ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Υπηρεσίες ΟΣΔΕ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έργα περιβάλλοντος

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Μελέτες γεωργικών επενδύσεων

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Οργάνωση παραγωγής

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Συστήματα ποιότητας

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Αδειοδοτήσεις επιχειρήσεων

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Συνεργατικές ομάδες
previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

7.6 Δράσεις για την ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς των αγροτικών περιοχών.

 

     Περιγραφή

    paradosh1  

 

     Στήριξη για μελέτες και επενδύσεις που συνδέονται με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων υψηλής φυσικής αξίας, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικοοικονομικών πτυχών και των δράσεων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.

     Αφορά την ανάδειξη, προστασία και διατήρηση της φυσικής κληρονομίας και συναφών πόρων (όπως γεωργική βιοποικιλότητα και άγριας ζωή, τοπία, παραδοσιακές καλλιεργητικές τεχνικές) αγροτικών οικοσυστημάτων υψηλής αξίας όπως, ενδεικτικά, η γεωργική γη υψηλής φυσικής αξίας (HNV). Πρόκειται για τοπικής εμβέλειας και μικρής κλίμακας παρέμβαση και αφορά περιοχές μικρού μεγέθους (για παράδειγμα εντοπισμένες ενότητες παραδοσιακών καλλιεργειών, μικρούς νησιωτικούς υγροτόπους, ορεινά τοπικά οικοσυστήματα) και οικισμούς μέχρι και 5.000 κατοίκους.

   Δημόσιο και φορείς αυτού,σωματεία, ΑΜΚΕ, λοιπές ΜΚΟ – ΝΠΙΔ

 

Περιγραφή του τύπου πράξης

          Αφορά την ανάδειξη, προστασία και διατήρηση της φυσικής κληρονομίας και συναφών πόρων (όπως γεωργική βιοποικιλότητα και άγριας ζωή, τοπία, παραδοσιακές καλλιεργητικές τεχνικές) αγροτικών οικοσυστημάτων υψηλής αξίας όπως, ενδεικτικά, η γεωργική γη υψηλής φυσικής αξίας (HNV). Πρόκειται για τοπικής εμβέλειας και μικρής κλίμακας παρέμβαση και αφορά περιοχές μικρού μεγέθους (για παράδειγμα εντοπισμένες ενότητες παραδοσιακών καλλιεργειών, μικρούς νησιωτικούς υγροτόπους, ορεινά τοπικά οικοσυστήματα) και οικισμούς μέχρι και 5.000 κατοίκους. Περιλαμβάνει τη μελέτη μαζί με την υλοποίηση (υποβολή ολοκληρωμένων προτάσεων) δράσεων για την αειφορική διαχείριση αγροτικών οικοσυστημάτων σε τοπικό επίπεδο, χωρίς να είναι θεσμική υποχρέωση ή να καλύπτεται από εθνικό σχεδιασμό, με σκοπό να ληφθούν υπόψη οι τοπικές συνθήκες και να εξασφαλιστούν η συναίνεση και η συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών, ενθαρρύνοντας τους γεωργούς για την υιοθέτηση «φιλικών» γεωργικών πρακτικών (όπως γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα).   
    Ειδικά, θα περιλαμβάνονται τα εξής:
Α) Εκπόνηση τοπικής μελέτης διαχείρισης αγροτικών οικοσυστημάτων που θα περιέχει :
• Περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης και πλαισίου διαχείρισης,
• Περιγραφή τοπικών γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων (μαζί με σχετικές προδιαγραφές όπως είδη δεσμεύσεων, δείκτες παρακολούθησης) ή άλλων δράσεων/μέτρων (όπως οικολογική πιστοποίηση, υποδομές για βελτίωση βιοποικιλότητας) σε τοπικό επίπεδο,
• Πρόγραμμα υλοποίησης δράσεων (μαζί με τις αναγκαίες προδιαγραφές και το κόστος των δράσεων).
Β) Υλοποίηση, σύμφωνα με το πρόγραμμα υλοποίησης, των εξής 2 κατηγοριών δράσεων:
• υλοποίηση, υποχρεωτικά, «άυλων» ενεργειών για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και τη δικτύωση (δράσεις ενημέρωσης, δικτύωση γεωργών ή άλλων ενδιαφερόμενων μερών),
• εκτέλεση, εν δυνάμει, μικρής κλίμακας υποδομών και έργων για την αποκατάσταση και τη βελτίωση της βιοποικιλότητας, του τοπίου και της φυσικής αξίας (όπως φυτεύσεις και δημιουργία– διατήρηση φυτοφρακτών, τεχνικά έργα προστασίας/διευθέτησης εδάφους ή υδάτων συμπεριλαμβανομένης της αποκατάστασης σχετικών υποδομών «παραδοσιακού χαρακτήρα» π.χ. ξερολιθιές – αλώνια - γούρνες, καθαρισμός και αποκατάσταση υποβαθμισμένων τοπίων και υδατικών συστημάτων, διαμόρφωση λοιπών «πράσινων» υποδομών, δημιουργία φωλιών και καταφυγίων για άγρια πανίδα κλπ.)..

