στη γεωτεχνικη αιγαιου
χαρτογραφούμε το εισόδημά σας
Slider

 

     Περιγραφή

    anemomilos Αφορά την παροχή κατ΄ αποκοπή ποσού για τη στήριξη της «μικρής» επιχειρηματικότητας (εκκίνηση νέας επιχείρησης) σε επιλεγμένους τομείς του 2γενή και 3γενή τομέα, με δικαιούχους γεωργούς ή άλλα φυσικά πρόσωπα ήδη εγκατεστημένα σε αγροτικές περιοχές. Στόχος είναι η ενίσχυση των θέσεων απασχόλησης (και αυτοαπασχόλησης) και των οικογενειακών εισοδημάτων σε αυτές τις περιοχές, βοηθώντας στην επίτευξη της κοινωνικής συνοχής

 

 Φυσικά πρόσωπα - Γεωργοί και μέλη αγροτικών νοικοκυριών

 

Περιγραφή του τύπου πράξης

     Αφορά την παροχή κατ΄ αποκοπή ποσού για τη στήριξη της «μικρής» επιχειρηματικότητας (εκκίνηση νέας επιχείρησης) σε επιλεγμένους τομείς του 2γενή και 3γενή τομέα, με δικαιούχους γεωργούς ή άλλα φυσικά πρόσωπα ήδη εγκατεστημένα σε αγροτικές περιοχές. Στόχος είναι η ενίσχυση των θέσεων απασχόλησης (και αυτοαπασχόλησης) και των οικογενειακών εισοδημάτων σε αυτές τις περιοχές, βοηθώντας στην επίτευξη της κοινωνικής συνοχής. Ειδικά, αφορά τα εξής:
• Τη στήριξη γεωργών και γεωργικών εκμεταλλεύσεων (ειδικά αυτών με μικρή δυναμικότητα) μέσω της διαφοροποίησης και της πολυδραστηριότητας,
• Τη στήριξη μικρών αγροτικών κοινοτήτων (έως και 5.000 κάτοικοι) δίνοντας προτεραιότητα σε αυτές με διαρθρωτικά προβλήματα (όπως ορεινές, νησιωτικές, πολύ μικρές) και στην εξασφάλιση βασικών υπηρεσιών προς τον τοπικό πληθυσμό και την τοπική οικονομία (ενδεικτικά υπηρεσίες από πτυχιούχους επιστήμονες, κοινωνικές ή τεχνικές υπηρεσίες ),
• Την υποβοήθηση της τοπικής ανάπτυξης μέσω της ενθάρρυνσης οικονομικών δραστηριοτήτων που συνάδουν με την πολιτιστική, αγροτική και φυσική κληρονομιά της υπαίθρου και συνεισφέρουν στην επισκεψιμότητά της (βλ. αγροτουρισμός, οικοτεχνία),
• Την υποστήριξη της νεανικής και γυναικείας απασχόλησης και υποψηφίων δικαιούχων με χαμηλά εισοδήματα.
Η χορήγηση της ενίσχυσης εξαρτάται από την υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου το οποίο να προβλέπει ότι ο δικαιούχος θα αναπτύξει επαρκή επιχειρηματική δραστηριότητα ώστε να δημιουργηθεί μια νέα θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης. Είναι σημαντικό το επιχειρηματικό σχέδιο να περιγράφει με ρεαλιστικότητα τη στρατηγική για την ανάπτυξη της νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας, μέσω διατύπωσης στόχων που να είναι μετρήσιμοι, εκφρασμένοι ως ποσοτικοί στόχοι (όπως η δημιουργία θέσεων απασχόλησης) ή ποιοτικοί στόχοι (όπως η ανάπτυξη της οικοτεχνίας, η απόκτηση πιστοποίησης). Η υλοποίηση του σχεδίου πρέπει να αρχίσει το αργότερο εντός 5 μηνών από την ημερομηνία της απόφασης έγκρισης και, αντίστοιχα, η έναρξη/δήλωση της σχετικής δραστηριότητας στις φορολογικές αρχές (ΔΟΥ) εντός 6 μηνών. Το ποσό της ενίσχυσης χορηγείται σε δόσεις με την τελευταία δόση να καταβάλλεται με την ορθή υλοποίηση του σχεδίου, καθιστώντας τους στόχους δεσμευτικούς, ενώ δεν συνδέεται με το κόστος δράσεων αλλά διαμορφώνεται στη βάση κοινωνικο-οικονομικών κριτηρίων για την περιοχή και την επιχείρηση.

Είδος στήριξης

     Η στήριξη παρέχεται με τη μορφή κατ΄ αποκοπή ποσού επιχορήγησης για έναρξη νέας μη γεωργικής επιχειρηματικής δραστηριότητας/επιχείρησης εντός αγροτικών περιοχών εφαρμογής του υπομέτρου κατόπιν υποβολής και έγκρισης σχετικού επιχειρηματικού σχεδίου. Η στήριξη δύναται να συνδυαστεί ολικά ή μερικά με επιδότηση επιτοκίου δανείου, υπό την προϋπόθεση ότι οι τράπεζες θα προσφέρουν ανάλογο τραπεζικό προϊόν σχετικά με την παροχή δανείου για την εκκίνηση νέων επιχειρήσεων, χωρίς να συνδέεται με υλοποίηση συγκεκριμένων επενδύσεων και με μέγιστη διάρκεια τα 5 έτη.
Το ποσό ενίσχυσης καταβάλλεται τουλάχιστον σε 2 δόσεις, με την 1η δόση (έως 30% του συνολικού ποσού ενίσχυσης) να καταβάλλεται με την απόφαση ένταξης και την τελευταία δόση να καταβάλλεται εντός 5 ετών από την ένταξη μετά την ορθή εφαρμογή του επιχειρηματικού σχεδίου και την επίτευξη των συναφών δεσμευτικών στόχων.

