στη γεωτεχνικη αιγαιου
χαρτογραφούμε το εισόδημά σας
Slider

 

     Περιγραφή

    amfisa Η διατήρηση της σημερινής μορφής του ελαιώνα της Άμφισσας απειλείται από την επικράτηση της συνήθους πρακτικής για τη διαχείριση γηρασμένων και μεγάλου ύψος ελαιοδένδρων, η οποία συνίσταται στη μείωση του ύψους των δένδρων και στην αύξηση της κόμης τους, είτε μέσω του αυστηρού κλαδέματος (κύριοι βραχίονες) είτε μέσω κορμοτόμησης για επαναδιαμόρφωση της κόμης. Στόχος της πρακτικής αυτής είναι η μείωση του κόστους παραγωγής και η αύξηση της παραγωγικότητάς των ελαιοδέντρων.

     Η παραδοσιακή τεχνική καλλιέργειας του ελαιώνα της Άμφισσας, με τη διατήρηση μεγάλων σε ύψος και ηλικία δέντρων, με τα αναχώματα και τις αναβαθμίδες, προσδίδει στο συγκεκριμένο αγροτικό τοπίο ιδιαίτερη αισθητική αξία. Η άμεση οπτική επαφή του ελαιώνα με τον παγκοσμίου σημασίας αρχαιολογικό χώρο του Μαντείου των Δελφών, καθιστά κρίσιμη τη διατήρηση της παραδοσιακής του μορφής ως αναπόσπαστου στοιχείου της ταυτότητας της περιοχής.

     Σκοπός είναι η διατήρηση και προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας, της οποίας το ενδιαίτημα συνδέεται στενά με τις αγροτικές γαίες

 Φυσικά πρόσωπα - Νομικά - Ομάδες

 

Περιγραφή του τύπου πράξης

     Σκοπός της Δράσης είναι η διατήρηση της παραδοσιακής μορφής του ελαιώνα της Άμφισσας που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του δελφικού τοπίου.
Ο ελαιώνας της Άμφισσας αποτελεί γεωργική γης Υψηλής Φυσικής Αξίας (HNV). Έχει συνολική έκταση 8.000 Ha, περίπου, και αποτελεί αμιγή, μη γραμμική καλλιέργεια ελαιοδέντρων. Τα δένδρα είναι μεγάλης ηλικίας (σε ποσοστό 70% είναι ηλικίας άνω των 150 ετών), με κορμούς με βαθιές πτυχώσεις και ανεπτυγμένη κόμη, το ύψος των οποίων σε πολλές περιπτώσεις φθάνει τα 10 μέτρα. Το στοιχειώδες αγροτεμάχιο είναι το «λαχίδι». Τα λαχίδια χωρίζονται μεταξύ τους με «τράφια» που είναι τεχνητά αναχώματα ύψους 40 εκατοστών περίπου, τα οποία συγκρατούν το νερό των βροχοπτώσεων προκειμένου να ικανοποιηθούν οι ανάγκες άρδευσης του ελαιώνα και ταυτόχρονα οριοθετούν τις ιδιοκτησίες. Ταυτόχρονα στις πλαγιές έχουν διαμορφωθεί αναβαθμίδες στις οποίες αναπτύσσονται τα ελαιόδενδρα.
     Η παραδοσιακή τεχνική καλλιέργειας του ελαιώνα της Άμφισσας, με τη διατήρηση μεγάλων σε ύψος και ηλικία δέντρων, με τα αναχώματα και τις αναβαθμίδες, προσδίδει στο συγκεκριμένο αγροτικό τοπίο ιδιαίτερη αισθητική αξία. Η άμεση οπτική επαφή του ελαιώνα με τον παγκοσμίου σημασίας αρχαιολογικό χώρο του Μαντείου των Δελφών, καθιστά κρίσιμη τη διατήρηση της παραδοσιακής του μορφής ως αναπόσπαστου στοιχείου της ταυτότητας της περιοχής.
     Τα υψηλά, μεγάλης ηλικίας και έντονα ρυτιδωμένα δέντρα δημιουργούν τους κατάλληλους οικοτόπους για την ανάπτυξη ορισμένων ειδών εντόμων, νυχτερίδων και πουλιών. Τα σταθερά στοιχεία του τοπίου, τεχνητά αναχώματα και αναβαθμίδες, προσφέρουν ευνοϊκούς οικοτόπους για έντομα, πουλιά και μια ενδιαφέρουσα μικροχλωρίδα.
Η διατήρηση της σημερινής μορφής του ελαιώνα της Άμφισσας απειλείται από την επικράτηση της συνήθους πρακτικής για τη διαχείριση γηρασμένων και μεγάλου ύψος ελαιοδένδρων, η οποία συνίσταται στη μείωση του ύψους των δένδρων και στην αύξηση της κόμης τους, είτε μέσω του αυστηρού κλαδέματος (κύριοι βραχίονες) είτε μέσω κορμοτόμησης για επαναδιαμόρφωση της κόμης. Στόχος της πρακτικής αυτής είναι η μείωση του κόστους παραγωγής και η αύξηση της παραγωγικότητάς των ελαιοδέντρων.
    Επιπλέον, τα χαρακτηριστικά αναχώματα (τράφια) των αγροτεμαχίων του Ελαιώνα (λαχίδια) αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο του συγκεκριμένου αγροτικού τοπίου. Η συνήθης πρακτική της χημικής και μηχανικής ζιζανιοκτονία στα «τράφια», αποτελεί απειλή για την μορφή τους, λόγω της διάβρωσης που προκαλεί.
Όσον αφορά τη φυτοπροστασία της ελιάς, η αντιμετώπιση του δάκου (Dacus oleae), του σημαντικότερου εντομολογικού εχθρού της ελιάς, πραγματοποιείται σε ολόκληρη την περιοχή του ελαιώνα της Άμφισσας με ήπιο τρόπο, μέσω ολοκληρωμένης διαχείρισης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για τα έντομα, ο οποίος υπερβαίνει τις γενικές αρχές ολοκληρωμένης προστασίας της Οδηγίας 128/2009/EC. Συγκεκριμένα έχει εγκατασταθεί δίκτυο δακοπαγίδων που καλύπτει όλο τον Ελαιώνα και βάσει του αριθμού των παγιδευμένων εντόμων εφαρμόζεται, εφόσον κριθεί απαραίτητο, δολωματικός ψεκασμός σε συγκεκριμένα σημεία επιλεγμένων δέντρων.

