ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Υπηρεσίες ΟΣΔΕ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έργα περιβάλλοντος

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Μελέτες γεωργικών επενδύσεων

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Οργάνωση παραγωγής

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Συστήματα ποιότητας

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Αδειοδοτήσεις επιχειρήσεων

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Συνεργατικές ομάδες
previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

7.3 Ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών στις αγροτικές περιοχές.

 

     Περιγραφή

    eyrozonikotita  

 

     Το υπομέτρο αφορά στη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση ευρυζωνικών υποδομών δικτύων NGA για την κάλυψη των αγροτικών περιοχών (βλ. λευκές NGA περιοχές-οικισμοί), συνεισφέροντας στην πρόσβαση σε γνώση, πληροφορίες και υπηρεσίες με το μικρότερο δυνατό κόστος και την εν γένει άρση του απομονωτισμού

   Δημόσιο και φορείς αυτού

 

Περιγραφή του τύπου πράξης

          Το υπομέτρο αφορά στη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση ευρυζωνικών υποδομών δικτύων NGA για την κάλυψη των αγροτικών περιοχών (βλ. λευκές NGA περιοχές-οικισμοί), συνεισφέροντας στην πρόσβαση σε γνώση, πληροφορίες και υπηρεσίες με το μικρότερο δυνατό κόστος και την εν γένει άρση του απομονωτισμού. Οι παρεμβάσεις θα υλοποιηθούν σε συνάφεια με τα έργα που υλοποιούνται στην περίοδο 2007-2013 (RURAL BROADBAND) όσο και με το Εθνικό Σχέδιο NGA και ειδικά τον Β Πυλώνα Παρεμβάσεων αυτού σχετικά με την «Έμπρακτη δημόσια υποστήριξη της επέκτασης των ευρυζωνικών υποδομών επόμενης γενιάς σε περιοχές κατά βάση αγροτικές στις οποίες θα αποδειχτεί ότι υπάρχει μηδενικό ή μειωμένο ιδιωτικό επενδυτικό ενδιαφέρον και άρα θα παραμείνουν λευκές NGA» (βλ. Δράση RURAL EXTENSION). Προκειμένου δε να επιτευχθεί μείωση του κόστους ανάπτυξης των σχετικών υποδομών (βλ. Κοινοτική Οδηγία 2014/61/ΕΕ), θα επιδιωχθεί η αξιοποίηση του συνόλου των υφιστάμενων υποδομών του δημοσίου ή /και ιδιωτικού τομέα (όπως υποδομών ΜΑΝ, RURAL BROADBAND, τμήματα οδεύσεων οπτικών καλωδίων ή σωληνώσεων, πυλώνες κεραιοσυστήματων) κυρίως μέσα από την εξασφάλιση δικαιωμάτων αποκλειστικής χρήσης (IRU). Αναλυτικά εντάσσονται οι εξής παρεμβάσεις:
• Δημιουργία ευρυζωνικής υποδομής συμπεριλαμβανομένων κατάλληλων τεχνολογικών επιλογών όπως ευκολίες οπισθόζευξης και εγκαταστάσεις εδάφους (π.χ. σταθερή, επίγεια ασύρματη, δορυφορική τεχνολογία ή συνδυασμός τεχνολογιών) και διευκόλυνση πρόσβασης σε αυτή,
• Αναβάθμιση υφιστάμενης ευρυζωνικής υποδομής,
• Εγκατάσταση παθητικής ευρυζωνικής υποδομής (π.χ. έργα πολιτικού μηχανικού, αγωγοί - ducts, λοιπά στοιχεία δικτύου) με πιθανή αξιοποίηση δικτύων κοινής ωφέλειας (π.χ. δίκτυα ενέργειας, μεταφορών, ύδρευσης, αποχέτευσης) ή άλλων υφιστάμενων υποδομών (π.χ. οπτικές ίνες /FTTx, darkfibre, ασύρματα δίκτυα πρόσβασης, αναβαθμισμένα καλωδιακά δίκτυα),
• Δημιουργία σημείων φιλοξενίας υποδομών τρίτων παρόχων.

