στη γεωτεχνικη αιγαιου
χαρτογραφούμε το εισόδημά σας
Slider

 

     Περιγραφή

    sporoi Στόχος της δράσης είναι η ex situ διατήρηση τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών στη γεωργία.
     Αναγνωρισμένοι φορείς (Τράπεζα Γενετικού Υλικού, γεωπονικά πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα κτλ.)αναλάβουν να υλοποιήσουν τον παραπάνω στόχο.

      

ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ που διαθέτουν αναγνωρισμένη επιστημονική γνώση

 

Περιγραφή του τύπου πράξης

       Στόχος της δράσης είναι η ex situ διατήρηση τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών στη γεωργία.
     Αναγνωρισμένοι φορείς (Τράπεζα Γενετικού Υλικού, γεωπονικά πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα κτλ.)αναλάβουν να υλοποιήσουν τον παραπάνω στόχο μέσω των παρακάτω ενεργειών:
• τον αναπολλαπλασιασμό των τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών του Πίνακα Μ10-28 της δράσης Προστασία τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών – ποικιλιών,
• τον ολοκληρωμένο προσδιορισμό της ταυτότητας των τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών με τη χρήση μορφολογικών και μοριακών δεικτών στο επίπεδο τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών-ποικιλιών,
• την ενημέρωση-κατάρτιση των γεωργών σε θέματα καλλιέργειας, διατήρησης και προώθησης των τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών και των προϊόντων.
     Στον Πίνακα Μ10-28 καταγράφονται στοιχεία των τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών που απειλούνται από γενετική διάβρωση, σύμφωνα και με τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 7, παρ. 4 του κατ’ εξουσιοδότηση καν. (ΕΕ) αριθ. 807/2014. Ο πίνακας είναι αποτέλεσμα διαβούλευσης των φορέων που εμπλέκονται σε θέματα φυτογενετικών πόρων (Υπηρεσίες Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ερευνητικά Κέντρα, Γεωπονικά Πανεπιστήμια, ΜΚΟ, κτλ.) και έχει καταρτιστεί με βάση:
• τις υπάρχουσες και υπό δημοσίευση μελέτες
• την ύπαρξη δείγματος αναφοράς για κάθε τοπικό αβελτίωτο πληθυσμό/ποικιλία και
• την ύπαρξη ολοκληρωμένων στοιχείων περιγραφής και ιστορικών στοιχείων.
       Η δράση θα αποτελέσει και τη μεταβατική φάση για την εγγραφή τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών -ποικιλιών και στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών.

Είδος στήριξης

   κατ’ αποκοπή
 

Δικαιούχοι

       Δικαιούχοι του μέτρου μπορούν να κριθούν ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ που διαθέτουν αναγνωρισμένη επιστημονική γνώση, επάρκεια καθώς και τις απαραίτητες υποδομές σε θέματα προστασίας, διατήρησης και αξιολόγησης φυτογενετικών πόρων για τη διατροφή και τη γεωργία.
       Ο αρμόδιος, κατά περίπτωση, φορέας θα αναλάβει το ρόλο του συντονιστή στο πλαίσιο δράσης για τον προσδιορισμό των τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών με μορφολογικούς και μοριακούς δείκτες, με στόχο την άρτια αποτύπωση των φυτογενετικών πόρων της χώρας και τη διάσωσή τους μέσω της αναπαραγωγής, καλλιέργειας και διατήρησης.

