ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Υπηρεσίες ΟΣΔΕ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έργα περιβάλλοντος

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Μελέτες γεωργικών επενδύσεων

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Οργάνωση παραγωγής

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Συστήματα ποιότητας

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Αδειοδοτήσεις επιχειρήσεων

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Συνεργατικές ομάδες
previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

8.6 Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών.

 

     Περιγραφή

    kastoras Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες, οι οποίες εφαρμόζονται στην επεξεργασία, διακίνηση και εμπορία δασικών προϊόντων, αυξάνοντας την προστιθέμενη αξία τους. Στις επενδύσεις αυτές συγκαταλέγεται κάθε επένδυση που σχετίζεται με την ανάπτυξη και οργάνωσης της επεξεργασίας και εμπορίας δασικών προϊόντων, μέχρι το στάδιο της βιομηχανικής μεταποίησης. Μπορεί να περιλαμβάνουν επενδύσεις σε μηχανήματα και εξοπλισμό υλοτομίας, αποκλάδωσης, αποφλοίωσης, πελέκησης, σχίσης, κορμοτεμαχισμού, ξήρανσης και αποθήκευσης ξυλείας, συμπεριλαμβανομένης και της παραγωγής πρώτης ύλης/υλικών για παραγωγή ενέργειας.

    Περιλαμβάνεται επίσης κάθε επένδυση που συνεισφέρει στη βελτίωση της αποδοτικής χρήσης δασικών πόρων.Υπάρχει ανάγκη στήριξης των ιδιωτών δασοκαλλιεργητών, δασοκτημόνων, δήμων και ενώσεων αυτών καθώς και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό της υποδομής και του σχετικού εξοπλισμού που απαιτούνται σε όλη την διαδικασία – απόλειψη των δασικών προϊόντων (συλλογή, υλοτομία, μετατόπιση και μεταφορά), την πρίση, μέχρι την βιομηχανική επεξεργασία τους, αλλά ευρύτερα και της ενίσχυσης του δασοκομικού δυναμικού.

Iδιώτες διαχειριστές δασικής γης - MME - Νησιά και σε επιχειρήσεις

Περιγραφή του τύπου πράξης

   Υπάρχει έλλειψη της ανταγωνιστικότητας στον δασικό τομέα λόγω έλλειψης αποτελεσματικών μονάδων μεταποίησης. Χρειάζεται ενθάρρυνση των επενδύσεων που στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό των ΜΜΕ μεταποίησης και της εμπορίας των πρωτογενών δασικών προϊόντων. Στον τομέα της εμπορίας ειδικά, είναι απαραίτητη η στήριξη για την τυποποίηση των τελικών προϊόντων, την συσκευασία τους όταν αυτό είναι εφικτό (π.χ. καύσιμη ξυλεία πολύ μικρών και μικρών διαστάσεων) και τη διάθεσή τους στην αγορά.
  Παράλληλα το μέτρο έχει πολυλειτουργικό ρόλο καθώς συμβάλλει στην προστασία και αειφόρο διαχείριση των δασών καθώς και στην προστασία και διαχείριση των οικοσυστημάτων. Το υπομέτρο έχει σημαντική συμβολή στην περιβαλλοντική προστασία και την περιβαλλοντική διαχείριση: η παρατηρούμενη συσσώρευση βιομάζας σε ξηροθερμικές συνθήκες και με οξύτερες ξηρασίες αυξάνει δραματικά τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Συνεπώς, η κινητοποίηση δασικών προϊόντων σε προηγουμένως υπο- εκμεταλλευόμενα δάση συμβάλει σημαντικά και στην πολιτική προστασία. Το αποτέλεσμα είναι πολλαπλό όταν η δράση αυτή συνδυασθεί με στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης και ενθάρρυνσης και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε συνεργασία με τις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες.
    Επίσης, η μεταποιητική διαδικασία έως και την πρωτογενή επεξεργασία πρέπει να ενθαρρύνεται ώστε να διοχετεύονται τα υπολείμματα για παραγωγή ενέργειας και για την εισαγωγή νέων τεχνολογιών και καινοτομίας.
    Σημαντική είναι η ενσωμάτωση της καινοτομίας στο συγκεκριμένο μέτρο με στόχο τόσο στην οικονομικότητα του αποτελέσματος όσο και στην περιβαλλοντική προστασία.

