στη γεωτεχνικη αιγαιου
χαρτογραφούμε το εισόδημά σας
Slider

 

     Περιγραφή

    elia  Στο πλαίσιο της δράσης, οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν τη δέσμευση να εφαρμόζουν την πρακτική του θρυμματισμού των κλαδεμάτων μετά το κλάδεμα των δέντρων, την απόθεσή τους στην επιφάνεια του εδάφους και την παραμονή των προϊόντων θρυμματισμού στο έδαφος για ένα τουλάχιστον εξάμηνο. Στο πλαίσιο αυτής της πρακτικής, τα κλαδέματα της ελιάς με διάμετρο μικρότερη των 6-7 εκατοστών θρυμματίζονται και είτε αποτίθενται απευθείας στην εδαφική επιφάνεια του αγροτεμαχίου είτε αναμιγνύονται με προϊόντα κομποστοποίησης και στη συνέχεια αποτίθενται στο έδαφος.

 

 Φυσικά πρόσωπα - Νομικά - Ομάδες

 

Περιγραφή του τύπου πράξης

       Η δέσμευση συνίσταται στη διαχείριση των φυτικών υπολειμμάτων των κλαδεμάτων στην ελαιοκαλλιέργεια με στόχο τόσο τον μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή όσο και τη βελτίωση της δομής και την αύξηση της οργανικής ουσίας του εδάφους. Η συνηθισμένη πρακτική διαχείρισης των κλαδεμάτων των ελαιόδεντρων είναι η καύση τους στο χωράφι. Η πρακτική αυτή έχει πολλά μειονεκτήματα τα κυριότερα των οποίων είναι η απελευθέρωση στην ατμόσφαιρα αερίων θερμοκηπίου και η καταστροφή οργανικής ουσίας.
       Στο πλαίσιο της δράσης, οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν τη δέσμευση να εφαρμόζουν την πρακτική του θρυμματισμού των κλαδεμάτων μετά το κλάδεμα των δέντρων, την απόθεσή τους στην επιφάνεια του εδάφους και την παραμονή των προϊόντων θρυμματισμού στο έδαφος για ένα τουλάχιστον εξάμηνο. Στο πλαίσιο αυτής της πρακτικής, τα κλαδέματα της ελιάς με διάμετρο μικρότερη των 6-7 εκατοστών θρυμματίζονται και είτε αποτίθενται απευθείας στην εδαφική επιφάνεια του αγροτεμαχίου είτε αναμιγνύονται με προϊόντα κομποστοποίησης και στη συνέχεια αποτίθενται στο έδαφος.
       Οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της δράσης είναι πενταετούς διάρκειας και εφαρμόζονται σε καθορισμένα αγροτεμάχια καθόλη τη διάρκεια της πενταετίας.
      Η πρακτική συμβάλει στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής με τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από την αποφυγή καύσης των κλαδεμάτων, αλλά και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή δεδομένου ότι αυξάνοντας την οργανική ουσία και βελτιώνοντας τη δομή του εδάφους, τα ελαιόδεντρα γίνονται πιο εύρωστα και επομένως πιο ανθεκτικά σε περιβαλλοντικές αλλαγές. Επιπλέον η αύξηση της οργανικής ουσίας και η βελτίωση της δομής του εδάφους που επιτυγχάνεται, προλαμβάνει τη διάβρωση.
       Το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής της δράσης καλύπτει όλη τη χώρα.

Είδος στήριξης

     Οι ενισχύσεις αποζημιώνουν τους δικαιούχους για τις πρόσθετες δαπάνες ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που αναλήφθησαν.

 

Δικαιούχοι

       Φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής γης και εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.

Επιλέξιμες δαπάνες

    Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως για να αποζημιώνουν τους δικαιούχους για τις πρόσθετες δαπάνες ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που αναλήφθησαν.
    Ως πρόσθετη δαπάνη ορίζεται το κόστος των ημερομισθίων για τoν τεμαχισμό των κλαδεμάτων και την απόθεση τους στην επιφάνεια του ενταγμένου αγροτεμαχίου.
    Το κόστος αγοράς μηχανής θρυμματισμού είναι επιλέξιμο για ενίσχυση από το υπομέτρο 4.4 «Στήριξη για μη παραγωγικές επενδύσεις».

