smartslider3[3]

1.2 Δράσεις επίδειξης και ενημέρωσης

 

     Περιγραφή

    epid   Δράσεις ενημέρωσης, που αφορούν στη διάδοση πληροφοριών αναφορικά με τη γεωργία, τη δασοπονία και τις ΜΜΕ (μεταποίηση από γεωργικό σε γεωργικό προϊόν), προκειμένου να ενημερωθούν τα μέλη της ομάδας στόχου, σε σχετικά με την απασχόλησή τους θέματα. Οι δράσεις αυτές μπορούν να έχουν τη μορφή εκθέσεων, συναντήσεων, παρουσιάσεων ή εντύπων και ηλεκτρονικών μέσων. Τα ενισχυόμενα υλικά και δράσεις δεν πρέπει να περιέχουν επώνυμα προϊόντα ή παραγωγούς ή να προωθούν συγκεκριμένα προϊόντα.

 Δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς, με νομική οντότητα (Φορέας)

 

Περιγραφή του τύπου πράξης

    Εκτός των κλασσικών δράσεων επαγγελματικής κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων δίνεται η δυνατότητα στους ωφελούμενους να μαθαίνουν στην πράξη, την παραγωγική διαδικασία, την αξιοποίηση των συγχρόνων μεθόδων παραγωγής, της καινοτομίας και της χρήσης νέων τεχνολογιών. Ως εκ τούτου μέσω του παρόντος υπομέτρου δίνεται στήριξη για:
• Δραστηριότητες επί τόπου επίδειξης, μιας ήδη δοκιμασμένης και εφαρμοσμένης τεχνολογίας, της χρήσης ενός νέου ή σημαντικά βελτιωμένου μηχανήματος, μιας νέας μεθόδου προστασίας των καλλιεργειών ή μιας συγκεκριμένης τεχνικής παραγωγής, στο γεωργικό τομέα. Η δραστηριότητα μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός μιας εκμετάλλευσης, επιδεικτικού αγρού ή σε ερευνητικά κέντρα, κ.λπ. Οι τομείς που θα δοθεί προτεραιότητα αφορούν κυρίως σε:
Δράσεις πρόληψης ή προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή
Νέες μέθοδοι/διαδικασίες παραγωγής και τεχνολογίας στο γεωργικό και δασικό τομέα που μειώνουν το άμεσο κόστος παραγωγής,
Μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων,
Αποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων, με ιδιαίτερη έμφαση στο νερό και στην ενέργεια, κ.λπ.
      Η δράση αυτή μπορεί να αποτελέσει ένα βασικό τρόπο διάχυσης των αποτελεσμάτων των επιχειρησιακών ομάδων των ΕΣΚ και μαζί με τα προγραμματισμένα εργαστήρια, που περιγράφονται στο προηγούμενο υπομέτρο να αποτελέσουν μια από τις μορφές σύνδεσης της έρευνας με την εφαρμογή και την εισαγωγή καινοτομίας και αποτελεσμάτων γεωργικής έρευνας στο γεωργικό τομέα.
      Στο παρόν υπομέτρο θα ενισχυθεί επίσης η δημιουργία και λειτουργία γεωργικών επιδεικτικών αγρών για την επίδειξη των πιο πρόσφατων τεχνολογιών και πρακτικών στο γεωργικό τομέα και τη διαδραστική ανταλλαγή γνώσης.

Είδος στήριξης

    H ενίσχυση χορηγείται στο δικαιούχο, μετά την ολοκλήρωση της πράξης, ως επιχορήγηση με τη μορφή επιστροφής επιλέξιμων δαπανών, που όντως πραγματοποιήθηκαν και καταβλήθηκαν.
Για τις επενδύσεις, που πραγματοποιούνται μέσω των δράσεων επίδειξης, είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής.

Δικαιούχοι

        Δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς, οι οποίοι υλοποιούν δράσεις επίδειξης ή/και ενημέρωση, προς όφελος των ατόμων που απασχολούνται στους τομείς της γεωργίας (συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ μεταποίησης από γεωργικό σε γεωργικό προϊόν) και της δασοπονίας.