Επιλέξιμες δαπάνες

    Στο πλαίσιο της αναπαραγωγής στοχευμένων τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών -ποικιλιών και του προσδιορισμού της ταυτότητας τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών, ως επιλέξιμες δαπάνες θεωρούνται δαπάνες μη μόνιμου προσωπικού που απασχολείται για τις ανάγκες εφαρμογής του μέτρου καθώς και δαπάνες εφοδίων και αναλωσίμων.
     Στο πλαίσιο της ενημέρωσης-κατάρτισης των γεωργών σε θέματα καλλιέργειας, διατήρησης και προώθησης των τοπικών ποικιλιών, ως επιλέξιμες δαπάνες θεωρούνται:
1. Δαπάνες για τη διενέργεια ημερίδων/σεμιναρίων, συμπεριλαμβανομένων δαπανών για μετακινήσεις και αποζημιώσεις εισηγητών, γραμματειακής υποστήριξης, κλπ..
2. Δαπάνες ενοικίασης αιθουσών και οπτικοακουστικών μέσων.
3. Δαπάνες για τη διάχυση της ενημέρωσης και πληροφόρησης συμπεριλαμβανομένων δαπανών για την έκδοση έντυπου και ψηφιακού ενημερωτικού υλικού.

Όροι επιλεξιμότητας

     Οι δικαιούχοι πρέπει:
1. Να διαθέτουν μερικούς από τους τοπικούς αβελτίωτους πληθυσμούς - ποικιλίες του Πίνακα Μ10-28 του τεχνικού δελτίου Προστασία τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών.
2. Να διαθέτουν αναγνωρισμένη επιστημονική γνώση, επάρκεια καθώς και τις απαραίτητες υποδομές σε θέματα προστασίας, διατήρησης και αξιολόγησης φυτογενετικών πόρων για τη διατροφή και τη γεωργία.
3. Στο τέλος κάθε έτους, οι δικαιούχοι οφείλουν να παρέχουν στοιχεία σχετικά με τα εξής:
1. τις καλλιέργειες που εγκατέστησαν
2. τον αριθμό των τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών που χρησιμοποίησαν και
3. την καλλιεργήσιμη έκταση
    Τα στοιχεία αυτά θα απογράφονται στο μητρώο τοπικών ποικιλιών, μία βάση δεδομένων που θα διατηρεί η αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ. Η βάση δεδομένων θα συμβάλλει στην αποτύπωση των περιοχών και τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών, ποικιλιών που καλλιεργούνται για ένταξη σε δράσεις διατήρησης φυτογενετικών πόρων στον αγρό (on farm conservation), κ.ά... Επιπλέον θα συμβάλλει στην άρτια παρακολούθηση των μέτρων και δράσεων για την αποτύπωση τους στην έκθεση απολογισμού.
4. Να αποστέλλουν αξιόπιστες περιγραφές και δείγματα αναφοράς των ποικιλιών στον αρμόδιο, κατά περίπτωση, φορέα οι οποίες στη συνεχεία θα αποστέλλονται στο ΙΕΠΚΦ για δοκιμές εγγραφής και μετέλεγχο.
5. Στο τέλος κάθε έτους (για τις ετήσιες καλλιέργειες) οι δικαιούχοι οφείλουν να αποστέλλουν αντιπροσωπευτικό δείγμα των σπόρων που παρήγαγαν από την εγκατάσταση της καλλιέργειας για αξιολόγηση στον αρμόδιο, κατά περίπτωση, φορέα.

Καθορισμός των κριτηρίων

     

Ποσά και ποσοστά στήριξης

     Ενίσχυση σε ποσοστό μέχρι 100% του κόστους αναπαραγωγής των τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών -ποικιλιών.
     Ενίσχυση σε ποσοστό μέχρι 100% του κόστους προσδιορισμού της ταυτότητας τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών με τη χρήση μορφολογικών και μοριακών δεικτών.
     Ενίσχυση σε ποσοστό μέχρι 100% του κόστους ενημέρωσης-κατάρτισης των γεωργών σε θέματα καλλιέργειας, διατήρησης και προώθησης των τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών.