     Οι δεσμεύσεις της δράσης είναι πενταετούς διάρκειας, εφαρμόζονται σε καθορισμένα αγροτεμάχια καθόλη τη διάρκεια της πενταετίας και συνίστανται στα παρακάτω:
• διατήρηση των ελαιόδεντρων στην υφιστάμενη μορφή τους (κορμός, κόμη, ύψος) χωρίς να γίνονται ενέργειες ανανέωσής τους όπως αυστηρό κλάδεμα προκειμένου να μειωθεί το ύψος των δέντρων, ή καρατόμηση για επαναδιαμόρφωση των δέντρων.
• εφαρμογή χειρονακτικής ζιζανιοκτονίας στα «τράφια» με σκοπό τη διατήρηση των «λαχιδιών» στη σημερινή τους μορφή.
• Η ενταγμένη εκμετάλλευση να καλύπτεται από το πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς με δολωματικό ψεκασμό. Η δέσμευση αυτή δεν ενισχύεται στο πλαίσιο της δράσης.

    Η δράση εφαρμόζεται στα ελαιοτεμάχια του Ελαιώνα Άμφισσας, εφόσον τα ελαιοτεμάχια αυτά:
1. βρίσκονται εντός των ορίων του παραδοσιακού ελαιώνα της Άμφισσας,
2. καλύπτονται από υψίκορμα ελαιόδεντρα μεγάλης ηλικίας.

Είδος στήριξης

    

Οι ενισχύσεις αποζημιώνουν τους δικαιούχους για το διαφυγόν εισόδημα και το πρόσθετο κόστος ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που ελήφθησαν.

 

Δικαιούχοι

       Φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής γης στην περιοχή «Ελαιώνας της Άμφισσας» και εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.

Επιλέξιμες δαπάνες

    Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως για να αποζημιώνουν τους δικαιούχους για το διαφυγόν εισόδημα και το πρόσθετο κόστος ως αποτέλεσμα της τήρησης των δεσμεύσεων της δράσης.

[bt_spoiler title="Όροι επιλεξιμότητας" icon="list"]

   Τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης που θα ενταχθεί στη δράση πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

•   Να είναι δηλωμένα στην πλέον πρόσφατη ΕΑΕ του ενδιαφερόμενου με επιλέξιμη για τη δράση καλλιέργεια (ελιά).

•   Να βρίσκονται εντός του ελαιώνα της Άμφισσας.

•   Να κατέχονται νόμιμα καθ’ όλη την περίοδο της δέσμευσης

   H ελάχιστη πυκνότητα φύτευσης των υπό ένταξη ελαιοτεμαχίων ανέρχεται σε 80 ελαιόδεντρα/Ha προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι πρόκειται για συστηματικό ελαιώνα.

Καθορισμός των κριτηρίων

  

Ποσά και ποσοστά στήριξης


  Το ποσό στήριξης σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης υπολογισμού του ύψους ενίσχυσης ορίζεται σε 580€/Ha/έτος.

