αφου.jpg

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Υπηρεσίες ΟΣΔΕ
chestnut-3741004__480.jpg

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Συμβουλευτικές υπηρεσίες
HLIOSPOS.png

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έργα περιβάλλοντος
BIZNES01.png

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Μελέτες γεωργικών επενδύσεων
STAFILIA.png

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Οργάνωση παραγωγής
FRAOYLA.png

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Συστήματα ποιότητας
PELARGOI.png

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Αδειοδοτήσεις επιχειρήσεων
STARI.jpg

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Συνεργατικές ομάδες
previous arrow
next arrow
Shadow
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

arxigramma0

ΣΤΟΧΟΙ

Οι Ειδικοί Στόχοι της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής:
 1. Διασφάλισης ενός βιώσιμου Γεωργικού Εισοδήματος
 2. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
 3. Βελτίωσης της θέσης των γεωργών στην αλυσίδα αξίας
 4. Περιβαλλοντικοί και κλιματικοί στόχοι
  1. Η Πράσινη Αρχιτεκτονική
  2. Ενισχυμένη Αιρεσιμότητα
  3. Οικολογικά Σχήματα
 5. Δημογραφική  ανανέωση
 6. Προώθηση της απασχόλησης, της ανάπτυξης, της ισότητας των φύλων
 7. Παραγωγή  υγιεινών και υψηλής διατροφικής αξίας προϊόντων
 8. AKIS και Ψηφιοποίηση του Αγροτικού Τομέα
european flag

arxigramma0

ΠΥΛΩΝΑ   Ι  -  ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Βασικός στόχος του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) της περιόδου 2023-2027, είναι η υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης των τομέων της Γεωργίας και των τροφίμων, με τη διασφάλιση βιώσιμων αγροτικών εισοδημάτων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καθώς και με την ενίσχυση του κοινωνικοοικονομικού ιστού των αγροτικών περιοχών, συμβάλλοντας παράλληλα στην επίτευξη των περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

 


 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

 


 

arxigramma0

  ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 

Π1-21 - Βασική εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα

Οικονομική και τεχνική στήριξη για μεταφορά γνώσης και ενημέρωσης με στόχο την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στους τομείς της γεωργίας

traktor

Περιγραφή Παρέμβασης

arxigramma0

 •    Περιγραφή του εδαφικού πεδίου εφαρμογής     

Κατά την περίοδο 2023-2027, η Ελλάδα εφαρμόζει το Καθεστώς Βασικής Ενίσχυσης σε περιφερειακό επίπεδο, δηλ. τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης χορηγούνται ανα     αγρονομική περιφέρεια
Αρόσιμων Εκτάσεων,
• Μόνιμων Καλλιεργειών
• Βοσκότοπων
, όπως και στις περιόδους 2014-2020 και 2021-2022.

Στόχος

Η παρέμβαση αποσκοπεί στη στήριξη του γεωργικού εισοδήματος για την επίτευξη της βιωσιμότητας των εκμεταλλεύσεων, μέσω της παροχής ετήσιας αποσυνδεδεμένης ενίσχυσης για κάθε επιλέξιμο εκτάριο που δηλώνεται από ενεργό γεωργό. Το ποσό αυτό ανά επιλέξιμο εκτάριο διαφοροποιείται ανάμεσα στις τρεις αγρονομικές περιφέρειες της χώρας (Αρόσιμων Εκτάσεων, Μόνιμων Καλλιεργειών και Βοσκότοπων).

Σύγκλιση

Για την περίοδο 2023-2026 θα πραγματοποιηθεί σύγκλιση της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης προς ενιαία τιμή μονάδας («flat rate») σε επίπεδο αγρονομικής περιφέρειας, σε τέσσερα ισόποσα βήματα δηλ. στα έτη 2023, 2024, 2025 και 2026. Αυτό σημαίνει ότι το 2026, εντός κάθε αγρονομικής περιφέρειας, η μοναδιαία αξία όλων των δικαιωμάτων ενίσχυσης θα εξισωθεί με τον περιφερειακό μέσο όρο, δηλ. με τη μέση αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης της εν λόγω περιφέρειας.

ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ετήσιο ποσό Ha Μ/Ο

Περιφέρεια Αροτραίων Καλλιεργειών

408.023.870 1.763.360

231,39€ ανά εκτάριο

 Περιφέρεια Μόνιμων Καλλιεργειών

246.070.410 843.429

291,75€ ανά εκτάριο

 Περιφέρεια Βοσκοτόπων

240.700.999 1.269.587

189,59€ ανά εκτάριο

  894.795.280 3.876.376  

Επιλέξιμοι Δικαιούχοι

Η βασική εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα διατίθεται στους ενεργούς γεωργούς, οι οποίοι:

1. Έχουν αποκτήσει δικαιώματα ενίσχυσης:

(α) μέσω χορήγησης δικαιωμάτων ενίσχυσης το έτος ενίσχυσης 2015
(β) μέσω χορήγησης δικαιωμάτων ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα
(γ) με μεταβίβαση δικαιωμάτων ενίσχυσης,

2. Οι οποίοι αποκτούν δικαιώματα ενίσχυσης από το 2023 και μετά, είτε από το απόθεμα, είτε μέσω μεταβίβασης δικαιωμάτων ενίσχυσης

 

 


arxigramma0 Κατανομή Βασικής Ενίσχυσης ανά Αγρονομική Περιφέρεια

Π1-21 Βασική εισοδηματική στήριξη   για   τη βιωσιμότητα
ΜΚ1-21.1 Βασική εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα, ανά επιλέξιμο εκτάριο, στην Αγρονομική Περιφέρεια Αροτραίων Καλλιεργειών (Μέση)
ΜΚ1-21.2 Βασική εισοδηματική στήριξη   για   τη βιωσιμότητα, ανά επιλέξιμοεκτάριο,       στην Αγρονομική Περιφέρεια Μόνιμων Καλλιεργειών (Μέση)
ΜΚ1-21.3 Βασική εισοδηματική στήριξη   για     τη βιωσιμότητα, ανά επιλέξιμο εκτάριο,       στην Αγρονομική Περιφέρεια Βοσκοτόπων (Μέση)

arxigramma0Προϋπολογισμός της Παρέμβασης

Π1-21 2023 2024 2025 2026 2027 ΣΥΝΟΛΑ 2023   -2027
ΜΚ1-21.1 408.023.870,40 408.023.870,40 408.023.870,40 408.023.870,40 408.023.870,40 2.040.119.352,00
ΜΚ1-21.2 246.070.410,75 246.070.410,75 246.070.410,75 246.070.410,75 246.070.410,75 1.230.352.053,75
ΜΚ1-21.3 240.700.999,33 240.700.999,33 240.700.999,33 240.700.999,33 240.700.999,33 1.203.504.996,65
  894.797.303,48 894.795.280,48 894.795.280,48 894.795.280,48 894.795.280,48 4.473.976.402,40

 arxigramma0 ΑΝΑΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

Π1-29 - Συμπληρωματική στήριξη του αναδιανεμητικού εισοδήματος για τη βιωσιμότητα

παροχή συμπληρωματικής στήριξης του αναδιανεμητικού εισοδήματος για την βιωσιμότητα 