Δικαιούχοι

     Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα με μόνιμη κατοικία εντός των αγροτικών περιοχών εφαρμογής όπως:
• Γεωργοί και μέλη αγροτικών νοικοκυριών,
• Λοιπά Φυσικά πρόσωπα.

Επιλέξιμες δαπάνες

Δεν απαιτούνται

[bt_spoiler title="Όροι επιλεξιμότητας" icon="list"]

• Πρέπει να γίνει υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου για την έναρξη μη γεωργικής επιχειρηματικής δραστηριότητας (νέα επιχείρηση) με ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης τα 2 έτη και μέγιστη τα 4 έτη.
• Οι υποψήφιοι δικαιούχοι πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι εντός αγροτικών περιοχών εφαρμογής του υπομέτρου, με τον τόπο εγκατάστασης της επιχείρησης να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου κατοικίας ή έδρας (δυνατότητα καθημερινής πρόσβασης) και εντός αγροτικών περιοχών εφαρμογής του υπομέτρου.
• Οι νέες επιχειρήσεις πρέπει να εμπίπτουν στον ορισμό των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων(σύσταση Επιτροπής 2003/361/ΕΚ) και συμπεριλαμβάνονται οι ατομικές επιχειρήσεις (αυτοαπασχόληση).
• Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από κάθε πηγή των υποψήφιων δικαιούχων δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 25.000 €.
• Οι νέες επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν αντικείμενο δραστηριοτήτων (κύρια και δευτερεύουσες) σε επιλεγμένους τομείς διαφοροποίησης του 2γενή και 3γενή τομέα (όπως περιγράφονται παρακάτω). Δεν υποστηρίζεται η δημιουργία νέων επιχειρήσεων με σύνθετο αντικείμενο όπου περιλαμβάνονται δραστηριότητες εκτός «επιλεγμένων τομέων», με την εξαίρεση επιχειρήσεων που έχουν δευτερεύουσα δραστηριότητα στον πρωτογενή τομέα ΟΜΑΔΑ ΚΑΔ 01: ΓΕΩΡΓΙΑ (χωρίς να υποστηρίζονται για αυτή).
• Οι υποψήφιοι δικαιούχοι δεν πρέπει να έχουν ασκήσει προηγουμένως άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανόμενης της αυτοαπασχόλησης, εξαιρούμενης της γεωργικής δραστηριότητας (ΟΜΑΔΑ ΚΑΔ 01: ΓΕΩΡΓΙΑ).
• Πρέπει να τηρούνται η συμβατότητα με το εθνικό και κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο και πολιτικές και η μη διπλή χρηματοδότηση.
• Δεν είναι επιλέξιμοι ως δικαιούχοι: δημόσιοι φορείς, μη κερδοσκοπικές εταιρίες, δικαιούχοι υπομέτρων 6.1 και 6.3 του ΠΑΑ 2014 –20 (νέοι γεωργοί, μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις), ομάδες ή οργανώσεις παραγωγών ή άλλο κοινό εταιρικό σχήμα (και νόμιμος εκπρόσωπος ή κύριος εταίρος του) με χρηματοδότηση από άλλα μέτρα του ΠΑΑ 2014 –20 για κοινό επιχειρηματικό σχέδιο.

 

Καθορισμός των κριτηρίων

   Προτεραιότητα θα δοθεί στα εξής:
• ενίσχυση των επαγγελματιών γεωργών και μελών αγροτικού νοικοκυριού αυτών (εξαιρουμένων γεωργικών εργατών),
• στήριξη της γυναικείας και νεανικής επιχειρηματικότητας, ανέργων,
• συνάφεια επαγγελματικών προσόντων ή εργασιακής εμπειρίας,
• εισοδηματικά κριτήρια (όπως ενδεικτικά ενίσχυση δικαιούχων με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα ή γεωργικές εκμεταλλεύσεις με χαμηλή παραγωγική δυναμικότητα),
• χαρακτηριστικά περιοχών (όπως ενδεικτικά ενίσχυση επιχειρήσεων σε ορεινές , νησιωτικές ή με άλλα χαρακτηριστικά περιοχές, πληθυσμιακά κριτήρια),
• χαρακτηριστικά έναρξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας (όπως ενδεικτικά χώροι εγκατάστασης ή λοιπά λειτουργικά χαρακτηριστικά, ύπαρξη στοιχείων δικτύωσης),
• Προσέγγιση επιχειρηματικού σχεδίου (όπως ρεαλιστικότητα και συμβολή της μελλοντικής κατάστασης σε στοχεύσεις του ΠΑΑ 2014-2020 ή των Περιφερειακών Στρατηγικών για την τοπική ανάπτυξη όπως δημιουργία θέσεων απασχόλησης, στήριξη αγροτουρισμού – οικοτεχνίας - πολυλειτουργικών αγροκτημάτων-οινοτουρισμού, τομείς RIS, προσφορά βασικών υπηρεσιών σύμφωνα με τοπικές ανάγκες).