Επιλέξιμες δαπάνες

    Επιλέξιμες είναι:
α) Δαπάνες οργάνωσης και υλοποίησης των επιδείξεων ή των ενημερώσεων
• αμοιβή του προσωπικού που απαιτείται για την ορθή υλοποίηση της δράσης
• δαπάνες μετακίνησης, διαμονής και ημερήσιες αποζημιώσεις του προσωπικού, όταν αυτό δικαιολογείται από τον τόπο και τη χρονική διάρκεια της πράξης,
• δαπάνες που συνδέονται με το χώρο όπου γίνεται η πράξη (χρήση χώρου και αναγκαίου εξοπλισμού)
• υλικά απαραίτητα για την υλοποίηση της δράσης (πχ. αναλώσιμα για την οργάνωση και υλοποίηση επιδείξεων), έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα (π.χ. webplatforms για τη βελτίωση της τεχνικής ενημέρωσης των γεωργών),
• αποζημίωση του κατόχου γεωργικής εκμετάλλευσης, όπου πραγματοποιήθηκε η σχετική επίδειξη κατά την οποία χρησιμοποιήθηκαν οι υποδομές και τα εργαλεία της γεωργικής εκμετάλλευσης
• λειτουργικές δαπάνες σχετικές με την παρεχόμενη υπηρεσία, βάσει του άρθρου 61 Καν. (ΕΕ)
1305/2013, που αφορούν στην υλοποίηση της σχετικής ενέργειας,
• επενδυτικές δαπάνες, εφόσον είναι προσωρινής διάρκειας και μπορούν να μετακινηθούν όταν η δράση επίδειξης ολοκληρωθεί, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για τη δημιουργία και λειτουργία επιδεικτικών αγρών.

     Οι επενδύσεις θα πρέπει να συνδέονται άμεσα με την επιδεικτική δραστηριότητα και για το χρονικό διάστημα, που διαρκεί η επίδειξη. Για αυτές τις δαπάνες εφαρμόζεται το άρθρο 45 του Καν. (ΕΕ) 1305/2013. Λόγω της προσωρινής διάρκειας των επενδύσεων δεν εφαρμόζεται το άρθρο 71 του Καν. (ΕΕ) 1303/2013. Επίσης επιλέξιμες είναι οι δαπάνες απόσβεσης που αντιστοιχούν στη διάρκεια του έργου επίδειξης. Η αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού δεν είναι επιλέξιμη·

β) Δαπάνες των συμμετεχόντων, όπου αυτό δικαιολογείται: δαπάνες μετακίνησης, διαμονής και ημερήσιες δαπάνες των συμμετεχόντων. Αντί της καταβολής των δαπανών στους συμμετέχοντες, από τον πάροχο, παρέχεται η δυνατότητα σε αυτόν να οργανώνει ο ίδιος τις μετακινήσεις και τη σίτιση, όπου αυτό δικαιολογείται από τη χρονική τους διάρκεια.
     Οι δαπάνες που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο καταβάλλονται στο δικαιούχο (πάροχο δράσης).

.

Όροι επιλεξιμότητας

     Για να είναι επιλέξιμοι στο μέτρο αυτό, οι πάροχοι θα πρέπει να είναι νομικά πρόσωπα τα οποία να:
• Διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία ή να αποδεικνύουν επιμόρφωση του προσωπικού τους, σε δράσεις επίδειξης ή/και ενημέρωσης.
• Διαθέτουν προσωπικό ή μπορούν να έχουν πρόσβαση σε προσωπικό, που έχει τα κατάλληλα προσόντα στην παροχή των σχετικών υπηρεσιών, στα συγκεκριμένα θεματικά πεδία.
• Διαθέτουν ή έχουν πρόσβαση στην κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή για δράσεις επίδειξης ή/και ενημέρωσης.
• Έχουν γνώση του εθνικού σχεδιασμού για το γεωργικό τομέα και της επίσημης γλώσσας της Χώρας.
• Οι προτεινόμενες δράσεις επίδειξης και ενημέρωσης συμβάλλουν στους στόχους και τις προτεραιότητες του ΠΑΑ 2014-2020, όπως αυτές θα προσδιοριστούν αναλυτικά στη σχετική προκήρυξη.