 

Όροι επιλεξιμότητας

    Τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
• Να είναι δηλωμένα στην πλέον πρόσφατη ΕΑΕ του ενδιαφερόμενου με επιλέξιμη για τη δράση καλλιέργεια (ελιά)
• Να κατέχονται νόμιμα καθ’ όλη την περίοδο της δέσμευσης.
   H ελάχιστη πυκνότητα φύτευσης των υπό ένταξη ελαιοτεμαχίων ανέρχεται σε 80 ελαιόδεντρα/Ha προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι πρόκειται για συστηματικό ελαιώνα. 

Καθορισμός των κριτηρίων

      Εφόσον ο συνολικός προϋπολογισμός των αιτήσεων ενίσχυσης στη δράση είναι μεγαλύτερος του προκυρηχθέντος ποσού, οι εκμεταλλεύσεις κατατάσσονται με βάση τo παρακάτω κριτήριο επιλογής:
Επικλινή εδάφη

Ποσά και ποσοστά στήριξης

   Το ποσό στήριξης σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης υπολογισμού του ύψους ενίσχυσης ορίζεται στα 140€/Ha/έτος.

Λοιπά υποβολής

 Περίοδος υποβολής

Σε αδράνεια


 Περιοχή εφαρμογής - Κατανόμη

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η χώρα

Κατανωμή             : 

 

 

 

  Κατάσταση

Η δράση είναι σε αδράνεια
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 Προυπολογισμός

 

Κοινοτική Συμμετοχή 10

372.023.776

Δημόσια Δαπάνη Προκύριξης

0

Ποσοστό %  Δαπάνης

0%

 

 

Σχετικά αρχεία

  • Πρόσκληση (pdf)

 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

Επιστροφή στα Μέτρα 

 

     Περιγραφή

    santorini  Σκοπός της Δράσης είναι η διατήρηση της παραδοσιακής μορφής του αμπελώνα της Θήρας που διαμορφώνει το αγροτικό τοπίο στα ηφαιστιογενή εδάφη της Θήρας.

     Ο βασικός κίνδυνος για την συνέχιση της ύπαρξης της παραδοσιακής μορφής του αμπελώνα, είναι η αντικατάσταση του με γραμμικούς αμπελώνες που μειώνουν το κόστος παραγωγής λόγω μηχανοποίησης της παραγωγής ή η αντικατάσταση του από άλλη καλλιέργεια.. Η ενίσχυση της παραδοσιακής καλλιεργητικής πρακτικής συμβάλει στη διατήρηση τόσο της αμπελοκαλλιέργειας στο νησί όσο και της ιδιαίτερης μορφής του Θηραϊκού αμπελώνα.

     Σκοπός είναι η διατήρηση και προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας, της οποίας το ενδιαίτημα συνδέεται στενά με τις αγροτικές γαίες

 Φυσικά πρόσωπα - Νομικά - Ομάδες

 