[bt_spoiler title="Λοιπά υποβολής" icon="list"]

 Περίοδος υποβολής

Σε αδράνεια


 Περιοχή εφαρμογής - Κατανόμη

Περιοχή εφαρμογής: Eλαιοτεμάχια του Ελαιώνα Άμφισσας

Κατανωμή             : 

 

 

 

  Κατάσταση

Η δράση είναι σε αδράνεια
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 Προυπολογισμός

 

Κοινοτική Συμμετοχή 10

372.023.776

Δημόσια Δαπάνη Προκύριξης

0

Ποσοστό %  Δαπάνης

0%

 

 

Σχετικά αρχεία

  • Πρόσκληση (pdf)

 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

Επιστροφή στα Μέτρα 

 

     Περιγραφή

    natura Η δράση είναι εστιασμένη σε βιοτόπους σημαντικών, σπάνιων ή απειλούμενων ειδών της ορνιθοπανίδας. Οι γεωργικές εκτάσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των βιοτόπων της άγριας ορνιθοπανίδας, προσφέροντας τροφή και χώρους φωλιάσματος και αναπαραγωγής.Η δέσμευση συνίσταται στη μη συγκομιδή της παραγωγής για περίοδο τριών (3) μηνών μετά τη συνήθη, κατά περίπτωση, ημερομηνία συγκομιδής, δηλαδή για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα μεταξύ Ιουνίου και Σεπτεμβρίου. Στο τμήμα της ενταγμένης εκμετάλλευσης στο οποίο δεν συγκομίζεται η παραγωγή, απαγορεύεται η χρήση λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Το τμήμα αυτό της εκμετάλλευσης παραμένει σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της δέσμευσης προκειμένου να δημιουργηθεί μία ζώνη άγριας ζωής απαλλαγμένη από εισροές.
Η δέσμευση εφαρμόζεται σε καθορισμένα αγροτεμάχια καθόλη τη διάρκεια της πενταετίας.

     Σκοπός είναι η διατήρηση και προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας, της οποίας το ενδιαίτημα συνδέεται στενά με τις αγροτικές γαίες

 Φυσικά πρόσωπα - Νομικά - Ομάδες

 

Περιγραφή του τύπου πράξης

     Σκοπός είναι η διατήρηση και προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας, της οποίας το ενδιαίτημα συνδέεται στενά με τις αγροτικές γαίες. Η δράση είναι εστιασμένη σε βιοτόπους σημαντικών, σπάνιων ή απειλούμενων ειδών της ορνιθοπανίδας. Οι γεωργικές εκτάσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των βιοτόπων της άγριας ορνιθοπανίδας, προσφέροντας τροφή και χώρους φωλιάσματος και αναπαραγωγής.
    Τα τελευταία χρόνια, η εντατικοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας έχει οδηγήσει στην υποβάθμιση του ρόλου των αγροτικών γαιών ως ενδιαίτημα της άγριας ορνιθοπανίδας. Η εξασφάλιση τροφής με την εφαρμογή ασυγκόμιστης παραγωγής, είναι ένας σημαντικός παράγοντας διατήρησης του πληθυσμού σε ικανοποιητικά επίπεδα και η συμβολή των γεωργικών καλλιεργειών σε αυτόν το τομέα μπορεί να αποδειχθεί σημαντική.
    Η δέσμευση είναι πενταετούς διάρκειας εφαρμόζεται σε ενιαίο τμήμα των αγροτεμαχίων της εκμετάλλευσης σε έκταση τουλάχιστον 10% της ενταγμένης γεωργικής έκτασης. Η δέσμευση συνίσταται στη μη συγκομιδή της παραγωγής για περίοδο τριών (3) μηνών μετά τη συνήθη, κατά περίπτωση, ημερομηνία συγκομιδής, δηλαδή για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα μεταξύ Ιουνίου και Σεπτεμβρίου. Στο τμήμα της ενταγμένης εκμετάλλευσης στο οποίο δεν συγκομίζεται η παραγωγή, απαγορεύεται η χρήση λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Το τμήμα αυτό της εκμετάλλευσης παραμένει σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της δέσμευσης προκειμένου να δημιουργηθεί μία ζώνη άγριας ζωής απαλλαγμένη από εισροές.
    Η δέσμευση εφαρμόζεται σε καθορισμένα αγροτεμάχια καθόλη τη διάρκεια της πενταετίας.
    Η έκταση που δεν συγκομίζεται αποτελεί περιοχή τροφοδοσίας για την ορνιθοπανίδα προσφέροντας φυτική τροφή (σπόροι και άλλα μέρη του φυτού) αλλά και περιοχή προσέλκυσης εντόμων που πολλαπλασιάζονται, αυξάνοντας τον αριθμό των διαθέσιμων για την ορνιθοπανίδα εντόμων και προνυμφών. Ειδικά μερικά δίπτερα ελκύονται από τα ψυχανθή και γεννούν τα αυγά σε σημεία που υπάρχει αφθονία αφίδων για τις προνύμφες τους. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται και ο πληθυσμός των βλαβερών για την καλλιέργεια αφίδων.
    Επιλέξιμες στο πλαίσιο της δράσης είναι οι ακόλουθες ομάδες καλλιεργειών: σιτηρά, σανοδοτικά φυτά και ψυχανθή
    Η Δράση θα εφαρμοστεί στις γεωργικές εκτάσεις των Ζωνών Ειδικής Προστασίας (Special Protected Areas, SPAs) της χώρας, όπως έχουν οριστεί από της Ελλάδα σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της οδηγίας για τα πουλιά (Council Directive 2009/147/EC on the conservation of wild birds). Οι Ζώνες Ειδικής Προστασίας καλύπτουν 2.952.476 Ηa, περίπου το 21,1% της έκτασης της χώρας όπως φαίνεται στο σχετικό Χάρτη Μ10-1 (Περιοχές εφαρμογής της δράσης Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας) και αποτελούν βιότοπο 37 σημαντικών σπάνιων ή απειλούμενων ειδών ορνιθοπανίδας, εκ των οποίων 29 είδη περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ ως είδη προτεραιότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Είδος στήριξης

    

Η ενίσχυση αποζημιώνει τους δικαιούχους για το διαφυγόν εισόδημα ως αποτέλεσμα της τήρησης των δεσμεύσεων της δράσης.

