικά μονοπάτια και δασικές οδοί με σκοπό την βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου αντιπυρικής προστασίας
• σημεία υδροδότησης (υδατοδεξαμενές, υδρομαστεύσεις, κλπ) συμπεριλαμβανομένων και έργων για τη συντήρηση και βελτίωση του δικτύου των σημείων υδροληψίας για τον ανεφοδιασμό των μέσων κατάσβεσης
• αντιπυρικές λωρίδες και άλλες ζώνες ή σημεία ασυνέχειας της καύσιμης ύλης
   

   Δαπάνες προληπτικών δασοκομικών χειρισμών όπως:
-μικρά τεχνικά έργα για την βελτίωση και την αποκατάσταση της βατότητας των υφιστάμενων δασικών δρόμων αντιπυρικής προστασίας,
-καθαρισμοί παρεδάφιας ή άλλης βλάστησης, διαφοροποίηση της δομής του δάσους με χρήση λιγότερο εύφλεκτων δασικών ειδών.
   Δαπάνες εγκατάστασης ή/και βελτίωσης εξοπλισμού και συστημάτων παρακολούθησης πυρκαγιών συμπεριλαμβανομένων παρατηρητηρίων, συστημάτων ανίχνευσης δασικών πυρκαγιών, επικοινωνιακού εξοπλισμού.
   Ρητά αποκλείονται από τις επιλέξιμες δαπάνες, δαπάνες συντήρησης που σχετίζονται με γεωργοπεριβαλλοντικές δεσμεύσεις επί αγροτικών εκτάσεων/αγροτεμαχίων.
"Σημειώνεται ότι σε ότι αφορά τις υποδομές με στόχο την καταπολέμηση των πυρκαγιών δηλαδή υποδομές για την προσγείωση και τον ανεφοδιασμό αεροπλάνων ή/και ελικοπτέρων αυτές μπορεί να χρηματοδοτηθούν μόνο εάν προορίζονται για μη εμπορικούς σκοπούς."

Παθογόνοι οργανισμοί
   Δαπάνες εγκατάστασης ή/και βελτίωσης εξοπλισμού και συστημάτων παρακολούθησης εμφάνισης παθογόνων οργανισμών συμπεριλαμβανομένων δικτύου/ων δοκιμαστικών επιφανειών, επικοινωνιακού εξοπλισμού και άλλων κατά περίπτωση συστημάτων.
   Δαπάνες ειδικών δασοκομικών χειρισμών για την πρόληψη της εξάπλωσης παθογόνων οργανισμών σύμφωνα με τα μέτρα προστασίας που απορρέουν από το νομικό πλαίσιο (εθνικό/ΕΕ) που τα διέπει, όπως κοπή, καύση, απομάκρυνση δένδρων κ.α.

Χείμαρροι
   Δαπάνες κατασκευής ορεινών αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων αποφυγής επιπτώσεων των πλημμυρών και της διάβρωσης των εδαφών.
Συνοδευτικά έργα που σχετίζονται με την υλοποίηση των ανωτέρω.
Από το πεδίο εφαρμογής του μέτρου αποκλείονται ρητά οι παραγωγικές υποδομές, όπως π.χ. οι κορμοπλατείες ή οι υποδομές φόρτωσης δασικών προϊόντων.

 

Όροι επιλεξιμότητας

    Οι δράσεις πρόληψης συνάδουν με το Εθνικό Σχέδιο Αντιπυρικής Προστασίας Δασών και το Εθνικό Σχέδιο Προστασίας Δασών από Παθογόνους Οργανισμούς στο Πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.