Περιγραφή του τύπου πράξης

      Σκοπός της Δράσης είναι η διατήρηση της παραδοσιακής μορφής του αμπελώνα της Θήρας που διαμορφώνει το αγροτικό τοπίο στα ηφαιστιογενή εδάφη της Θήρας.
Ο αμπελώνας της Σαντορίνης αποτελεί γεωργική γης Υψηλής Φυσικής Αξίας (HNV). με συνολική έκταση 1.500 Ha περίπου. Πρόκειται για ένα πανάρχαιο αμπελώνα ηλικίας, όπως υπολογίζεται, 3.500 ετών. Αποτελεί μια μεγάλη αμπελογραφική συλλογή, αφού διασώζει περισσότερες από 50 ποικιλίες αμπέλου, ορισμένες από τις οποίες είναι σπάνιες και έχουν μοναδικά αμπελογραφικά και οινολογικά χαρακτηριστικά. Τα πρέμνα του είναι αυτόριζα, δεν είναι εμβολιασμένα σε αμερικάνικα υποκείμενα αμπέλου, αφού το αμμώδες έδαφος της Σαντορίνης δεν επέτρεψε στο έντομο της φυλλοξήρας να εγκατασταθεί σ’ αυτό.
    Στα νησιά Θήρα (Σαντορίνη) και Θηρασία, λόγω των ειδικών οικολογικών συνθηκών που επικρατούν (συχνοί και ισχυρής εντάσεως άνεμοι, εδάφη ξηρά και φτωχά) έχει επικρατήσει ένα ιδιόρρυθμο κυπελλοειδές στεφανωτό ή με γυριστές σχήμα, που έχει σκοπό να προφυλάξει τους βλαστούς και τα σταφύλια από τη σφοδρότητα των ανέμων που πνέουν στα νησιά αυτά και που προκαλούν μηχανικές βλάβες, τόσο λόγω αποκολλήσεως ολόκληρων βλαστών, όσο και σχισίματα στα φύλλα ή τραύματα των πράσινων οργάνων και των σταφυλιών από τους κόκκους της άμμου που μεταφέρουν. Στις πιο υπήνεμες θέσεις των νησιών αυτών βρίσκει κανείς το κυπελλοειδές με κουλούρα. Η χρήση αυτών των ιδιόρρυθμων κυπελλοειδών συνέβαλε στη διαμόρφωση του Θηραϊκού αμπελώνα και του ευρύτερου Θηραϊκού τοπίου. Το παραδοσιακό κλάδεμα και η διαμόρφωση του Θηραϊκού αμπελώνα είναι μοναδικά σε παγκόσμια κλίμακα.
    Το σύστημα παράγει χρησιμοποιώντας χαμηλά επίπεδα εισροών. Η αμπελοκαλλιέργεια γίνεται χωρίς άρδευση, η φυτοπροστασία περιορίζεται στην επίπαση με θειάφι για την πρόληψη του ωιδίου και σπανιότερα γίνεται χρήση εντομοκτόνου. Η ζιζανιοκτονία πραγματοποιείται είτε χειρονακτικά (βοτάνισμα) είτε συνηθέστερα χημικά (η ακανόνιστη διάταξη των πρέμνων ή/ και η κλίση εμποδίζουν τη μηχανική καταστροφή των ζιζανίων). Τέλος, χρησιμοποιούνται λιπάσματα για τη βελτίωση της γονιμότητας του εδάφους. Υπ΄ αυτές τις συνθήκες, οι συνήθεις αποδόσεις δεν ξεπερνούν τα 3.000-3.500 κιλά το εκτάριο.
    Αυτή η ικανότητα παραγωγής με «χαμηλά επίπεδα εισροών» είναι αποκαλυπτική της λογικής του συστήματος παραγωγής. Στηρίζεται, αφενός, στην ικανότητά του να αξιοποιεί χώρους όπου επικρατούν δυσμενείς συνθήκες (ηφαιστειακά εδάφη, δυνατοί άνεμοι, ανομβρία) χάρη στην καλλιέργεια του αμπελιού που αντλεί θρεπτικά από τα βαθύτερα στρώματα του εδάφους κλείνοντας, έτσι, τον κύκλο των θρεπτικών στοιχείων με σχετική αυτονομία. Και, αφετέρου, στη χρήση γηγενών ποικιλιών του ευρύτερου αιγιακού χώρου προσαρμοσμένων στο ξηροθερμικό κλίμα της περιοχής, με τις θαλάσσιες ομίχλες και τους ισχυρούς ανέμους και, κυρίως, στην υιοθέτηση πρακτικών, όπως η διαμόρφωση του πρέμνου σε «καλάθι», για να αντιμετωπίσει του κλιματικούς και φυτοϋγειονομικούς κινδύνους, χωρίς ή με πολύ περιορισμένη χρήση φυτοπροστατευτικών.
    Ο βασικός κίνδυνος για την συνέχιση της ύπαρξης της παραδοσιακής μορφής του αμπελώνα, είναι η αντικατάσταση του με γραμμικούς αμπελώνες που μειώνουν το κόστος παραγωγής λόγω μηχανοποίησης της παραγωγής ή η αντικατάσταση του από άλλη καλλιέργεια.. Η ενίσχυση της παραδοσιακής καλλιεργητικής πρακτικής συμβάλει στη διατήρηση τόσο της αμπελοκαλλιέργειας στο νησί όσο και της ιδιαίτερης μορφής του Θηραϊκού αμπελώνα.

