Τρίτη, 31 Μαΐου 2022 20:41

H Γεωτεχνική Αιγαίου Φορέας Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (Φ.Π.Γ.Σ.)

πιστοποιητικο 001       Η Γεωτεχνική Αιγαίου πιστοποιήθηκε από τον ΕΛΓΟ Δήμητρα Φορέας Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (Φ.Π.Γ.Σ) στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις με σκοπό την δραστηριοποίηση της σε υπηρεσίες του Μέτρου 2 στο Βόρειο Αιγαίο. Η Γεωτεχνική Αιγαίου διαθέτει σήμερα 7 πιστοποιημένους γεωργικούς συμβούλους (Γ.Σ.) όλων των ειδικοτήτων, αλλά και 4 υπό πιστοποίηση, στο δυναμικό της έχει ενταγμένο και επιπλέον βοηθητικό υποστηρικτικό προσωπικό στον τομέα της συμβουλευτικής στον γεωργοκτηνοτροφικό κλάδο .

Η Γεωτεχνική Αιγαίου έχει αναπτύξει ειδική τεχνογνωσία για τη συνεχή παρακολούθηση και υποβοήθηση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στα πλαίσια του ολοκληρωμένου συστήματος αγροτικών ενισχύσεων της Ε.Ε., καθώς και για την παροχή συμβουλών σε όλους τους κλάδους πρωτογενούς παραγωγής με σκοπό την παραγωγή ασφαλών προϊόντων ποιότητας.

Διαθέτει γεωργικούς συμβούλους με μακροχρόνια συμβουλευτική εμπειρία στον χώρο της αγροτικής παραγωγής με συνεχή εκπαίδευση και επιστημονική κατάρτιση στις σύγχρονες τεχνικές παραγωγής. Το ανθρώπινο δυναμικό της είναι προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες της νησιώτικης παραγωγής και με τις υπηρεσίες της συμβάλει στην βελτίωση του αγροτικού εισοδήματος στην Αιγαιοπελαγίτικη πρωτογενή παραγωγή.

Η πολύχρονη εμπειρία των στελεχών της, η συνεχής κατάρτιση , οι επενδύσεις της εταιρίας σε υλικοτεχνικές υποδομές και καινοτόμες τεχνολογίες δημιουργήσαν σχέσεις εμπιστοσύνης με τους γεωργούς και κτηνοτρόφους του Αιγαίου.

Η συμβουλευτική στην γεωργία και κτηνοτροφία των νησιών μας είναι μια από τις υπηρεσίες που από την ίδρυση της εταιρίας προσφέρουμε στους αγρότες μας πριν ακόμα θεσπιστεί στην χώρα μας ο θεσμός του γεωργικού συμβούλου. Η Γεωτεχνική Αιγαίου ήταν από τις λίγες συμβουλευτικές δομές που στο παρελθόν έχει πιστοποιηθεί ως Φορέας και έχει ολοκληρώσει με επιτυχία συμβουλευτικές υπηρεσίες και στο προηγούμενο ΠΑΑ.   Γεωτεχνικοί, Μηχανικοί περιβάλλοντος, οικονομολόγοι, και μηχανογράφοι στην Γεωτεχνική Αιγαίου συμβάλουμε με την πολυετή δραστηριότητα μας στον τομέα των αγροτικών συμβουλών διασφαλίζοντας υψηλή οικονομική απόδοση στις εκμεταλλεύσεις των γεωργών και κτηνοτροφών του τόπου μας.

Στο πλαίσιο του νέου προγράμματος του Μέτρου 2.1 “Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα-Στήριξη για αποκόμιση οφέλους από τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών” του ΠΑΑ 2014-2020, η Γεωτεχνική Αιlogo 2γαίου πιστοποιήθηκε και πάλι Φορέας Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (Φ.Π.Γ.Σ) από τον ΕΛΓΟ Δήμητρα.

Στις νέες απαιτήσεις του θεσμού των γεωργικών συμβούλων η Γεωτεχνική Αιγαίου με καταρτισμένους συμβούλους σε όλα τα θεματικά επίπεδα έχει την δυνατότητα να προφέρει όλα τα πακέτα των συμβουλών. Οι χιλιάδες πελάτες της Γεωτεχνικής Αιγαίου αλλά και όλοι οι αγρότες και κτηνοτρόφοι του Βορείου Αιγαίου έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες ωφελούμενοι από το Μέτρο 2 και να επωφεληθούν τα μέγιστα από την χρηματοδότηση του Μέτρου .

Για την   παροχή συμβουλής στην εκμετάλλευση του   γεωργού, η εταιρία ως   Φ.Π.Γ.Σ διαθέτει πλήρη εξοπλισμό πεδίου για την ορθή διεκπεραίωση των υπηρεσιών της με καινοτόμες   αμφίδρομες ψηφιακές εφαρμογές που αναπτύσσει μεταξύ Γ.Σ. και γεωργού οδηγούν στην ορθή εφαρμογή της συμβουλής και συμβάλουν στην τοπική ανάπτυξη.