 

Δικαιούχοι

    

   Φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής γης και εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.

Επιλέξιμες δαπάνες

    Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως για να αποζημιώνουν τους δικαιούχους για το διαφυγόν εισόδημα ως αποτέλεσμα της τήρησης των δεσμεύσεων της δράσης.

[bt_spoiler title="Όροι επιλεξιμότητας" icon="list"]

  Τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης που θα ενταχθεί στη δράση, πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

•   Να είναι δηλωμένα στην πλέον πρόσφατη ΕΑΕ του ενδιαφερόμενου

•   Να βρίσκονται εντός των περιοχών παρέμβασης της δράσης

•   Να κατέχονται νόμιμα καθ’ όλη την περίοδο της δέσμευσης

Καθορισμός των κριτηρίων

  

Ποσά και ποσοστά στήριξης

  Τα ποσά στήριξης σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης υπολογισμού του ύψους ενίσχυσης παρουσιάζονται στον

Λοιπά υποβολής

 Περίοδος υποβολής

Σε αδράνεια


 Περιοχή εφαρμογής - Κατανόμη

Περιοχή εφαρμογής: Η Δράση θα εφαρμοστεί στις γεωργικές εκτάσεις των Ζωνών Ειδικής Προστασίας (Special Protected Areas, SPAs) της χώρας, όπως έχουν οριστεί από της Ελλάδα σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της οδηγίας για τα πουλιά (Council Directive 2009/147/EC on the conservation of wild birds). Οι Ζώνες Ειδικής Προστασίας καλύπτουν 2.952.476 Ηa, περίπου το 21,1% της έκτασης της χώρας

Κατανωμή             : 

 

 

 

  Κατάσταση

Η δράση είναι σε αδράνεια
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 Προυπολογισμός

 

Κοινοτική Συμμετοχή 10

372.023.776

Δημόσια Δαπάνη Προκύριξης

0

Ποσοστό %  Δαπάνης

0%

 

 

Σχετικά αρχεία

  • Πρόσκληση (pdf)

 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

  Επιστροφή στα Μέτρα

 

     Περιγραφή

    anemomilos Αφορά την παροχή κατ΄ αποκοπή ποσού για τη στήριξη της «μικρής» επιχειρηματικότητας (εκκίνηση νέας επιχείρησης) σε επιλεγμένους τομείς του 2γενή και 3γενή τομέα, με δικαιούχους γεωργούς ή άλλα φυσικά πρόσωπα ήδη εγκατεστημένα σε αγροτικές περιοχές. Στόχος είναι η ενίσχυση των θέσεων απασχόλησης (και αυτοαπασχόλησης) και των οικογενειακών εισοδημάτων σε αυτές τις περιοχές, βοηθώντας στην επίτευξη της κοινωνικής συνοχής

 

 Φυσικά πρόσωπα - Γεωργοί και μέλη αγροτικών νοικοκυριών

 

