ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Υπηρεσίες ΟΣΔΕ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έργα περιβάλλοντος

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Μελέτες γεωργικών επενδύσεων

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Οργάνωση παραγωγής

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Συστήματα ποιότητας

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Αδειοδοτήσεις επιχειρήσεων

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Συνεργατικές ομάδες
previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

4.2.2 Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν (μη γεωργικό προϊόν)

 

     Περιγραφή

    ergostasio Στο πλαίσιο του εν λόγω υπομέτρου ενισχύονται επενδύσεις από μεταποιητικές επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στη παραγωγή προϊόντων του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης και αξιοποιούν τα προϊόντα αυτά ως πρώτη ύλη για την περαιτέρω μεταποίησή τους.

      Οι δράσεις που προβλέπονται στους ανωτέρω τομείς αφορούν κυρίως σε ιδρύσεις, εκσυγχρονισμούς, επεκτάσεις, μετεγκαταστάσεις, μονάδων παραγωγής και αποθηκευτικών χώρων, συγχωνεύσεις μονάδων, μονάδες διαχείρισης υποπροϊόντων όπως θα προβλεφθεί στο εθνικό θεσμικό πλαίσιο, ανάλογα με την περίπτωση.

 

  Επιχειρήσεις μεταποίησης (μη γερωργικές)

 

Περιγραφή του τύπου πράξης

     Στόχος του παρόντος μέτρου είναι η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων, καθιστώντας τα πιο ελκυστικά στον καταναλωτή. Η στήριξη παρέχεται κυρίως στις πολύ μικρές και μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), μέχρι ενός ορίου προϋπολογισμού επενδύσεων, εφόσον η ενίσχυση έχει χαρακτήρα κινήτρου. Με το παρόν μέτρο επιδιώκεται μεταξύ των άλλων η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, αναδεικνύουν τη βιοποικιλότητα ενώ παράλληλα είναι καθοριστική και η διατήρηση και δημιουργία θέσεων εργασίας, η βελτίωση ποιότητας ζωής, η προστασία της ανθρώπινης υγείας. Το μέτρο γενικότερα συμβάλλει στην κοινωνική σταθερότητας και στην οικονομική ανάπτυξη σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.

     Στο πλαίσιο του εν λόγω υπομέτρου ενισχύονται επενδύσεις από μεταποιητικές επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στη παραγωγή προϊόντων του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης και αξιοποιούν τα προϊόντα αυτά ως πρώτη ύλη για την περαιτέρω μεταποίησή τους.

Οι τομείς είναι οι εξής:
• Επεξεργασία καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος
• Ζυθοποιία
• Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός)
• Μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων
• Μονάδες πυρηνελαιουργείων
• Μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή αμπελοοϊνικής προέλευσης
• Μονάδες παραγωγής γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και διατροφής,
• Μονάδες παραγωγής εμπορίας και συσκευασίας προϊόντων θρέψης φυτών
• Μονάδες παραγωγής πυτιάς και συμπυκνωμάτων αυτής.
• Αξιοποίηση παραπροϊόντων (5Ε προτεραιότητα)
• Βαμβάκι και λοιπές κλωστικές ίνες

Είδος στήριξης

     Η στήριξη παρέχεται με τη μορφή επιχορήγησης. Η στήριξη δύναται να συνδυαστεί με χρηματοδοτικά εργαλεία.
     Επίσης είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής κατά την έννοια της παραγράφου 4 του άρθρου 45 του Καν. (ΕΕ) 1305/2013

Δικαιούχοι

     Πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.

Επιλέξιμες δαπάνες

       Στο πλαίσιο του εν λόγω υπομέτρου ενισχύονται ενδεικτικά δαπάνες που αφορούν στις εξής κατηγορίες :
• Κατασκευή, απόκτηση ή βελτίωση της ακίνητης περιουσίας, όπου οι εκτάσεις γης είναι επιλέξιμες μόνο όταν δεν υπερβαίνουν το 10% του συνολικού κόστους της επένδυσης. Για εγκαταλελειμμένες και πρώην βιομηχανικές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν κτήρια, το όριο αυτό αυξάνεται στο 15 %.
• Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας.
• Αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού. Στις δαπάνες αυτές συμπεριλαμβάνεται και ο εξοπλισμός εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί την λειτουργία της μονάδας.
• Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων όχι ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής παραγωγικής επένδυσης.
• Αγορά καινούργιων οχημάτων ψυγείων αποκλειστικά για χονδρεμπορία προϊόντων.
• Μέσα εσωτερικής μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης (όπως περονοφόρα, ανυψωτικά).
• Απόκτηση πιστοποιητικών από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP).
• Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης (όπως αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών, φωτοτυπικών και συστημάτων ασφαλείας των εγκαταστάσεων).
• Μελέτες, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση), άδειες, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, αγορά ή ανάπτυξη του απαραίτητου για τη λειτουργία της επένδυσης λογισμικού
• Γενικές δαπάνες (όπως αμοιβές μηχανικών, συμβούλων, και έκδοση αναγκαίων αδειοδοτήσεων)