Λοιπά υποβολής

 Περίοδος υποβολής

Σε αδράνεια


 Περιοχή εφαρμογής - Κατανόμη

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η χώρα

Κατανωμή             : 

 

 

 

  Κατάσταση

Η δράση είναι σε αδράνεια
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 Προυπολογισμός

 

Κοινοτική Συμμετοχή 10

372.023.776

Δημόσια Δαπάνη Προκύριξης

0

Ποσοστό %  Δαπάνης

0%

 

 

Σχετικά αρχεία

  • Πρόσκληση (pdf)

 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

  Επιστροφή στα Μέτρα

 

     Περιγραφή

    ryzi1 Η δράση αφορά την προστασία τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών που κινδυνεύουν από γενετική διάβρωση μέσω προώθησης της καλλιέργειάς τους (in situ conservation).

     Οι συνήθως χαμηλές αποδόσεις των τοπικών ποικιλιών έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια εισοδήματος των παραγωγών που επιλέγουν να τις καλλιεργήσουν. Συνεπώς, η οικονομική στήριξη μέσω της δράσης αποτελεί βασικό κίνητρο για τη διατήρηση των τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών αφού αναπληρώνει την ως άνω αναφερόμενη απώλεια εισοδήματος.

 

 Φυσικά πρόσωπα - Νομικά - Ομάδες

 

Περιγραφή του τύπου πράξης

       Σκοπός της δράσης είναι:
• η προστασία της γεωργικής βιοποικιλότητας και της γενετικής ποικιλότητας, μεταξύ των ειδών και εντός των ειδών και η προστασία των αγροτικών οικοσυστημάτων.
• η προστασία και αειφορική διαχείριση των φυτογενετικών πόρων.
• η προώθηση καλλιέργειας τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών
• η στήριξη μικροκαλλιεργητών και γεωργών που διατηρούν ή επιθυμούν να καλλιεργήσουν τοπικούς αβελτίωτους πληθυσμούς - ποικιλίες.
• η προστασία του δικαιώματος των καταναλωτών να επιλέγουν τροφή από τοπικούς αβελτίωτους πληθυσμούς – ποικιλίες.
      Στον Πίνακα  καταγράφονται στοιχεία των τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών που απειλούνται από γενετική διάβρωση, σύμφωνα και με τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 7, παρ. 4 του κατ’ εξουσιοδότηση καν. (ΕΕ) αριθ. 807/2014. Ο πίνακας είναι αποτέλεσμα διαβούλευσης των φορέων που εμπλέκονται σε θέματα φυτογενετικών πόρων (Υπηρεσίες Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ερευνητικά Κέντρα, Γεωπονικά Πανεπιστήμια, ΜΚΟ, κτλ.) και έχει καταρτιστεί με βάση:
• τις υπάρχουσες και υπό δημοσίευση μελέτες
• την ύπαρξη δείγματος αναφοράς για κάθε τοπικό αβελτίωτο πληθυσμό/ποικιλία και
• την ύπαρξη ολοκληρωμένων στοιχείων περιγραφής και ιστορικών στοιχείων.
     Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν τη δέσμευση να καλλιεργούν τους αβελτίωτους πληθυσμούς – ποικιλίες, στις συγκεκριμένες περιοχές κατανομής ανά πληθυσμό - ποικιλία και ενισχύονται για την απώλεια εισοδήματος που η καλλιέργεια αυτή τους επιφέρει. Επίσης δεσμεύονται να συνεργάζονται και να χορηγούν δείγμα σπόρου ή άλλου πολλαπλασιαστικού υλικού ή κάθε άλλη σχετική πληροφορία στις υπηρεσίες και αρμόδιους φορείς του ΥΠΑΑΤ.

     Η δέσμευση που αναλαμβάνεται στο πλαίσιο της δράσης είναι πενταετούς διάρκειας.
    Στην περίπτωση ενταγμένης εκμετάλλευσης με μία μόνο αροτραία καλλιέργεια, η δέσμευση δύναται να εφαρμόζεται και σε μη καθορισμένα αγροτεμάχια, καθώς κάτι τέτοιο συνιστά καλή γεωργική πρακτική και, επιπλέον, δεν τίθεται σε κίνδυνο η επίτευξη του στόχου της δέσμευσης. Στην περίπτωση εφαρμογής της δέσμευσης σε μη καθορισμένα αγροτεμάχια, ο αριθμός των εκταρίων μπορεί να διαφέρει από έτος σε έτος. Για τις μόνιμες καλλιέργειες (δενδρώδεις και αμπέλια) η δέσμευση εφαρμόζεται σε καθορισμένα αγροτεμάχια καθόλη τη διάρκεια της πενταετίας.