 

Ποσά και ποσοστά στήριξης

    Το ποσό ενίσχυσης θα κυμαίνεται από 11.000 € έως και 20.000 € ανά δικαιούχο (φυσικό πρόσωπο).
    Ειδικότερα το βασικό ποσό ενίσχυσης θα είναι:
α) 11.000 € για έναρξη γραφείου παροχής υπηρεσιών (π.χ. αρχιτεκτονικό γραφείο),
β) 16.000 € για έναρξη επιχείρησης διαφορετική από την περίπτωση (α) (π.χ. παντοπωλείο).
     Τα παραπάνω ποσά θα αυξάνονται αναλογικά κατά 4.000 € εφόσον η περιοχή μόνιμης κατοικίας / έδρα των δικαιούχων βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή σε μικρά νησιά (νησιά μέχρι και 3.000 κατοίκους πληθυσμό) ή συνδυασμός αυτών των κατηγοριών περιοχών.
     Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται στο 100% του συνολικού προϋπολογισμού και είναι σε συμβατότητα με τις διατάξεις για την εσωτερική αγορά της ΣΕΚ - βλ. Άρθρο 45 του Κανονισμού (ΕΕ)702/2014 Απαλλακτικός στη γεωργία.

[bt_spoiler title="Λοιπά υποβολής" icon="list"]

 Περίοδος υποβολής

Σε αδράνεια


 Περιοχή εφαρμογής - Κατανόμη

Περιοχή εφαρμογής: Ολη η χώρα

Κατανωμή             : 

 

 

 

  Κατάσταση

Η δράση είναι σε αδράνεια
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 Προυπολογισμός

 

Κοινοτική Συμμετοχή 6.1

374.374.279

Δημόσια Δαπάνη Προκύριξης

0

Ποσοστό %  Δαπάνης

0%

 

 

Σχετικά αρχεία

  • Πρόσκληση (pdf)

 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

Επιστροφή στα Μέτρα 

 

     Περιγραφή

    dasos2  

 

     Στο πλαίσιο του Μέτρου δίνεται αποζημίωση στους ιδιώτες διαχειριστές δασών (δασοκτήμονες) ή ενώσεις τους για την απώλεια εισοδήματος που έχουν λόγω της εφαρμογής ειδικών μέτρων για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας σε περιοχές του δικτύου NATURA 2000.

  Iδιώτες διαχειριστές δασών

 

Περιγραφή του τύπου πράξης

          Η ΚΥΑ 37338/1807/E103 περιλαμβάνει τον καθορισμό μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων / ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ «Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών», η οποία στη συνέχεια κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ.
Πέραν των οριζοντίων υποχρεώσεων, θα χορηγηθούν ενισχύσεις και για άλλες δεσμεύσεις υποχρεωτικού χαρακτήρα στον τομέα της δασοπονίας, οι οποίες προκύπτουν σε τοπικό επίπεδο εντός του δικτύου Natura και καθορίζονται μέσω:

• Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) ή Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ) χαρακτηρισμού της οικείας περιοχής Natura 2000 ή
• Εγκεκριμένη Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη ή
• Σχέδιο Διαχείρισης της οικείας περιοχής Natura2000

    Τα ειδικά μέτρα περιγράφονται ως δράσεις, έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα και αποτελούν τη γραμμή βάσης σε περιοχές του δικτύου Natura 2000, συγκεκριμένα σε ΖΕΠ, σύμφωνα με την ΚΥΑ 8353/276/Ε103 (ΦΕΚ 415 Β /23-2-2012).
ΔΡΑΣΕΙΣ
1. Ρύθμιση των αποψιλωτικών υλοτομιών με τρόπο ώστε τα παρακρατήματα να είναι σε λόχμες ή ομάδες, εκτός από τα μεμονωμένα διάσπαρτα δένδρα

2. Διατήρηση τμημάτων των συστάδων ανυλοτόμητων, για τη διασφάλιση των διαδρόμων επικοινωνίας των ειδών και τη συνέχεια του δασικού τοπίου, λαμβάνοντας υπόψη το φυσικό ανάγλυφο (μισγάγγειες, ρέματα κ.λ.π.)
3. Κατά την πραγματοποίηση υλοτομικών εργασιών δεν επιτρέπεται η υλοτόμηση δέντρων με φωλιές
4. Διατήρηση τουλάχιστον του 10% της συστάδας από ώριμα και υπερώριμα δένδρα, άτομα στρεβλά, κακόμορφα, κουφαλερά, διχαλωτά, νεκρά ιστάμενα και κατακείμενα
5. Διατήρηση και υποβοήθηση με δασοκομικούς χειρισμούς καρποφόρων δένδρων και θάμνων, αρωματικών καλλωπιστικών και φαρμακευτικών δασικών ειδών
6. Απαγόρευση υλοτομιών σε παρόχθια βλάστηση μέχρι 20 μέτρα από την όχθη και εντός ρεμάτων
7. Διατήρηση όλων των υφιστάμενων διάκενων που δεν έχουν προκύψει από βίαιες αιτίες (π.χ. πυρκαγιές, παράνομη υλοτόμηση)
8. Προώθηση της αναγωγής πρεμνοφυών δασών σε σπερμοφυή μορφή.
Η επόμενη επίσης δράση (9) έχει επίσης υποχρεωτικό χαρακτήρα σε τοπικό επίπεδο και δεν περιορίζεται μόνο σε περιοχές ΖΕΠ.
9. Επιλέξιμα είναι και κόστη τα οποία προκύπτουν από πρόσθετους ειδικούς περιορισμούς οι οποίοι έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα ανάλογα με την περιοχή και την οργάνωση του συστήματος προστατευόμενων περιοχών.
Οι πρόσθετοι ειδικοί περιορισμοί μπορεί να περιλαμβάνονται σε :
• Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) ή Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ) χαρακτηρισμού της οικείας περιοχής Natura 2000 ή
• Εγκεκριμένη Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη ή
• Σχέδιο Διαχείρισης της οικείας περιοχής Natura2000

Είδος στήριξης

    Δίνεται ενίσχυση στους ιδιώτες δασοκτήμονες για την εισοδηματική απώλεια που έχουν λόγω της ένταξης της ιδιοκτησίας τους σε προστατευόμενη περιοχή Natura2000 .
Η ενίσχυση υπολογίζεται ετησίως ανά εκτάριο δάσους ή δασικής έκτασης σύμφωνα με την υπάρχουσα διαχειριστική μελέτη η οποία εγκρίνεται από την αρμόδια δασική υπηρεσία.