Μη επιλέξιμες επενδύσεις :

• Ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός
• Ο Φ.Π.Α. που ανακτάται
• Οι δαπάνες για απλή αντικατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού

 

Όροι επιλεξιμότητας

     Στο συγκεκριμένο υπομέτρο δεν δύναται να ενταχθούν οι εξής :
• Αιτήσεις στήριξης που αφορούν στη μεταποίηση (ως πρώτη ύλη) όταν το προϊόν που χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη δεν ανήκει στο παράρτημα Ι της Συνθήκης.
• Αιτήσεις στήριξης που αφορούν σε λιανικό εμπόριο
• Αιτήσεις στήριξης που αφορούν σε γενετικά τροποποιημένα προϊόντα
• Αιτήσεις στήριξης με προϋπολογισμό μεγαλύτερο από 5.000.000 €
• Αιτήσεις στήριξης που υποβάλλονται από φορείς που θεωρούνται προβληματικές επιχειρήσεις σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων (Επίσημη Εφημερίδα, C244, 01-10-2004, σ. 2-17)
• Επενδυτικές δαπάνες των υποβαλλόμενων αιτήσεων στήριξης που χρηματοδοτούνται από άλλο επενδυτικό Πρόγραμμα.
• Αιτήσεις στήριξης που υποβάλλονται από φορείς για τους οποίους εκκρεμεί η έκδοση απόφασης καταλογισμού για παραβάσεις των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ένταξή τους σε προηγούμενα προγράμματα ή προηγούμενες προσκλήσεις του παρόντος Μέτρου.

 

Καθορισμός των κριτηρίων

     Οι βασικές αρχές που διέπουν τα κριτήρια επιλογής αφορούν στα εξής :
• Επεξεργασία βιολογικών πρώτων υλών ή πρώτων υλών παραγόμενων με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον
• Παραγωγή προϊόντων ποιότητας (όπως ΠΟΠ, ΠΓΕ)
• Προστασία του περιβάλλοντος, συμβολή στο μετριασμό και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (όπως εξοικονόμηση ενέργειας και χρήση ΑΠΕ)
• Χρήση καινοτομίας και νέων τεχνολογιών
• Ιδιωτικά συμφωνητικά με παραγωγούς
• Χωροθέτηση της επένδυσης λαμβάνοντας υπόψη τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα, τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της κάθε Περιφέρειας, όπως προκύπτουν από τον Περιφερειακό Σχεδιασμό ή και τις RIS3.
• Εξοικονόμηση ύδατος
• Αύξηση θέσεων απασχόλησης

 

Ποσά και ποσοστά στήριξης

 
Κατώτατος αιτούμενος
προϋπολογισμός
Ανατώτατος αιτούμενος
προϋπολογισμός
600.000,00 € 3.000.000,00 €
 

Λοιπά υποβολής

 Περίοδος υποβολής

Aπό 13/7/2017 έως 12/10/2017


 Περιοχή εφαρμογής - Κατανόμη

Περιοχή εφαρμογής: Ολη η χώρα

Κατανωμή             : 

 

 

  Κατάσταση

Η δράση έχει προκηρυχθεί  οι υποβολές ολοκληρώθηκαν στις 12/10/2017
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 Προυπολογισμός

 

Κοινοτική Συμμετοχή 4.2

208.732.511

Δημόσια Δαπάνη Προκύριξης

30.000.000

Ποσοστό %  Δαπάνης

5%

 

Σχετικά αρχεία

 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

Επιστροφή στα Μέτρα 

Τα έργα μας

• 35000 Φάκελοι Άμεσων επιδοτήσεων (ΟΣΔΕ) • 220 Εφαρμογές συστημάτων παραγωγής

• 1550 πιστοποιήσεις ορθολογικής χρήσης φαρμάκων • 120 Μελέτες οργανώσεις περιβάλλοντος

• 800 Σχέδια δράσης Νέων αγροτών • 650 Οικονομικά Επενδυτικά σχέδια

• 3500 Προγράμματα Βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας • 120 Μελέτες οργανώσεις περιβάλλοντος

• 45 Κτηνοτροφικές κατασκευές • 120 Εφαρμογές συστημάτων παραγωγής

• Χιλιάδες φυτό υγειονομικές και κτηνοτροφικές συνεργασίες και συμβουλές

Slider

Το ανθρώπινο δυναμικό μας

          Επικοινωνία             

          ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

arxigramma1

Χριστουγέννων 44 - 6
Μυτιλήνη ΤΚ 81100
Δεξιός λιμενοβραχίονας
 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΣΔΕ
Αλκαίου και Αρίωνος γωνία
τηλ +30 22510 47555
 

          Συνδεθείτε μαζί μας     

         

Ακολουθήσε το newsletter μας
Joomla Extensions powered by Joobi
© 2012-2018 Γεωτεχνική Αιγαίου