Η Γεωτεχνική Αιγαίου στέκεται αρωγός και πάλι στο πλάι του γεωργού και κτηνοτρόφου των ακριτικών νησιών του Βορείου Αιγαίου, επενδύοντας στο ντόπιο ανθρώπινο επιστημονικό δυναμικό του τόπου μας.

      Ποια τα οφέλη από την συμμετοχή της εκμετάλλευσης μου στο Μέτρο

report icon 65

 • Λήψη δωρεάν συμβουλών, χωρίς την οικονομική επιβάρυνση του κόστους της συμβουλής.
 • Βελτίωση οικονομικών αλλά και περιβαλλοντικών επιδόσεων των εκμεταλλεύσεων του γεωργού.
 • Απόκτηση πλεονεκτήματος της εκμετάλλευσης για ένταξη σε προγράμματα όπως τα Σχέδια Βελτίωσης, οι Νέοι Αγρότες, το Ταμείο Ανάκαμψης, ο Αναπτυξιακός Νόμος, που δίνουν επιπλέον μοριοδότηση στις τελικές βαθμολογίες των Μέτρων του νέου ΠΑΑ , λόγω της λήψης συμβουλής.

     Ποιες συμβουλές έχω την δυνατότητα να έχω από την συμμετοχή της εκμετάλλευσης στο Μέτρο 2.

project management quality management strategy 5121ο ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΏΝ: “Κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και πρότυπα για ορθές γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το περιβάλλον”

 • Συμβουλές που αφορούν στις απαιτήσεις της πολλαπλής συμμόρφωσης
 • Συμβουλές που αφορούν στις επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον γεωργικές πρακτικές - “πρασίνισμα”
 • Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (AGRO).

2ο ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΏΝ: “Ποιότητα και αποδοτικότητα υδατικών πόρων”

 • Συμβουλές που   αφορούν στην προστασία και στην ορθή διαχείριση των   υδάτων, συμπεριλαμβανομένης και της ορθολογικής χρήσης λιπασμάτων
 • Συμβουλές που αφορούν στην ορθολογική διαχείριση των ζωικών αποβλήτων (κοπριάς) με στόχο τη μείωση της ρύπανσης των υδάτων.

3o ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΏΝ: “Γενικές αρχές ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας”

 • Συμβουλές που αφορούν στις απαιτήσεις της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας (ΟΦΠ).

4ο ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΏΝ: “Κλιματική Αλλαγή”

 • Συμβουλές που αφορούν σε δράσεις για το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής ή την προσαρμογή της γεωργίας σε αυτή
 • Συμβουλές που αφορούν στη χρήση των υποπροϊόντων, αποβλήτων, υπολειμμάτων & λοιπών πρώτων υλών, εκτός τροφίμων, για τους σκοπούς της βιοοικονομίας
 • Συμβουλές που αφορούν στη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και αμμωνίας από τις γεωργικές δραστηριότητες.

5ο ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΏΝ: “Oρθή εφαρμογή μέτρων 10,11”

 • Συμβουλές που αφορούν στην κατανόηση και την ορθή εφαρμογή των δεσμεύσεων που προκύπτουν από τον καν. (ΕΕ) 834/2007, σχετικά με την βιολογική παραγωγή γεωργικών προϊόντων και τις βέλτιστες πρακτικές και τα οφέλη της βιολογικής παραγωγής
 • Συμβουλές που αφορούν στην κατανόηση και ορθή εφαρμογή τόσο των δεσμεύσεωντων δράσεων του μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα», όσο και των ελάχιστων απαιτήσεων που θεσπίζονται από την εθνική νομοθεσία και εφαρμόζονται στις δράσεις αυτές.

6ο ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΏΝ: “Βελτίωση βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων-αύξηση προστιθέμενης αξίας προϊόντος”

 • Τεχνική υποστήριξη για υιοθέτηση και εφαρμογή καινοτομίας στη γεωργική εκμετάλλευση και τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό της συμπεριλαμβανομένης και της εισαγωγής και χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών
 • Τεχνικο-οικονομικές συμβουλές σχετικά με τη μείωση του   κόστους παραγωγής και αύξηση του οικογενειακού εισοδήματος, με στόχο τη βιωσιμότητα της εκμετάλλευσης
 • Εξειδικευμένες συμβουλές σε γεωργούς που αναλαμβάνουν για πρώτη φορά δραστηριότητα
 • Συμβουλές σχετικά με την επίτευξη της τομεακής ολοκλήρωσης και καθετοποίησης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
 • Συμβουλές σχετικά με   τον   προσανατολισμό, των   μικρών ιδιαίτερα γεωργικών εκμεταλλεύσεων, στην αγορά.

