στη γεωτεχνικη αιγαιου
χαρτογραφούμε το εισόδημά σας
Slider

 

     Περιγραφή

    paradosh1  

 

     Στήριξη για μελέτες και επενδύσεις που συνδέονται με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων υψηλής φυσικής αξίας, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικοοικονομικών πτυχών και των δράσεων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.

     Αφορά την ανάδειξη, προστασία και διατήρηση της φυσικής κληρονομίας και συναφών πόρων (όπως γεωργική βιοποικιλότητα και άγριας ζωή, τοπία, παραδοσιακές καλλιεργητικές τεχνικές) αγροτικών οικοσυστημάτων υψηλής αξίας όπως, ενδεικτικά, η γεωργική γη υψηλής φυσικής αξίας (HNV). Πρόκειται για τοπικής εμβέλειας και μικρής κλίμακας παρέμβαση και αφορά περιοχές μικρού μεγέθους (για παράδειγμα εντοπισμένες ενότητες παραδοσιακών καλλιεργειών, μικρούς νησιωτικούς υγροτόπους, ορεινά τοπικά οικοσυστήματα) και οικισμούς μέχρι και 5.000 κατοίκους.

   Δημόσιο και φορείς αυτού,σωματεία, ΑΜΚΕ, λοιπές ΜΚΟ – ΝΠΙΔ

 

Περιγραφή του τύπου πράξης

          Αφορά την ανάδειξη, προστασία και διατήρηση της φυσικής κληρονομίας και συναφών πόρων (όπως γεωργική βιοποικιλότητα και άγριας ζωή, τοπία, παραδοσιακές καλλιεργητικές τεχνικές) αγροτικών οικοσυστημάτων υψηλής αξίας όπως, ενδεικτικά, η γεωργική γη υψηλής φυσικής αξίας (HNV). Πρόκειται για τοπικής εμβέλειας και μικρής κλίμακας παρέμβαση και αφορά περιοχές μικρού μεγέθους (για παράδειγμα εντοπισμένες ενότητες παραδοσιακών καλλιεργειών, μικρούς νησιωτικούς υγροτόπους, ορεινά τοπικά οικοσυστήματα) και οικισμούς μέχρι και 5.000 κατοίκους. Περιλαμβάνει τη μελέτη μαζί με την υλοποίηση (υποβολή ολοκληρωμένων προτάσεων) δράσεων για την αειφορική διαχείριση αγροτικών οικοσυστημάτων σε τοπικό επίπεδο, χωρίς να είναι θεσμική υποχρέωση ή να καλύπτεται από εθνικό σχεδιασμό, με σκοπό να ληφθούν υπόψη οι τοπικές συνθήκες και να εξασφαλιστούν η συναίνεση και η συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών, ενθαρρύνοντας τους γεωργούς για την υιοθέτηση «φιλικών» γεωργικών πρακτικών (όπως γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα).   
    Ειδικά, θα περιλαμβάνονται τα εξής:
Α) Εκπόνηση τοπικής μελέτης διαχείρισης αγροτικών οικοσυστημάτων που θα περιέχει :
• Περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης και πλαισίου διαχείρισης,
• Περιγραφή τοπικών γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων (μαζί με σχετικές προδιαγραφές όπως είδη δεσμεύσεων, δείκτες παρακολούθησης) ή άλλων δράσεων/μέτρων (όπως οικολογική πιστοποίηση, υποδομές για βελτίωση βιοποικιλότητας) σε τοπικό επίπεδο,
• Πρόγραμμα υλοποίησης δράσεων (μαζί με τις αναγκαίες προδιαγραφές και το κόστος των δράσεων).
Β) Υλοποίηση, σύμφωνα με το πρόγραμμα υλοποίησης, των εξής 2 κατηγοριών δράσεων:
• υλοποίηση, υποχρεωτικά, «άυλων» ενεργειών για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και τη δικτύωση (δράσεις ενημέρωσης, δικτύωση γεωργών ή άλλων ενδιαφερόμενων μερών),
• εκτέλεση, εν δυνάμει, μικρής κλίμακας υποδομών και έργων για την αποκατάσταση και τη βελτίωση της βιοποικιλότητας, του τοπίου και της φυσικής αξίας (όπως φυτεύσεις και δημιουργία– διατήρηση φυτοφρακτών, τεχνικά έργα προστασίας/διευθέτησης εδάφους ή υδάτων συμπεριλαμβανομένης της αποκατάστασης σχετικών υποδομών «παραδοσιακού χαρακτήρα» π.χ. ξερολιθιές – αλώνια - γούρνες, καθαρισμός και αποκατάσταση υποβαθμισμένων τοπίων και υδατικών συστημάτων, διαμόρφωση λοιπών «πράσινων» υποδομών, δημιουργία φωλιών και καταφυγίων για άγρια πανίδα κλπ.)..

Είδος στήριξης

    Η ενίσχυση χορηγείται με τη μορφή επιχορήγησης βάσει επιλέξιμων δαπανών και κατόπιν προσκόμισης των απαραίτητων αποδεικτικών στοιχείων για την πραγματοποίηση αυτών (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο).
    Είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής έως 50% για έργα υποδομών με καταβολή ισόποσης εγγυητικής επιστολής κατά την έννοια του άρθρου 45, παράγραφος 4, και του άρθρου 46 του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013.

Δικαιούχοι

      Δικαιούχοι είναι οι εξής κατηγορίες
Α) Φορείς εντός Δημοσίου Τομέα (όπως ΟΤΑ Α ή Β Βαθμού, Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Πανεπιστήμια, άλλοι τοπικοί δημόσιοι φορείς) που είναι αρμόδιοι για την υλοποίηση των σχετικών δράσεων ή έχουν συναφείς καταστατικούς σκοπούς, εμπειρία και ικανότητα,
Β) Φορείς εκτός Δημοσίου Τομέα (όπως σωματεία, ΑΜΚΕ, λοιπές ΜΚΟ – ΝΠΙΔ) με συναφείς καταστατικούς σκοπούς, αποδεδειγμένη εμπειρία και ικανότητα ή και καθήκοντα (όπως ενδεικτικά ανάθεση αρμοδιοτήτων διαχείρισης).