Δικαιούχοι

      Η ενίσχυση μπορεί να χορηγείται σε ιδιώτες διαχειριστές δασών, (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου) και ενώσεις των ανωτέρω.

Επιλέξιμες δαπάνες

  Ενισχύεται :
- η απώλεια εισοδήματος που προκύπτει από τη μείωση παραγωγής ξυλείας και ρητίνης ανά εκτάριο δάσους ή δασικής έκτασης σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που αναφέρονται στο σημείο «Description of the type of operation”

Όροι επιλεξιμότητας

-Ιδιωτικές δασικές εκτάσεις που υπάγονται στο δίκτυο ΖΕΠ ή σε περιοχές του ευρύτερου δικτύου Natura όπου οι τελευταίες διέπονται από συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο (ΚΥΑ ή ΠΔ χαρακτηρισμού, ή εγκεκριμένη Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη, που καθορίζει τις πρόσθετες δράσεις).
- Νόμιμη κατοχή των εκτάσεων
- Διαχειριστική Μελέτη εγκεκριμένη από την αρμόδια δασική υπηρεσία

   

Καθορισμός των κριτηρίων

 

 

Ποσά και ποσοστά στήριξης

    

    Η στήριξη θα χορηγείται ετησίως ανά δικαιούχο με μέγιστη διάρκεια τα επτά έτη και θα ανέρχεται στα εξής ποσά σύμφωνα με τη μελέτη υπολογισμού απώλειας εισοδήματος.
1. Για δάση χαλεπίου, τραχείας Πεύκης, κουκουναριάς και κυπαρισιού η ενίσχυση ανέρχεται στα 168 ΕΥΡΩ ανά εκτάριο ετησίως,
2. Για δάση λοιπών κωνοφόρων η ενίσχυση ανέρχεται στα 195 ΕΥΡΩ ανά εκτάριο ετησίως,
3. Για δάση πλατύφυλλων ειδών η ενίσχυση ανέρχεται στα 500 ΕΥΡΩ ανά εκτάριο ετησίως,
4. Στην πρώτη κατηγορία μπορεί να προστεθεί εισοδηματική απώλεια ύψους 60 ΕΥΡΩ ανά εκτάριο λόγω μη συγκομιδής ρητίνης.

    Τα τελευταία δύο χρόνια της επταετίας η εισοδηματική απώλεια δεν θα μπορεί να ξεπερνάει τα 200€ ανά εκτάριο ετησίως.
Ο υπολογισμός του ύψους της αποζημίωσης για το διαφυγόν εισόδημα προκύπτει από στοιχεία του Πίνακα Διατίμησης Δασικών Προϊόντων του διαχειριστικού έτους 2014 (ΦΕΚ 142/Β/2014) και από τις τιμές ανάθεσης υλοτομικών εργασιών και λοιπών εργασιών συγκομιδής έτους 2014 (ΦΕΚ94/Β/2014) που εκτιμήθηκε από εξωτερικό φορέα μετά από ανάθεση από την ΕΥΔ ΠΑΑ.

Λοιπά υποβολής

 

 Περίοδος υποβολής

Σε αδράνεια

  

 Περιοχή εφαρμογής - Κατανόμη

Περιοχή εφαρμογής: Ολη η χώρα

Κατανωμή             : 

 

 

 

  Κατάσταση

Η δράση είναι σε αδράνεια
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 

 Προυπολογισμός

 

Κοινοτική Συμμετοχή Μ12

7.500.000
0
0
0

Δημόσια Δαπάνη Προκύριξης

0
0
0
0

Ποσοστό %  Δαπάνης

0%
0
0
0

 

Σχετικά αρχεία

  • Πρόσκληση (σε αδράνεια)

 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

  Επιστροφή στα Μέτρα

 

 

     Περιγραφή

    paradosh1  

 

     Στήριξη για μελέτες και επενδύσεις που συνδέονται με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων υψηλής φυσικής αξίας, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικοοικονομικών πτυχών και των δράσεων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.

     Αφορά την ανάδειξη, προστασία και διατήρηση της φυσικής κληρονομίας και συναφών πόρων (όπως γεωργική βιοποικιλότητα και άγριας ζωή, τοπία, παραδοσιακές καλλιεργητικές τεχνικές) αγροτικών οικοσυστημάτων υψηλής αξίας όπως, ενδεικτικά, η γεωργική γη υψηλής φυσικής αξίας (HNV). Πρόκειται για τοπικής εμβέλειας και μικρής κλίμακας παρέμβαση και αφορά περιοχές μικρού μεγέθους (για παράδειγμα εντοπισμένες ενότητες παραδοσιακών καλλιεργειών, μικρούς νησιωτικούς υγροτόπους, ορεινά τοπικά οικοσυστήματα) και οικισμούς μέχρι και 5.000 κατοίκους.

