ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Υπηρεσίες ΟΣΔΕ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έργα περιβάλλοντος

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Μελέτες γεωργικών επενδύσεων

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Οργάνωση παραγωγής

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Συστήματα ποιότητας

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Αδειοδοτήσεις επιχειρήσεων

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Συνεργατικές ομάδες
previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

8.4 Αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτιάς δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων.

 

     Περιγραφή

    dasos3 Το Υπομέτρο 8.4 περιλαμβάνει δράσεις αποκατάστασης ζημιών σε δάση και δασικές εκτάσεις που έχουν προκύψει από βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες (πυρκαγιές, πλημμυρικά φαινόμενα κ.α.).
     Σημειώνεται ότι η αύξηση του κινδύνου στα ελληνικά δάση (αλλά και γενικότερα στα Μεσογειακά) σχετίζεται άμεσα με παρατηρούμενες και αναμενόμενες αλλαγές στις κλιματικές συνθήκες, και αυξάνεται ραγδαία.

Δασαχρχεία -Δήμοι - Ιδιώτες 

Περιγραφή του τύπου πράξης

   Το Υπομέτρο 8.4 περιλαμβάνει δράσεις αποκατάστασης ζημιών σε δάση και δασικές εκτάσεις που έχουν προκύψει από βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες (πυρκαγιές, πλημμυρικά φαινόμενα κ.α.).
   Σημειώνεται ότι η αύξηση του κινδύνου στα ελληνικά δάση (αλλά και γενικότερα στα Μεσογειακά) σχετίζεται άμεσα με παρατηρούμενες και αναμενόμενες αλλαγές στις κλιματικές συνθήκες, και αυξάνεται ραγδαία.
Στο πλαίσιο αυτό, το Υπομέτρο εστιάζει σε:
• αναδασώσεις για την αποκατάσταση του δασικού δυναμικού που επλήγη από πυρκαγιές, φυσικές καταστροφές, καθώς και καταστροφικά συμβάντα ή υποβάθμιση από άλλες αιτίες όπως η διάβρωση του εδάφους.
• κατασκευή ορεινών αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων.
• κατά περίπτωση αποκατάσταση δασικών υποδομών ή δασικών επενδύσεων από άλλες ζημιές που έχουν προκύψει από τα παραπάνω αίτια, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του δασικού χώρου ή και της εκμετάλλευσης.
     Το μέτρο 8.4 εφαρμόζεται όταν υπάρχει καταστροφή τουλάχιστον του 20% του δασοκομικού δυναμικού. Ως δασικό δυναμικό εννοούνται υποδομές, επενδύσεις, έκταση, πυκνότητα βλάστησης. Το ποσοστό των ζημιών επιβεβαιώνεται από τις κατά τόπους Δασικές Υπηρεσίες.

Είδος στήριξης

   Η στήριξη παρέχεται μέσω επιχορήγησης του Άρθρου 67 του Καν.1303/13.Υπάρχει δυνατότητα συνδρομής χρηματοδοτικών μέσων ή συνδυασμού επιχορήγησης και χρηματοδοτικών μέσων.
 

Δικαιούχοι

       Οι δυνητικοί δικαιούχοι είναι:
1.Δημόσιες Υπηρεσίες
 
α. Δασικές Υπηρεσίες
β. Δήμοι κάτοχοι η διαχειριστές δασών και δασικών εκτάσεων και οι ενώσεις τους
γ. Περιφέρειες κάτοχοι η διαχειριστές δασών και δασικών εκτάσεων και οι ενώσεις τους
 
2. Ιδιώτες
α. Κάτοχοι δασών και δασικών εκτάσεων, φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και οι ενώσεις τους
 

Επιλέξιμες δαπάνες

   Τα επιλέξιμα κόστη στο πλαίσιο του Υπομέτρου 8.4 είναι:
• Απομάκρυνση καμένων κορμών
• Δαπάνες έργων αναδασώσεων για την αποκατάσταση του δασοκομικού δυναμικού.
   Συμπεριλαμβάνονται και οι περιφράξεις.
• Δαπάνες κατασκευής ορεινών αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων.
• Δαπάνες αποκατάστασης άλλων επενδύσεων και υποδομών όπως υποδομές ορεινών υδρονομικών έργων που καταστράφηκαν από πλημμύρες, κατολισθήσεις κλπ.
• Συνοδευτικά έργα που σχετίζονται με την υλοποίηση των ανωτέρω.