Επιλέξιμες δαπάνες

   Είναι επιλέξιμες δαπάνες:
Α) Για τις μελέτες και «άυλες» ενέργειες:
• η κατάρτιση μελετών και συναφείς συμβουλευτικές/υποστηρικτικές υπηρεσίες σχετικές με την εκπόνηση των τοπικών σχεδίων –μελετών διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων δαπανών για απόκτηση δεδομένων, διεξαγωγή έρευνας πεδίου και επεξεργασίας, χαρτογράφησης και αξιολόγησης των δεδομένων,
• σχετικές δαπάνες για τη διεξαγωγή ενεργειών δημοσιότητας, διαβούλευσης και ευαισθητοποίησης των ενδιαφερομένων μερών, πιλοτικών ή άλλων προπαρασκευαστικών ενεργειών.
Β) Για τις υποδομές /έργα για την αποκατάσταση και τη βελτίωση της βιοποικιλότητας, του τοπίου και της φυσικής αξίας:
• η μελέτη και η κατασκευή -διαμόρφωση χώρων και εγκαταστάσεων,
• η προμήθεια σχετικού εξοπλισμού και μηχανημάτων,
• η απόκτηση σχετικών «άυλων» επενδύσεων (π.χ. προμήθεια λογισμικού),
• άλλες σχετικές γενικές δαπάνες (π.χ. αμοιβές μηχανικών, αρχιτεκτόνων).
Δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες:
• η αγορά μεταφορικών μέσων και μεταχειρισμένου εξοπλισμού,
• λειτουργικές δαπάνες υποδομών και φορέων,
• ο Φ.Π.Α. εκτός της περίπτωσης που δεν είναι ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για το
Φ.Π.Α. (βλ. άρθρο 69§3γ του Καν. 1303/2013),
• άλλες δαπάνες που συνδέονται με τη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (π.χ. γενικά έξοδα και ασφάλιστρα) βλ. Άρθρο 13 του κατ΄ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 807/2014.

Όροι επιλεξιμότητας

•  Οι μελέτες και οι δράσεις υλοποίησης θα πρέπει να αφορούν αγροτικές περιοχές εντός των περιοχών εφαρμογής του υπομέτρου, ήτοι οικισμούς (σε επίπεδο δημοτικής ή τοπικής κοινότητας) με πληθυσμό μέχρι και 5.000 κατοίκους. Επίσης θα πρέπει να αφορούν αγροτικές περιοχές/αγροτικά οικοσυστήματα με λειτουργική ενότητα.
• Θα πρέπει να υπάρχει υποβολή ολοκληρωμένης πρότασης (τοπική μελέτη μαζί με υλοποίηση) και οι δράσεις (υποχρεωτικά άυλες ενέργειες ευαισθητοποίησης και εν δυνάμει μικρές υποδομές και έργα) θα πρέπει να είναι σύμφωνες και να περιλαμβάνονται/προδιαγράφονται υποχρεωτικά στην τοπική μελέτη (βλ. πρόγραμμα υλοποίησης δράσεων) και ευρύτερα, εφόσον υφίστανται, με άλλο σχέδιο ανάπτυξης δήμων και χωριών ή στρατηγική τοπικής ανάπτυξης στις εν λόγω περιοχές.
• Θα πρέπει να τηρούνται η συμβατότητα με το Περιβαλλοντικό, Χωροταξικό ή άλλο θεσμικό πλαίσιο σε διεθνή - εθνικό - τοπικό επίπεδο (ειδικά όροι περιβαλλοντικής αδειοδότησης) και η μη διπλή χρηματοδότηση.

   

Καθορισμός των κριτηρίων

    Προτεραιότητα θα δοθεί στα εξής:
• Κατηγορία και είδος περιοχών σε σχέση και με τη σπουδαιότητά τους ή την κρισιμότητα ασκούμενων πιέσεων (όπως υγροβιότοποι, μειονεκτικές – ορεινές – νησιωτικές περιοχές, ύπαρξη «παραδοσιακών» ειδών ή πρακτικών καλλιέργειας, άλλες περιοχές με υψηλές πιέσεις από τη γεωργία, ύπαρξη ελλειμμάτων στο υφιστάμενο πλαίσιο διαχείρισης),
• Ικανότητα και εμπειρία και ποιότητα εταιρικής σχέσης υποψήφιου δικαιούχου,
• Συνεισφορά – συμβατότητα με άλλα μέτρα και προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα ή μη,
• Βαθμός τεκμηρίωσης σκοπιμότητας και ποιότητα προσέγγισης προτεινόμενης παρέμβασης (όπως υποβολή προτάσεων που συμπεριλαμβάνουν και υλοποίηση μικρής κλίμακας υποδομών και τεχνικών έργων).

 

 

 

Ποσά και ποσοστά στήριξης

    

   Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων παρεμβάσεων μπορεί να ανέλθει μέχρι και 20.000 € ανά τεχνικό έργο/υποδομή και μέχρι και 15.000€ ανά μελέτη/άυλη ενέργεια.
Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται στο 100% και οι δράσεις είναι συμβατές με την εσωτερική αγορά καθότι αφορούν δράσεις για την προστασία της βιοποικιλότητας ή την προστασία «παραδοσιακών» γεωργικών πρακτικών και καλλιεργειών, άρα αφορά «φυσική κληρονομιά» που είτε έχει θεσμικά αναγνωριστεί (όπως είδη και οικοτόποι σε περιοχές NATURA) ή «φυσική κληρονομιά» που συνδέεται με τον πολιτισμό και ειδικά με στοιχεία της γεωργικής κληρονομιάς όπως περιγράφονται και στον Ευρωπαϊκό Οδηγό Παρατήρησης της Αγροτικής Κληρονομιάς – CEMAT (βλ. Άρθρο 53§2β του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014.