Στο πλαίσιο του Υπομέτρου προβλέπεται να γίνουν:
      Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες, οι οποίες εφαρμόζονται στην επεξεργασία, διακίνηση και εμπορία δασικών προϊόντων, αυξάνοντας την προστιθέμενη αξία τους. Στις επενδύσεις αυτές συγκαταλέγεται κάθε επένδυση που σχετίζεται με την ανάπτυξη και οργάνωσης της επεξεργασίας και εμπορίας δασικών προϊόντων, μέχρι το στάδιο της βιομηχανικής μεταποίησης. Μπορεί να περιλαμβάνουν επενδύσεις σε μηχανήματα και εξοπλισμό υλοτομίας, αποκλάδωσης, αποφλοίωσης, πελέκησης, σχίσης, κορμοτεμαχισμού, ξήρανσης και αποθήκευσης ξυλείας, συμπεριλαμβανομένης και της παραγωγής πρώτης ύλης/υλικών για παραγωγή ενέργειας.       Περιλαμβάνεται επίσης κάθε επένδυση που συνεισφέρει στη βελτίωση της αποδοτικής χρήσης δασικών πόρων.

Είδος στήριξης

   Η στήριξη παρέχεται ως επιχορήγηση, ή συνδρομή χρηματοδοτικών μέσων ή συνδυασμού και των δύο.
 

Δικαιούχοι

      Η ενίσχυση μπορεί να χορηγείται σε ιδιώτες διαχειριστές δασικής γης (δασοκτήμονες, δασοκαλλιεργητές, φυσικά ή νομικά πρόσωπα) δήμους και τις ενώσεις τους, καθώς και σε ΜΜΕ με σκοπό επενδύσεις για τους ανωτέρω σκοπούς. Στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93 η ενίσχυση μπορεί επίσης να χορηγείται σε επιχειρήσεις που δεν είναι ΜΜΕ.
      Επενδύσεις που δεν απαιτούν εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατ’ εφαρμογή της ενωσιακής ή εθνικής νομοθεσίας είναι επιλέξιμες για ενίσχυση, βάσει του απαλλακτικού κανονισμού, άρθρο 41, με εξαίρεση τα μικρά νησιά Αιγαίου Πελάγους, όπου μπορεί να χορηγείται ενίσχυση σε επιχειρήσεις, οι οποίες δεν είναι ΜΜΕ.
 

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες ορίζονται από το σημείο 502 των Κατευθυντήριες γραμμών (2014/C 204/01):

        1. η κατασκευή, αγορά (συμπ. της χρηματοδοτικής μίσθωσης), ή η βελτίωση ακινήτων, ενώ οι δαπάνες που σχετίζονται με τη γη είναι επιλέξιμες μόνο κατά τον βαθμό που δεν υπερβαίνουν το 10% των επιλέξιμων δαπανών

Ενδεικτικά:

• Διαμόρφωση χώρου π.χ. κορμοπλατείες

• χώροι αποθήκευσης

       2. η αγορά ή η χρηματοδοτική μίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού. Ενδεικτικά:

• Εργαλεία υλοτομίας, αποφλοίωσης, τεμαχισμού, αποκομιδής και μεταφοράς.