Περιγραφή Παρέμβασης και στόχος EjMUqzUXsAA9zBN

arxigramma0

       Η παρέμβαση στοχεύει στη βελτίωση της βιωσιμότητας των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων, στη δικαιότερη κατανομή των ενισχύσεων, καθώς και στην αποτελεσματικότερη/αποδοτικότερη στόχευση της εισοδηματικής στήριξης στον γεωργικό τομέα. Η παρέμβαση αφορά την παροχή συμπληρωματικής στήριξης του αναδιανεμητικού εισοδήματος για την βιωσιμότητα και παρέχεται με τη μορφή ετήσιας αποσυνδεδεμένης ενίσχυσης ανά επιλέξιμο εκτάριο στους δικαιούχους γεωργούς, στο πλαίσιο της βασικής εισοδηματικής στήριξης του άρθρου 21 του Κανονισμού 2021/2115, με σκοπό την ανακατανομή των άμεσων ενισχύσεων από μεγαλύτερες σε μικρότερες ή μεσαίες γεωργικές εκμεταλλεύσεις (Άρθρο 29(2))

    Η αναδιανεμητική στήριξη αφορά τις επιλέξιμες εκτάσεις και όχι τις εκτάσεις που αναλογούν στα δικαιώματα που κατέχουν οι ενεργοί γεωργοί, επομένως η συμπληρωματική στήριξη θα χορηγηθεί στους γεωργούς για τα εκτάρια για τα οποία ενεργοποιούν δικαιώματα ενίσχυσης αλλά και για τα επιπλέον επιλέξιμα εκτάρια που δηλώνουν.

 Από τον πληθυσμό στόχο εξαιρούνται οι πάρα πολύ μικρές εκμεταλλεύσεις, αυτές δηλ. που έχουν οικονομικό μέγεθος μέχρι 2.000 €. Οι εκμεταλλεύσεις αυτές ανήκουν κυρίως σε συνταξιούχους ή ετεροεπαγγελματίες, και δεν έχουν κάποια προοπτική ουσιαστικής γεωργικής δραστηριότητας. Οι εκμεταλλεύσεις αυτές αντιστοιχούν σε επιλέξιμη έκταση 2 εκταρίων, 1 εκταρίου και 1 εκταρίου, στις αγρονομικές περιφέρειες των αροτραίων καλλιεργειών, των δενδρωδών καλλιεργειών και των βοσκοτόπων, αντίστοιχα.

 Επιλέξιμοι Δικαιούχοι και ύψος ενίσχυσης

Επιλέξιμες Εκτάσεις για την χορήγηση της αναδιανεμητικής στήριξης (εκτάρια):

Αγρονομική Περιφέρεια

Ελάχιστη έκταση

Μέγιστη έκταση

Χορηγούμενη στήριξη

Αροτραίων καλλιεργειών  MK1-29.1

2

11

116,93€ ανά εκτάριο

Δενδρωδών καλλιεργειών MK1-29.2

1

4

108,95€ ανά εκτάριο

Βοσκοτόπων MK1-29.3

1

17

98,16€ ανά εκτάριο

       Επομένως, κάθε χρόνο, οι ενεργοί γεωργοί θα θεωρούνται δικαιούχοι αναδιανεμητικής στήριξης, εάν οι εκτάσεις που δηλώνουν σε κάθε αγρονομική περιφέρεια, βρίσκονται ανάμεσα στα προαναφερθέντα ανώτερα και κατώτερα όρια εκταρίων. Δεν δικαιούνται αναδιανεμητική στήριξη όσοι έχουν επιλέξιμες εκτάσεις ανά αγρονομική περιφέρεια, μικρότερες από τις προαναφερθείσες ελάχιστες εκτάσεις.

 


 arxigramma0Κατανομή Αναδιανεμητική Ενίσχυσης ανά Αγρονομική Περιφέρεια
Π1-29 Συμπληρωματική στήριξη του αναδιανεμητικού εισοδήματος   για     τη βιωσιμότητα
MK1-29.1 Χορήγηση συμπληρωματικής στήριξης του αναδιανεμητικού εισοδήματος για την βιωσιμότητα στην Αγρονομική Περιφέρεια Αρόσιμων Εκτάσεων (Μέση)
MK1-29.2 Χορήγηση συμπληρωματικής στήριξης του αναδιανεμητικού εισοδήματος  για την  βιωσιμότητα στην Αγρονομική Περιφέρεια Μόνιμων Καλλιεργειών (Μέση)
MK1-29.3 Χορήγηση συμπληρωματικής στήριξης του αναδιανεμητικού εισοδήματος   για την  βιωσιμότητα στην Αγρονομική Περιφέρεια Βοσκότοπων (Μέση)
   