Λοιπά υποβολής

 

 Περίοδος υποβολής

Σε αδράνεια

  

 Περιοχή εφαρμογής - Κατανόμη

Περιοχή εφαρμογής: Ολη η χώρα

Κατανωμή             : 

 

 

 

  Κατάσταση

Η δράση είναι σε αδράνεια
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 

 Προυπολογισμός

 

Κοινοτική Συμμετοχή Μ7

84.401.320
0
0
0

Δημόσια Δαπάνη Προκύριξης

0
0
0
0

Ποσοστό %  Δαπάνης

0%
0
0
0

 

Σχετικά αρχεία

  • Πρόσκληση (σε αδράνεια)

 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

Επιστροφή στα Μέτρα 

 

 

     Περιγραφή

    eyrozonikotita  

 

     Το υπομέτρο αφορά στη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση ευρυζωνικών υποδομών δικτύων NGA για την κάλυψη των αγροτικών περιοχών (βλ. λευκές NGA περιοχές-οικισμοί), συνεισφέροντας στην πρόσβαση σε γνώση, πληροφορίες και υπηρεσίες με το μικρότερο δυνατό κόστος και την εν γένει άρση του απομονωτισμού

   Δημόσιο και φορείς αυτού

 

Περιγραφή του τύπου πράξης

          Το υπομέτρο αφορά στη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση ευρυζωνικών υποδομών δικτύων NGA για την κάλυψη των αγροτικών περιοχών (βλ. λευκές NGA περιοχές-οικισμοί), συνεισφέροντας στην πρόσβαση σε γνώση, πληροφορίες και υπηρεσίες με το μικρότερο δυνατό κόστος και την εν γένει άρση του απομονωτισμού. Οι παρεμβάσεις θα υλοποιηθούν σε συνάφεια με τα έργα που υλοποιούνται στην περίοδο 2007-2013 (RURAL BROADBAND) όσο και με το Εθνικό Σχέδιο NGA και ειδικά τον Β Πυλώνα Παρεμβάσεων αυτού σχετικά με την «Έμπρακτη δημόσια υποστήριξη της επέκτασης των ευρυζωνικών υποδομών επόμενης γενιάς σε περιοχές κατά βάση αγροτικές στις οποίες θα αποδειχτεί ότι υπάρχει μηδενικό ή μειωμένο ιδιωτικό επενδυτικό ενδιαφέρον και άρα θα παραμείνουν λευκές NGA» (βλ. Δράση RURAL EXTENSION). Προκειμένου δε να επιτευχθεί μείωση του κόστους ανάπτυξης των σχετικών υποδομών (βλ. Κοινοτική Οδηγία 2014/61/ΕΕ), θα επιδιωχθεί η αξιοποίηση του συνόλου των υφιστάμενων υποδομών του δημοσίου ή /και ιδιωτικού τομέα (όπως υποδομών ΜΑΝ, RURAL BROADBAND, τμήματα οδεύσεων οπτικών καλωδίων ή σωληνώσεων, πυλώνες κεραιοσυστήματων) κυρίως μέσα από την εξασφάλιση δικαιωμάτων αποκλειστικής χρήσης (IRU). Αναλυτικά εντάσσονται οι εξής παρεμβάσεις:
• Δημιουργία ευρυζωνικής υποδομής συμπεριλαμβανομένων κατάλληλων τεχνολογικών επιλογών όπως ευκολίες οπισθόζευξης και εγκαταστάσεις εδάφους (π.χ. σταθερή, επίγεια ασύρματη, δορυφορική τεχνολογία ή συνδυασμός τεχνολογιών) και διευκόλυνση πρόσβασης σε αυτή,
• Αναβάθμιση υφιστάμενης ευρυζωνικής υποδομής,
• Εγκατάσταση παθητικής ευρυζωνικής υποδομής (π.χ. έργα πολιτικού μηχανικού, αγωγοί - ducts, λοιπά στοιχεία δικτύου) με πιθανή αξιοποίηση δικτύων κοινής ωφέλειας (π.χ. δίκτυα ενέργειας, μεταφορών, ύδρευσης, αποχέτευσης) ή άλλων υφιστάμενων υποδομών (π.χ. οπτικές ίνες /FTTx, darkfibre, ασύρματα δίκτυα πρόσβασης, αναβαθμισμένα καλωδιακά δίκτυα),
• Δημιουργία σημείων φιλοξενίας υποδομών τρίτων παρόχων.

    Οι υποδομές που θα αναπτυχθούν αφορούν την διάθεση υπηρεσιών σε μορφή χονδρικής.

Είδος στήριξης

    Η ενίσχυση χορηγείται με τη μορφή επιχορήγησης βάσει επιλέξιμων δαπανών και κατόπιν προσκόμισης των απαραίτητων αποδεικτικών στοιχείων για την πραγματοποίηση αυτών (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο).
    Είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής έως 50% για έργα υποδομών με καταβολή ισόποσης εγγυητικής επιστολής κατά την έννοια του άρθρου 45, παράγραφος 4, και του άρθρου 46 του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013.

Δικαιούχοι

      Φορείς που είναι αρμόδιοι για την υλοποίηση των σχετικών δράσεων ανάπτυξης δημόσιων ευρυζωνικών υποδομών όπως Φορείς εντός Δημοσίου Τομέα (αναφέροντας ενδεικτικά τη Κεντρική Διοίκηση – Υπουργεία) ή άλλοι φορείς που εποπτεύονται από τους Φορείς του Δημοσίου και τους έχει ανατεθεί το σχετικό έργο – αρμοδιότητα.