Είδος στήριξης

   Οι ενισχύσεις αποζημιώνουν τους δικαιούχους για το διαφυγόν εισόδημα και το κόστος συναλλαγής, ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που ελήφθησαν.
 

Δικαιούχοι

       Φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής γης και εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.

Επιλέξιμες δαπάνες

    Οι ενισχύσεις αποζημιώνουν τους δικαιούχους για το διαφυγόν εισόδημα και το κόστος συναλλαγής, ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που ελήφθησαν.
Το κόστος συναλλαγής περιλαμβάνει:
• Έξοδα αποστολής σπόρων από και προς τον αρμόδιο, κατά περίπτωση, φορέα..
• Το κόστος των εργαστηριακών ελέγχων του αρμόδιου, κατά περίπτωση, φορέα. Τα έξοδα αναπαραγωγής και πολλαπλασιασμού για τις ανάγκες σποράς ή φύτευσης του επιλέξιμου αγροτεμαχίου.

Όροι επιλεξιμότητας

• Να είναι δηλωμένα στην πλέον πρόσφατη ΕΑΕ του ενδιαφερόμενου.
     Στην περίπτωση των μόνιμων φυτειών (δενδρώδεις καλλιέργειες και αμπελώνες) τα προς ένταξη αγροτεμάχια θα πρέπει να είναι δηλωμένα στην πλέον πρόσφατη ΕΑΕ του ενδιαφερόμενου με επιλέξιμη για τη δέσμευση καλλιέργεια.
• Να κατέχονται νόμιμα καθ’ όλη την περίοδο δέσμευσης.

Καθορισμός των κριτηρίων

      Εφόσον ο συνολικός προϋπολογισμός των αιτήσεων ενίσχυσης στη δράση είναι μεγαλύτερος του προκυρηχθέντος ποσού, οι εκμεταλλεύσεις κατατάσσονται με βάση τo παρακάτω κριτήριο επιλογής:
Επικλινή εδάφη

Ποσά και ποσοστά στήριξης

   Τα ποσά στήριξης σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης υπολογισμού του ύψους ενίσχυσης παρουσιάζονται στον Πίνακα Μ10-29.
   Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 600€/Ha/έτος για τις ετήσιες καλλιέργειες και τα 900€/Ha/έτος για τις πολυετείς.

Λοιπά υποβολής

 Περίοδος υποβολής

Σε αδράνεια


 Περιοχή εφαρμογής - Κατανόμη

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η χώρα

Κατανωμή             : 

 

 

 

  Κατάσταση

Η δράση είναι σε αδράνεια
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 Προυπολογισμός

 

Κοινοτική Συμμετοχή 10

372.023.776

Δημόσια Δαπάνη Προκύριξης

0

Ποσοστό %  Δαπάνης

0%

 

 

Σχετικά αρχεία

  • Πρόσκληση (pdf)

 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

Επιστροφή στα Μέτρα 

 

     Περιγραφή

    elia  Στο πλαίσιο της δράσης, οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν τη δέσμευση να εφαρμόζουν την πρακτική του θρυμματισμού των κλαδεμάτων μετά το κλάδεμα των δέντρων, την απόθεσή τους στην επιφάνεια του εδάφους και την παραμονή των προϊόντων θρυμματισμού στο έδαφος για ένα τουλάχιστον εξάμηνο. Στο πλαίσιο αυτής της πρακτικής, τα κλαδέματα της ελιάς με διάμετρο μικρότερη των 6-7 εκατοστών θρυμματίζονται και είτε αποτίθενται απευθείας στην εδαφική επιφάνεια του αγροτεμαχίου είτε αναμιγνύονται με προϊόντα κομποστοποίησης και στη συνέχεια αποτίθενται στο έδαφος.

