ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Υπηρεσίες ΟΣΔΕ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έργα περιβάλλοντος

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Μελέτες γεωργικών επενδύσεων

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Οργάνωση παραγωγής

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Συστήματα ποιότητας

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Αδειοδοτήσεις επιχειρήσεων

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Συνεργατικές ομάδες
previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

2.3 Επιμόρφωση των γεωργικών συμβούλων

 

     Περιγραφή

    symboyles1  

 

     Η πιστοποίηση των γεωργικών συμβούλων προϋποθέτει μια βασική κατάρτιση όλων των μελών του Μητρώου Γεωργικών Συμβούλων, η οποία θα πραγματοποιείται από τον ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ».
     Για τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Παροχής Συμβουλών και τελικά των παρεχόμενων συμβουλών, είναι απαραίτητη η συνεχιζόμενη επιμόρφωση των συμβούλων. Ως εκ τούτου είναι απαραίτητη η στήριξη φορέων που παρέχουν τη σχετική υπηρεσία.

  ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ  (Κρατικός Φορέας)

 

Περιγραφή του τύπου πράξης

       Η πιστοποίηση των γεωργικών συμβούλων προϋποθέτει μια βασική κατάρτιση όλων των μελών του Μητρώου Γεωργικών Συμβούλων, η οποία θα πραγματοποιείται από τον ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ».
Για τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Παροχής Συμβουλών και τελικά των παρεχόμενων συμβουλών, είναι απαραίτητη η συνεχιζόμενη επιμόρφωση των συμβούλων. Ως εκ τούτου είναι απαραίτητη η στήριξη φορέων που παρέχουν τη σχετική υπηρεσία.
Η επιμόρφωση που παρέχεται από τον/τους επιλεγμένους παρόχους επιμόρφωσης των συμβούλων, δύναται να είναι:
• Επιμόρφωση στα πεδία των παρεχόμενων συμβουλών του Υπο-μέτρου 2.1, όπου υπάρξει ανάγκη,
• Συνεχιζόμενης επιμόρφωση, η οποία θα πραγματοποιείται τουλάχιστον μια φορά κάθε τρία χρόνια, βάσει των αποτελεσμάτων αξιολόγησης της διαδικασίας παροχής συμβουλών και τις διαπιστωμένες ανάγκες των δομών παροχής συμβουλών καθώς επίσης και όταν ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του υπομέτρου κρίνει ότι υπάρχει ανάγκη για επιμόρφωση (αφορά κυρίως στις περιπτώσεις έκδοσης νέων κανονιστικών διατάξεων, θεμάτων που προκύπτουν σε σχέση με το επιχειρηματικό πλαίσιο, τη φυτοπροστασία, την ανταγωνιστικότητα, το περιβάλλον, τα νερά, την ενέργεια, τη διαχείριση αποβλήτων, την εισαγωγή νέων τεχνικών παραγωγής και καινοτομιών καθώς και των αποτελεσμάτων των επιχειρησιακών ομάδων ΕΣΚ του υπομέτρου 16.1 του ΠΑΑ 2014-2020, κ.ά).

Είδος στήριξης

    H ενίσχυση χορηγείται με τη μορφή επιχορήγησης και το ύψος της υπολογίζεται ως ποσοστό των επιλέξιμων δαπανών. Η πληρωμή του/των αναδόχου/ων θα γίνεται σε τρεις δόσεις.
Δίνεται η δυνατότητα προκαταβολής στον πάροχο συμβουλών, βάσει του άρθρου 63 του Καν. (ΕΕ)1305/2013.

Δικαιούχοι

       Ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (βάσει του άρθρου 66§2 Καν. 1305/2013, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 15 «Ρυθμίσεις εφαρμογής του Προγράμματος»), θα επιλέξει τον/τους ανάδοχο/ους υλοποίησης του έργου επιμόρφωσης των γεωργικών συμβούλων με προκήρυξη ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού.
Ο Δικαιούχος-Ανάδοχος μπορεί να είναι δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας, ένωση ή κοινοπραξία φορέων.

Επιλέξιμες δαπάνες

    Επιλέξιμες για στήριξη είναι οι δαπάνες που σχετίζονται με το κόστος οργάνωσης και υλοποίησης της επιμόρφωσης των συμβούλων (π.χ. οι δαπάνες εκπαιδευτών, δαπάνες οδοιπορικών των εκπαιδευτών/εκπαιδευόμενων, το κόστος του εκπαιδευτικού υλικού, δαπάνες που σχετίζονται με τον τόπο όπου πραγματοποιείται η εκπαίδευση, λοιπά λειτουργικά και γενικά έξοδα που αφορούν αποκλειστικά και μόνο τη συγκεκριμένη ενέργεια).