    Οι υποδομές που θα αναπτυχθούν αφορούν την διάθεση υπηρεσιών σε μορφή χονδρικής.

Είδος στήριξης

    Η ενίσχυση χορηγείται με τη μορφή επιχορήγησης βάσει επιλέξιμων δαπανών και κατόπιν προσκόμισης των απαραίτητων αποδεικτικών στοιχείων για την πραγματοποίηση αυτών (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο).
    Είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής έως 50% για έργα υποδομών με καταβολή ισόποσης εγγυητικής επιστολής κατά την έννοια του άρθρου 45, παράγραφος 4, και του άρθρου 46 του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013.

Δικαιούχοι

      Φορείς που είναι αρμόδιοι για την υλοποίηση των σχετικών δράσεων ανάπτυξης δημόσιων ευρυζωνικών υποδομών όπως Φορείς εντός Δημοσίου Τομέα (αναφέροντας ενδεικτικά τη Κεντρική Διοίκηση – Υπουργεία) ή άλλοι φορείς που εποπτεύονται από τους Φορείς του Δημοσίου και τους έχει ανατεθεί το σχετικό έργο – αρμοδιότητα.

Επιλέξιμες δαπάνες

   Είναι επιλέξιμες δαπάνες:
• η μελέτη και η κατασκευή -διαμόρφωση χώρων και εγκαταστάσεων,
• η προμήθεια σχετικού εξοπλισμού και μηχανημάτων,
• η απόκτηση σχετικών «άυλων» επενδύσεων (π.χ. εφαρμογές ΤΠΕ για την ανάπτυξη ή τη διαχείριση ευρυζωνικής υποδομής,
• άλλες σχετικές γενικές δαπάνες (π.χ. αμοιβές μηχανικών, αρχιτεκτόνων),
• δαπάνες σχετικές με μακροχρόνια μίσθωση υποδομών για την παροχή αποκλειστικών δικαιωμάτων χρήσης (IRU),
• δαπάνες παροχής υπηρεσιών «Ανεξάρτητων Ελεγκτών» για την πιστοποίηση της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (στην περίπτωση υλοποίησης μέσω ΣΔΙΤ). Δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες:
• η αγορά μεταφορικών μέσων και μεταχειρισμένου εξοπλισμού,
• λειτουργικές δαπάνες υποδομών και φορέων,
• η ανάπτυξη εφαρμογών ΤΠΕ και συναφούς εξοπλισμού όταν δεν σχετίζονται άμεσα με την ανάπτυξη της ευρυζωνικής υποδομής,
• ο Φ.Π.Α. εκτός της περίπτωσης που δεν είναι ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για τοΦ.Π.Α. (βλ. άρθρο 69§3γ του Καν. 1303/2013),
• άλλες δαπάνες που συνδέονται με τη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (π.χ. γενικά έξοδα και ασφάλιστρα) βλ. Άρθρο 13 του κατ΄ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 807/2014.