    Οι δεσμεύσεις της δράσης είναι πενταετούς διάρκειας, εφαρμόζονται σε καθορισμένα αγροτεμάχια καθόλη τη διάρκεια της πενταετίας και συνίστανται στα παρακάτω:
• Διατήρηση του παραδοσιακού τρόπου κλαδέματος
• Δημιουργία χώρου οικολογικής αντιστάθμισης πέριξ του αγροτεμαχίου ελάχιστου πλάτους 0,5μ. στον οποίο εφαρμόζεται χειρονακτική ζιζανιοκτονία.
   Γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής: νησιά Θήρας (Σαντορίνη) και Θηρασίας

Είδος στήριξης

     Οι ενισχύσεις αποζημιώνουν τους δικαιούχους για και τις πρόσθετες δαπάνες ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που ελήφθησαν.

 

Δικαιούχοι

       Φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής γης στα νησιά Θήρα και Θηρασία και εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων..

Επιλέξιμες δαπάνες

Τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης που θα ενταχθεί στο πρόγραμμα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

•   Να είναι δηλωμένα στην πλέον πρόσφατη ΕΑΕ του ενδιαφερόμενου με την επιλέξιμη για τη δράση καλλιέργεια (αμπέλι).

•   Να βρίσκονται εντός της περιοχής παρέμβασης.

•   Να κατέχονται νόμιμα καθ’ όλη την περίοδο της δέσμευσης

Όροι επιλεξιμότητας

  

Καθορισμός των κριτηρίων

  

Ποσά και ποσοστά στήριξης


Το ποσό στήριξης σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης υπολογισμού του ύψους ενίσχυσης ορίζεται σε 765 €/Ha/έτος.

Λοιπά υποβολής

 Περίοδος υποβολής

Σε αδράνεια


 Περιοχή εφαρμογής - Κατανόμη

Περιοχή εφαρμογής: νησιά Θήρας (Σαντορίνη) και Θηρασίας

Κατανωμή             : 

 

 

 

  Κατάσταση

Η δράση είναι σε αδράνεια
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 Προυπολογισμός

 

Κοινοτική Συμμετοχή 6.1

372.023.776

Δημόσια Δαπάνη Προκύριξης

0

Ποσοστό %  Δαπάνης

0%

 

 

Σχετικά αρχεία

  • Πρόσκληση (pdf)

 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

  Επιστροφή στα Μέτρα

 

     Περιγραφή

    amfisa Η διατήρηση της σημερινής μορφής του ελαιώνα της Άμφισσας απειλείται από την επικράτηση της συνήθους πρακτικής για τη διαχείριση γηρασμένων και μεγάλου ύψος ελαιοδένδρων, η οποία συνίσταται στη μείωση του ύψους των δένδρων και στην αύξηση της κόμης τους, είτε μέσω του αυστηρού κλαδέματος (κύριοι βραχίονες) είτε μέσω κορμοτόμησης για επαναδιαμόρφωση της κόμης. Στόχος της πρακτικής αυτής είναι η μείωση του κόστους παραγωγής και η αύξηση της παραγωγικότητάς των ελαιοδέντρων.

     Η παραδοσιακή τεχνική καλλιέργειας του ελαιώνα της Άμφισσας, με τη διατήρηση μεγάλων σε ύψος και ηλικία δέντρων, με τα αναχώματα και τις αναβαθμίδες, προσδίδει στο συγκεκριμένο αγροτικό τοπίο ιδιαίτερη αισθητική αξία. Η άμεση οπτική επαφή του ελαιώνα με τον παγκοσμίου σημασίας αρχαιολογικό χώρο του Μαντείου των Δελφών, καθιστά κρίσιμη τη διατήρηση της παραδοσιακής του μορφής ως αναπόσπαστου στοιχείου της ταυτότητας της περιοχής.