• Λοιπά εργαλεία

• Ειδικού τύπου οχήματα

• Ζώα σύρσης και φόρτου, για την κινητοποίηση ξύλου από δυσπρόσιτες περιοχές

• Εξοπλισμός για αξιοποίηση υπολειμμάτων ξυλείας

• Βιολογικός καθαρισμός

      3. γενικές δαπάνες που συνδέονται με τα στοιχεια 1) και 2), όπως αμοιβές συμβουλών περιβαλλοντικής /οικονομικής βιωσιμότητας, μελέτες σκοπιμότητας. Οι δαπάνες θεωρούνται επιλέξιμες ακόμη κι αν τελικά δεν πραγματοποιηθεί καμία από τις δαπάνες των στοιχείων 1) και 2)·. Οι γενικές δαπάνες δεν υπερβαίνουν το 12% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.

      4. δαπάνες πιστοποίησης προέλευσης ξυλείας, συστημάτων δέουσας επιμέλειας, λογισμικού παρακολούθησης δασών και εμπορικών σημάτων. Στην περίπτωση αυτή είναι επιλέξιμος ο κατάλληλος εξοπλισμός ή συστήματα εξοπλισμού όχι όμως τα λειτουργικά κόστη.

      5. δαπάνες εκπόνησης σχεδίων διαχείρισης δασών ή ισοδύναμων μέσων (διαχειριστικές εκθέσεις, πίνακες υλοτομίας).·

      Άλλες δαπάνες συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (περιθώριο κέρδους εκμισθωτή, αναχρηματοδότηση τόκων, ασφάλιστρα κλπ) δεν είναι επιλέξιμες. Το κεφάλαιο κίνησης δεν είναι επιλέξιμο.

       Οι επενδύσεις βελτίωσης της οικονομικής αξίας δασών πρέπει να είναι αιτιολογημένες σε σχέση με τις αναμενόμενες βελτιώσεις δασών σε μία ή περισσότερες εκμεταλλεύσεις και μπορούν να περιλαμβάνουν επενδύσεις σε φιλικά προς το έδαφος και τους πόρους μηχανήματα και πρακτικές συγκομιδής.

    Επενδύσεις που αφορούν την ξυλεία περιορίζονται σε εργασίες εκμετάλλευσης που προηγούνται της βιομηχανικής μεταποίησης.

Δαπάνες για αναλώσιμα (π.χ. φόρμες εργασίας) δεν είναι επιλέξιμες.

Όροι επιλεξιμότητας

• Επενδύσεις για τις οποίες αποδεικνύεται η βιωσιμότητα του δικαιούχου της ενίσχυσης αλλά και του προτεινόμενου σχεδίου.
• Οι επενδύσεις που αφορούν τη χρήση ξυλείας ως πρώτης ύλης ή πηγής ενέργειας περιορίζονται σε όλες τις εργασίες εκμετάλλευσης που προηγούνται της βιομηχανικής μεταποίησης
• Για κάθε επένδυση ο μέγιστος όγκος ξύλου θα πρέπει να είναι 5000 κυβ.μέτρα ανά έτος, με ανώτατο απόλυτο όριο τα 10.000 κυβ. μέτρα στρογγυλής ξυλείας εισόδου για πριόνιση
• Δεν είναι επιλέξιμη η δασική οδοποιία μέσα από αυτό το μέτρο, εκτός από μικρούς συνδετήριους με την επένδυση δρόμους έως 500 μέτρα.
• Είναι απαραίτητη η εκπόνηση διαχειριστικής μελέτης και η έγκρισή της από τις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες σε περίπτωση εκμετάλλευσης του δάσους, στο πλαίσιο του μέτρου. Μέσω της υλοποίησης των εγκεκριμένων διαχειριστικών μελετών πρέπει να διασφαλίζεται ότι η στήριξη είναι αποτελεσματική και αυξάνει πραγματικά την περιβαλλοντική αξία των δασικών περιοχών στις οποίες αφορά η επένδυση.
• Δραστηριότητες σχετικές με την αναγέννηση του δάσους μετά την υλοτόμηση δεν είναι επιλέξιμες.
• Η απλή αντικατάσταση με φύτευση των υλοτομημένων δέντρων, απλή αναδάσωση με τα ίδια δέντρα και την ίδια δομή δεν είναι επιλέξιμη.
• Οι επενδύσεις δεν θα πρέπει να αφορούν μη διαρκή αγαθά (π.χ. εξοπλισμό προσωπικής προστασίας, ιματισμό κ.λπ.)
• Δεν είναι επιλέξιμη η στήριξη για παραγωγή προϊόντων που προέρχονται από συλλογή από καλλιεργούμενα δέντρα. Είναι όμως επιλέξιμη η παραγωγή ξύλου από δέντρα που έχουν καλλιεργηθεί για τον σκοπό αυτό