 

 Φυσικά πρόσωπα - Νομικά - Ομάδες

 

Περιγραφή του τύπου πράξης

       Η δέσμευση συνίσταται στη διαχείριση των φυτικών υπολειμμάτων των κλαδεμάτων στην ελαιοκαλλιέργεια με στόχο τόσο τον μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή όσο και τη βελτίωση της δομής και την αύξηση της οργανικής ουσίας του εδάφους. Η συνηθισμένη πρακτική διαχείρισης των κλαδεμάτων των ελαιόδεντρων είναι η καύση τους στο χωράφι. Η πρακτική αυτή έχει πολλά μειονεκτήματα τα κυριότερα των οποίων είναι η απελευθέρωση στην ατμόσφαιρα αερίων θερμοκηπίου και η καταστροφή οργανικής ουσίας.
       Στο πλαίσιο της δράσης, οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν τη δέσμευση να εφαρμόζουν την πρακτική του θρυμματισμού των κλαδεμάτων μετά το κλάδεμα των δέντρων, την απόθεσή τους στην επιφάνεια του εδάφους και την παραμονή των προϊόντων θρυμματισμού στο έδαφος για ένα τουλάχιστον εξάμηνο. Στο πλαίσιο αυτής της πρακτικής, τα κλαδέματα της ελιάς με διάμετρο μικρότερη των 6-7 εκατοστών θρυμματίζονται και είτε αποτίθενται απευθείας στην εδαφική επιφάνεια του αγροτεμαχίου είτε αναμιγνύονται με προϊόντα κομποστοποίησης και στη συνέχεια αποτίθενται στο έδαφος.
       Οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της δράσης είναι πενταετούς διάρκειας και εφαρμόζονται σε καθορισμένα αγροτεμάχια καθόλη τη διάρκεια της πενταετίας.
      Η πρακτική συμβάλει στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής με τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από την αποφυγή καύσης των κλαδεμάτων, αλλά και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή δεδομένου ότι αυξάνοντας την οργανική ουσία και βελτιώνοντας τη δομή του εδάφους, τα ελαιόδεντρα γίνονται πιο εύρωστα και επομένως πιο ανθεκτικά σε περιβαλλοντικές αλλαγές. Επιπλέον η αύξηση της οργανικής ουσίας και η βελτίωση της δομής του εδάφους που επιτυγχάνεται, προλαμβάνει τη διάβρωση.
       Το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής της δράσης καλύπτει όλη τη χώρα.

Είδος στήριξης

     Οι ενισχύσεις αποζημιώνουν τους δικαιούχους για τις πρόσθετες δαπάνες ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που αναλήφθησαν.

 

Δικαιούχοι

       Φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής γης και εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.

Επιλέξιμες δαπάνες

    Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως για να αποζημιώνουν τους δικαιούχους για τις πρόσθετες δαπάνες ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που αναλήφθησαν.
    Ως πρόσθετη δαπάνη ορίζεται το κόστος των ημερομισθίων για τoν τεμαχισμό των κλαδεμάτων και την απόθεση τους στην επιφάνεια του ενταγμένου αγροτεμαχίου.
    Το κόστος αγοράς μηχανής θρυμματισμού είναι επιλέξιμο για ενίσχυση από το υπομέτρο 4.4 «Στήριξη για μη παραγωγικές επενδύσεις».