Περιγραφή του τύπου πράξης

     Αφορά την παροχή κατ΄ αποκοπή ποσού για τη στήριξη της «μικρής» επιχειρηματικότητας (εκκίνηση νέας επιχείρησης) σε επιλεγμένους τομείς του 2γενή και 3γενή τομέα, με δικαιούχους γεωργούς ή άλλα φυσικά πρόσωπα ήδη εγκατεστημένα σε αγροτικές περιοχές. Στόχος είναι η ενίσχυση των θέσεων απασχόλησης (και αυτοαπασχόλησης) και των οικογενειακών εισοδημάτων σε αυτές τις περιοχές, βοηθώντας στην επίτευξη της κοινωνικής συνοχής. Ειδικά, αφορά τα εξής:
• Τη στήριξη γεωργών και γεωργικών εκμεταλλεύσεων (ειδικά αυτών με μικρή δυναμικότητα) μέσω της διαφοροποίησης και της πολυδραστηριότητας,
• Τη στήριξη μικρών αγροτικών κοινοτήτων (έως και 5.000 κάτοικοι) δίνοντας προτεραιότητα σε αυτές με διαρθρωτικά προβλήματα (όπως ορεινές, νησιωτικές, πολύ μικρές) και στην εξασφάλιση βασικών υπηρεσιών προς τον τοπικό πληθυσμό και την τοπική οικονομία (ενδεικτικά υπηρεσίες από πτυχιούχους επιστήμονες, κοινωνικές ή τεχνικές υπηρεσίες ),
• Την υποβοήθηση της τοπικής ανάπτυξης μέσω της ενθάρρυνσης οικονομικών δραστηριοτήτων που συνάδουν με την πολιτιστική, αγροτική και φυσική κληρονομιά της υπαίθρου και συνεισφέρουν στην επισκεψιμότητά της (βλ. αγροτουρισμός, οικοτεχνία),
• Την υποστήριξη της νεανικής και γυναικείας απασχόλησης και υποψηφίων δικαιούχων με χαμηλά εισοδήματα.
Η χορήγηση της ενίσχυσης εξαρτάται από την υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου το οποίο να προβλέπει ότι ο δικαιούχος θα αναπτύξει επαρκή επιχειρηματική δραστηριότητα ώστε να δημιουργηθεί μια νέα θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης. Είναι σημαντικό το επιχειρηματικό σχέδιο να περιγράφει με ρεαλιστικότητα τη στρατηγική για την ανάπτυξη της νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας, μέσω διατύπωσης στόχων που να είναι μετρήσιμοι, εκφρασμένοι ως ποσοτικοί στόχοι (όπως η δημιουργία θέσεων απασχόλησης) ή ποιοτικοί στόχοι (όπως η ανάπτυξη της οικοτεχνίας, η απόκτηση πιστοποίησης). Η υλοποίηση του σχεδίου πρέπει να αρχίσει το αργότερο εντός 5 μηνών από την ημερομηνία της απόφασης έγκρισης και, αντίστοιχα, η έναρξη/δήλωση της σχετικής δραστηριότητας στις φορολογικές αρχές (ΔΟΥ) εντός 6 μηνών. Το ποσό της ενίσχυσης χορηγείται σε δόσεις με την τελευταία δόση να καταβάλλεται με την ορθή υλοποίηση του σχεδίου, καθιστώντας τους στόχους δεσμευτικούς, ενώ δεν συνδέεται με το κόστος δράσεων αλλά διαμορφώνεται στη βάση κοινωνικο-οικονομικών κριτηρίων για την περιοχή και την επιχείρηση.

Είδος στήριξης

     Η στήριξη παρέχεται με τη μορφή κατ΄ αποκοπή ποσού επιχορήγησης για έναρξη νέας μη γεωργικής επιχειρηματικής δραστηριότητας/επιχείρησης εντός αγροτικών περιοχών εφαρμογής του υπομέτρου κατόπιν υποβολής και έγκρισης σχετικού επιχειρηματικού σχεδίου. Η στήριξη δύναται να συνδυαστεί ολικά ή μερικά με επιδότηση επιτοκίου δανείου, υπό την προϋπόθεση ότι οι τράπεζες θα προσφέρουν ανάλογο τραπεζικό προϊόν σχετικά με την παροχή δανείου για την εκκίνηση νέων επιχειρήσεων, χωρίς να συνδέεται με υλοποίηση συγκεκριμένων επενδύσεων και με μέγιστη διάρκεια τα 5 έτη.
Το ποσό ενίσχυσης καταβάλλεται τουλάχιστον σε 2 δόσεις, με την 1η δόση (έως 30% του συνολικού ποσού ενίσχυσης) να καταβάλλεται με την απόφαση ένταξης και την τελευταία δόση να καταβάλλεται εντός 5 ετών από την ένταξη μετά την ορθή εφαρμογή του επιχειρηματικού σχεδίου και την επίτευξη των συναφών δεσμευτικών στόχων.

Δικαιούχοι

     Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα με μόνιμη κατοικία εντός των αγροτικών περιοχών εφαρμογής όπως:
• Γεωργοί και μέλη αγροτικών νοικοκυριών,
• Λοιπά Φυσικά πρόσωπα.

Επιλέξιμες δαπάνες

Δεν απαιτούνται

[bt_spoiler title="Όροι επιλεξιμότητας" icon="list"]

