ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Υπηρεσίες ΟΣΔΕ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έργα περιβάλλοντος

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Μελέτες γεωργικών επενδύσεων

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Οργάνωση παραγωγής

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Συστήματα ποιότητας

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Αδειοδοτήσεις επιχειρήσεων

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Συνεργατικές ομάδες
previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

10.1.09 Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων

 

     Περιγραφή

    agelada Παροχή οικονομικής στήριξης στους κατόχους αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων, προκειμένου να διατηρήσουν ή/και να αυξήσουν τον αριθμό των ζώων αυτών, συμβάλλοντας στη διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας στον τομέα της ζωικής παραγωγής και στην αειφόρο ανάπτυξη και ισορροπία της φύσης.

 Φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες παραγωγών

 

Περιγραφή του τύπου πράξης

      Η συγκεκριμένη δράση συμβάλλει στη διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας στον τομέα της ζωικής παραγωγής. Η διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας αποτελεί το πλέον σημαντικό εργαλείο για την γενετική παραλλακτικότητα που είναι βασική προϋπόθεση για την επιβίωση των ειδών, συνεισφέροντας αποφασιστικά στην αειφόρο ανάπτυξη και ισορροπία της φύσης. Επιπλέον, τα ζώα των σπάνιων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων:


• είναι τα πλέον προσαρμοσμένα στις τοπικές κλιματολογικές συνθήκες επιδεικνύοντας ιδιαίτερη ανθεκτικότητα στις ακραίες τιμές των κλιματολογικών αλλαγών (ξηρασία, παγετός, υψηλές θερμοκρασίες κ.λ.π.) και στις ασθένειες,
• αξιοποιούν με τον καλύτερο τρόπο τους υποβαθμισμένουςκαι δυσπρόσιτους βοσκότοπους της χώρας,
• επιδεικνύουν ιδιαίτερη ικανότητα επιβίωσης με περιορισμένους πόρους τροφής και νερού. Επιπλέον, οι γονιδιακές δεξαμενές των σπάνιων φυλών αγροτικών ζώων περιέχουν γονίδια, τα οποία ενώ σήμερα φαίνεται να μην έχουν οικονομική σημασία, είναι δυνατόν στο μέλλον να αποβούν πολύτιμα, εάν μεταβληθούν οι οικονομικές, κοινωνικές, επιστημονικές και οικολογικές συνθήκες άσκησης της ζωικής παραγωγής.

       Τέλος, οι αυτόχθονες φυλές, ως μέρους του πολιτισμού, προσφέρουν υπηρεσίες στην εκπαίδευση και στην έρευνα σε ιστορικά και εθνολογικά θέματα, αυξάνοντας με την παρουσία τους το αισθητικό κάλλος της ποικιλομορφίας.
          Οι δικαιούχοι δεσμεύονται για τη διατήρηση ή αύξηση του αριθμού των επιλέξιμων ζώων για μία πενταετία. Επιλέξιμα για ενίσχυση είναι ζώα των αυτόχθονων φυλών που κινδυνεύουν με εξαφάνιση, δεδομένου ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 7, παρ. 3 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 807/2014 και καταγράφονται στο Π.Δ 434/1995όπως αυτές αναφέρονται στον Πίνακα Μ10-27. Οι αυτόχθονες φυλές που κινδυνεύουν με εξαφάνιση παρακολουθούνται από τα Κέντρα Γενετικής Βελτίωσης Ζώων τα οποία τηρούν και τα σχετικά γενεαλογικά βιβλία.

Είδος στήριξης

    Οι ενισχύσεις αποζημιώνουν τους δικαιούχους για το διαφυγόν εισόδημα ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που ελήφθησαν.

Δικαιούχοι

    Φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων οι οποίοι είναι κάτοχοι των φυλών αγροτικών ζώων που απειλούνται με εξαφάνιση και είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.

Επιλέξιμες δαπάνες

     Οι ενισχύσεις αποζημιώνουν τους δικαιούχους για το διαφυγόν εισόδημα ανά ΜΜΖ διατηρούμενης αυτόχθονης φυλής, ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που ελήφθησαν.

Όροι επιλεξιμότητας

    Οι υποψήφιοι δικαιούχοι πρέπει :
1. Να είναι κάτοχοι απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων που απειλούνται με εξαφάνιση όπως αυτές αναφέρονται στον Πίνακα Μ10-27.
2. Να εκτρέφουν ζώα των απειλούμενων φυλών στις συγκεκριμένες περιοχές κατανομής αυτών που αναφέρονται στον Πίνακα Μ10-27.
3. Να εκτρέφουν ζώα εγγεγραμμένα στο γενεαλογικό βιβλίο της φυλής στην οποία τα ζώα ανήκουν. Τα γενεαλογικά βιβλία τηρούνται στα αρμόδια Κέντρα Γενετικής Βελτίωσης Ζώων υπό την εποπτεία της Δ/νσης        Διαχείρισης Ζωικών Γενετικών Πόρων και Συστημάτων Εκτροφής Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ).
4. Να είναι δηλωμένα στην πλέον πρόσφατη ΑΕΕ του ενδιαφερόμενου. Επιλέξιμα για ενίσχυση είναι τα κάτωθι:


• Θηλυκά βοοειδή ηλικίας άνω των έξι (6) μηνών
• Θηλυκά αιγοπρόβατα ηλικίας άνω του ενός (1) έτους
• Χοιρομητέρες
• Αρσενικά και θηλυκά ιπποειδή άνω των έξι (6) μηνών

 

Καθορισμός των κριτηρίων

      Η αίτηση στήριξης περιλαμβάνει στοιχεία, τόσο του υποψήφιου δικαιούχου όσο και του ζωικού κεφαλαίου για το οποίο αιτείται την ενίσχυση και ειδικότερα:

τη φυλή του ζώου.
τον αριθμό των ζώων (αρσενικών και θηλυκών ζώων).
την ηλικία του ζώου.
το φύλο του ζώου.
την περιοχή παρέμβασης.
τον κωδικό και την έδρα της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης.
στοιχεία του ενδιαφερόμενου ή του νόμιμου εκπροσώπου: αριθμός αστυνομικής ταυτότητας, ΑΦΜ, στοιχεία επικοινωνίας (σταθερό και κινητό τηλέφωνο, προσωπικό e-mail), ταχυδρομική δ/νση
άλλα στοιχεία που τυχόν απαιτούνται.