    Ποια στάδια θα ακολουθήσω και πως θα πραγματοποιηθεί η λήψη της συμβουλής από την εκμετάλλευση μου

synchronize icon 28       Στο πρώτο στάδιο θα υπογραφή Σύμβαση μεταξύ της Γεωτεχνικής Αιγαίου και του ωφελούμενου από το Μέτρο γεωργού και θα γίνει επιλογή και ανάθεση των επιλεγμένων  συμβουλών της γεωργικής εκμετάλλευσης μου στον κατάλληλο Γεωργικό Σύμβουλο.

Ακολουθεί Πρώτη επίσκεψη του πιστοποιημένου γεωργικού σύμβουλου στην εκμετάλλευσή μου για την καταγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και τον εντοπισμό κρίσιμων σημείων που θα αποτελέσουν αντικείμενο των συμβουλών .

Αμέσως μετρά θα κάνω επιλογή του τύπου συμβουλής που πρέπει να λάβω από τον γεωργικό σύμβουλο και από κοινού με το σύμβουλο θα γίνει σύνταξη και κατάρτιση   της   συμβουλής. θα  πραγματοποιήσει και δεύτερη  επίσκεψη στην εκμετάλλευση μου στην οποία από τον σύμβουλο θα λάβω τις κατευθυντήριες οδηγίες για την εφαρμογή της συμβουλής.

Θα ακολουθήσει η Εφαρμογή της συμβουλής κατά τη διάρκεια της οποίας ο σύμβουλος γεωπόνος θα μου δίνει οδηγίες και σχετικές πληροφορίες για το τι θα πρέπει να διορθώσω στην εκμετάλλευσή μου.

Αφού προβώ σε διορθωτικές ενέργειες με βάση τις υποδείξεις του ΓΣ αλλά και τις σχετικές απαντήσεις σε ερωτήσεις που μπορώ να λάβω μέσο της ψηφιακής υποστήριξης του φορέα θα ακολουθήσει εκ νέου επίσκεψη του γεωργικού σύμβουλου στη μονάδα μου, για να διαπιστώσει την   υλοποίηση των   αποτελεσμάτων που   προκύπτουν από την   εφαρμογή των συμβουλών. Στο τέλος θα συνταχθεί η τελική έκθεση του Γεωργικού Συμβούλου και θα ολοκληρωθεί η λήψη της συμβουλής.

    Ποια Τεχνολογικά εργαλεία μου προσφέρει επιπλέον η Γεωτεχνική Αιγαίου για να έχω εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες και στις γνωσιακές βάσης των γεωργικών συμβουλών.

agri cons

Εφαρμογή που ανέπτυξε για τις ανάγκες του Μέτρου η Γεωτεχνική Αιγαίου με βάση τις ιδιαίτερες δύσκολες συνθήκες επικοινωνίας στα νησιά μας. Η εφαρμογή χρησιμοποιεί καινοτόμες ψηφιακές πλατφόρμες και τεχνολογίες για την εξατομικευμένη επικοινωνία μεταξύ παρόχου και ωφελούμενου.

Η εφαρμογή είναι εύκολη και φιλική με τον χρήστη γεωργό . Η εφαρμογή είναι κατασκευασμένη να λειτουργεί για όλα τα διαθέσιμα τεχνολογικά μέσα της εποχής όπως ηλεκτρονικούς υπολογιστές, tablets, κινητά τηλέφωνα και λοιπές ψηφιακές συσκευές επικοινωνίας. Η εφαρμογή της Γεωτεχνικής Αιγαίου καταγράφει και παρακολουθεί όλες τις καλλιεργητικές εργασίες όπως φυτοπροστασία, άρδευση, λίπανση, κατεργασία εδάφους. Με online δορυφορικές εικόνες, φασματικές αεροφωτογραφίες και ψηφιακά δεδομένα GIS των αγροτεμαχίων της εκμετάλλευσης διαμορφώνουμε από κοινού νέες καλλιεργητικές τεχνικές και εισάγουμε την γεωργία ακριβείας σε κάθε εκμετάλλευση ωφελούμενου από το Μέτρο όποια θεματική ενότητα και αν επιλέξει.