   Δημόσιο και φορείς αυτού,σωματεία, ΑΜΚΕ, λοιπές ΜΚΟ – ΝΠΙΔ

 

Περιγραφή του τύπου πράξης

          Αφορά την ανάδειξη, προστασία και διατήρηση της φυσικής κληρονομίας και συναφών πόρων (όπως γεωργική βιοποικιλότητα και άγριας ζωή, τοπία, παραδοσιακές καλλιεργητικές τεχνικές) αγροτικών οικοσυστημάτων υψηλής αξίας όπως, ενδεικτικά, η γεωργική γη υψηλής φυσικής αξίας (HNV). Πρόκειται για τοπικής εμβέλειας και μικρής κλίμακας παρέμβαση και αφορά περιοχές μικρού μεγέθους (για παράδειγμα εντοπισμένες ενότητες παραδοσιακών καλλιεργειών, μικρούς νησιωτικούς υγροτόπους, ορεινά τοπικά οικοσυστήματα) και οικισμούς μέχρι και 5.000 κατοίκους. Περιλαμβάνει τη μελέτη μαζί με την υλοποίηση (υποβολή ολοκληρωμένων προτάσεων) δράσεων για την αειφορική διαχείριση αγροτικών οικοσυστημάτων σε τοπικό επίπεδο, χωρίς να είναι θεσμική υποχρέωση ή να καλύπτεται από εθνικό σχεδιασμό, με σκοπό να ληφθούν υπόψη οι τοπικές συνθήκες και να εξασφαλιστούν η συναίνεση και η συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών, ενθαρρύνοντας τους γεωργούς για την υιοθέτηση «φιλικών» γεωργικών πρακτικών (όπως γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα).   
    Ειδικά, θα περιλαμβάνονται τα εξής:
Α) Εκπόνηση τοπικής μελέτης διαχείρισης αγροτικών οικοσυστημάτων που θα περιέχει :
• Περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης και πλαισίου διαχείρισης,
• Περιγραφή τοπικών γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων (μαζί με σχετικές προδιαγραφές όπως είδη δεσμεύσεων, δείκτες παρακολούθησης) ή άλλων δράσεων/μέτρων (όπως οικολογική πιστοποίηση, υποδομές για βελτίωση βιοποικιλότητας) σε τοπικό επίπεδο,
• Πρόγραμμα υλοποίησης δράσεων (μαζί με τις αναγκαίες προδιαγραφές και το κόστος των δράσεων).
Β) Υλοποίηση, σύμφωνα με το πρόγραμμα υλοποίησης, των εξής 2 κατηγοριών δράσεων:
• υλοποίηση, υποχρεωτικά, «άυλων» ενεργειών για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και τη δικτύωση (δράσεις ενημέρωσης, δικτύωση γεωργών ή άλλων ενδιαφερόμενων μερών),
• εκτέλεση, εν δυνάμει, μικρής κλίμακας υποδομών και έργων για την αποκατάσταση και τη βελτίωση της βιοποικιλότητας, του τοπίου και της φυσικής αξίας (όπως φυτεύσεις και δημιουργία– διατήρηση φυτοφρακτών, τεχνικά έργα προστασίας/διευθέτησης εδάφους ή υδάτων συμπεριλαμβανομένης της αποκατάστασης σχετικών υποδομών «παραδοσιακού χαρακτήρα» π.χ. ξερολιθιές – αλώνια - γούρνες, καθαρισμός και αποκατάσταση υποβαθμισμένων τοπίων και υδατικών συστημάτων, διαμόρφωση λοιπών «πράσινων» υποδομών, δημιουργία φωλιών και καταφυγίων για άγρια πανίδα κλπ.)..

Είδος στήριξης

    Η ενίσχυση χορηγείται με τη μορφή επιχορήγησης βάσει επιλέξιμων δαπανών και κατόπιν προσκόμισης των απαραίτητων αποδεικτικών στοιχείων για την πραγματοποίηση αυτών (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο).
    Είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής έως 50% για έργα υποδομών με καταβολή ισόποσης εγγυητικής επιστολής κατά την έννοια του άρθρου 45, παράγραφος 4, και του άρθρου 46 του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013.

Δικαιούχοι

      Δικαιούχοι είναι οι εξής κατηγορίες
Α) Φορείς εντός Δημοσίου Τομέα (όπως ΟΤΑ Α ή Β Βαθμού, Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Πανεπιστήμια, άλλοι τοπικοί δημόσιοι φορείς) που είναι αρμόδιοι για την υλοποίηση των σχετικών δράσεων ή έχουν συναφείς καταστατικούς σκοπούς, εμπειρία και ικανότητα,
Β) Φορείς εκτός Δημοσίου Τομέα (όπως σωματεία, ΑΜΚΕ, λοιπές ΜΚΟ – ΝΠΙΔ) με συναφείς καταστατικούς σκοπούς, αποδεδειγμένη εμπειρία και ικανότητα ή και καθήκοντα (όπως ενδεικτικά ανάθεση αρμοδιοτήτων διαχείρισης).