• Πρέπει να γίνει υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου για την έναρξη μη γεωργικής επιχειρηματικής δραστηριότητας (νέα επιχείρηση) με ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης τα 2 έτη και μέγιστη τα 4 έτη.
• Οι υποψήφιοι δικαιούχοι πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι εντός αγροτικών περιοχών εφαρμογής του υπομέτρου, με τον τόπο εγκατάστασης της επιχείρησης να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου κατοικίας ή έδρας (δυνατότητα καθημερινής πρόσβασης) και εντός αγροτικών περιοχών εφαρμογής του υπομέτρου.
• Οι νέες επιχειρήσεις πρέπει να εμπίπτουν στον ορισμό των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων(σύσταση Επιτροπής 2003/361/ΕΚ) και συμπεριλαμβάνονται οι ατομικές επιχειρήσεις (αυτοαπασχόληση).
• Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από κάθε πηγή των υποψήφιων δικαιούχων δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 25.000 €.
• Οι νέες επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν αντικείμενο δραστηριοτήτων (κύρια και δευτερεύουσες) σε επιλεγμένους τομείς διαφοροποίησης του 2γενή και 3γενή τομέα (όπως περιγράφονται παρακάτω). Δεν υποστηρίζεται η δημιουργία νέων επιχειρήσεων με σύνθετο αντικείμενο όπου περιλαμβάνονται δραστηριότητες εκτός «επιλεγμένων τομέων», με την εξαίρεση επιχειρήσεων που έχουν δευτερεύουσα δραστηριότητα στον πρωτογενή τομέα ΟΜΑΔΑ ΚΑΔ 01: ΓΕΩΡΓΙΑ (χωρίς να υποστηρίζονται για αυτή).
• Οι υποψήφιοι δικαιούχοι δεν πρέπει να έχουν ασκήσει προηγουμένως άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανόμενης της αυτοαπασχόλησης, εξαιρούμενης της γεωργικής δραστηριότητας (ΟΜΑΔΑ ΚΑΔ 01: ΓΕΩΡΓΙΑ).
• Πρέπει να τηρούνται η συμβατότητα με το εθνικό και κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο και πολιτικές και η μη διπλή χρηματοδότηση.
• Δεν είναι επιλέξιμοι ως δικαιούχοι: δημόσιοι φορείς, μη κερδοσκοπικές εταιρίες, δικαιούχοι υπομέτρων 6.1 και 6.3 του ΠΑΑ 2014 –20 (νέοι γεωργοί, μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις), ομάδες ή οργανώσεις παραγωγών ή άλλο κοινό εταιρικό σχήμα (και νόμιμος εκπρόσωπος ή κύριος εταίρος του) με χρηματοδότηση από άλλα μέτρα του ΠΑΑ 2014 –20 για κοινό επιχειρηματικό σχέδιο.

 

Καθορισμός των κριτηρίων

   Προτεραιότητα θα δοθεί στα εξής:
• ενίσχυση των επαγγελματιών γεωργών και μελών αγροτικού νοικοκυριού αυτών (εξαιρουμένων γεωργικών εργατών),
• στήριξη της γυναικείας και νεανικής επιχειρηματικότητας, ανέργων,
• συνάφεια επαγγελματικών προσόντων ή εργασιακής εμπειρίας,
• εισοδηματικά κριτήρια (όπως ενδεικτικά ενίσχυση δικαιούχων με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα ή γεωργικές εκμεταλλεύσεις με χαμηλή παραγωγική δυναμικότητα),
• χαρακτηριστικά περιοχών (όπως ενδεικτικά ενίσχυση επιχειρήσεων σε ορεινές , νησιωτικές ή με άλλα χαρακτηριστικά περιοχές, πληθυσμιακά κριτήρια),
• χαρακτηριστικά έναρξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας (όπως ενδεικτικά χώροι εγκατάστασης ή λοιπά λειτουργικά χαρακτηριστικά, ύπαρξη στοιχείων δικτύωσης),
• Προσέγγιση επιχειρηματικού σχεδίου (όπως ρεαλιστικότητα και συμβολή της μελλοντικής κατάστασης σε στοχεύσεις του ΠΑΑ 2014-2020 ή των Περιφερειακών Στρατηγικών για την τοπική ανάπτυξη όπως δημιουργία θέσεων απασχόλησης, στήριξη αγροτουρισμού – οικοτεχνίας - πολυλειτουργικών αγροκτημάτων-οινοτουρισμού, τομείς RIS, προσφορά βασικών υπηρεσιών σύμφωνα με τοπικές ανάγκες).

 

Ποσά και ποσοστά στήριξης

    Το ποσό ενίσχυσης θα κυμαίνεται από 11.000 € έως και 20.000 € ανά δικαιούχο (φυσικό πρόσωπο).
    Ειδικότερα το βασικό ποσό ενίσχυσης θα είναι:
α) 11.000 € για έναρξη γραφείου παροχής υπηρεσιών (π.χ. αρχιτεκτονικό γραφείο),
β) 16.000 € για έναρξη επιχείρησης διαφορετική από την περίπτωση (α) (π.χ. παντοπωλείο).
     Τα παραπάνω ποσά θα αυξάνονται αναλογικά κατά 4.000 € εφόσον η περιοχή μόνιμης κατοικίας / έδρα των δικαιούχων βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή σε μικρά νησιά (νησιά μέχρι και 3.000 κατοίκους πληθυσμό) ή συνδυασμός αυτών των κατηγοριών περιοχών.
     Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται στο 100% του συνολικού προϋπολογισμού και είναι σε συμβατότητα με τις διατάξεις για την εσωτερική αγορά της ΣΕΚ - βλ. Άρθρο 45 του Κανονισμού (ΕΕ)702/2014 Απαλλακτικός στη γεωργία.

