ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Υπηρεσίες ΟΣΔΕ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έργα περιβάλλοντος

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Μελέτες γεωργικών επενδύσεων

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Οργάνωση παραγωγής

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Συστήματα ποιότητας

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Αδειοδοτήσεις επιχειρήσεων

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Συνεργατικές ομάδες
previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

1.1.1 Δράσεις κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων για νέους γεωργούς και μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις

 

     Περιγραφή

    ekpaid2   Μέσω της παρούσας δράσης ο πάροχος διαμορφώνει, σε συνεργασία με τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης του Μέτρου, τις ακόλουθες ενέργειες:
• Τυπικά προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, από 90-150 ώρες.

 ΕΛΓΟ -ΔΗΜΗΤΡΑ (Φορέας)

 

Περιγραφή του τύπου πράξης

     Φορέα Διαχείρισης του Μέτρου, τις ακόλουθες ενέργειες:

• Τυπικά προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, από 90-150 ώρες, όπως παρουσιάζονται στον πίνακα Μ01.3.
• Εναλλακτικά της συνήθους θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης, για συγκεκριμένες ομάδες στόχου (κτηνοτρόφοι), η μεταφορά γνώσης δύναται να εφαρμοστεί μέσω της συμμετοχής των ωφελούμενων σε ομάδες συζήτησης, με εξειδικευμένα για το κλάδο και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει θέματα. Κάθε ομάδα συζήτησης θα συντονίζεται από έναν τοπικά υπεύθυνο – εξειδικευμένο εκπαιδευτή, ο οποίος θα ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να αναδείξουν τις ανάγκες τους, μέσω της συμμετοχικής παρατήρησης. Κάθε ομάδα θα πρέπει έχει κατά μέσο όρο 10 συμμετέχοντες, που θα αντιπροσωπεύουν τις επιχειρήσεις/εκμεταλλεύσεις κάθε περιοχής. Οι κύκλοι συναντήσεων που θα πραγματοποιηθούν και η διάρκειά τους θα είναι ισοδύναμοι των ωρών συνήθους θεωρητικής –πρακτικής κατάρτισης που θα αντικαταστήσουν και θα απαντούν στις ιδιαιτερότητες του επαγγέλματος του κτηνοτρόφου και των περιορισμένων δυνατοτήτων που έχουν για μακρόχρονη απουσία από τις εκμεταλλεύσεις τους. Η σχετική ισοδυναμία θα εξειδικευτεί στο εφαρμοστικό πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης.
• Πιλοτικά εργαστήρια 3-5 ημερών, με ομάδες έως 15 ατόμων ανά θεματική, για την επικαιροποίηση και τη διαρκή παροχή και διάχυση της γνώσης και κυρίως των αποτελεσμάτων των επιχειρησιακών ομάδων ΕΣΚ. Τα πιλοτικά εργαστήρια, εφόσον κριθεί απαραίτητο από τον Φορέα Διαχείρισης του Μέτρου (εξαρτάται από το αν υπάρχουν αποτελέσματα προς ανακοίνωση από τις επιχειρησιακές ομάδες ΕΣΚ του Μέτρου 16.1 ή την ανάγκη διάχυσης καινοτομίας στον τομέα) και σε συνεργασία με τον πάροχο, στοχεύουν σε ωφελούμενους ζωικής ή μικτής κατεύθυνσης, δικαιούχους του Μέτρου

Είδος στήριξης

H ενίσχυση χορηγείται στο δικαιούχο ως επιχορήγηση με τη μορφή επιστροφής επιλέξιμων δαπανών, που όντως πραγματοποιήθηκαν και καταβλήθηκαν και δικαιολογούνται από τους όρους και τους στόχους των εγκεκριμένων πράξεων καθώς και από εξοφλημένα τιμολόγια ή λογιστικά στοιχεία ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας.