Επιλέξιμες δαπάνες

   Είναι επιλέξιμες δαπάνες:
• η μελέτη και η κατασκευή -διαμόρφωση χώρων και εγκαταστάσεων,
• η προμήθεια σχετικού εξοπλισμού και μηχανημάτων,
• η απόκτηση σχετικών «άυλων» επενδύσεων (π.χ. εφαρμογές ΤΠΕ για την ανάπτυξη ή τη διαχείριση ευρυζωνικής υποδομής,
• άλλες σχετικές γενικές δαπάνες (π.χ. αμοιβές μηχανικών, αρχιτεκτόνων),
• δαπάνες σχετικές με μακροχρόνια μίσθωση υποδομών για την παροχή αποκλειστικών δικαιωμάτων χρήσης (IRU),
• δαπάνες παροχής υπηρεσιών «Ανεξάρτητων Ελεγκτών» για την πιστοποίηση της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (στην περίπτωση υλοποίησης μέσω ΣΔΙΤ). Δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες:
• η αγορά μεταφορικών μέσων και μεταχειρισμένου εξοπλισμού,
• λειτουργικές δαπάνες υποδομών και φορέων,
• η ανάπτυξη εφαρμογών ΤΠΕ και συναφούς εξοπλισμού όταν δεν σχετίζονται άμεσα με την ανάπτυξη της ευρυζωνικής υποδομής,
• ο Φ.Π.Α. εκτός της περίπτωσης που δεν είναι ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για τοΦ.Π.Α. (βλ. άρθρο 69§3γ του Καν. 1303/2013),
• άλλες δαπάνες που συνδέονται με τη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (π.χ. γενικά έξοδα και ασφάλιστρα) βλ. Άρθρο 13 του κατ΄ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 807/2014.

Όροι επιλεξιμότητας

• Τα έργα αφορούν αγροτικές περιοχές, ήτοι οι 22 Νομοί (NUTS 3) έτσι όπως καταγράφονται στο σχετικό Πίνακα στο Πεδίο Περιγραφής του Μέτρου (General description of the measure) ως«Κυρίαρχα Αγροτικές ορεινές ή /και νησιωτικές περιοχές».
• Στους παραπάνω αναφερόμενους Νομούς, επιλέξιμοι είναι «λευκοί NGA» οικισμοί, οι οποίοι έχουν προκύψει ύστερα από σχετική λεπτομερή χαρτογράφηση και ανάλυση της κάλυψης σε συνδυασμό με διενέργεια διαβούλευσης (βλ. Κατευθυντήριες Γραμμές για τα ευρυζωνικά δίκτυα : 2013/C 25/01). Δεν είναι επιλέξιμοι οικισμοί (σε επίπεδο τοπικών ή δημοτικών κοινοτήτων) με πληθυσμό πάνω από 15.000 κάτοικοι ή αυτοί που προβλέπεται να καλυφθούν από το υλοποιούμενο έργο RURAL BROADBAND.
• Θα πρέπει να τηρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις για κρατική παρέμβαση στις ευρυζωνικές υποδομές (όπως τεχνολογική ουδετερότητα, χρήση υφιστάμενων δικτύων, διενέργεια διαβούλευσης, μη ύπαρξη επενδυτικού ενδιαφέροντος, τήρηση διαδικασιών «μεγάλου έργου» κλπ).
• Θα πρέπει να τηρούνται η συμβατότητα με το εθνικό και κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο και πολιτικές(ειδικά όροι περιβαλλοντικής αδειοδότησης) και η μη διπλή χρηματοδότηση.

   

Καθορισμός των κριτηρίων

•   Ωριμότητα έργων και πλαισίου υλοποίησης,

•   Βαθμός τεκμηρίωσης σκοπιμότητας και ποιότητα προσέγγισης προτεινόμενων παρεμβάσεων,

•   Συνεισφορά – συμβατότητα σε άλλα μέτρα και προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα ή μη.

 

 

Ποσά και ποσοστά στήριξης

    

   Ο προϋπολογισμός των έργων θα καθοριστεί στην προκήρυξη.

   Οι παρεμβάσεις αφορούν κρατική ενίσχυση, χωρίς υποχρέωση κοινοποίησης και προηγούμενης έγκρισης στην περίπτωση που οι συνολικές δαπάνες δεν υπερβαίνουν τα 70 εκατ. ευρώ ανά έργο·( βλ. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2014, Άρθρο 4).

Λοιπά υποβολής

 

 Περίοδος υποβολής

Σε αδράνεια

  

 Περιοχή εφαρμογής - Κατανόμη

Περιοχή εφαρμογής: Ολη η χώρα

Κατανωμή             : 

 

 

 

  Κατάσταση

Η δράση είναι σε αδράνεια
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 

 Προυπολογισμός

 

Κοινοτική Συμμετοχή Μ7

84.401.320
0
0
0

Δημόσια Δαπάνη Προκύριξης

0
0
0
0

Ποσοστό %  Δαπάνης

0%
0
0
0

 

Σχετικά αρχεία

  • Πρόσκληση (σε αδράνεια)

 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

  Επιστροφή στα Μέτρα

 

 

     Περιγραφή

    natura2  

 

     Αφορά στην εκπόνηση Θεματικών Σχεδίων Διαχείρισης για τον Τομέα της Γεωργίας (συμπεριλαμβανομένης της κτηνοτροφίας) σε προστατευόμενες περιοχές οι οποίες περιλαμβάνουν σημαντικές εκτάσεις με γεωργική χρήση (καλλιεργούμενες εκτάσεις και βοσκότοποι). Πρόκειται για περιοχές του δικτύου NATURA 2000 ή εθνικά πάρκα (στα οποία έχουν ενταχθεί οι περιοχές NATURA) με τις περιφερειακές τους ζώνες. Η γεωργική γη των εν λόγω των εν λόγω περιοχών μπορεί να χαρακτηρίζεται και ως Γεωργική Γη Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΗNV).