[bt_spoiler title="Λοιπά υποβολής" icon="list"]

 Περίοδος υποβολής

Σε αδράνεια


 Περιοχή εφαρμογής - Κατανόμη

Περιοχή εφαρμογής: Ολη η χώρα

Κατανωμή             : 

 

 

 

  Κατάσταση

Η δράση είναι σε αδράνεια
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 Προυπολογισμός

 

Κοινοτική Συμμετοχή 6.1

374.374.279

Δημόσια Δαπάνη Προκύριξης

0

Ποσοστό %  Δαπάνης

0%

 

 

Σχετικά αρχεία

  • Πρόσκληση (pdf)

 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

Επιστροφή στα Μέτρα 

 

     Περιγραφή

    dasos2  

 

     Στο πλαίσιο του Μέτρου δίνεται αποζημίωση στους ιδιώτες διαχειριστές δασών (δασοκτήμονες) ή ενώσεις τους για την απώλεια εισοδήματος που έχουν λόγω της εφαρμογής ειδικών μέτρων για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας σε περιοχές του δικτύου NATURA 2000.

  Iδιώτες διαχειριστές δασών

 

Περιγραφή του τύπου πράξης

          Η ΚΥΑ 37338/1807/E103 περιλαμβάνει τον καθορισμό μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων / ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ «Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών», η οποία στη συνέχεια κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ.
Πέραν των οριζοντίων υποχρεώσεων, θα χορηγηθούν ενισχύσεις και για άλλες δεσμεύσεις υποχρεωτικού χαρακτήρα στον τομέα της δασοπονίας, οι οποίες προκύπτουν σε τοπικό επίπεδο εντός του δικτύου Natura και καθορίζονται μέσω:

• Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) ή Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ) χαρακτηρισμού της οικείας περιοχής Natura 2000 ή
• Εγκεκριμένη Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη ή
• Σχέδιο Διαχείρισης της οικείας περιοχής Natura2000

    Τα ειδικά μέτρα περιγράφονται ως δράσεις, έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα και αποτελούν τη γραμμή βάσης σε περιοχές του δικτύου Natura 2000, συγκεκριμένα σε ΖΕΠ, σύμφωνα με την ΚΥΑ 8353/276/Ε103 (ΦΕΚ 415 Β /23-2-2012).
ΔΡΑΣΕΙΣ
1. Ρύθμιση των αποψιλωτικών υλοτομιών με τρόπο ώστε τα παρακρατήματα να είναι σε λόχμες ή ομάδες, εκτός από τα μεμονωμένα διάσπαρτα δένδρα

2. Διατήρηση τμημάτων των συστάδων ανυλοτόμητων, για τη διασφάλιση των διαδρόμων επικοινωνίας των ειδών και τη συνέχεια του δασικού τοπίου, λαμβάνοντας υπόψη το φυσικό ανάγλυφο (μισγάγγειες, ρέματα κ.λ.π.)
3. Κατά την πραγματοποίηση υλοτομικών εργασιών δεν επιτρέπεται η υλοτόμηση δέντρων με φωλιές
4. Διατήρηση τουλάχιστον του 10% της συστάδας από ώριμα και υπερώριμα δένδρα, άτομα στρεβλά, κακόμορφα, κουφαλερά, διχαλωτά, νεκρά ιστάμενα και κατακείμενα
5. Διατήρηση και υποβοήθηση με δασοκομικούς χειρισμούς καρποφόρων δένδρων και θάμνων, αρωματικών καλλωπιστικών και φαρμακευτικών δασικών ειδών
6. Απαγόρευση υλοτομιών σε παρόχθια βλάστηση μέχρι 20 μέτρα από την όχθη και εντός ρεμάτων
7. Διατήρηση όλων των υφιστάμενων διάκενων που δεν έχουν προκύψει από βίαιες αιτίες (π.χ. πυρκαγιές, παράνομη υλοτόμηση)
8. Προώθηση της αναγωγής πρεμνοφυών δασών σε σπερμοφυή μορφή.
Η επόμενη επίσης δράση (9) έχει επίσης υποχρεωτικό χαρακτήρα σε τοπικό επίπεδο και δεν περιορίζεται μόνο σε περιοχές ΖΕΠ.
9. Επιλέξιμα είναι και κόστη τα οποία προκύπτουν από πρόσθετους ειδικούς περιορισμούς οι οποίοι έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα ανάλογα με την περιοχή και την οργάνωση του συστήματος προστατευόμενων περιοχών.
Οι πρόσθετοι ειδικοί περιορισμοί μπορεί να περιλαμβάνονται σε :
• Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) ή Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ) χαρακτηρισμού της οικείας περιοχής Natura 2000 ή
• Εγκεκριμένη Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη ή
• Σχέδιο Διαχείρισης της οικείας περιοχής Natura2000

Είδος στήριξης

    Δίνεται ενίσχυση στους ιδιώτες δασοκτήμονες για την εισοδηματική απώλεια που έχουν λόγω της ένταξης της ιδιοκτησίας τους σε προστατευόμενη περιοχή Natura2000 .
Η ενίσχυση υπολογίζεται ετησίως ανά εκτάριο δάσους ή δασικής έκτασης σύμφωνα με την υπάρχουσα διαχειριστική μελέτη η οποία εγκρίνεται από την αρμόδια δασική υπηρεσία.

