ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Υπηρεσίες ΟΣΔΕ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έργα περιβάλλοντος

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Μελέτες γεωργικών επενδύσεων

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Οργάνωση παραγωγής

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Συστήματα ποιότητας

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Αδειοδοτήσεις επιχειρήσεων

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Συνεργατικές ομάδες
previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

4.1.1 Σχέδια βελτίωσης "επενδύσεις που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα"

 

     Περιγραφή

    sxedia Η στήριξη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που στρέφονται κυρίως προς τα ποιοτικά γεωργικά προϊόντα θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά τους και θα διευκολύνει την είσοδό τους σε νέες αγορές ικανοποιώντας τις νέες διατροφικές απαιτήσεις των καταναλωτών. Παράλληλα θα ενισχυθεί σε ικανοποιητικό βαθμό το εισόδημα των δικαιούχων και θα υπάρξει συμβολή στην διατήρηση και δημιουργία θέσεων εργασίας.

 

 Ιδιώτες-Αγροτικές Επιχειρήσεις-Ομάδες

 

Περιγραφή του τύπου πράξης

     Η αναδιάρθρωση των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων με την καλλιέργεια κτηνοτροφικών φυτών και τη χρήση των ιδιοπαραγόμενων ζωοτροφών θα συμβάλλει στη μείωση του κόστους παραγωγής ζωικών προϊόντων αυξάνοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης ενώ η αναδιάρθρωση με κατεύθυνση σε καλλιέργειες ανθεκτικές ή προσαρμοσμένες στην κλιματική αλλαγή θα συμβάλλει στην ανταγωνιστικότητα και την εξασφάλιση της βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

        Προτεραιότητα θα δοθεί σε επενδυτικά σχέδια που συνδέονται κυρίως με τον τομέα των οπωροκηπευτικών, της αιγοπροβατοτροφίας και την παραγωγή ζωοτροφών.

Είδος στήριξης

     Η στήριξη παρέχεται με τη μορφή επιχορήγησης. Η στήριξη δύναται να συνδυαστεί με χρηματοδοτικά εργαλεία.
     Επίσης είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής κατά την έννοια της παραγράφου 4 του άρθρου 45 του Καν. (ΕΕ) 1305/2013

Δικαιούχοι

     Κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων που κατέχουν την ιδιότητα του ενεργού γεωργού (σύμφωνα με τον Καν.1307/2013), όπως αυτό έχει εξειδικευτεί στην εθνική νομοθεσία, ή ομάδες αυτών, φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
Επιπλέον θα πρέπει να πληρούν ένα από τα παρακάτω:
 •  είναι επαγγελματίες αγρότες σύμφωνα με την ισχύουσα Εθνική Νομοθεσία.
 •  είναι Νέοι Γεωργοί του Υπομέτρου 6.1 κατά την έννοια του άρθρου 2 του Καν. (ΕΕ) 1305/2013.
 •  είναι νομικά πρόσωπα με κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας. Ειδικά για την υλοποίηση συλλογικών επενδύσεων, στήριξη μπορεί να παρέχεται και σε ομάδες παραγωγών.

Επιλέξιμες δαπάνες

 •     Αγορά γης ( αφορά σε ποσοστό έως 10 % του συνολικού κόστους της επένδυσης και για τις περιπτώσεις που συμπεριλαμβάνονται εγκαταλελειμμένες εγκαταστάσεις το όριο ανέρχεται έως 15% )
 •     Ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών
 •     Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού
 •     Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών
 •     Περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων
 •     Αγορά καινούργιου μελισσοκομικού και ανθοκομικού αυτοκινήτου
 •     Γενικές Δαπάνες (όπως αμοιβές για τη σύνταξη και υποβολή αίτησης στήριξης και αίτησης πληρωμής, αμοιβές μηχανικών, συμβούλων καθώς και αμοιβές για την έκδοση αναγκαίων αδειοδοτήσεων)

Μη επιλέξιμες επενδύσεις :

 •      Ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός
 •      Ο Φ.Π.Α. που ανακτάται
 •      Οι δαπάνες για αγορά ζώων
 •      Οι δαπάνες για αγορά ετήσιων φυτών ή φυτών που εγκαθίστανται με σπορά
 •      Οι δαπάνες για απλή αντικατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού
 •      Η αγορά δικαιωμάτων γεωργικής παραγωγής, δικαιωμάτων ενίσχυσης

Όροι επιλεξιμότητας

Α. Οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις για να κριθούν επιλέξιμες για στήριξη θα πρέπει τουλάχιστον την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης, να:

 •    κατέχουν γεωργική εκμετάλλευση της οποίας το οικονομικό μέγεθος σε όρους τυπικής απόδοσης είναι μεγαλύτερο από 8.000 € (standard output)

Β. Οι εν δυνάμει δικαιούχοι για να κριθούν επιλέξιμοι για στήριξη θα πρέπει τουλάχιστον την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης, να:

 •    έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην είναι συνταξιούχοι

Γ. Οι επενδύσεις για να κριθούν επιλέξιμες για στήριξη θα πρέπει :