 

Όροι επιλεξιμότητας

    Τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
• Να είναι δηλωμένα στην πλέον πρόσφατη ΕΑΕ του ενδιαφερόμενου με επιλέξιμη για τη δράση καλλιέργεια (ελιά)
• Να κατέχονται νόμιμα καθ’ όλη την περίοδο της δέσμευσης.
   H ελάχιστη πυκνότητα φύτευσης των υπό ένταξη ελαιοτεμαχίων ανέρχεται σε 80 ελαιόδεντρα/Ha προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι πρόκειται για συστηματικό ελαιώνα. 

Καθορισμός των κριτηρίων

      Εφόσον ο συνολικός προϋπολογισμός των αιτήσεων ενίσχυσης στη δράση είναι μεγαλύτερος του προκυρηχθέντος ποσού, οι εκμεταλλεύσεις κατατάσσονται με βάση τo παρακάτω κριτήριο επιλογής:
Επικλινή εδάφη

Ποσά και ποσοστά στήριξης

   Το ποσό στήριξης σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης υπολογισμού του ύψους ενίσχυσης ορίζεται στα 140€/Ha/έτος.

Λοιπά υποβολής

 Περίοδος υποβολής

Σε αδράνεια


 Περιοχή εφαρμογής - Κατανόμη

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η χώρα

Κατανωμή             : 

 

 

 

  Κατάσταση

Η δράση είναι σε αδράνεια
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 Προυπολογισμός

 

Κοινοτική Συμμετοχή 10

372.023.776

Δημόσια Δαπάνη Προκύριξης

0

Ποσοστό %  Δαπάνης

0%

 

 

Σχετικά αρχεία

  • Πρόσκληση (pdf)

 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

Επιστροφή στα Μέτρα 

 

     Περιγραφή

    santorini  Σκοπός της Δράσης είναι η διατήρηση της παραδοσιακής μορφής του αμπελώνα της Θήρας που διαμορφώνει το αγροτικό τοπίο στα ηφαιστιογενή εδάφη της Θήρας.

     Ο βασικός κίνδυνος για την συνέχιση της ύπαρξης της παραδοσιακής μορφής του αμπελώνα, είναι η αντικατάσταση του με γραμμικούς αμπελώνες που μειώνουν το κόστος παραγωγής λόγω μηχανοποίησης της παραγωγής ή η αντικατάσταση του από άλλη καλλιέργεια.. Η ενίσχυση της παραδοσιακής καλλιεργητικής πρακτικής συμβάλει στη διατήρηση τόσο της αμπελοκαλλιέργειας στο νησί όσο και της ιδιαίτερης μορφής του Θηραϊκού αμπελώνα.

     Σκοπός είναι η διατήρηση και προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας, της οποίας το ενδιαίτημα συνδέεται στενά με τις αγροτικές γαίες

 Φυσικά πρόσωπα - Νομικά - Ομάδες

 