Δικαιούχοι

      Η ενίσχυση μπορεί να χορηγείται σε ιδιώτες διαχειριστές δασών, (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου) και ενώσεις των ανωτέρω.

Επιλέξιμες δαπάνες

  Ενισχύεται :
- η απώλεια εισοδήματος που προκύπτει από τη μείωση παραγωγής ξυλείας και ρητίνης ανά εκτάριο δάσους ή δασικής έκτασης σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που αναφέρονται στο σημείο «Description of the type of operation”

Όροι επιλεξιμότητας

-Ιδιωτικές δασικές εκτάσεις που υπάγονται στο δίκτυο ΖΕΠ ή σε περιοχές του ευρύτερου δικτύου Natura όπου οι τελευταίες διέπονται από συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο (ΚΥΑ ή ΠΔ χαρακτηρισμού, ή εγκεκριμένη Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη, που καθορίζει τις πρόσθετες δράσεις).
- Νόμιμη κατοχή των εκτάσεων
- Διαχειριστική Μελέτη εγκεκριμένη από την αρμόδια δασική υπηρεσία

   

Καθορισμός των κριτηρίων

 

 

Ποσά και ποσοστά στήριξης

    

    Η στήριξη θα χορηγείται ετησίως ανά δικαιούχο με μέγιστη διάρκεια τα επτά έτη και θα ανέρχεται στα εξής ποσά σύμφωνα με τη μελέτη υπολογισμού απώλειας εισοδήματος.
1. Για δάση χαλεπίου, τραχείας Πεύκης, κουκουναριάς και κυπαρισιού η ενίσχυση ανέρχεται στα 168 ΕΥΡΩ ανά εκτάριο ετησίως,
2. Για δάση λοιπών κωνοφόρων η ενίσχυση ανέρχεται στα 195 ΕΥΡΩ ανά εκτάριο ετησίως,
3. Για δάση πλατύφυλλων ειδών η ενίσχυση ανέρχεται στα 500 ΕΥΡΩ ανά εκτάριο ετησίως,
4. Στην πρώτη κατηγορία μπορεί να προστεθεί εισοδηματική απώλεια ύψους 60 ΕΥΡΩ ανά εκτάριο λόγω μη συγκομιδής ρητίνης.

    Τα τελευταία δύο χρόνια της επταετίας η εισοδηματική απώλεια δεν θα μπορεί να ξεπερνάει τα 200€ ανά εκτάριο ετησίως.
Ο υπολογισμός του ύψους της αποζημίωσης για το διαφυγόν εισόδημα προκύπτει από στοιχεία του Πίνακα Διατίμησης Δασικών Προϊόντων του διαχειριστικού έτους 2014 (ΦΕΚ 142/Β/2014) και από τις τιμές ανάθεσης υλοτομικών εργασιών και λοιπών εργασιών συγκομιδής έτους 2014 (ΦΕΚ94/Β/2014) που εκτιμήθηκε από εξωτερικό φορέα μετά από ανάθεση από την ΕΥΔ ΠΑΑ.

Λοιπά υποβολής

 

 Περίοδος υποβολής

Σε αδράνεια

  

 Περιοχή εφαρμογής - Κατανόμη

Περιοχή εφαρμογής: Ολη η χώρα

Κατανωμή             : 

 

 

 

  Κατάσταση

Η δράση είναι σε αδράνεια
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 

 Προυπολογισμός

 

Κοινοτική Συμμετοχή Μ12

7.500.000
0
0
0

Δημόσια Δαπάνη Προκύριξης

0
0
0
0

Ποσοστό %  Δαπάνης

0%
0
0
0

 

Σχετικά αρχεία

  • Πρόσκληση (σε αδράνεια)

 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

  Επιστροφή στα Μέτρα

 

Τα έργα μας

• 35000 Φάκελοι Άμεσων επιδοτήσεων (ΟΣΔΕ) • 220 Εφαρμογές συστημάτων παραγωγής

• 1550 πιστοποιήσεις ορθολογικής χρήσης φαρμάκων • 120 Μελέτες οργανώσεις περιβάλλοντος

• 800 Σχέδια δράσης Νέων αγροτών • 650 Οικονομικά Επενδυτικά σχέδια

• 3500 Προγράμματα Βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας • 120 Μελέτες οργανώσεις περιβάλλοντος

• 45 Κτηνοτροφικές κατασκευές • 120 Εφαρμογές συστημάτων παραγωγής

• Χιλιάδες φυτό υγειονομικές και κτηνοτροφικές συνεργασίες και συμβουλές

Slider

          Επικοινωνία             

          ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

arxigramma1

Χριστουγέννων 44 - 6
Μυτιλήνη ΤΚ 81100
Δεξιός λιμενοβραχίονας
 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΣΔΕ
Αλκαίου και Αρίωνος γωνία
τηλ +30 22510 47555
 

          Συνδεθείτε μαζί μας     

         

Ακολουθήσε το newsletter μας
Joomla Extensions powered by Joobi
© 2012-2018 Γεωτεχνική Αιγαίου