   

Καθορισμός των κριτηρίων

     Οι πάροχοι επιλέγονται μέσω προσκλήσεων υποβολής προσφορών με διαδικασίες οι οποίες διέπονται από το δίκαιο περί δημοσίων προμηθειών.
     Οι συμμετέχοντες στη διαγωνιστική διαδικασία (εν δυνάμει πάροχοι) αντιμετωπίζονται ισότιμα. Ως σημαντικότερες αρχές κριτηρίων επιλογής ενδεικτικά αναφέρονται:
• Η ποιότητα της πρότασης και η κατάλληλη περιγραφή και ανάλυση του έργου καθώς και της αποτελεσματικής μεθοδολογίας υλοποίησης της σχετικής υπηρεσίας,
• Δομή και σύνθεση οργανωτικού σχήματος του παρόχου της σχετικής υπηρεσίας,
• Οργάνωση / ροή της παρεχόμενης ενέργειας,
• Οι προτεινόμενες δράσεις επιδείξεων ή ενημερώσεων να αφορούν κατά προτεραιότητα σε:
• Δράσεις διάχυσης αποτελεσμάτων των επιχειρησιακών ομάδων ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας,
• Δράσεις πρόληψης ή προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή,
• Νέες μέθοδοι/διαδικασίες παραγωγής και τεχνολογία στο γεωργικό και δασικό τομέα που μειώνουν το άμεσο κόστος παραγωγής,
• Αποτελεσματική χρήση φυσικών πόρων, με ιδιαίτερη έμφαση στο νερό.
• Οι συνέργειες με άλλες δράσεις μεταφοράς γνώσης και ενημέρωσης και η δυνατότητα παροχής ολοκληρωμένου προϊόντος.
     Οι συμμετέχοντες στις σχετικές ενέργειες επιλέγονται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, τα οποία θα προσδιοριστούν στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Ειδικότερα για τις δράσεις επίδειξης που αφορούν σε διάχυση των αποτελεσμάτων των επιχειρησιακών ομάδων των ΕΣΚ προτεραιότητα έχουν οι δικαιούχοι του υπομέτρου 4.1 του ΠΑΑ 2014-2020, ανάλογα με το περιεχόμενο των αποτελεσμάτων.

 

Ποσά και ποσοστά στήριξης

      Δεδομένου ότι η ενίσχυση των δράσεων μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης αποτελεί το σημαντικότερο μοχλό για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του αγρο-διατροφικού συστήματος, την αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων και την εισαγωγή καινοτομίας στην παραγωγική διαδικασία, το ποσοστό στήριξης είναι 100% των επιλέξιμων δαπανών για δράσεις επίδειξης/ενημέρωσης των ωφελούμενων που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή, τη μεταποίηση ή την εμπορία γεωργικών προϊόντων και στον δασικό τομέα.

Λοιπά υποβολής

     

 Περίοδος υποβολής

Σε αδράνεια

  

 Περιοχή εφαρμογής - Κατανόμη

Περιοχή εφαρμογής: Ολη η χώρα

Κατανωμή             : 

 

 

 

  Κατάσταση

Η δράση είναι σε αδράνεια     
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 Προυπολογισμός

 

Κοινοτική Συμμετοχή Μ9

55.000.000
0
0
0

Δημόσια Δαπάνη Προκύριξης

0
0
0
0

Ποσοστό %  Δαπάνης

0%
0
0
0

 

Σχετικά αρχεία

  • Πρόσκληση (σε αδράνεια)

 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

Επιστροφή στα Μέτρα 

 

Τα έργα μας

• 35000 Φάκελοι Άμεσων επιδοτήσεων (ΟΣΔΕ) • 220 Εφαρμογές συστημάτων παραγωγής

• 1550 πιστοποιήσεις ορθολογικής χρήσης φαρμάκων • 120 Μελέτες οργανώσεις περιβάλλοντος

• 800 Σχέδια δράσης Νέων αγροτών • 650 Οικονομικά Επενδυτικά σχέδια

• 3500 Προγράμματα Βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας • 120 Μελέτες οργανώσεις περιβάλλοντος

• 45 Κτηνοτροφικές κατασκευές • 120 Εφαρμογές συστημάτων παραγωγής

• Χιλιάδες φυτό υγειονομικές και κτηνοτροφικές συνεργασίες και συμβουλές

smartslider3[7]

Το ανθρώπινο δυναμικό μας

          Επικοινωνία             

          ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

arxigramma1

Χριστουγέννων 44 - 6
Μυτιλήνη ΤΚ 81100
Δεξιός λιμενοβραχίονας
 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΣΔΕ
Αλκαίου και Αρίωνος γωνία
τηλ +30 22510 47555
 

          Συνδεθείτε μαζί μας     

         

Ακολουθήσε το newsletter μας
Joomla Extensions powered by Joobi
© 2012-2018 Γεωτεχνική Αιγαίου