Καθορισμός των κριτηρίων

    Επενδύσεις που μέρος του προϋπολογισμού τους αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος πέρα από τις ελάχιστες απαιτήσεις
Διατήρηση ή δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
Χρήση καινοτομίας σε επίπεδο διαδικασίας ή προϊόντος
Εισαγωγή συστημάτων ποιότητας HACCP ή και ISO
    Η επένδυση μπορεί να συνδέεται με την παραγωγή σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης βιοκαυσίμων ή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, με την προϋπόθεση ότι η εν λόγω παραγωγή δεν υπερβαίνει τη ετήσια κατανάλωση καυσίμου ή ενέργειας από τη συγκεκριμένη εκμετάλλευση.
Σε ενώσεις ωφελούμενων που περιλαμβάνουν περισσότερες από μία δασικές εκμεταλλεύσεις.

Ποσά και ποσοστά στήριξης

     Η ένταση ενίσχυσης καθορίζεται ως εξής:
- 75% για επενδύσεις στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους•
- 50% για επενδύσεις σε λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες και σε όλες τις περιφέρειες των οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ για την περίοδο 2007-2013 ήταν μικρότερο του 75% του μέσου όρου της ΕΕ-25 για την περίοδο αναφοράς, αλλά των οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ ήταν μεγαλύτερο του 75% του μέσου ΑΕγχΠ στην ΕΕ-27•
- 40% για επενδύσεις σε άλλες περιφέρειες.

Λοιπά υποβολής

 Περίοδος υποβολής

Σε αδράνεια


 Περιοχή εφαρμογής - Κατανόμη

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η χώρα

Κατανωμή             : 

 

 

 

  Κατάσταση

Η δράση είναι σε αδράνεια
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 Προυπολογισμός

 

Κοινοτική Συμμετοχή 8

251.265.500

Δημόσια Δαπάνη Προκύριξης

0

Ποσοστό %  Δαπάνης

0%

 

 

Σχετικά αρχεία

  • Πρόσκληση (pdf)

 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

 

Επιστροφή στα Μέτρα

Τα έργα μας

• 35000 Φάκελοι Άμεσων επιδοτήσεων (ΟΣΔΕ) • 220 Εφαρμογές συστημάτων παραγωγής

• 1550 πιστοποιήσεις ορθολογικής χρήσης φαρμάκων • 120 Μελέτες οργανώσεις περιβάλλοντος

• 800 Σχέδια δράσης Νέων αγροτών • 650 Οικονομικά Επενδυτικά σχέδια

• 3500 Προγράμματα Βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας • 120 Μελέτες οργανώσεις περιβάλλοντος

• 45 Κτηνοτροφικές κατασκευές • 120 Εφαρμογές συστημάτων παραγωγής

• Χιλιάδες φυτό υγειονομικές και κτηνοτροφικές συνεργασίες και συμβουλές

Slider

          Επικοινωνία             

          ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

arxigramma1

Χριστουγέννων 44 - 6
Μυτιλήνη ΤΚ 81100
Δεξιός λιμενοβραχίονας
 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΣΔΕ
Αλκαίου και Αρίωνος γωνία
τηλ +30 22510 47555
 

          Συνδεθείτε μαζί μας     

         

Ακολουθήσε το newsletter μας
Joomla Extensions powered by Joobi
© 2012-2018 Γεωτεχνική Αιγαίου