     Σκοπός είναι η διατήρηση και προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας, της οποίας το ενδιαίτημα συνδέεται στενά με τις αγροτικές γαίες

 Φυσικά πρόσωπα - Νομικά - Ομάδες

 

Περιγραφή του τύπου πράξης

     Σκοπός της Δράσης είναι η διατήρηση της παραδοσιακής μορφής του ελαιώνα της Άμφισσας που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του δελφικού τοπίου.
Ο ελαιώνας της Άμφισσας αποτελεί γεωργική γης Υψηλής Φυσικής Αξίας (HNV). Έχει συνολική έκταση 8.000 Ha, περίπου, και αποτελεί αμιγή, μη γραμμική καλλιέργεια ελαιοδέντρων. Τα δένδρα είναι μεγάλης ηλικίας (σε ποσοστό 70% είναι ηλικίας άνω των 150 ετών), με κορμούς με βαθιές πτυχώσεις και ανεπτυγμένη κόμη, το ύψος των οποίων σε πολλές περιπτώσεις φθάνει τα 10 μέτρα. Το στοιχειώδες αγροτεμάχιο είναι το «λαχίδι». Τα λαχίδια χωρίζονται μεταξύ τους με «τράφια» που είναι τεχνητά αναχώματα ύψους 40 εκατοστών περίπου, τα οποία συγκρατούν το νερό των βροχοπτώσεων προκειμένου να ικανοποιηθούν οι ανάγκες άρδευσης του ελαιώνα και ταυτόχρονα οριοθετούν τις ιδιοκτησίες. Ταυτόχρονα στις πλαγιές έχουν διαμορφωθεί αναβαθμίδες στις οποίες αναπτύσσονται τα ελαιόδενδρα.
     Η παραδοσιακή τεχνική καλλιέργειας του ελαιώνα της Άμφισσας, με τη διατήρηση μεγάλων σε ύψος και ηλικία δέντρων, με τα αναχώματα και τις αναβαθμίδες, προσδίδει στο συγκεκριμένο αγροτικό τοπίο ιδιαίτερη αισθητική αξία. Η άμεση οπτική επαφή του ελαιώνα με τον παγκοσμίου σημασίας αρχαιολογικό χώρο του Μαντείου των Δελφών, καθιστά κρίσιμη τη διατήρηση της παραδοσιακής του μορφής ως αναπόσπαστου στοιχείου της ταυτότητας της περιοχής.
     Τα υψηλά, μεγάλης ηλικίας και έντονα ρυτιδωμένα δέντρα δημιουργούν τους κατάλληλους οικοτόπους για την ανάπτυξη ορισμένων ειδών εντόμων, νυχτερίδων και πουλιών. Τα σταθερά στοιχεία του τοπίου, τεχνητά αναχώματα και αναβαθμίδες, προσφέρουν ευνοϊκούς οικοτόπους για έντομα, πουλιά και μια ενδιαφέρουσα μικροχλωρίδα.
Η διατήρηση της σημερινής μορφής του ελαιώνα της Άμφισσας απειλείται από την επικράτηση της συνήθους πρακτικής για τη διαχείριση γηρασμένων και μεγάλου ύψος ελαιοδένδρων, η οποία συνίσταται στη μείωση του ύψους των δένδρων και στην αύξηση της κόμης τους, είτε μέσω του αυστηρού κλαδέματος (κύριοι βραχίονες) είτε μέσω κορμοτόμησης για επαναδιαμόρφωση της κόμης. Στόχος της πρακτικής αυτής είναι η μείωση του κόστους παραγωγής και η αύξηση της παραγωγικότητάς των ελαιοδέντρων.
    Επιπλέον, τα χαρακτηριστικά αναχώματα (τράφια) των αγροτεμαχίων του Ελαιώνα (λαχίδια) αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο του συγκεκριμένου αγροτικού τοπίου. Η συνήθης πρακτική της χημικής και μηχανικής ζιζανιοκτονία στα «τράφια», αποτελεί απειλή για την μορφή τους, λόγω της διάβρωσης που προκαλεί.
Όσον αφορά τη φυτοπροστασία της ελιάς, η αντιμετώπιση του δάκου (Dacus oleae), του σημαντικότερου εντομολογικού εχθρού της ελιάς, πραγματοποιείται σε ολόκληρη την περιοχή του ελαιώνα της Άμφισσας με ήπιο τρόπο, μέσω ολοκληρωμένης διαχείρισης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για τα έντομα, ο οποίος υπερβαίνει τις γενικές αρχές ολοκληρωμένης προστασίας της Οδηγίας 128/2009/EC. Συγκεκριμένα έχει εγκατασταθεί δίκτυο δακοπαγίδων που καλύπτει όλο τον Ελαιώνα και βάσει του αριθμού των παγιδευμένων εντόμων εφαρμόζεται, εφόσον κριθεί απαραίτητο, δολωματικός ψεκασμός σε συγκεκριμένα σημεία επιλεγμένων δέντρων.