 

Ποσά και ποσοστά στήριξης

    Η ενίσχυση για την αντιστάθμιση του διαφυγόντος εισοδήματος και του πρόσθετου κόστους που συνεπάγεται η άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας στις ορεινές περιοχές καθορίζεται στα 95 ευρώ ανά εκτάριο.
Αναλυτικότερα στην ετήσια Πρόσκληση.
Ποσοστά στήριξης ανά δράση ενίσχυσης σύμφωνα με το άρθρο 16 του Καν. 1857/2006:
1. Για τη συλλογή - τήρηση στοιχείων γενεαλογίας των ζώων και καθιέρωση-διατήρηση γενεαλογικών βιβλίων και μητρώων, ποσοστό στήριξης 100%.
2. Για τον έλεγχο αποδόσεων των ζώων, ποσοστό στήριξης 70%.
3. Για την ενημέρωση για τη διάδοση και χρήση του κατάλληλου για την κάθε περιοχή και κτηνοτρόφο ζωικού γενετικού υλικού, ποσοστό στήριξης 100%.
4. Για τη δημιουργία κέντρων αναπαραγωγής, ποσοστό στήριξης 40%. Αφορά μόνο τους ίππους.
5. Για τον γονοτυπικό έλεγχο των ζώων, ποσοστό στήριξης 100%.

Λοιπά υποβολής

      Η αναπλήρωση της απώλεια του εισοδήματος που επιφέρει η διατήρηση Μονάδων Ζωικού Κεφαλαίου Αυτόχθονων Φυλών.

    Το χορηγούμενο ύψος ενίσχυσης ανά κατηγορία ζώου, δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο από τον Καν. (ΕΕ) 1305/2013, Παράρτημα ΙΙ, ανώτατο ποσό των 200€/μονάδα ζωικού κεφαλαίου (ΜΖΚ)/έτος λόγω ειδικών συνθηκών, κάνοντας χρήση της πρόβλεψης του Καν. (ΕΕ) 1305/2013, Παράρτημα ΙΙ, περί δυνατότητας υπέρβασης του ως άνω ποσού σε δεόντως τεκμηριωμένες περιπτώσεις. Η τεκμηρίωση για την ως άνω υπέρβαση, παρέχεται στη μελέτη υπολογισμού του ύψους ενίσχυσης.

 Περίοδος υποβολής

Από 33/7/2018 έως 22/7/2018

    Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης γίνεται στον σύνδεσμο: http://p2.dikaiomata.gr/M1019 με τους ίδιους κωδικούς πρόσβασης για την υποβολή της ΕΑΕ. Εφόσον η ηλεκτρονική αίτηση στήριξης υποβληθεί επιτυχώς, λαμβάνει μοναδικό κωδικό και ημερομηνία οριστικοποίησης, από την οποία τεκμαίρεται το εμπρόθεσμο της υποβολής.


 Περιοχή εφαρμογής - Κατανόμη

Περιοχή εφαρμογής: Ολη η χώρα

Κατανωμή             : 

 

 

 

  Κατάσταση

Η δράση έχει προκηρυχθεί  οι υποβολές ολοκληρώθηκαν  στις 22/07/2018
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 Προυπολογισμός

 

Κοινοτική Συμμετοχή Μ10

372.023.776
0
0
0

Δημόσια Δαπάνη Προκύριξης

38.000.000
0
0
0

Ποσοστό %  Δαπάνης

12%
0
0
0

 

Σχετικά αρχεία

 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

Επιστροφή στα Μέτρα 

Τα έργα μας

• 35000 Φάκελοι Άμεσων επιδοτήσεων (ΟΣΔΕ) • 220 Εφαρμογές συστημάτων παραγωγής

• 1550 πιστοποιήσεις ορθολογικής χρήσης φαρμάκων • 120 Μελέτες οργανώσεις περιβάλλοντος

• 800 Σχέδια δράσης Νέων αγροτών • 650 Οικονομικά Επενδυτικά σχέδια

• 3500 Προγράμματα Βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας • 120 Μελέτες οργανώσεις περιβάλλοντος

• 45 Κτηνοτροφικές κατασκευές • 120 Εφαρμογές συστημάτων παραγωγής

• Χιλιάδες φυτό υγειονομικές και κτηνοτροφικές συνεργασίες και συμβουλές

Slider

Το ανθρώπινο δυναμικό μας

          Επικοινωνία             

          ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

arxigramma1

Χριστουγέννων 44 - 6
Μυτιλήνη ΤΚ 81100
Δεξιός λιμενοβραχίονας
 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΣΔΕ
Αλκαίου και Αρίωνος γωνία
τηλ +30 22510 47555
 

          Συνδεθείτε μαζί μας     

         

Ακολουθήσε το newsletter μας
Joomla Extensions powered by Joobi
© 2012-2018 Γεωτεχνική Αιγαίου