   Δημόσιο και ΟΤΑ

 

Περιγραφή του τύπου πράξης

          Αφορά στην εκπόνηση Θεματικών Σχεδίων Διαχείρισης για τον Τομέα της Γεωργίας (συμπεριλαμβανομένης της κτηνοτροφίας) σε προστατευόμενες περιοχές οι οποίες περιλαμβάνουν σημαντικές εκτάσεις με γεωργική χρήση (καλλιεργούμενες εκτάσεις και βοσκότοποι). Πρόκειται για περιοχές του δικτύου NATURA 2000 ή εθνικά πάρκα (στα οποία έχουν ενταχθεί οι περιοχές NATURA) με τις περιφερειακές τους ζώνες. Η γεωργική γη των εν λόγω των εν λόγω περιοχών μπορεί να χαρακτηρίζεται και ως Γεωργική Γη Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΗNV). Οι εν λόγω περιοχές ταξινομήθηκαν και ομαδοποιήθηκαν, οπότε προέκυψαν 11 Ομάδες Περιοχών NATURA με βάση τη γεωγραφική τους εγγύτητα και την ομοιότητα των γεωργικών χρήσεων. Για αυτές τις ομάδες περιοχών θα εκπονηθούν 11 αντίστοιχα Θεματικά Σχεδία τα οποία εκτιμάται ότι θα καλύψουν περί το 70% των γεωργικών εκτάσεων εντός περιοχών Natura και περί το 35% της συνολικής έκτασης των περιοχών NATURA. Η υλοποίηση του υπομέτρου 7.1 (εκπόνηση των μελετών των Θεματικών Σχεδίων Διαχείρισης) θα είναι εμπροσθοβαρής λόγω της σπουδαιότητας του και θα ξεκινήσει εντός του 2016. Σε Παράρτημα του Προγράμματος περιγράφεται το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της διαδικασίας.
      Σκοπός των εν λόγω Θεματικών Σχεδίων είναι ο σχεδιασμός μέτρων υποχρεωτικού ή /και εθελοντικού χαρακτήρα στην εφαρμογή των οποίων μπορεί να συνεισφέρει και το ΠΑΑ 2014 – 2020, ειδικά εφόσον προκύπτει απώλεια εισοδήματος από σχετικές γεωργικές πρακτικές – δεσμεύσεις. Ειδικά, το υπομέτρο συμβάλει στην τήρηση των απαιτήσεων που απορρέουν από τις Οδηγίες 92/43/ΕΚ, 2009/147/ΕΚ, μελετώντας τις πιέσεις που ασκούνται από τη γεωργική δραστηριότητα στη βιοποικιλότητα, ήτοι στους οικότοπους και είδη των αναφερόμενων Οδηγιών και εντοπίζοντας πρακτικές που μπορούν να εφαρμοστούν από τους γεωργούς ή άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, ώστε να «υποστηριχθεί» η συνέχιση της γεωργικής δραστηριότητας σε όρους αειφορίας.
      Ειδικά, τα Θεματικά Σχέδια για τον Τομέα της Γεωργίας θα περιλαμβάνουν τα εξής:
• Περιληπτική περιγραφή της περιοχής και αναλυτική περιγραφή των στόχων και του πλαισίου διαχείρισης για τον Τομέα της Γεωργίας (όπως καταγραφή καλλιεργειών και συσχέτιση με προστατευόμενα είδη και οικοτόπους, ασκούμενες πιέσεις, στόχοι διατήρησης των ειδών, υφιστάμενα μέτρα διαχείρισης),
• Περιγραφή δράσεων που μπορούν να υλοποιηθούν από το ΠΑΑ σχετικά με την τήρηση υποχρεωτικού ή εθελοντικού χαρακτήρα γεωργικών δεσμεύσεων και την παροχή ενισχύσεων προς αναπλήρωση της απώλειας εισοδήματος που προκύπτει από την τήρησή αυτών (βλ. Μέτρο 12: Αντισταθμιστική ενίσχυση σε γεωργικές περιοχές NATURA, εν δυνάμει Μέτρο 10: Ενισχύσεις για γεωργοπεριβαλλοντικές δεσμεύσεις),
• Περιγραφή λοιπών δράσεων που αφορούν τον τομέα της Γεωργίας και μπορούν να υλοποιηθούν από το ΠΑΑ,
• Προγραμματισμός της παρακολούθησης, αναθεώρησης και διαβούλευσης του Θεματικού Σχεδίου Διαχείρισης.
      Κατά την εκπόνηση των Θεματικών Σχεδίων, θα υπάρξει συνέργεια και συμπληρωματικότητα με τα Διαχειριστικά Σχέδια των Προστατευόμενων Περιοχών (υφιστάμενα και υπό εκπόνηση) λαμβάνοντάς τα υπόψη αλλά και συνεισφέροντας με δεδομένα – «εισροές» στην εκπόνηση αυτών. Επίσης θα υλοποιηθεί διαβούλευσης με τις τοπικές κοινωνίες και τις αρμόδιες αρχές ώστε να εξασφαλισθούν η μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση (ειδικά των αγροτών) για τα εφαρμοζόμενα μέτρα όπως και συμφωνία με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο προστασίας και διαχείρισης αυτών των περιοχών.

Είδος στήριξης

     Η ενίσχυση χορηγείται με τη μορφή επιχορήγησης βάσει επιλέξιμων δαπανών και κατόπιν προσκόμισης των απαραίτητων αποδεικτικών στοιχείων για την πραγματοποίηση αυτών (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο).