Περιγραφή του τύπου πράξης

      Σκοπός της Δράσης είναι η διατήρηση της παραδοσιακής μορφής του αμπελώνα της Θήρας που διαμορφώνει το αγροτικό τοπίο στα ηφαιστιογενή εδάφη της Θήρας.
Ο αμπελώνας της Σαντορίνης αποτελεί γεωργική γης Υψηλής Φυσικής Αξίας (HNV). με συνολική έκταση 1.500 Ha περίπου. Πρόκειται για ένα πανάρχαιο αμπελώνα ηλικίας, όπως υπολογίζεται, 3.500 ετών. Αποτελεί μια μεγάλη αμπελογραφική συλλογή, αφού διασώζει περισσότερες από 50 ποικιλίες αμπέλου, ορισμένες από τις οποίες είναι σπάνιες και έχουν μοναδικά αμπελογραφικά και οινολογικά χαρακτηριστικά. Τα πρέμνα του είναι αυτόριζα, δεν είναι εμβολιασμένα σε αμερικάνικα υποκείμενα αμπέλου, αφού το αμμώδες έδαφος της Σαντορίνης δεν επέτρεψε στο έντομο της φυλλοξήρας να εγκατασταθεί σ’ αυτό.
    Στα νησιά Θήρα (Σαντορίνη) και Θηρασία, λόγω των ειδικών οικολογικών συνθηκών που επικρατούν (συχνοί και ισχυρής εντάσεως άνεμοι, εδάφη ξηρά και φτωχά) έχει επικρατήσει ένα ιδιόρρυθμο κυπελλοειδές στεφανωτό ή με γυριστές σχήμα, που έχει σκοπό να προφυλάξει τους βλαστούς και τα σταφύλια από τη σφοδρότητα των ανέμων που πνέουν στα νησιά αυτά και που προκαλούν μηχανικές βλάβες, τόσο λόγω αποκολλήσεως ολόκληρων βλαστών, όσο και σχισίματα στα φύλλα ή τραύματα των πράσινων οργάνων και των σταφυλιών από τους κόκκους της άμμου που μεταφέρουν. Στις πιο υπήνεμες θέσεις των νησιών αυτών βρίσκει κανείς το κυπελλοειδές με κουλούρα. Η χρήση αυτών των ιδιόρρυθμων κυπελλοειδών συνέβαλε στη διαμόρφωση του Θηραϊκού αμπελώνα και του ευρύτερου Θηραϊκού τοπίου. Το παραδοσιακό κλάδεμα και η διαμόρφωση του Θηραϊκού αμπελώνα είναι μοναδικά σε παγκόσμια κλίμακα.
    Το σύστημα παράγει χρησιμοποιώντας χαμηλά επίπεδα εισροών. Η αμπελοκαλλιέργεια γίνεται χωρίς άρδευση, η φυτοπροστασία περιορίζεται στην επίπαση με θειάφι για την πρόληψη του ωιδίου και σπανιότερα γίνεται χρήση εντομοκτόνου. Η ζιζανιοκτονία πραγματοποιείται είτε χειρονακτικά (βοτάνισμα) είτε συνηθέστερα χημικά (η ακανόνιστη διάταξη των πρέμνων ή/ και η κλίση εμποδίζουν τη μηχανική καταστροφή των ζιζανίων). Τέλος, χρησιμοποιούνται λιπάσματα για τη βελτίωση της γονιμότητας του εδάφους. Υπ΄ αυτές τις συνθήκες, οι συνήθεις αποδόσεις δεν ξεπερνούν τα 3.000-3.500 κιλά το εκτάριο.
    Αυτή η ικανότητα παραγωγής με «χαμηλά επίπεδα εισροών» είναι αποκαλυπτική της λογικής του συστήματος παραγωγής. Στηρίζεται, αφενός, στην ικανότητά του να αξιοποιεί χώρους όπου επικρατούν δυσμενείς συνθήκες (ηφαιστειακά εδάφη, δυνατοί άνεμοι, ανομβρία) χάρη στην καλλιέργεια του αμπελιού που αντλεί θρεπτικά από τα βαθύτερα στρώματα του εδάφους κλείνοντας, έτσι, τον κύκλο των θρεπτικών στοιχείων με σχετική αυτονομία. Και, αφετέρου, στη χρήση γηγενών ποικιλιών του ευρύτερου αιγιακού χώρου προσαρμοσμένων στο ξηροθερμικό κλίμα της περιοχής, με τις θαλάσσιες ομίχλες και τους ισχυρούς ανέμους και, κυρίως, στην υιοθέτηση πρακτικών, όπως η διαμόρφωση του πρέμνου σε «καλάθι», για να αντιμετωπίσει του κλιματικούς και φυτοϋγειονομικούς κινδύνους, χωρίς ή με πολύ περιορισμένη χρήση φυτοπροστατευτικών.
    Ο βασικός κίνδυνος για την συνέχιση της ύπαρξης της παραδοσιακής μορφής του αμπελώνα, είναι η αντικατάσταση του με γραμμικούς αμπελώνες που μειώνουν το κόστος παραγωγής λόγω μηχανοποίησης της παραγωγής ή η αντικατάσταση του από άλλη καλλιέργεια.. Η ενίσχυση της παραδοσιακής καλλιεργητικής πρακτικής συμβάλει στη διατήρηση τόσο της αμπελοκαλλιέργειας στο νησί όσο και της ιδιαίτερης μορφής του Θηραϊκού αμπελώνα.