Ειδικότερα:
   Οι δράσεις πρόληψης της εξάπλωσης παθογόνων οργανισμών αφορούν τους οργανισμούς του καταλόγου που περιλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο Προστασίας Δασών από Παθογόνους Οργανισμούς στο Πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.
• Οι δράσεις πρόληψης πυρκαγιών αφορούν εκτάσεις μέσου ή/και υψηλού κινδύνου σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Αντιπυρικής Προστασίας Δασών, δηλαδή όλη την Ελληνική Επικράτεια.
• Δράσεις σε δημόσια δάση υλοποιούνται μόνον εφόσον είναι συμβατές με το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών της οικείας δασικής υπηρεσίας.
• Δράσεις σε ιδιωτικά δάση υλοποιούνται μόνον εφόσον είναι συμβατές με το εγκεκριμένο διαχειριστικό σχέδιο του δάσους ή της τεχνικής έκθεσης ή του πίνακα υλοτομίας
• Δεν χορηγείται καμία ενίσχυση για απώλεια εισοδήματος
• Για την υλοποίηση απαιτείται μελέτη/τεχνική έκθεση ανάλογα με το είδος της παρέμβασης.

Καθορισμός των κριτηρίων

    Αρχές για τον ορισμό των κριτηρίων επιλογής είναι οι εξής:
• Δίνεται προτεραιότητα σε δράσεις που αφορούν την πρόληψη καταστροφών σε δασική περιοχή του δικτύου NATURA2000
• Δίνεται προτεραιότητα σε δράσεις που αφορούν σε περιοχές που συμβάλουν στην προστασία των ζωνών υψηλού κινδύνου πλημμύρας, σύμφωνα με την προκαταρκτική αξιολόγηση του ΥΠΕΚΑ (2012).
• Δίνεται προτεραιότητα σε ιδιαίτερα επικίνδυνες περιοχές της Χώρας για την εκδήλωση
πυρκαγιών σε δάση και δασικές εκτάσεις όπως αυτές αναφέρονται στο π.δ. 575/1980 (Α΄ 157) και ταξινομούνται ως περιοχές υψηλού κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιάς αλλά και όλες οι υπόλοιπες περιοχές της Χώρας, οι οποίες ταξινομούνται ως περιοχές μέσου κινδύνου σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Αντιπυρικής Προστασίας Δασών.
• Δίνεται προτεραιότητα για την πρόληψη της εξάπλωσης παθογόνων οργανισμών ορίζονται σε περιοχές εμφάνισης των επιβλαβών οργανισμών που προκαλούν σημαντικές ζημιές σε δασικά είδη φυτών και καταγράφονται στον κατάλογο του Εθνικού Σχεδίου Προστασίας Δασών από Παθογόνους Οργανισμούς.

Ποσά και ποσοστά στήριξης

Η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών.

Λοιπά υποβολής

 Περίοδος υποβολής

Σε αδράνεια


 Περιοχή εφαρμογής - Κατανόμη

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η χώρα

Κατανωμή             : 

 

 

 

  Κατάσταση

Η δράση είναι σε αδράνεια
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 Προυπολογισμός

 

Κοινοτική Συμμετοχή 8

251.265.500

Δημόσια Δαπάνη Προκύριξης

0

Ποσοστό %  Δαπάνης

0%

 

 

Σχετικά αρχεία

 • Πρόσκληση (pdf)

 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

Επιστροφή στα Μέτρα 

 

     Περιγραφή

    dasos1 Τα γεωργοδασοκομικά (αγροδασικά) συστήματα αποτελούν μια παραδοσιακή μορφή χρήσης της γης στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στις ημιορεινές και ορεινές περιοχές.
     Δασογεωργικά ονομάζονται τα συστήματα που συνδυάζουν την παρουσία δέντρων και γεωργικών καλλιεργειών στην ίδια επιφάνεια (στο ίδιο χωράφι). Τα παραδοσιακά δασογεωργικά συστήματα καταλαμβάνουν σημαντικές εκτάσεις ιδιαίτερα στις ημιορεινές περιοχές.