Η Εφαρμογή παρέχει επιπλέον τις παρακάτω λειτουργίες:

 • Πρόσβαση σε ενημερωτικό υλικό του υπο-μέτρου 2.1.
 • Upload των εντύπων της   συμβουλής του   γεωργικού συμβούλου-παρόχου, ώστε ο ωφελούμενος να έχει πρόσβαση ανά πάσα στιγμή στο περιεχόμενο της.
 • Πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό   σχετικού με την εκάστοτε συμβουλή που   επιλέγει ο ωφελούμενος.
 • Ενημέρωση   ωφελούμενου από τον   πάροχο, για   προγραμματισμένες   επισκέψεις στην εκμετάλλευση.
 • Ανταλλαγή αρχείων και φωτογραφικού ψηφιακού και εξατομικευμένου υλικού παροχής της συμβουλής.
 • Ενημερωτικά δελτία φυτοπροστασίας , οδηγιών πολλαπλής συμμόρφωσης και άμεσων παρεμβάσεων και ενεργειών στην γεωργία και κτηνοτροφία.
 • Σε παρακολούθηση μετεωρολογικών δεδομένων, χρήσεων γης , βροχοπτώσεων και δορυφορικών δεδομένων.
 • Παρακολούθησης χρηματιστηριακών τιμών των αγροτικών προϊόντων και οικονομικών αξιών εισροών.
 • Ατομική τηλεδιάσκεψη ωφελούμενου αγρότη και Γεωργικού συμβούλου.
 • Βοηθητικές εφαρμογές τηλεμετρίας, μέτρησης γης, καταγραφής και παρακολούθησης ζωικού κεφαλαίου και παραγώγων.

help

Με γνώμονα την γρήγορη πληροφορία αναπτύξαμε και λειτουργούμε HelpDesk που προσφέρει στο ωφελούμενο στο Μέτρο άμεση πρόσβαση και επικοινωνία με τον Γεωργικό του Σύμβουλο.

Η εφαρμογή παρέχει.

 • Άμεση επικοινωνία (chat) παρόχου με τον ωφελούμενο π.χ. για προβλήματα που μπορεί να προκύψουν κατά την εφαρμογή της συμβουλής,
 • Γνωσιακή βάση με κατηγοριοποίηση αν είδος συμβουλής των συνηθέστερων ερωτημάτων και λύσεων που δόθηκαν από την ομάδα των γεωργικών συμβούλων της Γεωτεχνικής Αιγαίου.
 • Τηλεφωνική υποστήριξη όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

Όλες οι εφαρμογές διασφαλίζουν το απόρρητο των χρηστών με κωδικούς εισόδου είναι εύκολες ως προς την χρήση τους και είναι προσαρμοσμένες με εργαλεία για χρήστες με ειδικά προβλήματα ΑΜΕΑ.

 

 ΓΕΩΤΕΧΙΚΗ ΜΠΑΝΕΡ

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 31 Μαΐου 2022 21:29

Τα έργα μας

• 35000 Φάκελοι Άμεσων επιδοτήσεων (ΟΣΔΕ) • 220 Εφαρμογές συστημάτων παραγωγής

• 1550 πιστοποιήσεις ορθολογικής χρήσης φαρμάκων • 120 Μελέτες οργανώσεις περιβάλλοντος

• 800 Σχέδια δράσης Νέων αγροτών • 650 Οικονομικά Επενδυτικά σχέδια

• 3500 Προγράμματα Βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας • 120 Μελέτες οργανώσεις περιβάλλοντος

• 45 Κτηνοτροφικές κατασκευές • 120 Εφαρμογές συστημάτων παραγωγής

• Χιλιάδες φυτό υγειονομικές και κτηνοτροφικές συνεργασίες και συμβουλές

panorama-3537485__480.jpeg
panorama-2360038__480.jpeg
panorama_new-zealand-1907586__480.jpeg
panorama-1733308__480.jpeg
panorama-3629120__480.jpeg
panorama-rural-3271586__480.jpeg
panorama_chicks-3803535__480.jpeg
panorama-agriculture-1868013__480.jpeg
panorama_birds-3068274__480.jpeg
panorama_fantasy-2955354__480.jpeg
panorama_malham-cove-2451405__480.jpeg
panorama-2160224__480.jpeg
panorama-2354183__480.jpeg
panorama-2360038__480.jpeg
panorama-2405958__480.jpeg
panorama-3116764__480.jpeg
panorama-3526812__480.jpeg
panorama-3629120__480.jpeg
panorama-3752711__480.jpeg
panorama-3776998__480.jpeg
panorama-3812820__480.jpeg

          Επικοινωνία             

          ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

arxigramma1

Χριστουγέννων 44 - 6
Μυτιλήνη ΤΚ 81100
Δεξιός λιμενοβραχίονας
 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΣΔΕ
Αλκαίου και Αρίωνος γωνία
τηλ +30 22510 47555
 

          Συνδεθείτε μαζί μας     

 ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015

ΕΛΟΤ  ISO / IEC 27001:2013      EUROCERT

Ακολουθήσε το newsletter μας
Joomla Extensions powered by Joobi

espa

© 2021 Σχεδίαση και Κατασκευή ιστοσελίδας | AGROnet Serres