     Οι δεσμεύσεις της δράσης είναι πενταετούς διάρκειας, εφαρμόζονται σε καθορισμένα αγροτεμάχια καθόλη τη διάρκεια της πενταετίας και συνίστανται στα παρακάτω:
• διατήρηση των ελαιόδεντρων στην υφιστάμενη μορφή τους (κορμός, κόμη, ύψος) χωρίς να γίνονται ενέργειες ανανέωσής τους όπως αυστηρό κλάδεμα προκειμένου να μειωθεί το ύψος των δέντρων, ή καρατόμηση για επαναδιαμόρφωση των δέντρων.
• εφαρμογή χειρονακτικής ζιζανιοκτονίας στα «τράφια» με σκοπό τη διατήρηση των «λαχιδιών» στη σημερινή τους μορφή.
• Η ενταγμένη εκμετάλλευση να καλύπτεται από το πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς με δολωματικό ψεκασμό. Η δέσμευση αυτή δεν ενισχύεται στο πλαίσιο της δράσης.

    Η δράση εφαρμόζεται στα ελαιοτεμάχια του Ελαιώνα Άμφισσας, εφόσον τα ελαιοτεμάχια αυτά:
1. βρίσκονται εντός των ορίων του παραδοσιακού ελαιώνα της Άμφισσας,
2. καλύπτονται από υψίκορμα ελαιόδεντρα μεγάλης ηλικίας.

Είδος στήριξης

    

Οι ενισχύσεις αποζημιώνουν τους δικαιούχους για το διαφυγόν εισόδημα και το πρόσθετο κόστος ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που ελήφθησαν.

 

Δικαιούχοι

       Φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής γης στην περιοχή «Ελαιώνας της Άμφισσας» και εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.

Επιλέξιμες δαπάνες

    Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως για να αποζημιώνουν τους δικαιούχους για το διαφυγόν εισόδημα και το πρόσθετο κόστος ως αποτέλεσμα της τήρησης των δεσμεύσεων της δράσης.

[bt_spoiler title="Όροι επιλεξιμότητας" icon="list"]

   Τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης που θα ενταχθεί στη δράση πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

•   Να είναι δηλωμένα στην πλέον πρόσφατη ΕΑΕ του ενδιαφερόμενου με επιλέξιμη για τη δράση καλλιέργεια (ελιά).

•   Να βρίσκονται εντός του ελαιώνα της Άμφισσας.

•   Να κατέχονται νόμιμα καθ’ όλη την περίοδο της δέσμευσης

   H ελάχιστη πυκνότητα φύτευσης των υπό ένταξη ελαιοτεμαχίων ανέρχεται σε 80 ελαιόδεντρα/Ha προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι πρόκειται για συστηματικό ελαιώνα.

Καθορισμός των κριτηρίων

  

Ποσά και ποσοστά στήριξης


  Το ποσό στήριξης σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης υπολογισμού του ύψους ενίσχυσης ορίζεται σε 580€/Ha/έτος.

[bt_spoiler title="Λοιπά υποβολής" icon="list"]

 Περίοδος υποβολής

Σε αδράνεια


 Περιοχή εφαρμογής - Κατανόμη

Περιοχή εφαρμογής: Eλαιοτεμάχια του Ελαιώνα Άμφισσας

Κατανωμή             : 

 

 

 

  Κατάσταση

Η δράση είναι σε αδράνεια
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 Προυπολογισμός

 

Κοινοτική Συμμετοχή 10

372.023.776

Δημόσια Δαπάνη Προκύριξης

0

Ποσοστό %  Δαπάνης

0%

 

 

Σχετικά αρχεία

  • Πρόσκληση (pdf)

 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

Επιστροφή στα Μέτρα 

 