      

Ιδιώτες κάτοχοι και διαχειριστές γης - Δήμοι

 

Περιγραφή του τύπου πράξης

      Τα γεωργοδασοκομικά (αγροδασικά) συστήματα αποτελούν μια παραδοσιακή μορφή χρήσης της γης στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στις ημιορεινές και ορεινές περιοχές.
      Δασογεωργικά ονομάζονται τα συστήματα που συνδυάζουν την παρουσία δέντρων και γεωργικών καλλιεργειών στην ίδια επιφάνεια (στο ίδιο χωράφι). Τα παραδοσιακά δασογεωργικά συστήματα καταλαμβάνουν σημαντικές εκτάσεις ιδιαίτερα στις ημιορεινές περιοχές. Ωστόσο στα μεταπολεμικά χρόνια πολλά από τα μικτά αυτά συστήματα μετατράπηκαν σε μονοκαλλιέργειες με αποτέλεσμα να απομακρυνθούν τα δένδρα, τα οποία εμπόδιζαν τη χρήση των μηχανημάτων. Κατά τα τελευταία έτη έχει διαπιστωθεί, ότι η αναβάθμιση και η επέκταση αυτών των συστημάτων μπορεί να βοηθήσει τη διατήρηση της καλής κατάστασης των εδαφών, της βιοποικιλότητας και του αγροτικού τοπίου.
       Σε ένα τέτοιο σύστημα τα δέντρα θα πρέπει να φυτεύονται σε γραμμές με ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους μεγαλύτερη από 10 μέτρα, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούνται γεωργικά μηχανήματα. Η απόσταση μεταξύ των δέντρων στην ίδια γραμμή θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 4 μέτρα. Εντούτοις, δένδρα μπορούν να φυτεύονται και στα όρια του χωραφιού σε μορφή φυτοφράκτη, για να προστατευτεί η γεωργική καλλιέργεια από τον άνεμο και να δημιουργηθεί μια ζώνη που θα υποστηρίζει την άγρια ζωή. Ο μέγιστος επιλέξιμος αριθμός δέντρων που θα εγκατασταθούν δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 250 δέντρα στο εκτάριο.
        Δασολιβαδικά ονομάζονται τα συστήματα που συνδυάζουν την παρουσία δέντρων και λιβαδικών φυτών/ ζώων στην ίδια επιφάνεια. Απαντούν σε πολλές περιοχές της χώρας από την πεδινή μέχρι και την ορεινή ζώνη.
Επειδή τα συστήματα αυτά είναι εκτατικά και τα είδη των φυτών και των ζώων που συμμετέχουν είναι προσαρμοσμένα στις Μεσογειακές συνθήκες, ενώ πολύ συχνά αξιοποιούν περιοχές όχι κατάλληλες για καλλιέργεια (λοφώδεις, ημι-ξηρές, σε μεγάλες κλίσεις, σε υψηλό υψόμετρο), η αναβάθμιση και επέκταση τους είναι πολύ σημαντική για την ανακύκλωση των θρεπτικών, την προστασία του εδάφους και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.
       Η ελάχιστη πυκνότητα μπορεί να είναι στα 5 δέντρα /εκτάριο και η μέγιστη επιλέξιμη στα 40 δέντρα /εκτάριο ανάλογα με την κλίση, το είδος των δέντρων και τις κλιματικές συνθήκες.    

Είδος στήριξης

   Η στήριξη παρέχεται μέσω επιχορήγησης του Άρθρου 67 του Καν.1303/13
   Η ενίσχυση θα ανέρθει στο 80% των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών για την εγκατάσταση του συστήματος και ως το 100% της ετήσιας πριμοδότησης για τη συντήρηση του συστήματος..
 

Δικαιούχοι

       Οι δικαιούχοι είναι:
• Ιδιώτες κάτοχοι και διαχειριστές γης, φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και ενώσεις τους
• Δήμοι ή ενώσεις δήμων, κάτοχοι και διαχειριστές γης
   Στην περίπτωση όπου το μέτρο υλοποιείται επί γης κρατικής ιδιοκτησίας, η στήριξη παρέχεται υπό την αίρεση ότι ο διαχειριστής/ενοικιαστής είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ή φυσικό πρόσωπο ή δήμος.

Επιλέξιμες δαπάνες

    Οι ενισχύσεις καλύπτουν το κόστος εγκατάστασης με είδη του Παραρτήματος 8.2, και μπορεί να χορηγείται ετήσια πριμοδότηση ανά εκτάριο για την κάλυψη των δαπανών συντήρησης, για περίοδο μέγιστης διάρκειας πέντε ετών.

Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι οι εξής :
Κόστος εγκατάστασης:
Το κόστος συντήρησης είναι επιλέξιμο με την προϋπόθεση ότι έχει γίνει η εγκατάσταση στο πλαίσιο του μέτρου
• εδαφολογική ανάλυση,
• γεωργοδασοκομική μελέτη,
• βελτίωση εδάφους,
• προετοιμασία χώρου εγκατάστασης, (π.χ. άνοιγμα λάκων, φύτευση, υποστήλωση κ.λ.π.)
• προμήθεια φυταρίων,
• δαπάνες άρδευσης, λίπανσης
• προστατευτικοί σωλήνες
• εγκατάσταση σκιάστρων και ποτιστρών
• περίφραξη

Κόστος συντήρησης:
   Το κόστος συντήρησης είναι επιλέξιμο μόνο στην περίπτωση που στο μέτρο έχει ενταχθεί και το κόστος εγκατάστασης.
   Σε κάθε περίπτωση το κόστος εγκατάστασης μπορεί να πληρώνεται χωρίς να ακολουθεί πληρωμή για κόστος συντήρησης, εφόσον το επιθυμεί ο δικαιούχος
   Συντήρηση του Αγροδασικού συστήματος για μέγιστη περίοδο πέντε ετών, με ετήσια ενίσχυση ανά δασωμένο εκτάριο.
• Άρδευση
• Δαπάνες για φυτοπροστασία
• Λίπανση
• Πότισμα
• Καλλιεργητικές φροντίδες
• Συντήρηση εξοπλισμού προστασίας (όπως φράκτες ή προστατευτικοί σωλήνες, κ.λπ.)

 

Όροι επιλεξιμότητας

• Υποβολή σχεδίου εγκατάστασης
• Προσκόμιση σχετικής άδειας από τη Δασική υπηρεσία όταν πρόκειται για βοσκοτόπους σε δασικές εκτάσεις
• Τα δασολιβαδικά συστήματα θα εφαρμοστούν σε βοσκότοπους σε συμφωνία με τα αντίστοιχα προσωρινά ή οριστικά διαχειριστικά σχέδια βόσκησης.
• Εκτάσεις του δικτύου Νatura2000 που έχουν χαρακτηριστεί ως απόλυτης προστασίας της φύσης δεν είναι επιλέξιμες.
• Υλοποίηση σε περιοχή εντός του δικτύου Νatura2000 επιτρέπεται μόνον εφόσον είναι συμβατή με τους διαχειριστικούς στόχους της περιοχής .
• Το μέτρο εφαρμόζεται σε εκτάσεις ιδιοκτησίας του κράτους ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου μόνο στην περίπτωση όπου η εκμεταλλευση για την περίοδο υλοποίησης γίνεται από οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης ή από νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ή από ιδιώτη φυσικό πρόσωπο.
• Για την παροχή στήριξης για εγκατάσταση δασολιβαδικών συστημάτων στο πλαίσιο του Υπομέτρου 8.2 σε εκτάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο του 998/1979 υποβάλλεται Μελέτη Διαχείρισης βοσκοτόπου η οποία ακολουθεί το διάγραμμα ύλης της ΚΥΑ Αριθμ. 117394/2932 (ΦΕΚ 3557/Β/2014) Καθορισμός των Προδιαγραφών και του Περιεχομένου των Προσωρινών Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 60 του Ν.4264/2014 (ΦΕΚ 118Α΄).

Καθορισμός των κριτηρίων

    Τα κριτήρια επιλογής πρέπει να αφορούν:
• Την φύτευση περισσότερων από ένα είδος δέντρων ειδικότερα όταν το κάθε είδος δίνει διαφορετικά οφέλη (π.χ. καρπούς, ξυλεία, βελτίωση ποιότητας νερού, κ.λ.π.) στο ίδιο αγροδασικό σύστημα καθώς αυτό συμβάλλει στη αύξηση της βιοποικιλότητας.
• τις αρόσιμες αρδευόμενες εκτάσεις
• τις περιοχές υψηλού κινδύνου διάβρωσης σύμφωνα με την υφιστάμενη κατηγοριοποίηση των δασικών υπηρεσιών (Κατάταξη των Χαρτών Γαιών, -κατηγορίες,)
• σε περιοχές όπου συμβάλλει στην πρόληψη της εμφάνισης πλημμυρικών επεισοδίων σε Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας, όπως ορίζονται στην προκαταρκτική αξιολόγηση κινδύνων πλημμύρας (ΥΠΕΚΑ, 2012)