Όροι επιλεξιμότητας

      Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής
• Εμπειρία στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση εκπαιδευτικών - επιμορφωτικών προγραμμάτων ή/και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, καθώς και στη σύνταξη εκπαιδευτικού υλικού (π.χ. υποβολή καταλόγου έργων που έχουν εκτελεστεί την τελευταία 5ετία, παρουσίαση έργων με συνάφεια αντικειμένου (στη θεματολογία) με το προκηρυσσόμενο έργο κ.α.)
• Τεχνικές επαγγελματικές ικανότητες: επαρκές σε πλήθος και εμπειρία ανθρώπινο δυναμικό.
Η Ομάδα Έργου (τεχνικό προσωπικό-εκπαιδευτές και υπεύθυνος Ομάδας), που θα συστήσει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να απαρτίζεται από ικανό αριθμό έμπειρων στελεχών, με αυξημένα προσόντα, για την αποτελεσματική υλοποίηση του έργου. Πρέπει να τεκμηριώνεται η εξειδίκευση της ομάδας στις απαιτήσεις του έργου. Θα αναφερθούν στην προκήρυξη, οι ελάχιστες απαιτήσεις για τα προσόντα του Υπεύθυνου Έργου και των μελών της Ομάδας Έργου, καθώς και ο ελάχιστος αριθμός αυτών. Είναι δυνατόν στο οργανωτικό σχήμα που προτείνει ο Ανάδοχος να συμπεριλάβει και εξωτερικούς συνεργάτες σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα .
• Κτηριακή υποδομή και εξοπλισμός (δήλωση του υποψήφιου ανάδοχου για τις εγκαταστάσεις και τον τεχνικό εξοπλισμό, που θα διαθέσει ή έχει πρόσβαση για την εκτέλεση του έργου)

   

Καθορισμός των κριτηρίων

    Τα κριτήρια αξιολόγησης αφορούν σε:
1. Μεθοδολογική προσέγγιση και μέσα για την υλοποίηση του έργου, βάσει των χωρικών και θεματικών ιδιαιτεροτήτων:
• Σαφήνεια και πληρότητα της προσφοράς.
• Σαφήνεια, πληρότητα και αποτελεσματικότητα της μεθοδολογίας υλοποίησης του έργου.


2. Περιγραφή εργασιών και προσδιορισμός παραδοτέων
• Ανάλυση του έργου σε επιμέρους δραστηριότητες και καθορισμός παραδοτέου κάθε δραστηριότητας, σύμφωνα με τη μεθοδολογία του υποψήφιου ανάδοχου (αξιολογείται ο βαθμός ανάλυσης, τόσο στον επιμερισμό των δραστηριοτήτων, όσο και στο περιεχόμενο των παραδοτέων)
• Ειδικότερα για το εκπαιδευτικό υλικό, θα τεκμηριώνεται ο τρόπος διασφάλισης της ποιότητας και της αποτελεσματικότητάς του καθώς και η δυνατότητα παροχής στους εκπαιδευόμενους, πρόσβασης σε εκπαιδευτικό υλικό μέσω διαδικτύου.
• Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των εργασιών, σε σχέση με τους διατιθέμενους ανθρώπινους πόρους για το σκοπό αυτό.


3. Οργάνωση, λειτουργία και αξιοποίηση της Ομάδας Έργου

     Αναλυτική περιγραφή της δομής, της οργάνωσης και του τρόπου διοίκησης του έργου. Αξιολογείται, η κατανομή αρμοδιοτήτων των στελεχών που θα εμπλακούν στην υλοποίηση του έργου και η εξειδίκευση του προσωπικού ανά προτεινόμενη δραστηριότητα καθώς και η ρεαλιστική προσέγγιση στον προσδιορισμό των απαιτούμενων ανθρωποωρών απασχόλησης των στελεχών της ομάδας έργου.
Θα ληφθεί υπόψη τυχόν εμπειρία σε σχετικά με το αντικείμενο, ερευνητικά έργα, δημοσιεύσεις, κ.λπ.

 

Ποσά και ποσοστά στήριξης

      Μέγιστο ποσό 200.000 € ανά τριετία, ανά επιλεγμένο πάροχο επιμόρφωσης. Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά ως ακολούθως:
• 1η η οποία αντιστοιχεί στο 20% του συνολικού ποσού με την έναρξη του εκπαιδευτικού έργου,
• 2η πληρωμή, η οποία αντιστοιχεί στο 30% του συνολικού ποσού μετά την ολοκλήρωση του 50% του φυσικού αντικείμενου της επιμόρφωσης των συμβούλων,
• 3η πληρωμή, η οποία αντιστοιχεί στο 50% του συνολικού ποσού μετά την πιστοποίηση της επιτυχούς ολοκλήρωσης της επιμόρφωσης των συμβούλων (κατόπιν σχετικών ελέγχων).

     Η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται έως 50% των επιλέξιμων δαπανών στην περίπτωση μεγάλων επιχειρήσεων, στο 60 % στην περίπτωση μεσαίων επιχειρήσεων και στο 70% στην περίπτωση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, αλλά σε καμία περίπτωση δεν ξεπερνά τα 200.000 € ανά πάροχο επιμόρφωσης την τριετία (Παράρτημα ΙΙ Καν. 1305/2013).