     Περιγραφή

    natura Η δράση είναι εστιασμένη σε βιοτόπους σημαντικών, σπάνιων ή απειλούμενων ειδών της ορνιθοπανίδας. Οι γεωργικές εκτάσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των βιοτόπων της άγριας ορνιθοπανίδας, προσφέροντας τροφή και χώρους φωλιάσματος και αναπαραγωγής.Η δέσμευση συνίσταται στη μη συγκομιδή της παραγωγής για περίοδο τριών (3) μηνών μετά τη συνήθη, κατά περίπτωση, ημερομηνία συγκομιδής, δηλαδή για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα μεταξύ Ιουνίου και Σεπτεμβρίου. Στο τμήμα της ενταγμένης εκμετάλλευσης στο οποίο δεν συγκομίζεται η παραγωγή, απαγορεύεται η χρήση λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Το τμήμα αυτό της εκμετάλλευσης παραμένει σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της δέσμευσης προκειμένου να δημιουργηθεί μία ζώνη άγριας ζωής απαλλαγμένη από εισροές.
Η δέσμευση εφαρμόζεται σε καθορισμένα αγροτεμάχια καθόλη τη διάρκεια της πενταετίας.

     Σκοπός είναι η διατήρηση και προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας, της οποίας το ενδιαίτημα συνδέεται στενά με τις αγροτικές γαίες

 Φυσικά πρόσωπα - Νομικά - Ομάδες

 

Περιγραφή του τύπου πράξης

     Σκοπός είναι η διατήρηση και προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας, της οποίας το ενδιαίτημα συνδέεται στενά με τις αγροτικές γαίες. Η δράση είναι εστιασμένη σε βιοτόπους σημαντικών, σπάνιων ή απειλούμενων ειδών της ορνιθοπανίδας. Οι γεωργικές εκτάσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των βιοτόπων της άγριας ορνιθοπανίδας, προσφέροντας τροφή και χώρους φωλιάσματος και αναπαραγωγής.
    Τα τελευταία χρόνια, η εντατικοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας έχει οδηγήσει στην υποβάθμιση του ρόλου των αγροτικών γαιών ως ενδιαίτημα της άγριας ορνιθοπανίδας. Η εξασφάλιση τροφής με την εφαρμογή ασυγκόμιστης παραγωγής, είναι ένας σημαντικός παράγοντας διατήρησης του πληθυσμού σε ικανοποιητικά επίπεδα και η συμβολή των γεωργικών καλλιεργειών σε αυτόν το τομέα μπορεί να αποδειχθεί σημαντική.
    Η δέσμευση είναι πενταετούς διάρκειας εφαρμόζεται σε ενιαίο τμήμα των αγροτεμαχίων της εκμετάλλευσης σε έκταση τουλάχιστον 10% της ενταγμένης γεωργικής έκτασης. Η δέσμευση συνίσταται στη μη συγκομιδή της παραγωγής για περίοδο τριών (3) μηνών μετά τη συνήθη, κατά περίπτωση, ημερομηνία συγκομιδής, δηλαδή για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα μεταξύ Ιουνίου και Σεπτεμβρίου. Στο τμήμα της ενταγμένης εκμετάλλευσης στο οποίο δεν συγκομίζεται η παραγωγή, απαγορεύεται η χρήση λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Το τμήμα αυτό της εκμετάλλευσης παραμένει σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της δέσμευσης προκειμένου να δημιουργηθεί μία ζώνη άγριας ζωής απαλλαγμένη από εισροές.
    Η δέσμευση εφαρμόζεται σε καθορισμένα αγροτεμάχια καθόλη τη διάρκεια της πενταετίας.
    Η έκταση που δεν συγκομίζεται αποτελεί περιοχή τροφοδοσίας για την ορνιθοπανίδα προσφέροντας φυτική τροφή (σπόροι και άλλα μέρη του φυτού) αλλά και περιοχή προσέλκυσης εντόμων που πολλαπλασιάζονται, αυξάνοντας τον αριθμό των διαθέσιμων για την ορνιθοπανίδα εντόμων και προνυμφών. Ειδικά μερικά δίπτερα ελκύονται από τα ψυχανθή και γεννούν τα αυγά σε σημεία που υπάρχει αφθονία αφίδων για τις προνύμφες τους. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται και ο πληθυσμός των βλαβερών για την καλλιέργεια αφίδων.
    Επιλέξιμες στο πλαίσιο της δράσης είναι οι ακόλουθες ομάδες καλλιεργειών: σιτηρά, σανοδοτικά φυτά και ψυχανθή
    Η Δράση θα εφαρμοστεί στις γεωργικές εκτάσεις των Ζωνών Ειδικής Προστασίας (Special Protected Areas, SPAs) της χώρας, όπως έχουν οριστεί από της Ελλάδα σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της οδηγίας για τα πουλιά (Council Directive 2009/147/EC on the conservation of wild birds). Οι Ζώνες Ειδικής Προστασίας καλύπτουν 2.952.476 Ηa, περίπου το 21,1% της έκτασης της χώρας όπως φαίνεται στο σχετικό Χάρτη Μ10-1 (Περιοχές εφαρμογής της δράσης Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας) και αποτελούν βιότοπο 37 σημαντικών σπάνιων ή απειλούμενων ειδών ορνιθοπανίδας, εκ των οποίων 29 είδη περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ ως είδη προτεραιότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Είδος στήριξης