Ποσά και ποσοστά στήριξης

Η μέγιστη ενίσχυση ανέρχεται στο 80% του επιλέξιμου ποσού της επένδυσης για την εγκατάσταση αγροδασικών συστημάτων και στο 100% της ετήσιας πριμοδότησης για τη συντήρησή τους για μια 5ετία

2.Μ08.2 Κατάλογος δασοπονικών ειδών για αγροδασικά συστήματα

Λοιπά υποβολής

 Περίοδος υποβολής

Σε αδράνεια


 Περιοχή εφαρμογής - Κατανόμη

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η χώρα

Κατανωμή             : 

 

 

 

  Κατάσταση

Η δράση είναι σε αδράνεια
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 Προυπολογισμός

 

Κοινοτική Συμμετοχή 8

251.265.500

Δημόσια Δαπάνη Προκύριξης

0

Ποσοστό %  Δαπάνης

0%

 

 

Σχετικά αρχεία

 • Πρόσκληση (pdf)

 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

  Επιστροφή στα Μέτρα

 

     Περιγραφή

    dasos5 Για να υπάρξει συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος, την πρόληψη φυσικών κινδύνων και πυρκαγιών, καθώς και για την άμβλυνση των κλιματικών μεταβολών, οι δασικοί πόροι θα πρέπει να επεκταθούν και να βελτιωθούν μέσω της πρώτης δάσωσης γεωργικών γαιών και μη γεωργικών γαιών.
     Η δράση της δάσωσης θα συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος, στην επέκταση και βελτίωση των δασικών πόρων και κατ’ επέκταση στην ενίσχυση της αντιδιαβρωτικής, αντιπλημμυρικής και αντιπυρικής προστασίας, την διατήρηση της βιοποικιλότητας, την άμβλυνση των κλιματικών μεταβολών, την προσαρμογή στις κλιματικές μεταβολές, στη ρύθμιση της ποιότητας και ποσότητας υδάτων την αποκατάσταση των πιλοτικών ερημοποιημένων περιοχών, την ενίσχυση της φυσικής αναγέννησης σε ορισμένες περιοχές.

      

Φυσικά και Νομικά πρόσωπα και ομάδες

 

Περιγραφή του τύπου πράξης

      Για να υπάρξει συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος, την πρόληψη φυσικών κινδύνων και πυρκαγιών, καθώς και για την άμβλυνση των κλιματικών μεταβολών, οι δασικοί πόροι θα πρέπει να επεκταθούν και να βελτιωθούν μέσω της πρώτης δάσωσης γεωργικών γαιών και μη γεωργικών γαιών.
      Η δράση της δάσωσης θα συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος, στην επέκταση και βελτίωση των δασικών πόρων και κατ’ επέκταση στην ενίσχυση της αντιδιαβρωτικής, αντιπλημμυρικής και αντιπυρικής προστασίας, την διατήρηση της βιοποικιλότητας, την άμβλυνση των κλιματικών μεταβολών, την προσαρμογή στις κλιματικές μεταβολές, στη ρύθμιση της ποιότητας και ποσότητας υδάτων την αποκατάσταση των πιλοτικών ερημοποιημένων περιοχών, την ενίσχυση της φυσικής αναγέννησης σε ορισμένες περιοχές.
     Στη συγκεκριμένη δράση εφαρμόζονται οι παρακάτω ελάχιστες περιβαλλοντικές απαιτήσεις βάσει του άρθρου 6 , του Καν (Ε.Ε.) 807/2014
α) κατάλληλη επιλογή των ειδών που θα φυτευθούν λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές τις βιοποικιλότητας