Όροι επιλεξιμότητας

• Τα έργα αφορούν αγροτικές περιοχές, ήτοι οι 22 Νομοί (NUTS 3) έτσι όπως καταγράφονται στο σχετικό Πίνακα στο Πεδίο Περιγραφής του Μέτρου (General description of the measure) ως«Κυρίαρχα Αγροτικές ορεινές ή /και νησιωτικές περιοχές».
• Στους παραπάνω αναφερόμενους Νομούς, επιλέξιμοι είναι «λευκοί NGA» οικισμοί, οι οποίοι έχουν προκύψει ύστερα από σχετική λεπτομερή χαρτογράφηση και ανάλυση της κάλυψης σε συνδυασμό με διενέργεια διαβούλευσης (βλ. Κατευθυντήριες Γραμμές για τα ευρυζωνικά δίκτυα : 2013/C 25/01). Δεν είναι επιλέξιμοι οικισμοί (σε επίπεδο τοπικών ή δημοτικών κοινοτήτων) με πληθυσμό πάνω από 15.000 κάτοικοι ή αυτοί που προβλέπεται να καλυφθούν από το υλοποιούμενο έργο RURAL BROADBAND.
• Θα πρέπει να τηρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις για κρατική παρέμβαση στις ευρυζωνικές υποδομές (όπως τεχνολογική ουδετερότητα, χρήση υφιστάμενων δικτύων, διενέργεια διαβούλευσης, μη ύπαρξη επενδυτικού ενδιαφέροντος, τήρηση διαδικασιών «μεγάλου έργου» κλπ).
• Θα πρέπει να τηρούνται η συμβατότητα με το εθνικό και κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο και πολιτικές(ειδικά όροι περιβαλλοντικής αδειοδότησης) και η μη διπλή χρηματοδότηση.

   

Καθορισμός των κριτηρίων

•   Ωριμότητα έργων και πλαισίου υλοποίησης,

•   Βαθμός τεκμηρίωσης σκοπιμότητας και ποιότητα προσέγγισης προτεινόμενων παρεμβάσεων,

•   Συνεισφορά – συμβατότητα σε άλλα μέτρα και προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα ή μη.

 

 

Ποσά και ποσοστά στήριξης

    

   Ο προϋπολογισμός των έργων θα καθοριστεί στην προκήρυξη.

   Οι παρεμβάσεις αφορούν κρατική ενίσχυση, χωρίς υποχρέωση κοινοποίησης και προηγούμενης έγκρισης στην περίπτωση που οι συνολικές δαπάνες δεν υπερβαίνουν τα 70 εκατ. ευρώ ανά έργο·( βλ. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2014, Άρθρο 4).

Λοιπά υποβολής

 

 Περίοδος υποβολής

Σε αδράνεια

  

 Περιοχή εφαρμογής - Κατανόμη

Περιοχή εφαρμογής: Ολη η χώρα

Κατανωμή             : 

 

 

 

  Κατάσταση

Η δράση είναι σε αδράνεια
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 

 Προυπολογισμός

 

Κοινοτική Συμμετοχή Μ7

84.401.320
0
0
0

Δημόσια Δαπάνη Προκύριξης

0
0
0
0

Ποσοστό %  Δαπάνης

0%
0
0
0

 

Σχετικά αρχεία

  • Πρόσκληση (σε αδράνεια)

 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

  Επιστροφή στα Μέτρα

 

Τα έργα μας

• 35000 Φάκελοι Άμεσων επιδοτήσεων (ΟΣΔΕ) • 220 Εφαρμογές συστημάτων παραγωγής

• 1550 πιστοποιήσεις ορθολογικής χρήσης φαρμάκων • 120 Μελέτες οργανώσεις περιβάλλοντος

• 800 Σχέδια δράσης Νέων αγροτών • 650 Οικονομικά Επενδυτικά σχέδια

• 3500 Προγράμματα Βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας • 120 Μελέτες οργανώσεις περιβάλλοντος

• 45 Κτηνοτροφικές κατασκευές • 120 Εφαρμογές συστημάτων παραγωγής

• Χιλιάδες φυτό υγειονομικές και κτηνοτροφικές συνεργασίες και συμβουλές

Slider

Το ανθρώπινο δυναμικό μας

          Επικοινωνία             

          ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

arxigramma1

Χριστουγέννων 44 - 6
Μυτιλήνη ΤΚ 81100
Δεξιός λιμενοβραχίονας
 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΣΔΕ
Αλκαίου και Αρίωνος γωνία
τηλ +30 22510 47555
 

          Συνδεθείτε μαζί μας     

         

Ακολουθήσε το newsletter μας
Joomla Extensions powered by Joobi
© 2012-2018 Γεωτεχνική Αιγαίου