 •    τουλάχιστον κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης να συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές της Ένωσης, με εξαίρεση τις υλοποιούμενες από νέους γεωργούς για τις οποίες μπορεί να χορηγηθεί ενίσχυση για 24 μήνες κατ’ ανώτατο όριο από την ημερομηνία εγκατάστασης.
 •    να πραγματοποιούνται μετά την υποβολή της αίτησης στήριξης
 •    να μην έχουν συγχρηματοδοτηθεί από άλλη πηγή

Καθορισμός των κριτηρίων

Οι βασικές αρχές που διέπουν τα κριτήρια επιλογής αφορούν σε χαρακτηριστικά που συνδέονται με τη γεωργική εκμετάλλευση όπως :

 •    προσανατολισμός της εκμετάλλευσης (προτεραιότητα θα δίνεται σε στην αιγοπροβατοτροφία, στα οπωροκηπευτικά και στην παραγωγή ζωοτροφών και σε καλλιέργειες ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή)
 •    οικονομικό μέγεθος (προτεραιότητα θα δίνεται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις με τυπική απόδοση μεταξύ 8.000 και 25.000)
 •    αύξηση της χρησιμοποιούμενης ανθρώπινης εργασίας
 •    παραγωγή ποιοτικών προϊόντων που φέρουν σήμανση
 •    καινοτομία
 •    συμμετοχή σε κλάδους που αναδεικνύονται στο πλαίσιο των ιδιαιτεροτήτων και αναγκών της κάθε Περιφέρειας λαμβάνοντας υπόψη τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα αλλά και τις RIS3

Ποσά και ποσοστά στήριξης

     Το συνολικό κόστος των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται έως 500.000 €.
Η ένταση ενίσχυσης φαίνεται στον Πίνακα Μ04-1 Ένταση ενίσχυσης.
Τα ανωτέρω ποσοστά προσαυξάνονται άπαξ κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες υπό τον όρο ότι η ανώτατη συνδυασμένη στήριξη δεν υπερβαίνει το 75% στις παρακάτω περιπτώσεις:
 • -σε νέους γεωργούς ως ορίζονται στον Κανονισμό (αρθ. 2, παρ. ιδ) ή οι οποίοι έχουν ήδη εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια των 5 ετών που προηγούνται της αίτησης στήριξης.
 • -σε συλλογικές επενδύσεις και ολοκληρωμένα επενδυτικά σχέδια
 • -σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά και άλλα ειδικά μειονεκτήματα
 • -σε επενδύσεις που συνδέονται με τις ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα και τη βιολογική γεωργία των άρθρων 28 και 29 του Καν. 1305/2013
      Οι εν δυνάμει δικαιούχοι δύναται κατά την υποβολή μίας αίτησης στήριξης να αιτηθούν επενδυτικές δαπάνες που θα αφορούν και στις τρεις δράσεις με μέγιστο ύψος επένδυσης συνολικά τις 500.000 € το οποίο για τις συλλογικές επενδύσεις συνδυαστικά δεν θα ξεπερνά τα 2.000.000 €.
      Για συλλογικές επενδύσεις το συνολικό κόστος των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται έως 2.000.000 €.

Λοιπά υποβολής

 Περίοδος υποβολής

Από 30/03/2018 έως 15/10/2018 Παρατάσεις τέσσερις (4)


 Περιοχή εφαρμογής - Κατανόμη

Περιοχή εφαρμογής: Ολη η χώρα

Κατανωμή             :  Περιφερειακή  (όλες οι Περιφέρειες)

 

 

  Κατάσταση

Η δράση έχει προκηρυχθεί  οι υποβολές ολοκληρώθηκαν στις 15/10/2018
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 Προυπολογισμός

 

Κοινοτική Συμμετοχή 4.1

378.249.076

Δημόσια Δαπάνη Προκύριξης

295.158.000

Ποσοστό %  Δαπάνης

75%

 

Σχετικά αρχεία

 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

 

Τα έργα μας

• 35000 Φάκελοι Άμεσων επιδοτήσεων (ΟΣΔΕ) • 220 Εφαρμογές συστημάτων παραγωγής

• 1550 πιστοποιήσεις ορθολογικής χρήσης φαρμάκων • 120 Μελέτες οργανώσεις περιβάλλοντος

• 800 Σχέδια δράσης Νέων αγροτών • 650 Οικονομικά Επενδυτικά σχέδια

• 3500 Προγράμματα Βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας • 120 Μελέτες οργανώσεις περιβάλλοντος

• 45 Κτηνοτροφικές κατασκευές • 120 Εφαρμογές συστημάτων παραγωγής

• Χιλιάδες φυτό υγειονομικές και κτηνοτροφικές συνεργασίες και συμβουλές

Slider

Το ανθρώπινο δυναμικό μας

          Επικοινωνία             

          ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

arxigramma1

Χριστουγέννων 44 - 6
Μυτιλήνη ΤΚ 81100
Δεξιός λιμενοβραχίονας
 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΣΔΕ
Αλκαίου και Αρίωνος γωνία
τηλ +30 22510 47555
 

          Συνδεθείτε μαζί μας     

         

Ακολουθήσε το newsletter μας
Joomla Extensions powered by Joobi
© 2012-2018 Γεωτεχνική Αιγαίου