Επιλέξιμες δαπάνες

   Είναι επιλέξιμες δαπάνες:
Α) Για τις μελέτες και «άυλες» ενέργειες:
• η κατάρτιση μελετών και συναφείς συμβουλευτικές/υποστηρικτικές υπηρεσίες σχετικές με την εκπόνηση των τοπικών σχεδίων –μελετών διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων δαπανών για απόκτηση δεδομένων, διεξαγωγή έρευνας πεδίου και επεξεργασίας, χαρτογράφησης και αξιολόγησης των δεδομένων,
• σχετικές δαπάνες για τη διεξαγωγή ενεργειών δημοσιότητας, διαβούλευσης και ευαισθητοποίησης των ενδιαφερομένων μερών, πιλοτικών ή άλλων προπαρασκευαστικών ενεργειών.
Β) Για τις υποδομές /έργα για την αποκατάσταση και τη βελτίωση της βιοποικιλότητας, του τοπίου και της φυσικής αξίας:
• η μελέτη και η κατασκευή -διαμόρφωση χώρων και εγκαταστάσεων,
• η προμήθεια σχετικού εξοπλισμού και μηχανημάτων,
• η απόκτηση σχετικών «άυλων» επενδύσεων (π.χ. προμήθεια λογισμικού),
• άλλες σχετικές γενικές δαπάνες (π.χ. αμοιβές μηχανικών, αρχιτεκτόνων).
Δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες:
• η αγορά μεταφορικών μέσων και μεταχειρισμένου εξοπλισμού,
• λειτουργικές δαπάνες υποδομών και φορέων,
• ο Φ.Π.Α. εκτός της περίπτωσης που δεν είναι ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για το
Φ.Π.Α. (βλ. άρθρο 69§3γ του Καν. 1303/2013),
• άλλες δαπάνες που συνδέονται με τη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (π.χ. γενικά έξοδα και ασφάλιστρα) βλ. Άρθρο 13 του κατ΄ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 807/2014.

Όροι επιλεξιμότητας

•  Οι μελέτες και οι δράσεις υλοποίησης θα πρέπει να αφορούν αγροτικές περιοχές εντός των περιοχών εφαρμογής του υπομέτρου, ήτοι οικισμούς (σε επίπεδο δημοτικής ή τοπικής κοινότητας) με πληθυσμό μέχρι και 5.000 κατοίκους. Επίσης θα πρέπει να αφορούν αγροτικές περιοχές/αγροτικά οικοσυστήματα με λειτουργική ενότητα.
• Θα πρέπει να υπάρχει υποβολή ολοκληρωμένης πρότασης (τοπική μελέτη μαζί με υλοποίηση) και οι δράσεις (υποχρεωτικά άυλες ενέργειες ευαισθητοποίησης και εν δυνάμει μικρές υποδομές και έργα) θα πρέπει να είναι σύμφωνες και να περιλαμβάνονται/προδιαγράφονται υποχρεωτικά στην τοπική μελέτη (βλ. πρόγραμμα υλοποίησης δράσεων) και ευρύτερα, εφόσον υφίστανται, με άλλο σχέδιο ανάπτυξης δήμων και χωριών ή στρατηγική τοπικής ανάπτυξης στις εν λόγω περιοχές.
• Θα πρέπει να τηρούνται η συμβατότητα με το Περιβαλλοντικό, Χωροταξικό ή άλλο θεσμικό πλαίσιο σε διεθνή - εθνικό - τοπικό επίπεδο (ειδικά όροι περιβαλλοντικής αδειοδότησης) και η μη διπλή χρηματοδότηση.

   

Καθορισμός των κριτηρίων

    Προτεραιότητα θα δοθεί στα εξής:
• Κατηγορία και είδος περιοχών σε σχέση και με τη σπουδαιότητά τους ή την κρισιμότητα ασκούμενων πιέσεων (όπως υγροβιότοποι, μειονεκτικές – ορεινές – νησιωτικές περιοχές, ύπαρξη «παραδοσιακών» ειδών ή πρακτικών καλλιέργειας, άλλες περιοχές με υψηλές πιέσεις από τη γεωργία, ύπαρξη ελλειμμάτων στο υφιστάμενο πλαίσιο διαχείρισης),
• Ικανότητα και εμπειρία και ποιότητα εταιρικής σχέσης υποψήφιου δικαιούχου,
• Συνεισφορά – συμβατότητα με άλλα μέτρα και προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα ή μη,
• Βαθμός τεκμηρίωσης σκοπιμότητας και ποιότητα προσέγγισης προτεινόμενης παρέμβασης (όπως υποβολή προτάσεων που συμπεριλαμβάνουν και υλοποίηση μικρής κλίμακας υποδομών και τεχνικών έργων).

 

 

 

Ποσά και ποσοστά στήριξης

    

   Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων παρεμβάσεων μπορεί να ανέλθει μέχρι και 20.000 € ανά τεχνικό έργο/υποδομή και μέχρι και 15.000€ ανά μελέτη/άυλη ενέργεια.
Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται στο 100% και οι δράσεις είναι συμβατές με την εσωτερική αγορά καθότι αφορούν δράσεις για την προστασία της βιοποικιλότητας ή την προστασία «παραδοσιακών» γεωργικών πρακτικών και καλλιεργειών, άρα αφορά «φυσική κληρονομιά» που είτε έχει θεσμικά αναγνωριστεί (όπως είδη και οικοτόποι σε περιοχές NATURA) ή «φυσική κληρονομιά» που συνδέεται με τον πολιτισμό και ειδικά με στοιχεία της γεωργικής κληρονομιάς όπως περιγράφονται και στον Ευρωπαϊκό Οδηγό Παρατήρησης της Αγροτικής Κληρονομιάς – CEMAT (βλ. Άρθρο 53§2β του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014.

