ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Υπηρεσίες ΟΣΔΕ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έργα περιβάλλοντος

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Μελέτες γεωργικών επενδύσεων

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Οργάνωση παραγωγής

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Συστήματα ποιότητας

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Αδειοδοτήσεις επιχειρήσεων

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Συνεργατικές ομάδες
previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

4.1.3 Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος

 

     Περιγραφή

    ape Ενισχύονται επενδύσεις που συμβάλλουν στην ορθή διαχείριση των κτηνοτροφικών αποβλήτων και στη στροφή προς μία γεωργία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα η οποία στηρίζεται στην αύξηση της χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

 

 Ιδιώτες-Αγροτικές Επιχειρήσεις-Ομάδες

 

Περιγραφή του τύπου πράξης

     Οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις απαιτείται να συμβάλουν στην αειφορία του περιβάλλοντος και στην ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων λαμβάνοντας υπόψη τις εκτιμήσεις για την αλλαγή του κλίματος. Η χρήση ΑΠΕ αποκλειστικά για τις ανάγκες της εκμετάλλευσης θα συμβάλλει σε αυτή την κατεύθυνση καθώς και στη βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων ενώ δεν είναι επιλέξιμη η παραγωγή ενέργειας από βιομάζα καθώς και η εξοικονόμηση ενέργειας. Επιπλέον, ο γεωργικός τομέας καλείται να συμβάλλει στο μέγιστο δυνατό στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου ενώ παράλληλα οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις απαιτείται να διαχειρίζονται κατάλληλα τα απόβλητά τους ώστε να συμβάλλουν στο μέγιστο δυνατό στην προστασία του περιβάλλοντος και στη διατήρηση συνθηκών υγιεινής στην εκμετάλλευση.
       Στο πλαίσιο του παρόντος υπομέτρου θα ενισχυθεί η Δράση 3 : Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος

Είδος στήριξης

     Η στήριξη παρέχεται με τη μορφή επιχορήγησης. Η στήριξη δύναται να συνδυαστεί με χρηματοδοτικά εργαλεία.
     Επίσης είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής κατά την έννοια της παραγράφου 4 του άρθρου 45 του Καν. (ΕΕ) 1305/2013

Δικαιούχοι

    Κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων που κατέχουν την ιδιότητα του ενεργού γεωργού (σύμφωνα με τον Καν.1307/2013), όπως αυτό έχει εξειδικευτεί στην εθνική νομοθεσία, ή ομάδες αυτών, φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Επιλέξιμες δαπάνες

Στο πλαίσιο του εν λόγω υπομέτρου ενισχύονται ενδεικτικά δαπάνες που αφορούν στις εξής κατηγορίες :


• Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού διαχείρισης αποβλήτων της εκμετάλλευσης
• Κατασκευή εγκαταστάσεων διαχείρισης των αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης
• Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού για τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών της εκμετάλλευσης
• Γενικές Δαπάνες (όπως αμοιβές για τη σύνταξη και υποβολή αίτησης στήριξης και αίτησης πληρωμής, αμοιβές μηχανικών, συμβούλων καθώς και αμοιβές για την έκδοση αναγκαίων αδειοδοτήσεων)

Μη επιλέξιμες επενδύσεις :
• Ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός
• Ο Φ.Π.Α. που ανακτάται
• Οι δαπάνες για απλή αντικατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού

 

Όροι επιλεξιμότητας

Α. Οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις για να κριθούν επιλέξιμες για στήριξη θα πρέπει τουλάχιστον την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης, να:
• Κατέχουν γεωργική εκμετάλλευση
Β. Οι εν δυνάμει δικαιούχοι για να κριθούν επιλέξιμοι για στήριξη θα πρέπει τουλάχιστον την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης, να:
• έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην είναι συνταξιούχοι
Γ. Οι επενδύσεις για να κριθούν επιλέξιμες για στήριξη θα πρέπει :
• τουλάχιστον κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης να συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές της Ένωσης, με εξαίρεση τις υλοποιούμενες από νέους γεωργούς για τις οποίες μπορεί να χορηγηθεί ενίσχυση για 24 μήνες κατ’ ανώτατο όριο από την ημερομηνία εγκατάστασης.
• να πραγματοποιούνται μετά την υποβολή της αίτησης στήριξης
• να μην έχουν συγχρηματοδοτηθεί από άλλη πηγή