 


 Προϋπολογισμός της Παρέμβασηςarxigramma0

Π1-29 2023 2024 2025 2026 2027 ΣΥΝΟΛΑ 2023   -2027
MK1-29.1 79.359.338,63 79.359.338,63 79.359.338,63 79.359.338,63 79.359.338,63 396.796.693,15
MK1-29.2 47.862.279,75 47.862.279,75 47.862.279,75 47.862.279,75 47.862.279,75 239.311.398,75
MK1-29.3 46.811.105,22 46.811.105,22 46.811.105,22 46.811.105,22 46.811.105,22 234.055.526,10
  174.032.723,60 174.032.723,60 174.032.723,60 174.032.723,60 174.032.723,60 870.163.618,00

arxigramma0  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ

Π1-30 - Συμπληρωματική εισοδηματική στήριξη των νέων γεωργών

προσέλκυσης γεωργών νεαρής ηλικίας και διευκόλυνσης της ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε αγροτικές περιοχές
 

booeidh

Περιγραφή Παρέμβασης και στόχος

  arxigramma0        Η συμπληρωματική εισοδηματική στήριξη για νέους γεωργούς στοχεύει στην ενίσχυση του γεωργικού εισοδήματος των νέων γεωργών και μέσω αυτής στη δημιουργία βιώσιμων εκμεταλλεύσεων νέων γεωργών, η οποία με τη σειρά της θα συμβάλει στην ηλικιακή ανανέωση του ανθρώπινου δυναμικού στην Ελληνική γεωργία, στη διευκόλυνση της ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε αγροτικές περιοχές, καθώς και στην πληθυσμιακή αναζωογόνηση των αγροτικών περιοχών, ιδιαίτερα εκείνων που παρουσιάζουν τα εντονότερα προβλήματα, όπως οι ορεινές και αραιοκατοικημένες.

 Όπως τονίζεται στο Άρθρο 30(3) του Κανονισμού 2021/2115, η συμπληρωματική εισοδηματική στήριξη για γεωργούς νεαρής ηλικίας χορηγείται για μέγιστη διάρκεια πέντε ετών, αρχής γενομένης από το πρώτο έτος υποβολής της αίτησης ενίσχυσης για γεωργούς νεαρής ηλικίας, και με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων που πρόκειται να καθοριστούν από το νομικό πλαίσιο της ΚΑΠ για την περίοδο μετά το 2027, όταν η πενταετής διάρκεια υπερβαίνει το 2027. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι δεν δημιουργούνται νομικές προσδοκίες των δικαιούχων για την περίοδο μετά το 2027. Η εν λόγω στήριξη χορηγείται ως ετήσια αποσυνδεδεμένη πληρωμή ανά επιλέξιμο εκτάριο, δηλ. όχι ως προσαύξηση στην αξία των δικαιωμάτων.

 Επιλέξιμοι Δικαιούχοι και ύψος ενίσχυσης

Η συμπληρωματική ενίσχυση στους νέους γεωργούς, θα χορηγηθεί,

όχι μόνο για τα εκτάρια για τα οποία ενεργοποιούν δικαιώματα ενίσχυσης αλλά και για τα επιπλέον επιλέξιμα εκτάρια που δηλώνουν.