    

Η ενίσχυση αποζημιώνει τους δικαιούχους για το διαφυγόν εισόδημα ως αποτέλεσμα της τήρησης των δεσμεύσεων της δράσης.

 

Δικαιούχοι

    

   Φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής γης και εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.

Επιλέξιμες δαπάνες

    Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως για να αποζημιώνουν τους δικαιούχους για το διαφυγόν εισόδημα ως αποτέλεσμα της τήρησης των δεσμεύσεων της δράσης.

[bt_spoiler title="Όροι επιλεξιμότητας" icon="list"]

  Τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης που θα ενταχθεί στη δράση, πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

•   Να είναι δηλωμένα στην πλέον πρόσφατη ΕΑΕ του ενδιαφερόμενου

•   Να βρίσκονται εντός των περιοχών παρέμβασης της δράσης

•   Να κατέχονται νόμιμα καθ’ όλη την περίοδο της δέσμευσης

Καθορισμός των κριτηρίων

  

Ποσά και ποσοστά στήριξης

  Τα ποσά στήριξης σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης υπολογισμού του ύψους ενίσχυσης παρουσιάζονται στον

Λοιπά υποβολής

 Περίοδος υποβολής

Σε αδράνεια


 Περιοχή εφαρμογής - Κατανόμη

Περιοχή εφαρμογής: Η Δράση θα εφαρμοστεί στις γεωργικές εκτάσεις των Ζωνών Ειδικής Προστασίας (Special Protected Areas, SPAs) της χώρας, όπως έχουν οριστεί από της Ελλάδα σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της οδηγίας για τα πουλιά (Council Directive 2009/147/EC on the conservation of wild birds). Οι Ζώνες Ειδικής Προστασίας καλύπτουν 2.952.476 Ηa, περίπου το 21,1% της έκτασης της χώρας

Κατανωμή             : 

 

 

 

  Κατάσταση

Η δράση είναι σε αδράνεια
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 Προυπολογισμός

 

Κοινοτική Συμμετοχή 10

372.023.776

Δημόσια Δαπάνη Προκύριξης

0

Ποσοστό %  Δαπάνης

0%

 

 

Σχετικά αρχεία

  • Πρόσκληση (pdf)

 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

  Επιστροφή στα Μέτρα

Τα έργα μας

• 35000 Φάκελοι Άμεσων επιδοτήσεων (ΟΣΔΕ) • 220 Εφαρμογές συστημάτων παραγωγής

• 1550 πιστοποιήσεις ορθολογικής χρήσης φαρμάκων • 120 Μελέτες οργανώσεις περιβάλλοντος

• 800 Σχέδια δράσης Νέων αγροτών • 650 Οικονομικά Επενδυτικά σχέδια

• 3500 Προγράμματα Βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας • 120 Μελέτες οργανώσεις περιβάλλοντος

• 45 Κτηνοτροφικές κατασκευές • 120 Εφαρμογές συστημάτων παραγωγής

• Χιλιάδες φυτό υγειονομικές και κτηνοτροφικές συνεργασίες και συμβουλές

Slider

          Επικοινωνία             

          ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

arxigramma1

Χριστουγέννων 44 - 6
Μυτιλήνη ΤΚ 81100
Δεξιός λιμενοβραχίονας
 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΣΔΕ
Αλκαίου και Αρίωνος γωνία
τηλ +30 22510 47555
 

          Συνδεθείτε μαζί μας     

         

Ακολουθήσε το newsletter μας
Joomla Extensions powered by Joobi
© 2012-2018 Γεωτεχνική Αιγαίου