β) η επιλογή ειδών, ποικιλιών, οικοτύπων και προέλευσης δένδρων λαμβάνει υπόψη την ανάγκη ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή και στις φυσικές καταστροφές, και τις κλιματικές συνθηκες γ) κατάλληλη επιλογή ειδών σε περιπτώσεις περιβαλλοντικής υποβάθμισης.
δ) στην περίπτωση δράσεων δάσωσης που οδηγούν στη δημιουργία δασών μεγέθους που υπερβαίνει ορισμένο κατώτατο όριο, το οποίο καθορίζουν τα κράτη μέλη, η δράση συνίσταται είτε:

i) στην αποκλειστική φύτευση οικολογικά προσαρμοσμένων ειδών και/ή ειδών ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή στη συγκεκριμένη βιογεωγραφική περιοχή, τα οποία δεν έχει διαπιστωθεί, μέσω αξιολόγησης των επιπτώσεων, ότι απειλούν τη βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες οικοσυστημάτων ή ότι έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία.

(ii) σε ένα μείγμα τριών ειδών το οποίο περιλαμβάνει είτε:
–τουλάχιστον 10 % πλατύφυλλα δέντρα ανά περιοχή, ή
–τουλάχιστον τρία είδη ή ποικιλίες δέντρων, όπου η ελάχιστη έκταση ανά είδος είναι ίση με το 10 % της περιοχής.     

Είδος στήριξης

   Η στήριξη παρέχεται μέσω επιχορήγησης του Άρθρου 67 του Κανονισμού Καν.1303/13.
 

Δικαιούχοι

       Επιλέξιμοι δικαιούχοι είναι οι κτηνοτρόφοι κάτοχοι αιγο/προβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) της Χώρας που είναι ενεργοί γεωργοί με την έννοια του άρθρου 9 του Καν. (Ε.Ε.)1307/2013.3.

Επιλέξιμες δαπάνες

    Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν 3 κατηγορίες δαπανών:

1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΑΣΩΣΗΣ (εγκατάσταση φυτείας)
• Εδαφολογική ανάλυση
• Σύνταξη μελέτης δάσωσης
• Κατεργασία εδάφους
• Προμήθεια φυταρίων/πολλαπλασιαστικού υλικού
• Διάνοιξη λάκκων φύτευσης
• Εγκατάσταση τριτεύοντος αρδευτικού δικτύου
• Φύτευση βολοφύτων ή γυμνορίζων φυτών
• Λίπανση φυτών
• Υλικά και εργασίες περίφραξης
• Άρδευση φυτών

2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (μόνο για ιδιώτες διαχειριστές γης, εξαιρούνται τα είδη populus και salix)
• Προμήθεια φυταρίων
• Διάνοιξη λάκκων φύτευσης με εργάτες σε έδαφος
• Φύτευση βολοφύτων ή γυμνορίζων φυτών
• Διαμόρφωση λεκάνης συγκράτησης νερού
• Άρδευση φυτών
• Λίπανση φυτών
• φρεζάρισμα εδάφους
• βοτάνισμα και σκάλισμα
• καλλιεργητικές φροντίδες (
• επαναφύτευση φυταρίων που η φύτευσή τους απέτυχε λόγω ξηροθερμικών συνθηκών ή άλλων αντίξοων κλιματικών συνθηκών, (ξηρασία, πυρκαγιές, ή άλλες καταστροφές) έως ποσοστό 20%. Το κόστος βασίζεται σε δεδομένα των προηγούμενων περιόδων. Σε περίπτωση που το ποσοστό υπερβαίνει το 20%, η ζημιά δύναται να καλυφθεί από το Μέτρο 8.4.
• αραιώσεις
    Το κόστος συντήρησης δίνεται για χρονική περίοδο έως οκτώ έτη

3. ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
     Ενισχύσεις με τη μορφή ετήσιας πριμοδότησης ανά εκτάριο δύναται επίσης να χορηγούνται για την κάλυψη του κόστους διαφυγόντων γεωργικών εισοδημάτων, σε περίπτωση που έχουμε δάσωση γεωργικής γης. Το κόστος για την απώλεια εισοδήματος δίνεται έως δώδεκα έτη. Απώλεια εισοδήματος για τα είδη καρυδιάς, καστανιάς και μαστιχόδεντρου δίνεται για χρονική περίοδο οκτώ ετών.
     Δεν χορηγούνται ενισχύσεις για φύτευση δενδρυλλίων περιοδικής υλοτόμησης, χριστουγεννιάτικων δένδρων ή δένδρων ταχείας ανάπτυξης για παραγωγή ενέργειας. Τα είδη που φυτεύονται προσαρμόζονται στις περιβαλλοντικές και κλιματικές συνθήκες της περιοχής και πληρούν τις ελάχιστες περιβαλλοντικές απαιτήσεις.
- Ενίσχυση παρέχεται μόνο για φύτευση και συντήρηση ειδών της Μεσογειακής βιογεωγραφικής ζώνης του καταλόγου που επισυνάπτεται στο Παράρτημα του Μέτρου, ανάλογα με τις ειδικές εδαφοκλιματικές και υδρολογικές συνθήκες, επιμέρους ζωνών βλάστησης.
    Για δένδρα των γενών Populus και Salix δεν καλύπτονται δαπάνες συντήρησης.

 

Όροι επιλεξιμότητας

• Υποβολή μελέτης δάσωσης

• Η εγκατάσταση φυτειών με περίτροπο χρόνο μικρότερο των 8 ετών απαγορεύεται. Απαγορεύεται φύτευση χριστουγεννιάτικvων δένδρων και ταχυαυξών ειδών για παραγωγή ενέργειας.
• Δάσωση σε περιοχή εντός του δικτύου Νatura2000 επιτρέπεται μόνον εφόσον είναι συμβατή με τους διαχειριστικούς στόχους αυτής.
• Ελάχιστο επιλέξιμο μέγεθος της έκτασης για την ένταξη στο υπομέτρο ορίζονται τα 5 στρέμματα (0,5 ha), με απαραίτητη προϋπόθεση η ελάχιστη έκταση να είναι ενιαία (μία η έκταση και όχι περισσότερα τμήματα συνολικής έκτασης 5 στρεμμάτων), με εξαίρεση τις περιπτώσεις που έχουμε φυσική αναγέννηση

Καθορισμός των κριτηρίων

• Δίνεται προτεραιότητα σε περιοχές υψηλού κινδύνου διάβρωσης σύμφωνα με την υφιστάμενη κατηγοριοποίηση των δασικών υπηρεσιών (εφαρμογή των στοιχείων κλίσης και διάβρωσης των χαρτών γαιοϊκανότητας)
• Δίνεται προτεραιότητα σε περιοχές όπου συμβάλλει στην πρόληψη της εμφάνισης πλημμυρικών επεισοδίων σε Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας, όπως ορίζονται στην προκαταρκτική αξιολόγηση κινδύνων πλημμύρας (ΥΠΕΚΑ, 2012)
• Δίνεται προτεραιότητα σε περιοχές όπου η δάσωση συμβάλει στην επίτευξη των διαχειριστικών στόχων για προστατευόμενες περιοχές του άρθρου 6 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ
• Δίνεται προτεραιότητα σε ζώνες καταλήψεως των αρδευτικών, στραγγιστικών και αντιπλημμυρικών έργων
• Δίνεται προτεραιότητα σε περιοχές ευαίσθητες στην ερημοποίηση
• Δίνεται προτεραιότητα όταν προβλέπεται η φύτευση αυξημένου ποσοστού πλατύφυλλων ή/και ειδών προτεραιότητας του καταλόγου ή/και μείξη ειδών.   

Ποσά και ποσοστά στήριξης

  Ενίσχυση με ποσοστό 100%

Λοιπά υποβολής

 Περίοδος υποβολής

Σε αδράνεια


 Περιοχή εφαρμογής - Κατανόμη

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η χώρα

Κατανωμή             : 

 

 

 

  Κατάσταση

Η δράση είναι σε αδράνεια
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 Προυπολογισμός

 

Κοινοτική Συμμετοχή 8

251.265.500

Δημόσια Δαπάνη Προκύριξης

0

Ποσοστό %  Δαπάνης

0%

 

 

Σχετικά αρχεία

 • Πρόσκληση (pdf)

 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

  Επιστροφή στα Μέτρα

 

     Περιγραφή

    abga Ενισχύονται συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την καλή μεταχείριση των ζώων, στα ορνίθια πάχυνσης εντατικής εκτροφής σε ορνιθώνα, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα (Welfare Quality®, 2009).