Την περίοδο 2023-2027 θα δίνεται ως ένα συγκεκριμένο ποσό ανά εκτάριο επιλέξιμης έκτασης. Με στρογγυλοποίηση των ποσών αυτών σε 70 € ανά εκτάριο δηλωθείσας έκτασης και 400.000 εκτάρια, προκύπτει ετήσιο ποσό για συμπληρωματική ενίσχυση νέων γεωργών την περίοδο 2023-2027 ίσο με 28.000.000 €

 

 


arxigramma0 Κατανομή Ενίσχυσης

Π1-30 Συμπληρωματική εισοδηματική στήριξη   των   νέων γεωργών
ΜΚ1-30 Συμπληρωματική εισοδηματική στήριξη των νέων γεωργών ανά επιλέξιμο εκτάριο (Ομοιόμορφη)
   

 


Προϋπολογισμός της Παρέμβασηςarxigramma0

Π1-30 2023 2024 2025 2026 2027 ΣΥΝΟΛΑ 2023   -2027
ΜΚ1-30 28.000.000,00 28.000.000,00 28.000.000,00 28.000.000,00 28.000.000,00 140.000.000,00
  28.000.000,00 28.000.000,00 28.000.000,00 28.000.000,00 28.000.000,00 140.000.000,00

 

arxigramma0  ECO-SCHEMES

Π1-31-1  Χρήση ανθεκτικών και προσαρμοσμένων ειδών και ποικιλιών

 

proion

Περιγραφή Παρέμβασης

arxigramma0

   

α. Ενίσχυση παραγωγών για την καλλιέργεια συγκεκριμένων ποικιλιών χειμερινών σιτηρών και οσπρίων, για τροφή ή ζωοτροφές, μικρού βιολογικού κύκλου
β. Ενίσχυση παραγωγών για την καλλιέργεια τοπικών ποικιλιών ετησίων ή/και ειδών και ποικιλιών προσαρμοσμένων στις τοπικές συνθήκες ή/και άγριων συγγενών σιτηρών.
γ. Ενίσχυση παραγωγών για την εισαγωγή νέων ή/και καινοτόμων ή/και με καινοτόμο χρήση καλλιεργειών ανθεκτικών στις ξηροθερμικές συνθήκες και στις αναμενόμενες λόγω της κλιματικής αλλαγής, μεταβολές.
Ενδεικτικά αναφέρονται: Κινόα, Χια, Τεφ, Μαύρο Σινάπι, Νιγκέλα, Καμελίνα, Μουκούνα, Σιταροκρίθαρο, Γλυκοπατατα, Τσουκνίδα για ίνα και Λινάρι για λάδι ή και ίνα, για τα οποία υπάρχει σχετική τεχνογνωσία στη χώρα μας

 

  Επιλέξιμοι Δικαιούχοι και ύψος ενίσχυσης

Μέση αποζημίωση600€/Ha.

Η πληρωμή καθορίζεται από τη διαφορά του εισοδήματος που προκύπτει από την αντικατάσταση της υπάρχουσας καλλιέργειας με το προτεινόμενο από την παρέμβαση είδος ή ποικιλία. Συνεπώς εξαρτάται από το είδος/ποικιλία που αντικαθίσταται και το είδος/ποικιλία που εγκαθίσταται.

 

 

  


arxigramma0Κατανομή Ενίσχυσης

Π1-31.1 Χρήση ανθεκτικών και προσαρμοσμένων ειδών και ποικιλιών
ΜΚ1-31.1-1 Ανά εκτάριο αποζημίωση για την από   άλλο είδος/ποικιλία (Μέση)
   

 


arxigramma0Προϋπολογισμός της Παρέμβασης
 
Π1-31.1 2023 2024 2025 2026 2027 ΣΥΝΟΛΑ 2023   -2027
Ha 22.350 44.700 111.750 111.750 156.450  
ΜΚ1-31.1-1 13.410.000,00 26.820.000,00 67.050.000,00 67.050.000,00 93.870.000,00 268.200.000,00
  13.410.000,00 26.820.000,00 67.050.000,00 67.050.000,00 93.870.000,00 268.200.000,00

 

Π1-31-2   Επέκταση της εφαρμογής περιοχών οικολογικής εστίασης

 

Περιγραφή Παρέμβασηςmate

arxigramma0

 