Όροι επιλεξιμότητας

• Η στήριξη στο πλαίσιο του Υπομέτρου θα παρέχεται μόνο μετά από αναγνώριση από τις κατά τόπους Δασικές Υπηρεσίες ότι επήλθε το προαναφερόμενο συμβάν και ότι οι σχετικές με αυτό ζημιές έχουν προκαλέσει καταστροφή τουλάχιστον του 20% του δασοκομικού δυναμικού (υποδομές, επενδύσεις, έκταση, πυκνότητα βλάστησης κ.λ.π.). Το ποσοστό των ζημιών επιβεβαιώνεται από τις κατά τόπους Δασικές Υπηρεσίες.
• Δράσεις σε δημόσια δάση υλοποιούνται μόνον εφόσον περιλαμβάνονται στο ετήσιο πρόγραμμα έργων και εργασιών των Δασικών Υπηρεσιών
• Δράσεις σε ιδιωτικά δάση υλοποιούνται μόνον εφόσον είναι συμβατές με το εγκεκριμένο διαχειριστικό σχέδιο του δάσους ή της τεχνικής έκθεσης ή του πίνακα υλοτομίας
• Δεν χορηγείται καμία ενίσχυση για απώλεια εισοδήματος.
• Στην περίπτωση που ο ωφελούμενος λαμβάνει πληρωμές στο πλαίσιο άλλων εθνικών ή ενωσιακών μέτρων ή βάσει ασφαλιστικών συμβάσεων για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, το άθροισμα των πληρωμών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100 % των επιλέξιμων δαπανών.
• Για την υλοποίηση απαιτείται αρμοδίως εγκεκριμένη μελέτη/τεχνική έκθεση ανάλογα με το είδος της παρέμβασης.

Καθορισμός των κριτηρίων

   Αρχές για τον ορισμό των κριτηρίων επιλογής είναι οι εξής:

• Η δράση αφορά την αποκατάσταση καταστροφών σε δασική περιοχή του δικτύου
NATURA2000.
• Η δράση αφορά σε περιοχή που συμβάλει στην προστασία των ζωνών υψηλού κινδύνου πλημμύρας, σύμφωνα με την προκαταρκτική αξιολόγηση του ΥΠΕΚΑ (2012).

Ποσά και ποσοστά στήριξης

Η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών.

Λοιπά υποβολής

 Περίοδος υποβολής

Σε αδράνεια


 Περιοχή εφαρμογής - Κατανόμη

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η χώρα

Κατανωμή             : 

 

 

 

  Κατάσταση

Η δράση είναι σε αδράνεια
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 Προυπολογισμός

 

Κοινοτική Συμμετοχή 8

251.265.500

Δημόσια Δαπάνη Προκύριξης

0

Ποσοστό %  Δαπάνης

0%

 

 

Σχετικά αρχεία

  • Πρόσκληση (pdf)

 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

Επιστροφή στα Μέτρα 

Τα έργα μας

• 35000 Φάκελοι Άμεσων επιδοτήσεων (ΟΣΔΕ) • 220 Εφαρμογές συστημάτων παραγωγής

• 1550 πιστοποιήσεις ορθολογικής χρήσης φαρμάκων • 120 Μελέτες οργανώσεις περιβάλλοντος

• 800 Σχέδια δράσης Νέων αγροτών • 650 Οικονομικά Επενδυτικά σχέδια

• 3500 Προγράμματα Βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας • 120 Μελέτες οργανώσεις περιβάλλοντος

• 45 Κτηνοτροφικές κατασκευές • 120 Εφαρμογές συστημάτων παραγωγής

• Χιλιάδες φυτό υγειονομικές και κτηνοτροφικές συνεργασίες και συμβουλές

Slider

          Επικοινωνία             

          ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

arxigramma1

Χριστουγέννων 44 - 6
Μυτιλήνη ΤΚ 81100
Δεξιός λιμενοβραχίονας
 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΣΔΕ
Αλκαίου και Αρίωνος γωνία
τηλ +30 22510 47555
 

          Συνδεθείτε μαζί μας     

         

Ακολουθήσε το newsletter μας
Joomla Extensions powered by Joobi
© 2012-2018 Γεωτεχνική Αιγαίου