Οι δεσμεύσεις αυτές αφορούν παρεμβάσεις σε :

 • (α) Διατροφή,
 • (β) Σταβλισμό,
 • (γ) Υγεία και
 • (δ) Εκδήλωση χαρακτηριστικών φυσιολογικής συμπεριφοράς των ζώων.

      

Φυσικά και Νομικά πρόσωπα και ομάδες

 

Περιγραφή του τύπου πράξης

      

Είδος στήριξης

   Η ενίσχυση είναι ετήσια.
 

Δικαιούχοι

       Επιλέξιμοι δικαιούχοι είναι οι πτηνοτρόφοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) της Χώρας, οι οποίοι είναι ενεργοί γεωργοί με την έννοια του άρθρου 9 του Καν. (Ε.Ε.) 1307/2013.

Επιλέξιμες δαπάνες

    Οι δεσμεύσεις με την ετήσια οικονομική ενίσχυση ανά Μονάδα Μεγάλου Ζώου παρουσιάζονται στον
Πίνακα Μ14-7..

Όροι επιλεξιμότητας

    Η Δράση ενισχύει πτηνοτρόφους, οι οποίοι τηρούν τις συνθήκες και τις προδιαγραφές των ελάχιστων απαιτήσεων για την καλή μεταχείριση των ζώων του Κεφαλαίου Ι του τίτλου VI του κανονισμού (Ε.Ε.)1306/2013 (άρθρο 93 και παράρτημα ΙΙ, ΚΑΔ 11,12 και 13).

Καθορισμός των κριτηρίων

     

Ποσά και ποσοστά στήριξης

  Η ενίσχυση είναι για πέντε έτη, με ανώτατο όριο τα 500€ ανά ΜΜΖ (παράρτημα ΙΙ του Καν. (ΕΕ)1305/2013).

Λοιπά υποβολής

 Περίοδος υποβολής

Σε αδράνεια


 Περιοχή εφαρμογής - Κατανόμη

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η χώρα

Κατανωμή             : 

 

 

 

  Κατάσταση

Η δράση είναι σε αδράνεια
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 Προυπολογισμός

 

Κοινοτική Συμμετοχή 14

10.000.000

Δημόσια Δαπάνη Προκύριξης

0

Ποσοστό %  Δαπάνης

0%

 

 

Σχετικά αρχεία

 • Πρόσκληση (pdf)

 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

  Επιστροφή στα Μέτρα

Σελίδα 1 από 6

Τα έργα μας

• 25000 Φάκελοι Άμεσων επιδοτήσεων (ΟΣΔΕ) • 120 Εφαρμογές συστημάτων παραγωγής

• 950 πιστοποιήσεις ορθολογικής χρήσης φαρμάκων • 120 Μελέτες οργανώσεις περιβάλλοντος

• 800 Σχέδια δράσης Νέων αγροτών • 450 Οικονομικά Επενδυτικά σχέδια

• 3000 Προγράμματα Βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας • 120 Μελέτες οργανώσεις περιβάλλοντος

• 45 Κτηνοτροφικές κατασκευές • 120 Εφαρμογές συστημάτων παραγωγής

• Χιλιάδες φυτό υγειονομικές και κτηνοτροφικές συνεργασίες και συμβουλές

Slider

          Επικοινωνία             

          ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

arxigramma1

Χριστουγέννων 44 - 6
Μυτιλήνη ΤΚ 81100
Δεξιός λιμενοβραχίονας
 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΣΔΕ
Αλκαίου και Αρίωνος γωνία
τηλ +30 22510 47555
 

          Συνδεθείτε μαζί μας     

         

Ακολουθήσε το newsletter μας
Joomla Extensions powered by Joobi
© 2012-2018 Γεωτεχνική Αιγαίου