Δικαιούχοι

      Δικαιούχοι είναι Φορείς εντός Δημοσίου Τομέα (όπως Κεντρική Διοίκηση – Υπουργεία, Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, ΟΤΑ Α ή Β Βαθμού) που είναι αρμόδιοι για την υλοποίηση των σχετικών δράσεων ή για τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών (όπως προκύπτει από τη νομοθεσία ή μέσω ανάθεσης σχετικών αρμοδιοτήτων).

Επιλέξιμες δαπάνες

   Είναι επιλέξιμες δαπάνες:
• η κατάρτιση μελετών και συναφείς συμβουλευτικές/υποστηρικτικές υπηρεσίες σχετικές με την εκπόνηση των θεματικών σχεδίων διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων δαπανών για απόκτηση δεδομένων, διεξαγωγή έρευνας πεδίου και επεξεργασίας, χαρτογράφησης και αξιολόγησης των δεδομένων,
• σχετικές δαπάνες για τη διεξαγωγή ενεργειών δημοσιότητας, διαβούλευσης και ευαισθητοποίησης των ενδιαφερομένων μερών, πιλοτικών ή άλλων προπαρασκευαστικών ενεργειών (όπως προμήθεια ενημερωτικού υλικού, διοργάνωση εκδηλώσεων, παροχή επιδεικτικού υλικού).
Είναι μη επιλέξιμες:
• επενδυτικές δαπάνες (όπως κατασκευή υποδομών) και συναφείς γενικές δαπάνες (όπως μελέτες κατασκευής),
• λειτουργικές δαπάνες υποδομών και φορέων,
• ο Φ.Π.Α. εκτός της περίπτωσης που δεν είναι ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για το Φ.Π.Α. (βλ άρθρο 69, παράγραφος 3γ, του Κανονισμού 1303/2013).

Όροι επιλεξιμότητας

 • Οι μελέτες θα πρέπει να αφορούν τις 11 Ομάδες Περιοχών NATURA (έτσι όπως επιλέχθηκαν και καταγράφονται στο σχετικό Πίνακα στο Πεδίο Περιγραφής του Μέτρου / General description of the measure) και τον τομέα της Γεωργίας.
 • Θα πρέπει να τηρούνται η συμβατότητα με το Περιβαλλοντικό, Χωροταξικό ή άλλο θεσμικό πλαίσιο σε διεθνή - εθνικό - τοπικό επίπεδο και η μη διπλή χρηματοδότηση.

 

   

Καθορισμός των κριτηρίων

Προτεραιότητα θα δοθεί στα εξής:


• Κατηγορία και είδος περιοχών σε σχέση και με τη σπουδαιότητά τους ή την κρισιμότητα ασκούμενων πιέσεων (όπως περιοχές RAMSAR, υγροβιότοποι, κατηγορίες γεωργικής δραστηριότητας όπως εντατική γεωργία ή λειμώνες και άλλες περιοχές με υψηλές πιέσεις ασκούμενες από τη γεωργία),
• Συνεισφορά – συμβατότητα με άλλα μέτρα και προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα ή μη,
• Βαθμός τεκμηρίωσης σκοπιμότητας και ποιότητα προσέγγισης προτεινόμενης παρέμβασης.

 

Ποσά και ποσοστά στήριξης

    

   Ο συνολικός προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει έως και το ποσό των 80.000€ ανά μελέτη θεματικού σχεδίου διαχείρισης, εκ των οποίων οι δαπάνες για δημοσιότητα και διαβούλευση μπορούν να ανέλθουν μέχρι ποσοστό 15% του συνολικού προϋπολογισμού.

   Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται στο 100% και οι δράσεις είναι συμβατές με την εσωτερική αγορά καθότι αφορούν δράσεις για την προστασία της βιοποικιλότητας (είδη και οικοτόποι) σε περιοχές NATURA, άρα η βιοποικιλότητα των εν λόγω περιοχών (μαζί με το καθεστώς προστασίας αυτής) έχει αναγνωριστεί ως βασικό στοιχείο της φυσικής κληρονομίας από τις εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές (βλ. Άρθρο 53§2β του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014).

Λοιπά υποβολής

 

 Περίοδος υποβολής

Σε αδράνεια

  

 Περιοχή εφαρμογής - Κατανόμη

Περιοχή εφαρμογής: Ολη η χώρα

Κατανωμή             : 

 

 

 

  Κατάσταση

Η δράση είναι σε αδράνεια
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 

 Προυπολογισμός

 

Κοινοτική Συμμετοχή Μ7

84.401.320
0
0
0

Δημόσια Δαπάνη Προκύριξης

0
0
0
0

Ποσοστό %  Δαπάνης

0%
0
0
0

 

Σχετικά αρχεία

  • Πρόσκληση (σε αδράνεια)

 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

Επιστροφή στα Μέτρα 

 

 

     Περιγραφή

  katast  

     

       Στήριξη για επενδύσεις για την αποκατάσταση της γεωργικής γης και του παραγωγικού δυναμικού που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές, από αντίξοες κλιματικές συνθήκες και από καταστροφικά συμβάντα.

      Οι ζημιές που προκαλούνται στη γεωργία από φυσικές καταστροφές και δυσμενή καιρικά φαινόμενα ή κλιματικά γεγονότα κλονίζουν την οικονομία των παραγωγών, οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν τις δαπάνες αποκατάστασής τους και να συνεχίσουν ομαλά την παραγωγική τους δραστηριότητα.

     Οι ενισχύσεις διασφαλίζουν τη δυνατότητα των γεωργών και των κτηνοτρόφων που επλήγησαν να ανασυστήσουν τις εκμεταλλεύσεις τους και να παραμείνουν στις αγροτικές περιοχές της χώρας, συνεχίζοντας την οικονομική τους δραστηριότητα.

   Φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες  και σε δημόσιους φορείς

 

Περιγραφή του τύπου πράξης

       

    Οι ζημιές που προκαλούνται στη γεωργία από φυσικές καταστροφές και δυσμενή καιρικά φαινόμενα ή κλιματικά γεγονότα κλονίζουν την οικονομία των παραγωγών, οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν τις δαπάνες αποκατάστασής τους και να συνεχίσουν ομαλά την παραγωγική τους δραστηριότητα.

    Οι ενισχύσεις διασφαλίζουν τη δυνατότητα των γεωργών και των κτηνοτρόφων που επλήγησαν να ανασυστήσουν τις εκμεταλλεύσεις τους και να παραμείνουν στις αγροτικές περιοχές της χώρας, συνεχίζοντας την οικονομική τους δραστηριότητα.

Είδος στήριξης

   H ενίσχυση χορηγείται με τη μορφή επιχορήγησης και το ύψος της υπολογίζεται, ως ποσοστό των επιλέξιμων δαπανών.
  Η ενίσχυση χορηγείται απευθείας στο δικαιούχο γεωργό ή σε ομάδα ή οργάνωση παραγωγών της οποίας είναι μέλος ή σε περίπτωση που δικαιούχος είναι δημόσιος φορέας, στο φορέα υλοποίησης των μέτρων αποκατάστασης.

Δικαιούχοι

    Δικαιούχοι κρίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα με την ιδιότητα του ενεργού γεωργού, σύμφωνα με το εθνικό θεσμικό πλαίσιο ή σε ομάδες γεωργών (όπως ομάδες παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών, συλλογικές αγροτικές οργανώσεις, σύμφωνα με το Ν. 4015/2011/210Α/21.09.2011, όπως κάθε φορά ισχύει).
   Η στήριξη μπορεί επίσης να χορηγείται σε δημόσιους φορείς, όταν αποδεικνύεται σύνδεση μεταξύ των επενδύσεων, που πραγματοποιούνται από τους εν λόγω φορείς και του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού. Ενδεικτικά αναφέρονται οι Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (ΟΕΒ), που συστάθηκαν βάσει του Ν.Δ. 3881/1958 (ΦΕΚ 181Α/1958).

Επιλέξιμες δαπάνες

      

    Η αποκατάσταση των ζημιών αναφέρεται σε κάλυψη δαπανών της επένδυσης με στόχο την υποβοήθηση των παραγωγών για την ανασύσταση του ζημιωμένου κεφαλαίου (φυτικό, ζωικό, πάγιο) και στον εξοπλισμό των γεωργικών & κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων τους ή των δημόσιων υποδομών εφόσον έχουν άμεση σχέση με το παραγωγικό δυναμικό, όπως δαπάνες για: ι) την αποκατάσταση κτιριακών εγκαταστάσεων και μηχανημάτων που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές ή την αγορά νέων μηχανημάτων, ιι) την ανασύσταση φυτικού και ζωικού παραγωγικού δυναμικού, που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές ή καταστροφικά γεγονότα, με εξαίρεση την αγορά ετήσιων φυτών και ιιι) την αποκατάσταση των υποδομών για τη διατήρηση του παραγωγικού δυναμικού.

   Σε περίπτωση αποκατάστασης υφιστάμενης αρδευτικής εγκατάστασης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα σχετικά με την επένδυση που προβλέπονται στο άρθρο 46 του Καν. 1305/2013.

   Οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών καθώς και τα σχετικά κόστη ανασύστασης προσδιορίζονται σε Πίνακες απλοποιημένου Κόστους.

 

Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 69 παρ. 3 του Καν. (ΕΕ) 1303/2013 και άρθρο 45 παρ. 3 του Καν. (ΕΕ) 1305/2013 καθώς επίσης και:

- απώλεια εισοδήματος που προκλήθηκε από τις ανωτέρω ζημιές,

- ζημιές, οι οποίες καλύπτονται ασφαλιστικά από τον ΕΛ.Γ.Α., καθώς και ζημιές που κατά τους γενικούς και ειδικούς όρους των Κανονισμών Ασφάλισης των διαφόρων ασφαλιστικών φορέων όταν υπάρξουν, η ζημία αυτή αποζημιώνεται.

- ζημιές οι οποίες αφορούν σε:

αυτοκίνητα οχήματα που υποχρεούνται στην ασφάλιση της αστικής ευθύνης, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο Νόμο 489/1976 όπως ισχύει σήμερα, εκμεταλλεύσεις που έχουν εγκαταλειφθεί ή δεν έχουν το χαρακτήρα συστηματικής εκμετάλλευσης,

εκμεταλλεύσεις εκτροφής σαλιγκαριών, σε σηροτροφικές επιχειρήσεις, σε επιχειρήσεις μανιταριών, σε επιχειρήσεις γουνοφόρων ζώων, σε ιπποστάσια ίππων αθλήσεων και ιπποφορβεία, σε κυνοτροφεία, σε εκμεταλλεύσεις ειδών άγριας πανίδας, σε εκτροφεία θηραμάτων για βρώση, αναψυχή ή αθλητισμό, σε πάρκα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ζωικό κεφάλαιο ή ζωική παραγωγή εκμεταλλεύσεων που διατηρούν ζώα, τα οποία έχουν ηλικία μεγαλύτερη της παραδεκτά παραγωγικής ζωής,

Κατά τα λοιπά και όπου δε ισχύουν σχετικές παρεκκλίσεις βάσει του Καν. 1305/2013, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 65 του Καν. 1303/2013.

Όροι επιλεξιμότητας

   Επιτρέπεται η καταβολή ενισχύσεων για αποκατάσταση ζημιών στα μέσα παραγωγής όταν συντρέχουν αθροιστικά τα παρακάτω:

   Η εκμετάλλευση είναι καθόλα νόμιμη, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και προκειμένου για νομικά πρόσωπα να λειτουργεί τουλάχιστον ένα έτος με οικονομικά αποτελέσματα.