Δικαιούχοι

        Η δράση θα υλοποιηθεί από τον ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» με αυτεπιστασία.
Ο ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ»:

• είναι εποπτευόμενος οργανισμός από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΥπΑΑΤ), στον οποίο ασκείται διοικητικός έλεγχος από αυτό,
• αποτελεί τον εθνικό φορέα για την οργάνωση και λειτουργία της Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης αλλά και την οργάνωση και λειτουργία της δια βίου επαγγελματικής κατάρτισης των αγροτών των ανέργων ή υποαπασχολούμενων στον αγροτικό τομέα συνολικά (άρθρο 12 Νόμου 2520/97 ΦΕΚ173Α/1/9/1997)
• οι υπηρεσίες που παρέχει εξυπηρετούν, κατά κύριο λόγο, τους στόχους του ΥπΑΑΤ για την αγροτική ανάπτυξη.

Επιλέξιμες δαπάνες

  Επιλέξιμες είναι δαπάνες:
• Αποζημίωσης εκπαιδευτών και λοιπού προσωπικού που αφορούν αποκλειστικά στην υλοποίηση της σχετικής ενέργειας. Στις επιλέξιμες δαπάνες δεν περιλαμβάνονται οι μισθοί των υπαλλήλων, του ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ»,
• Μετακίνησης, διαμονής και διατροφής του προσωπικού (εκπαιδευτών και διοικητικού προσωπικού), που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της δράσης,
• Απαραίτητες για την υλοποίηση της κατάρτισης και των λοιπών δράσεων απόκτησης δεξιοτήτων (ατομική καθοδήγηση, εργαστήρια), όπως υλικό κατάρτισης (έντυπο, ηλεκτρονικό κ.α.), υλικά πρακτικής άσκησης, δαπάνες που συνδέονται με τις εγκαταστάσεις όπου γίνεται η δράση, κ.λπ.,
• Λειτουργικές δαπάνες (βάσει του άρθρου 61 Καν. (ΕΕ) 1305/2013), οι οποίες αφορούν αποκλειστικά και μόνο την υλοποίηση των σχετικών ενεργειών, μεταξύ των οποίων και δαπάνες τακτικής επιμόρφωσης του προσωπικού,
• Μετακίνησης, διαμονής και διαβίωσης των συμμετεχόντων,
• Δαπάνες ανατροφοδότησης και αξιολόγησης της δράσης από τους ωφελούμενους.

     Οι επιλέξιμες δαπάνες καταβάλλονται στο δικαιούχο – πάροχο κατάρτισης, ο οποίος επιστρέφει στους συμμετέχοντες τις δαπάνες που έχουν καταβάλλει.
Δεν είναι επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση:
• Δαπάνες κτήσης ή κατασκευής παγίων,
• Αποσβέσεις παγίων, όταν συνέβαλλαν για την αγορά τους εθνικές ή κοινοτικές ενισχύσεις ή όταν δεν αφορούν αποκλειστικά στην περίοδο υλοποίησης της συγχρηματοδοτούμενης πράξης,
• Τόκοι επί χρεών,
• Ο ανακτήσιμος ΦΠΑ, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Όροι επιλεξιμότητας

     Δικαιούχος της δράσης είναι Ο ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ», ο οποίος:

• Έχει, βάσει του ιδρυτικού του Νόμου, την αρμοδιότητα να παρέχει τις ανωτέρω περιγραφόμενες ενέργειες μεταφοράς γνώσης.
• Διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία στον τομέα της κατάρτισης και ειδικότερα σε δράσεις κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων των αγροτών και ειδικότερα των «νέων γεωργών», δεδομένου ότι κατά την περίοδο 2007-2013 ήταν ο πάροχος κατάρτισης, με συγχρηματοδότηση από το ΕΚΤ, των νέων γεωργών του Μ112 του ΠΑΑ 2007-2013.
• Διαθέτει ή έχει πρόσβαση σε προσωπικό, που έχει τα κατάλληλα προσόντα στην παροχή των υπηρεσιών μεταφοράς γνώσης, στα συγκεκριμένα θεματικά πεδία.
• Αποδεικνύει τακτική επιμόρφωση του προσωπικού του, με κατάλληλα σεμινάρια που υλοποιούνται είτε από τον ίδιο τον Οργανισμό είτε από άλλο αρμόδιο φορέα.
• Διαθέτει την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών, υπό τη μορφή πιστοποιημένων δομών επαγγελματικής κατάρτισης.
• Το Πρόγραμμα κατάρτισης των νέων αγροτών και των δικαιούχων ενίσχυσης για την ανάπτυξη μικρών εκμεταλλεύσεων συνάδει με την εν γένει στρατηγική του Υπουργείου για το γεωργικό τομέα και ειδικότερα των στόχων του ΠΑΑ και προάγει την καινοτομία και την διάχυση των αποτελεσμάτων της εφαρμοσμένης έρευνας στη γεωργία. Επισημαίνεται ότι στον ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» έχει ενσωματωθεί και το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ), γεγονός που παρέχει στο Οργανισμό το πλεονέκτημα της άμεσης πρόσβασης στα αποτελέσματα της γεωργικής έρευνας και την ενσωμάτωσή τους στα σχετικά προγράμματα κατάρτισης και λοιπές δράσεις ανάπτυξης των δεξιοτήτων των γεωργών.

   

Καθορισμός των κριτηρίων

    

 

Ποσά και ποσοστά στήριξης

       Δεδομένου ότι η ενίσχυση των δράσεων κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων των απασχολούμενων στο γεωργικό τομέα, ιδιαίτερα των νέων γεωργών και των κατόχων μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων, οι οποίες ενισχύονται για να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους, αποτελεί το σημαντικότερο μοχλό για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του αγρο-διατροφικού συστήματος, την αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων και την εισαγωγή καινοτομίας στην παραγωγική διαδικασία, το ποσοστό στήριξης είναι 100% των επιλέξιμων δαπανών.
Οι σχετικές δαπάνες καταβάλλονται στο δικαιούχο, το ανώτερο σε τρεις δόσεις, όπως θα καθορίζεται ειδικότερα στη σχετική πρόσκληση για την υλοποίηση των σχετικών ενεργειών.

Λοιπά υποβολής

     

 Περίοδος υποβολής

Σε αδράνεια

  

 Περιοχή εφαρμογής - Κατανόμη

Περιοχή εφαρμογής: Ολη η χώρα

Κατανωμή             : 

 

 

 

  Κατάσταση

Η δράση είναι σε αδράνεια     
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 Προυπολογισμός

 

Κοινοτική Συμμετοχή Μ9

55.000.000
0
0
0

Δημόσια Δαπάνη Προκύριξης

0
0
0
0

Ποσοστό %  Δαπάνης

0%
0
0
0

 

Σχετικά αρχεία

  • Πρόσκληση (σε αδράνεια)

 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

Επιστροφή στα Μέτρα

Τα έργα μας

• 35000 Φάκελοι Άμεσων επιδοτήσεων (ΟΣΔΕ) • 220 Εφαρμογές συστημάτων παραγωγής

• 1550 πιστοποιήσεις ορθολογικής χρήσης φαρμάκων • 120 Μελέτες οργανώσεις περιβάλλοντος

• 800 Σχέδια δράσης Νέων αγροτών • 650 Οικονομικά Επενδυτικά σχέδια

• 3500 Προγράμματα Βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας • 120 Μελέτες οργανώσεις περιβάλλοντος

• 45 Κτηνοτροφικές κατασκευές • 120 Εφαρμογές συστημάτων παραγωγής

• Χιλιάδες φυτό υγειονομικές και κτηνοτροφικές συνεργασίες και συμβουλές

Slider

Το ανθρώπινο δυναμικό μας

          Επικοινωνία             

          ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

arxigramma1

Χριστουγέννων 44 - 6
Μυτιλήνη ΤΚ 81100
Δεξιός λιμενοβραχίονας
 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΣΔΕ
Αλκαίου και Αρίωνος γωνία
τηλ +30 22510 47555
 

          Συνδεθείτε μαζί μας     

         

Ακολουθήσε το newsletter μας
Joomla Extensions powered by Joobi
© 2012-2018 Γεωτεχνική Αιγαίου