    Οι δεσμεύσεις της δράσης είναι πενταετούς διάρκειας, εφαρμόζονται σε καθορισμένα αγροτεμάχια καθόλη τη διάρκεια της πενταετίας και συνίστανται στα παρακάτω:
• Διατήρηση του παραδοσιακού τρόπου κλαδέματος
• Δημιουργία χώρου οικολογικής αντιστάθμισης πέριξ του αγροτεμαχίου ελάχιστου πλάτους 0,5μ. στον οποίο εφαρμόζεται χειρονακτική ζιζανιοκτονία.
   Γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής: νησιά Θήρας (Σαντορίνη) και Θηρασίας

Είδος στήριξης

     Οι ενισχύσεις αποζημιώνουν τους δικαιούχους για και τις πρόσθετες δαπάνες ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που ελήφθησαν.

 

Δικαιούχοι

       Φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής γης στα νησιά Θήρα και Θηρασία και εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων..

Επιλέξιμες δαπάνες

Τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης που θα ενταχθεί στο πρόγραμμα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

•   Να είναι δηλωμένα στην πλέον πρόσφατη ΕΑΕ του ενδιαφερόμενου με την επιλέξιμη για τη δράση καλλιέργεια (αμπέλι).

•   Να βρίσκονται εντός της περιοχής παρέμβασης.

•   Να κατέχονται νόμιμα καθ’ όλη την περίοδο της δέσμευσης

Όροι επιλεξιμότητας

  

Καθορισμός των κριτηρίων

  

Ποσά και ποσοστά στήριξης


Το ποσό στήριξης σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης υπολογισμού του ύψους ενίσχυσης ορίζεται σε 765 €/Ha/έτος.

Λοιπά υποβολής

 Περίοδος υποβολής

Σε αδράνεια


 Περιοχή εφαρμογής - Κατανόμη

Περιοχή εφαρμογής: νησιά Θήρας (Σαντορίνη) και Θηρασίας

Κατανωμή             : 

 

 

 

  Κατάσταση

Η δράση είναι σε αδράνεια
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 Προυπολογισμός

 

Κοινοτική Συμμετοχή 6.1

372.023.776

Δημόσια Δαπάνη Προκύριξης

0

Ποσοστό %  Δαπάνης

0%

 

 

Σχετικά αρχεία

  • Πρόσκληση (pdf)

 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

  Επιστροφή στα Μέτρα

Τα έργα μας

• 35000 Φάκελοι Άμεσων επιδοτήσεων (ΟΣΔΕ) • 220 Εφαρμογές συστημάτων παραγωγής

• 1550 πιστοποιήσεις ορθολογικής χρήσης φαρμάκων • 120 Μελέτες οργανώσεις περιβάλλοντος

• 800 Σχέδια δράσης Νέων αγροτών • 650 Οικονομικά Επενδυτικά σχέδια

• 3500 Προγράμματα Βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας • 120 Μελέτες οργανώσεις περιβάλλοντος

• 45 Κτηνοτροφικές κατασκευές • 120 Εφαρμογές συστημάτων παραγωγής

• Χιλιάδες φυτό υγειονομικές και κτηνοτροφικές συνεργασίες και συμβουλές

Slider

          Επικοινωνία             

          ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

arxigramma1

Χριστουγέννων 44 - 6
Μυτιλήνη ΤΚ 81100
Δεξιός λιμενοβραχίονας
 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΣΔΕ
Αλκαίου και Αρίωνος γωνία
τηλ +30 22510 47555
 

          Συνδεθείτε μαζί μας     

         

Ακολουθήσε το newsletter μας
Joomla Extensions powered by Joobi
© 2012-2018 Γεωτεχνική Αιγαίου