 

Καθορισμός των κριτηρίων

Οι βασικές αρχές που διέπουν τα κριτήρια επιλογής αφορούν σε χαρακτηριστικά που συνδέονται με τη γεωργική εκμετάλλευση όπως :
• Θερμοκηπιακές εκμεταλλεύσεις
• Κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με υφιστάμενη σταβλική εγκατάσταση και ανάλογα με την κατηγορία
• Χρήση ΑΠΕ σε υφιστάμενες γεωτρήσεις
• Κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με επενδύσεις που αποσκοπούν σε μείωση των εκπομπών αερίων

 

Ποσά και ποσοστά στήριξης

     Το συνολικό κόστος των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται έως 150.000 € (200.000 € για δράσεις διαχείρισης αποβλήτων)

Η ένταση ενίσχυσης φαίνεται στον Πίνακα Μ04-4 Ένταση ενίσχυσης
Τα ανωτέρω ποσοστά προσαυξάνονται άπαξ κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες υπό τον όρο ότι η ανώτατη συνδυασμένη στήριξη δεν υπερβαίνει το 75% στις παρακάτω περιπτώσεις:
-σε νέους γεωργούς ως ορίζονται στον Κανονισμό (αρθ. 2, παρ. ιδ) ή οι οποίοι έχουν ήδη εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια των 5 ετών που προηγούνται της αίτησης στήριξης.
-σε συλλογικές επενδύσεις και ολοκληρωμένα επενδυτικά σχέδια
-σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά και άλλα ειδικά μειονεκτήματα
-σε επενδύσεις που συνδέονται με τις ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα και τη βιολογική γεωργία των άρθρων 28 και 29 του Καν. 1305/2013
Οι εν δυνάμει δικαιούχοι δύναται κατά την υποβολή μίας αίτησης στήριξης να αιτηθούν επενδυτικές δαπάνες που θα αφορούν και στις τρεις δράσεις με μέγιστο ύψος επένδυσης συνολικά τις 500.000 € το οποίο για τις συλλογικές επενδύσεις συνδυαστικά δεν θα ξεπερνά τα 2.000.000 €.
Για συλλογικές επενδύσεις το συνολικό κόστος των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται έως 500.000 €.

Λοιπά υποβολής

 Περίοδος υποβολής

Από 30/03/2018 έως 15/10/2018 Παρατάσεις τέσσερις (4)


 Περιοχή εφαρμογής - Κατανόμη

Περιοχή εφαρμογής: Ολη η χώρα

Κατανωμή             :  Περιφερειακή  (όλες οι Περιφέρειες)

 

 

  Κατάσταση

Η δράση έχει προκηρυχθεί  οι υποβολές ολοκληρώθηκαν στις 15/10/2018
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 Προυπολογισμός

 

Κοινοτική Συμμετοχή 4.1

378.249.076

Δημόσια Δαπάνη Προκύριξης

20.842.000

Ποσοστό %  Δαπάνης

8%

 

Σχετικά αρχεία

 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

  Επιστροφή στα Μέτρα

Τα έργα μας

• 35000 Φάκελοι Άμεσων επιδοτήσεων (ΟΣΔΕ) • 220 Εφαρμογές συστημάτων παραγωγής

• 1550 πιστοποιήσεις ορθολογικής χρήσης φαρμάκων • 120 Μελέτες οργανώσεις περιβάλλοντος

• 800 Σχέδια δράσης Νέων αγροτών • 650 Οικονομικά Επενδυτικά σχέδια

• 3500 Προγράμματα Βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας • 120 Μελέτες οργανώσεις περιβάλλοντος

• 45 Κτηνοτροφικές κατασκευές • 120 Εφαρμογές συστημάτων παραγωγής

• Χιλιάδες φυτό υγειονομικές και κτηνοτροφικές συνεργασίες και συμβουλές

Slider

Το ανθρώπινο δυναμικό μας

          Επικοινωνία             

          ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

arxigramma1

Χριστουγέννων 44 - 6
Μυτιλήνη ΤΚ 81100
Δεξιός λιμενοβραχίονας
 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΣΔΕ
Αλκαίου και Αρίωνος γωνία
τηλ +30 22510 47555
 

          Συνδεθείτε μαζί μας     

         

Ακολουθήσε το newsletter μας
Joomla Extensions powered by Joobi
© 2012-2018 Γεωτεχνική Αιγαίου