Λοιπά υποβολής

     Ειδικές πληροφορίες για το μέτρο
Γενικές αρχές για την εξασφάλιση κατάλληλων πόρων υπό τη μορφή τακτικά καταρτιζόμενου και εξειδικευμένου προσωπικού και συμβουλευτική εμπειρία και αξιοπιστία αναφορικά με τον τομέα παροχής συμβουλών. Προσδιορισμός των στοιχείων που θα καλύπτουν οι συμβουλευτικές υπηρεσίες
Γενικές αρχές για τη διασφάλιση των κατάλληλων πόρων υπό μορφή τακτικά εκπαιδευόμενου και εξειδικευμένου προσωπικού και συμβουλευτική εμπειρία και αξιοπιστία, όσον αφορά τα πεδία στα οποία παρέχουν συμβουλές.

«Τακτικά εκπαιδευόμενο προσωπικό»: Οι πάροχοι των γεωργικών συμβουλών πρέπει να διαθέτουν προσωπικό με επαρκή κατάρτιση (τουλάχιστον κάθε 3 χρόνια) ανάλογα με τις ανάγκες των δομών παροχής συμβουλών, που θα διαπιστώνεται κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της παροχής συμβουλών.
«Εξειδικευμένο προσωπικό»: Το προσωπικό των φορέων παροχής συμβουλών, των δημιουργούμενων υπηρεσιών και των φορέων κατάρτισης συμβούλων, είναι κατ’ ελάχιστο κάτοχοι τίτλων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε σχετικό πεδίο, όπως προβλέπεται στα κριτήρια επιλεξιμότητας του υπομέτρου 2.1.
«Συμβουλευτική εμπειρία»: Οι πάροχοι των συμβουλών πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένη εξάμηνη συμβουλευτική εμπειρία μετά την εγγραφή τους στο Μητρώο Γεωργικών Συμβούλων, σε σχετικό πεδίο με αυτά των πακέτων συμβουλών.
«Συμβουλευτική αξιοπιστία»: Στους παρόχους των συμβουλών πρέπει να μην έχουν υποβληθεί κυρώσεις για πειθαρχικά παραπτώματα προερχόμενα από την παροχή συμβουλών. Επίσης η αξιοπιστία ελέγχεται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Μέτρου, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ποιοτική και ορθή παροχή τους.

Εστίαση σε συγκεκριμένα θέματα
      Θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει όριο στο μέγεθος των επιχειρήσεων του γεωργικού τομέα, που πρόκειται να ωφεληθεί από τις συμβουλές.
Σε περίπτωση που η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αναλαμβάνεται από ομάδες παραγωγών ή άλλες οργανώσεις, η συμμετοχή σε αυτές (τις ομάδες ή οργανώσεις) δεν πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση για την πρόσβαση στην υπηρεσία. Η συνεισφορά μη μελών για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών της σχετικής ομάδας ή οργάνωσης πρέπει να περιορίζεται στο κόστος παροχής της υπηρεσίας.

 Περίοδος υποβολής

Σε προετοιμασία

  

 Περιοχή εφαρμογής - Κατανόμη

Περιοχή εφαρμογής: Ολη η χώρα

Κατανωμή             : 

 

 

 

  Κατάσταση

Η δράση είναι σε προετοιμασία  έχει εκδοθεί Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων από Γεωτεχνικούς 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 

 Προυπολογισμός

 

Κοινοτική Συμμετοχή Μ9

125.000.000
0
0
0

Δημόσια Δαπάνη Προκύριξης

0
0
0
0

Ποσοστό %  Δαπάνης

0%
0
0
0

 

Σχετικά αρχεία

 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

  Επιστροφή στα Μέτρα

 

Τα έργα μας

• 35000 Φάκελοι Άμεσων επιδοτήσεων (ΟΣΔΕ) • 220 Εφαρμογές συστημάτων παραγωγής

• 1550 πιστοποιήσεις ορθολογικής χρήσης φαρμάκων • 120 Μελέτες οργανώσεις περιβάλλοντος

• 800 Σχέδια δράσης Νέων αγροτών • 650 Οικονομικά Επενδυτικά σχέδια

• 3500 Προγράμματα Βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας • 120 Μελέτες οργανώσεις περιβάλλοντος

• 45 Κτηνοτροφικές κατασκευές • 120 Εφαρμογές συστημάτων παραγωγής

• Χιλιάδες φυτό υγειονομικές και κτηνοτροφικές συνεργασίες και συμβουλές

Slider

Το ανθρώπινο δυναμικό μας

          Επικοινωνία             

          ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

arxigramma1

Χριστουγέννων 44 - 6
Μυτιλήνη ΤΚ 81100
Δεξιός λιμενοβραχίονας
 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΣΔΕ
Αλκαίου και Αρίωνος γωνία
τηλ +30 22510 47555
 

          Συνδεθείτε μαζί μας     

         

Ακολουθήσε το newsletter μας
Joomla Extensions powered by Joobi
© 2012-2018 Γεωτεχνική Αιγαίου