   Οι ζημιές προκαλούνται από φυσικές καταστροφές, δυσμενή κλιματικά φαινόμενα και καταστροφικά συμβάντα, βάσει επίσημων μετεωρολογικών δεδομένων, εργαστηριακών αποτελεσμάτων, κτηνιατρικών ή γεωπονικών εκτιμήσεων, κ.λπ., κατά περίπτωση και υπόκεινται στην επίσημη αναγνώριση του ΥπΑΤ ότι σημειώθηκε φυσική καταστροφή και ότι η καταστροφή ή τα μέτρα που ελήφθησαν σύμφωνα με την οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου για την εξάλειψη ή συγκράτηση μιας φυτικής ασθένειας ή προσβολής από παράσιτα έχει προκαλέσει καταστροφή σε 30% των ειδών της ευρύτερης περιοχής (Νομού - νυν Περιφερειακής Ενότητας), με βάση τα επίσημα στοιχεία της Χώρας (σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας).

   Το επίπεδο των ζημιών, που οφείλονται στις προαναφερόμενες δυσμενείς καιρικές συνθήκες ή έκτακτα γεγονότα, να ξεπερνά το 30% των ομοειδών ειδών και σε επίπεδο παραγωγού.

   Οι δημόσιες αρχές αποδεικνύουν ότι οι επενδύσεις που υλοποιούν συνδέονται με το παραγωγικό δυναμικό μιας περιοχής.

   Δεν χορηγείται ενίσχυση κατά παράβαση απαγορεύσεων ή περιορισμών που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, ακόμη και όταν οι εν λόγω απαγορεύσεις και περιορισμοί αφορούν μόνο την ενωσιακή στήριξη που παρέχεται βάσει του εν λόγω κανονισμού ή κατά παράβαση απαγορεύσεων ή περιορισμών του εθνικού θεσμικού πλαισίου.

   

Καθορισμός των κριτηρίων

 

    Οι βασικές αρχές των κριτηρίων επιλογής αφορούν σε:

•   επιπτώσεις στην ευρύτερη οικονομία της περιοχής, με προτεραιότητα σε ζημιές σε προϊόντα που αφορούν σε τομείς που επηρεάζουν την ευρύτερη οικονομία της περιοχής (πχ μονοκαλλιέργεια- μαστίχα Χίου).

•   ύψος ζημιάς, με προτεραιότητα το μεγαλύτερο ποσοστό ζημιάς, βάσει εκτιμήσεων.

•   αξία του γεωργικού δυναμικού, με προτεραιότητα στις ζημιές παγίου κεφαλαίου & εξοπλισμού.

•   επαγγελματία αγρότη, όπως αυτός ορίζεται από την εθνική νομοθεσία.

•   επιπολασμό της ασθένειας σε μια περιοχή.

•   επιπτώσεις στη Δημόσια Υγεία.

    Επιπλέον στην περίπτωση που δικαιούχος της ενίσχυσης είναι δημόσια υπηρεσία, η οποία αναθέτει το έργο και μπορεί να χαρακτηριστεί ως αναθέτουσα αρχή, ισχύει η σχετική νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις.

 

Ποσά και ποσοστά στήριξης

  

     Λαμβάνοντας υπόψη τη δυσκολία άμεσης και ταχείας αναπροσαρμογής της γεωργικής επιχείρησης από τις ζημιές τις οποίες έχει υποστεί από φυσικά φαινόμενα, δυσμενείς καιρικές συνθήκες και καταστροφικά γεγονότα, έτσι ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες της αγοράς, λόγω και των φυσικών βιολογικών διαδικασιών το ποσοστό στήριξης ανέρχεται στο 100 % του ποσού των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών για πράξεις αποκατάστασης του παραγωγικού δυναμικού, που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα.

Λοιπά υποβολής

 

 Περίοδος υποβολής

Σε αδράνεια

  

 Περιοχή εφαρμογής - Κατανόμη

Περιοχή εφαρμογής: Με καταστροφές

Κατανωμή             : 

 

 

 

  Κατάσταση

Η δράση είναι σε αδράνεια
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 

 Προυπολογισμός

 

Κοινοτική Συμμετοχή Μ5

40.000.000
0
0
0

Δημόσια Δαπάνη Προκύριξης

0
0
0
0

Ποσοστό %  Δαπάνης

0%
0
0
0

 

Σχετικά αρχεία

  • Πρόσκληση (σε αδράνεια)

 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

  Επιστροφή στα Μέτρα

 

Τα έργα μας

• 35000 Φάκελοι Άμεσων επιδοτήσεων (ΟΣΔΕ) • 220 Εφαρμογές συστημάτων παραγωγής

• 1550 πιστοποιήσεις ορθολογικής χρήσης φαρμάκων • 120 Μελέτες οργανώσεις περιβάλλοντος

• 800 Σχέδια δράσης Νέων αγροτών • 650 Οικονομικά Επενδυτικά σχέδια

• 3500 Προγράμματα Βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας • 120 Μελέτες οργανώσεις περιβάλλοντος

• 45 Κτηνοτροφικές κατασκευές • 120 Εφαρμογές συστημάτων παραγωγής

• Χιλιάδες φυτό υγειονομικές και κτηνοτροφικές συνεργασίες και συμβουλές

Slider

          Επικοινωνία             

          ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

arxigramma1

Χριστουγέννων 44 - 6
Μυτιλήνη ΤΚ 81100
Δεξιός λιμενοβραχίονας
 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΣΔΕ
Αλκαίου και Αρίωνος γωνία
τηλ +30 22510 47555
 

          Συνδεθείτε μαζί μας     

         

Ακολουθήσε το newsletter μας
Joomla Extensions powered by Joobi
© 2012-2018 Γεωτεχνική Αιγαίου