Είδος στήριξης

    Η ενίσχυση χορηγείται με τη μορφή επιχορήγησης βάσει επιλέξιμων δαπανών και κατόπιν προσκόμισης των απαραίτητων αποδεικτικών στοιχείων για την πραγματοποίηση αυτών (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο).
    Είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής έως 50% για έργα υποδομών με καταβολή ισόποσης εγγυητικής επιστολής κατά την έννοια του άρθρου 45, παράγραφος 4, και του άρθρου 46 του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013.

Δικαιούχοι

      Δικαιούχοι είναι οι εξής κατηγορίες
Α) Φορείς εντός Δημοσίου Τομέα (όπως ΟΤΑ Α ή Β Βαθμού, Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Πανεπιστήμια, άλλοι τοπικοί δημόσιοι φορείς) που είναι αρμόδιοι για την υλοποίηση των σχετικών δράσεων ή έχουν συναφείς καταστατικούς σκοπούς, εμπειρία και ικανότητα,
Β) Φορείς εκτός Δημοσίου Τομέα (όπως σωματεία, ΑΜΚΕ, λοιπές ΜΚΟ – ΝΠΙΔ) με συναφείς καταστατικούς σκοπούς, αποδεδειγμένη εμπειρία και ικανότητα ή και καθήκοντα (όπως ενδεικτικά ανάθεση αρμοδιοτήτων διαχείρισης).

Επιλέξιμες δαπάνες

   Είναι επιλέξιμες δαπάνες:
Α) Για τις μελέτες και «άυλες» ενέργειες:
• η κατάρτιση μελετών και συναφείς συμβουλευτικές/υποστηρικτικές υπηρεσίες σχετικές με την εκπόνηση των τοπικών σχεδίων –μελετών διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων δαπανών για απόκτηση δεδομένων, διεξαγωγή έρευνας πεδίου και επεξεργασίας, χαρτογράφησης και αξιολόγησης των δεδομένων,
• σχετικές δαπάνες για τη διεξαγωγή ενεργειών δημοσιότητας, διαβούλευσης και ευαισθητοποίησης των ενδιαφερομένων μερών, πιλοτικών ή άλλων προπαρασκευαστικών ενεργειών.
Β) Για τις υποδομές /έργα για την αποκατάσταση και τη βελτίωση της βιοποικιλότητας, του τοπίου και της φυσικής αξίας:
• η μελέτη και η κατασκευή -διαμόρφωση χώρων και εγκαταστάσεων,
• η προμήθεια σχετικού εξοπλισμού και μηχανημάτων,
• η απόκτηση σχετικών «άυλων» επενδύσεων (π.χ. προμήθεια λογισμικού),
• άλλες σχετικές γενικές δαπάνες (π.χ. αμοιβές μηχανικών, αρχιτεκτόνων).
Δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες:
• η αγορά μεταφορικών μέσων και μεταχειρισμένου εξοπλισμού,
• λειτουργικές δαπάνες υποδομών και φορέων,
• ο Φ.Π.Α. εκτός της περίπτωσης που δεν είναι ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για το
Φ.Π.Α. (βλ. άρθρο 69§3γ του Καν. 1303/2013),
• άλλες δαπάνες που συνδέονται με τη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (π.χ. γενικά έξοδα και ασφάλιστρα) βλ. Άρθρο 13 του κατ΄ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 807/2014.

Όροι επιλεξιμότητας

•  Οι μελέτες και οι δράσεις υλοποίησης θα πρέπει να αφορούν αγροτικές περιοχές εντός των περιοχών εφαρμογής του υπομέτρου, ήτοι οικισμούς (σε επίπεδο δημοτικής ή τοπικής κοινότητας) με πληθυσμό μέχρι και 5.000 κατοίκους. Επίσης θα πρέπει να αφορούν αγροτικές περιοχές/αγροτικά οικοσυστήματα με λειτουργική ενότητα.
• Θα πρέπει να υπάρχει υποβολή ολοκληρωμένης πρότασης (τοπική μελέτη μαζί με υλοποίηση) και οι δράσεις (υποχρεωτικά άυλες ενέργειες ευαισθητοποίησης και εν δυνάμει μικρές υποδομές και έργα) θα πρέπει να είναι σύμφωνες και να περιλαμβάνονται/προδιαγράφονται υποχρεωτικά στην τοπική μελέτη (βλ. πρόγραμμα υλοποίησης δράσεων) και ευρύτερα, εφόσον υφίστανται, με άλλο σχέδιο ανάπτυξης δήμων και χωριών ή στρατηγική τοπικής ανάπτυξης στις εν λόγω περιοχές.
• Θα πρέπει να τηρούνται η συμβατότητα με το Περιβαλλοντικό, Χωροταξικό ή άλλο θεσμικό πλαίσιο σε διεθνή - εθνικό - τοπικό επίπεδο (ειδικά όροι περιβαλλοντικής αδειοδότησης) και η μη διπλή χρηματοδότηση.