Επέκταση της εφαρμογής περιοχών οικολογικής εστίασης

Η παρέμβαση συνίσταται στις παρακάτω τρείς εναλλακτικές δράσεις σε αρόσιμες εκτάσεις και αφορούν:

1. σε εκμεταλλεύσεις των οποίων η διαθέσιμη αρόσιμη είναι μικρότερη των 10 εκταρίων: το 5% της αρόσιμης γης της εκμετάλλευσης μετατρέπεται σε περιοχή οικολογικής εστίασης εφόσον η περιοχή οικολογικής εστίασης αποτελείται από γη υπό αγρανάπαυση ή/και στοιχεία του αγροτικού τοπίου.

2. σε όλες τις εκμεταλλεύσεις που διαθέτουν αρόσιμη έκταση : το 10% της αρόσιμης γης της εκμετάλλευσης μετατρέπεται σε περιοχή οικολογικής εστίασης εφόσον η περιοχή οικολογικής εστίασης αποτελείται από γη υπό αγρανάπαυση ή/και στοιχεία του αγροτικού τοπίου.

3. σε εκμεταλλεύσεις που διαθέτουν αρόσιμη έκταση οι οποίες δημιουργούν περιοχή οικολογικής εστίασης που αποτελείται από εμβόλιμες καλλιέργειες   ή καλλιέργειες που δεσμεύουν το άζωτο (σε κάθε   περίπτωση   χωρίς   τη   χρήση   φυτοπροστατευτικών),   στοιχεία   του   αγροτικού   τοπίου   αλλά και αγρανάπαυση, θα πρέπει να δεσμεύεται το 10% εκ των οποίων τουλάχιστον το 60% να είναι γη υπό αγρανάπαυση ή/και μη παραγωγικά στοιχεία του τοπίου

Στις εκτάσεις με καλλιέργεια που έχει ικανότητες δέσμευσης του αζώτου (ψυχανθή), περιλαμβάνονται φυτά των ακόλουθων γενών και ειδών:

i. Medicago sativa (Μηδική)

ii. Phaseolus spp. (Φασόλια)

iii. Vigna spp. (Μαυρομάτικα κ.α.)

iv. Lotus corniculatus (Λωτός)

v. Cicer spp. (Ρεβύθια)

vi. Trifolium spp. (Τριφύλλια)

vii. Vicia faba (Βρώσιμα κουκιά)

viii. Lens culinaris (Φακές)

ix. Lupinus spp. (Λούπινα)

x. Pisum spp. (Μπιζέλια)

xi. Vicia spp. (Βίκοςκ.α.)

οι οποίες καλλιεργούνται χωρίς φυτοπροστατευτικά προϊόντα

 

Τα στοιχεία του τοπίου μπορεί να συνίστανται από :

1. Δενδροστοιχίες υπό την προϋπόθεση ότι η διάμετρος των κομών των δένδρων υπερβαίνει το ένα μέτρο και η μεταξύ των κομών απόσταση δεν υπερβαίνει τα πέντε μέτρα.

2. Συστάδες δένδρων με αλληλεπικαλυπτόμενες κόμες και οι θαμνώνες.

3. Τάφροι,   περιλαμβανομένων   ανοικτών   υδάτινων   ρευμάτων   για   σκοπούς   άρδευσης   ή αποστράγγισης, εξαιρουμένων των καναλιών που κατασκευάζονται από σκυρόδεμα.

4. Ζώνες ανάσχεσης κατά μήκος των υδατορεμάτων και λοιπών υδάτινων όγκων, που συνίστανται σε ακαλλιέργητο περιθώριο τριών μέτρων σύμφωνα με το πρότυπο της Καλής Γεωργικής και

5. Περιβαλλοντικής Κατάστασης 4 «Δημιουργία ζωνών ανάσχεσης κατά μήκος υδατορευμάτων. Υδατοσυλλογές, Νησίδες άγριας ζωής, Φυτοφράκτες, Μεμονωμένα δέντρα.       