Λοιπά υποβολής

 

 Περίοδος υποβολής

Σε αδράνεια

  

 Περιοχή εφαρμογής - Κατανόμη

Περιοχή εφαρμογής: Ολη η χώρα

Κατανωμή             : 

 

 

 

  Κατάσταση

Η δράση είναι σε αδράνεια
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 

 Προυπολογισμός

 

Κοινοτική Συμμετοχή Μ7

84.401.320
0
0
0

Δημόσια Δαπάνη Προκύριξης

0
0
0
0

Ποσοστό %  Δαπάνης

0%
0
0
0

 

Σχετικά αρχεία

  • Πρόσκληση (σε αδράνεια)

 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

Επιστροφή στα Μέτρα 

 

 

     Περιγραφή

    eyrozonikotita  

 

     Το υπομέτρο αφορά στη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση ευρυζωνικών υποδομών δικτύων NGA για την κάλυψη των αγροτικών περιοχών (βλ. λευκές NGA περιοχές-οικισμοί), συνεισφέροντας στην πρόσβαση σε γνώση, πληροφορίες και υπηρεσίες με το μικρότερο δυνατό κόστος και την εν γένει άρση του απομονωτισμού

   Δημόσιο και φορείς αυτού

 

Περιγραφή του τύπου πράξης

          Το υπομέτρο αφορά στη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση ευρυζωνικών υποδομών δικτύων NGA για την κάλυψη των αγροτικών περιοχών (βλ. λευκές NGA περιοχές-οικισμοί), συνεισφέροντας στην πρόσβαση σε γνώση, πληροφορίες και υπηρεσίες με το μικρότερο δυνατό κόστος και την εν γένει άρση του απομονωτισμού. Οι παρεμβάσεις θα υλοποιηθούν σε συνάφεια με τα έργα που υλοποιούνται στην περίοδο 2007-2013 (RURAL BROADBAND) όσο και με το Εθνικό Σχέδιο NGA και ειδικά τον Β Πυλώνα Παρεμβάσεων αυτού σχετικά με την «Έμπρακτη δημόσια υποστήριξη της επέκτασης των ευρυζωνικών υποδομών επόμενης γενιάς σε περιοχές κατά βάση αγροτικές στις οποίες θα αποδειχτεί ότι υπάρχει μηδενικό ή μειωμένο ιδιωτικό επενδυτικό ενδιαφέρον και άρα θα παραμείνουν λευκές NGA» (βλ. Δράση RURAL EXTENSION). Προκειμένου δε να επιτευχθεί μείωση του κόστους ανάπτυξης των σχετικών υποδομών (βλ. Κοινοτική Οδηγία 2014/61/ΕΕ), θα επιδιωχθεί η αξιοποίηση του συνόλου των υφιστάμενων υποδομών του δημοσίου ή /και ιδιωτικού τομέα (όπως υποδομών ΜΑΝ, RURAL BROADBAND, τμήματα οδεύσεων οπτικών καλωδίων ή σωληνώσεων, πυλώνες κεραιοσυστήματων) κυρίως μέσα από την εξασφάλιση δικαιωμάτων αποκλειστικής χρήσης (IRU). Αναλυτικά εντάσσονται οι εξής παρεμβάσεις:
• Δημιουργία ευρυζωνικής υποδομής συμπεριλαμβανομένων κατάλληλων τεχνολογικών επιλογών όπως ευκολίες οπισθόζευξης και εγκαταστάσεις εδάφους (π.χ. σταθερή, επίγεια ασύρματη, δορυφορική τεχνολογία ή συνδυασμός τεχνολογιών) και διευκόλυνση πρόσβασης σε αυτή,
• Αναβάθμιση υφιστάμενης ευρυζωνικής υποδομής,
• Εγκατάσταση παθητικής ευρυζωνικής υποδομής (π.χ. έργα πολιτικού μηχανικού, αγωγοί - ducts, λοιπά στοιχεία δικτύου) με πιθανή αξιοποίηση δικτύων κοινής ωφέλειας (π.χ. δίκτυα ενέργειας, μεταφορών, ύδρευσης, αποχέτευσης) ή άλλων υφιστάμενων υποδομών (π.χ. οπτικές ίνες /FTTx, darkfibre, ασύρματα δίκτυα πρόσβασης, αναβαθμισμένα καλωδιακά δίκτυα),
• Δημιουργία σημείων φιλοξενίας υποδομών τρίτων παρόχων.

    Οι υποδομές που θα αναπτυχθούν αφορούν την διάθεση υπηρεσιών σε μορφή χονδρικής.

Είδος στήριξης

    Η ενίσχυση χορηγείται με τη μορφή επιχορήγησης βάσει επιλέξιμων δαπανών και κατόπιν προσκόμισης των απαραίτητων αποδεικτικών στοιχείων για την πραγματοποίηση αυτών (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο).
    Είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής έως 50% για έργα υποδομών με καταβολή ισόποσης εγγυητικής επιστολής κατά την έννοια του άρθρου 45, παράγραφος 4, και του άρθρου 46 του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013.

Δικαιούχοι

      Φορείς που είναι αρμόδιοι για την υλοποίηση των σχετικών δράσεων ανάπτυξης δημόσιων ευρυζωνικών υποδομών όπως Φορείς εντός Δημοσίου Τομέα (αναφέροντας ενδεικτικά τη Κεντρική Διοίκηση – Υπουργεία) ή άλλοι φορείς που εποπτεύονται από τους Φορείς του Δημοσίου και τους έχει ανατεθεί το σχετικό έργο – αρμοδιότητα.