   

Καθορισμός των κριτηρίων

    Προτεραιότητα θα δοθεί στα εξής:
• Κατηγορία και είδος περιοχών σε σχέση και με τη σπουδαιότητά τους ή την κρισιμότητα ασκούμενων πιέσεων (όπως υγροβιότοποι, μειονεκτικές – ορεινές – νησιωτικές περιοχές, ύπαρξη «παραδοσιακών» ειδών ή πρακτικών καλλιέργειας, άλλες περιοχές με υψηλές πιέσεις από τη γεωργία, ύπαρξη ελλειμμάτων στο υφιστάμενο πλαίσιο διαχείρισης),
• Ικανότητα και εμπειρία και ποιότητα εταιρικής σχέσης υποψήφιου δικαιούχου,
• Συνεισφορά – συμβατότητα με άλλα μέτρα και προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα ή μη,
• Βαθμός τεκμηρίωσης σκοπιμότητας και ποιότητα προσέγγισης προτεινόμενης παρέμβασης (όπως υποβολή προτάσεων που συμπεριλαμβάνουν και υλοποίηση μικρής κλίμακας υποδομών και τεχνικών έργων).

 

 

 

Ποσά και ποσοστά στήριξης

    

   Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων παρεμβάσεων μπορεί να ανέλθει μέχρι και 20.000 € ανά τεχνικό έργο/υποδομή και μέχρι και 15.000€ ανά μελέτη/άυλη ενέργεια.
Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται στο 100% και οι δράσεις είναι συμβατές με την εσωτερική αγορά καθότι αφορούν δράσεις για την προστασία της βιοποικιλότητας ή την προστασία «παραδοσιακών» γεωργικών πρακτικών και καλλιεργειών, άρα αφορά «φυσική κληρονομιά» που είτε έχει θεσμικά αναγνωριστεί (όπως είδη και οικοτόποι σε περιοχές NATURA) ή «φυσική κληρονομιά» που συνδέεται με τον πολιτισμό και ειδικά με στοιχεία της γεωργικής κληρονομιάς όπως περιγράφονται και στον Ευρωπαϊκό Οδηγό Παρατήρησης της Αγροτικής Κληρονομιάς – CEMAT (βλ. Άρθρο 53§2β του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014.

Λοιπά υποβολής

 

 Περίοδος υποβολής

Σε αδράνεια

  

 Περιοχή εφαρμογής - Κατανόμη

Περιοχή εφαρμογής: Ολη η χώρα

Κατανωμή             : 

 

 

 

  Κατάσταση

Η δράση είναι σε αδράνεια
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 

 Προυπολογισμός

 

Κοινοτική Συμμετοχή Μ7

84.401.320
0
0
0

Δημόσια Δαπάνη Προκύριξης

0
0
0
0

Ποσοστό %  Δαπάνης

0%
0
0
0

 

Σχετικά αρχεία

  • Πρόσκληση (σε αδράνεια)

 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

Επιστροφή στα Μέτρα 

 

Τα έργα μας

• 35000 Φάκελοι Άμεσων επιδοτήσεων (ΟΣΔΕ) • 220 Εφαρμογές συστημάτων παραγωγής

• 1550 πιστοποιήσεις ορθολογικής χρήσης φαρμάκων • 120 Μελέτες οργανώσεις περιβάλλοντος

• 800 Σχέδια δράσης Νέων αγροτών • 650 Οικονομικά Επενδυτικά σχέδια

• 3500 Προγράμματα Βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας • 120 Μελέτες οργανώσεις περιβάλλοντος

• 45 Κτηνοτροφικές κατασκευές • 120 Εφαρμογές συστημάτων παραγωγής

• Χιλιάδες φυτό υγειονομικές και κτηνοτροφικές συνεργασίες και συμβουλές

Slider

Το ανθρώπινο δυναμικό μας

          Επικοινωνία             

          ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

arxigramma1

Χριστουγέννων 44 - 6
Μυτιλήνη ΤΚ 81100
Δεξιός λιμενοβραχίονας
 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΣΔΕ
Αλκαίου και Αρίωνος γωνία
τηλ +30 22510 47555
 

          Συνδεθείτε μαζί μας     

         

Ακολουθήσε το newsletter μας
Joomla Extensions powered by Joobi
© 2012-2018 Γεωτεχνική Αιγαίου