Στο σχετικό πρότυπο 8 προβλέπεται ότι όταν η αρόσιμη γη μιας εκμετάλλευσης καλύπτει περισσότερα από 10 εκτάρια, οι γεωργοί διασφαλίζουν ότι μια έκταση αντιστοιχούσα τουλάχιστον στο 4 % της αρόσιμης   γης   της   εκμετάλλευσης   που   δήλωσε   ο/η   γεωργός   αποτελεί   περιοχή  οικολογικής εστίασης εφόσον η περιοχή οικολογικής εστίασης αποτελείται από γη υπό αγρανάπαυση και στοιχεία του αγροτικού τοπίου.

Αν έχει δεσμευθεί το 7% της αρόσιμης γης σε ecoscheme με σχετικό με τη συγκεκριμένη περιεχόμενο, η έκταση της περιοχής οικολογικής εστίασης μπορεί να φτάνει στο 3%

Όταν η περιοχή οικολογικής εστίασης αποτελείται από ψυχανθή (σε κάθε περίπτωση χωρίς τη χρήση φυτοπροστατευτικών), στοιχεία του αγροτικού τοπίου αλλά και αγρανάπαυση θα πρέπει να δεσμεύεται το7% εκ των οποίων τουλάχιστον το 3% είναι γη υπό αγρανάπαυση και μη παραγωγικά στοιχεία του τοπίου.

Οι εν λόγω περιοχές είναι στη διάθεση του/της γεωργού και εφαπτόμενες στην αρόσιμη έκταση

Η παρέμβαση συνίσταται

α. στην επέκταση της ΚΓΠΚ 8 δηλαδή της δημιουργίας ζωνών οικολογικής εστίασης με απλοποιημένη μορφή σε εκμεταλλεύσεις που διαθέτουν ετήσιες καλλιέργειες συνολική έκτασης μικρότερης των 10 εκταρίων με την αντίστοιχη αποζημίωση

β. στην επέκταση της έκτασης εφαρμογής της ΚΓΠΚ 8 και γ. στην εξασφάλιση μεγαλύτερης έκτασης γης υπό αγρανάπαυση και μη παραγωγικά στοιχεία.

 

Επιλέξιμοι Δικαιούχοι και ύψος ενίσχυσης

ΜΚ1-31.2-1 - Ετήσια αποζημίωση για ζώνες οικολογικής εστίασης 5% Το ύψος της αποζημίωση προκύπτει από την απώλεια εισοδήματος.

Μέση αποζημίωση για ζώνη οικολογικής εστίασης 5% σε αγροτεμάχια με αραβόσιτο υπολογίζεται σε 57 €/ha.

Μέση αποζημίωση για ζώνη οικολογικής εστίασης 5% σε αγροτεμάχια με πατάτες υπολογίζεται σε 321 €/ha.

Μέση αποζημίωση για ζώνη οικολογικής εστίασης 5% σε αγροτεμάχια με σακχαρότευτλα υπολογίζεται σε 65 €/ha.

Μέση αποζημίωση για ζώνη οικολογικής εστίασης 5% σε αγροτεμάχια με κηπευτικά υπολογίζεται σε 421 €/ha.

Μέση αποζημίωση για ζώνη οικολογικής εστίασης 5% σε αγροτεμάχια με βαμβάκι υπολογίζεται σε 99 €/ha.

Μέση αποζημίωση για ζώνη οικολογικής εστίασης 5% σε αγροτεμάχια με χειμερινά σιτηρά υπολογίζεται σε 72,5 €/ha.

Μέση αποζημίωση για ζώνη οικολογικής εστίασης 5% σε αγροτεμάχια με χειμερινά ψυχανθή υπολογίζεται σε 76 €/ha

 

ΜΚ1-31.2-2 - Ετήσια αποζημίωση για ζώνες οικολογικής εστίασης 10% σε εκμεταλλεύσεις που διαθέτουν αρόσιμη έκταση άνω των 10 εκταρίων

Το ύψος της αποζημίωση προκύπτει από την απώλεια εισοδήματος. Μέση αποζημίωση για ζώνη οικολογικής εστίασης 10 % σε αγροτεμάχια με αραβόσιτο υπολογίζεται σε 68 €/ha.