Επιλέξιμες δαπάνες

   Είναι επιλέξιμες δαπάνες:
• η μελέτη και η κατασκευή -διαμόρφωση χώρων και εγκαταστάσεων,
• η προμήθεια σχετικού εξοπλισμού και μηχανημάτων,
• η απόκτηση σχετικών «άυλων» επενδύσεων (π.χ. εφαρμογές ΤΠΕ για την ανάπτυξη ή τη διαχείριση ευρυζωνικής υποδομής,
• άλλες σχετικές γενικές δαπάνες (π.χ. αμοιβές μηχανικών, αρχιτεκτόνων),
• δαπάνες σχετικές με μακροχρόνια μίσθωση υποδομών για την παροχή αποκλειστικών δικαιωμάτων χρήσης (IRU),
• δαπάνες παροχής υπηρεσιών «Ανεξάρτητων Ελεγκτών» για την πιστοποίηση της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (στην περίπτωση υλοποίησης μέσω ΣΔΙΤ). Δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες:
• η αγορά μεταφορικών μέσων και μεταχειρισμένου εξοπλισμού,
• λειτουργικές δαπάνες υποδομών και φορέων,
• η ανάπτυξη εφαρμογών ΤΠΕ και συναφούς εξοπλισμού όταν δεν σχετίζονται άμεσα με την ανάπτυξη της ευρυζωνικής υποδομής,
• ο Φ.Π.Α. εκτός της περίπτωσης που δεν είναι ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για τοΦ.Π.Α. (βλ. άρθρο 69§3γ του Καν. 1303/2013),
• άλλες δαπάνες που συνδέονται με τη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (π.χ. γενικά έξοδα και ασφάλιστρα) βλ. Άρθρο 13 του κατ΄ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 807/2014.

Όροι επιλεξιμότητας

• Τα έργα αφορούν αγροτικές περιοχές, ήτοι οι 22 Νομοί (NUTS 3) έτσι όπως καταγράφονται στο σχετικό Πίνακα στο Πεδίο Περιγραφής του Μέτρου (General description of the measure) ως«Κυρίαρχα Αγροτικές ορεινές ή /και νησιωτικές περιοχές».
• Στους παραπάνω αναφερόμενους Νομούς, επιλέξιμοι είναι «λευκοί NGA» οικισμοί, οι οποίοι έχουν προκύψει ύστερα από σχετική λεπτομερή χαρτογράφηση και ανάλυση της κάλυψης σε συνδυασμό με διενέργεια διαβούλευσης (βλ. Κατευθυντήριες Γραμμές για τα ευρυζωνικά δίκτυα : 2013/C 25/01). Δεν είναι επιλέξιμοι οικισμοί (σε επίπεδο τοπικών ή δημοτικών κοινοτήτων) με πληθυσμό πάνω από 15.000 κάτοικοι ή αυτοί που προβλέπεται να καλυφθούν από το υλοποιούμενο έργο RURAL BROADBAND.
• Θα πρέπει να τηρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις για κρατική παρέμβαση στις ευρυζωνικές υποδομές (όπως τεχνολογική ουδετερότητα, χρήση υφιστάμενων δικτύων, διενέργεια διαβούλευσης, μη ύπαρξη επενδυτικού ενδιαφέροντος, τήρηση διαδικασιών «μεγάλου έργου» κλπ).
• Θα πρέπει να τηρούνται η συμβατότητα με το εθνικό και κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο και πολιτικές(ειδικά όροι περιβαλλοντικής αδειοδότησης) και η μη διπλή χρηματοδότηση.

   

Καθορισμός των κριτηρίων

•   Ωριμότητα έργων και πλαισίου υλοποίησης,

•   Βαθμός τεκμηρίωσης σκοπιμότητας και ποιότητα προσέγγισης προτεινόμενων παρεμβάσεων,

•   Συνεισφορά – συμβατότητα σε άλλα μέτρα και προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα ή μη.

 

 

Ποσά και ποσοστά στήριξης

    

   Ο προϋπολογισμός των έργων θα καθοριστεί στην προκήρυξη.

   Οι παρεμβάσεις αφορούν κρατική ενίσχυση, χωρίς υποχρέωση κοινοποίησης και προηγούμενης έγκρισης στην περίπτωση που οι συνολικές δαπάνες δεν υπερβαίνουν τα 70 εκατ. ευρώ ανά έργο·( βλ. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2014, Άρθρο 4).

Λοιπά υποβολής

 

 Περίοδος υποβολής

Σε αδράνεια

  

 Περιοχή εφαρμογής - Κατανόμη

Περιοχή εφαρμογής: Ολη η χώρα

Κατανωμή             : 

 

 

 

  Κατάσταση

Η δράση είναι σε αδράνεια
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 

 Προυπολογισμός

 

Κοινοτική Συμμετοχή Μ7

84.401.320
0
0
0

Δημόσια Δαπάνη Προκύριξης

0
0
0
0

Ποσοστό %  Δαπάνης

0%
0
0
0

 

Σχετικά αρχεία

  • Πρόσκληση (σε αδράνεια)

 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

  Επιστροφή στα Μέτρα

 

Τα έργα μας

• 35000 Φάκελοι Άμεσων επιδοτήσεων (ΟΣΔΕ) • 220 Εφαρμογές συστημάτων παραγωγής

• 1550 πιστοποιήσεις ορθολογικής χρήσης φαρμάκων • 120 Μελέτες οργανώσεις περιβάλλοντος

• 800 Σχέδια δράσης Νέων αγροτών • 650 Οικονομικά Επενδυτικά σχέδια

• 3500 Προγράμματα Βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας • 120 Μελέτες οργανώσεις περιβάλλοντος

• 45 Κτηνοτροφικές κατασκευές • 120 Εφαρμογές συστημάτων παραγωγής

• Χιλιάδες φυτό υγειονομικές και κτηνοτροφικές συνεργασίες και συμβουλές

Slider

          Επικοινωνία             

          ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

arxigramma1

Χριστουγέννων 44 - 6
Μυτιλήνη ΤΚ 81100
Δεξιός λιμενοβραχίονας
 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΣΔΕ
Αλκαίου και Αρίωνος γωνία
τηλ +30 22510 47555
 

          Συνδεθείτε μαζί μας     

         

Ακολουθήσε το newsletter μας
Joomla Extensions powered by Joobi
© 2012-2018 Γεωτεχνική Αιγαίου