Μέση αποζημίωση για ζώνη οικολογικής εστίασης 10 % σε αγροτεμάχια με πατάτες υπολογίζεται σε 385 €/ha.

Μέση αποζημίωση για ζώνη οικολογικής εστίασης 10 % σε αγροτεμάχια με σακχαρότευτλα υπολογίζεται σε 78 €/ha.

Μέση αποζημίωση για ζώνη οικολογικής εστίασης 10% σε αγροτεμάχια με κηπευτικά υπολογίζεται σε 505 €/ha.

Μέση αποζημίωση για ζώνη οικολογικής εστίασης 10% σε αγροτεμάχια με βαμβάκι υπολογίζεται σε 119 €/ha.

Μέση αποζημίωση για ζώνη οικολογικής εστίασης 10% σε αγροτεμάχια με χειμερινά σιτηρά υπολογίζεται σε 87 €/ha.

Μέση αποζημίωση για ζώνη οικολογικής εστίασης 10% σε αγροτεμάχια με χειμερινά ψυχανθή υπολογίζεται σε 91 €/ha.

 

ΜΚ1-31.2-3 - Ετήσια αποζημίωση για ζώνες οικολογικής εστίασης 10% σε εκμεταλλεύσεις που διαθέτουν αρόσιμη έκταση μέχρι 10 εκτάρια

Το ύψος της αποζημίωση προκύπτει από την απώλεια εισοδήματος. Μέση αποζημίωση για ζώνη οικολογικής εστίασης 10 % σε αγροτεμάχια με αραβόσιτο υπολογίζεται σε 114 €/ha.

Μέση αποζημίωση για ζώνη οικολογικής εστίασης 10 % σε αγροτεμάχια με πατάτες υπολογίζεται σε 642 €/ha.

Μέση αποζημίωση για ζώνη οικολογικής εστίασης 10 % σε αγροτεμάχια με σακχαρότευτλα υπολογίζεται σε 130 €/ha.

Μέση αποζημίωση για ζώνη οικολογικής εστίασης 10% σε αγροτεμάχια με κηπευτικά υπολογίζεται σε 842 €/ha.

Μέση αποζημίωση για ζώνη οικολογικής εστίασης 10% σε αγροτεμάχια με βαμβάκι υπολογίζεται σε 198 €/ha.

Μέση αποζημίωση για ζώνη οικολογικής εστίασης 10% σε αγροτεμάχια με χειμερινά σιτηρά υπολογίζεται σε 145 €/ha.

Μέση αποζημίωση για ζώνη οικολογικής εστίασης 10% σε αγροτεμάχια με χειμερινά ψυχανθή υπολογίζεται σε 152 €/ha

 

 Παρέμβαση  Μέγιστη αποζ ανά Ηa  Έκταση  Ετήσια ενίσχυση  Συνολική

ΜΚ1-31.2-1           - Ετήσια αποζημίωση για  ζώνες οικολογικής εστίασης 5%

(αποζημίωση): 200€/ εκτάριο

260.500,00

52.100.000,00

260.500.000,00

ΜΚ1-31.2-2           - Ετήσια αποζημίωση για   ζώνες οικολογικής εστίασης   10%     σε εκμεταλλεύσεις που διαθέτουν   αρόσιμη έκταση άνω των 10 εκταρίων

(αποζημίωση): 240€/ εκτάριο

298.000,00

71.520.000,00

357.600.000,00

ΜΚ1-31.2-3 - Ετήσια αποζημίωση για ζώνες οικολογικής εστίασης 10% σε εκμεταλλεύσεις που διαθέτουν αρόσιμη έκταση μέχρι 10 εκτάρια

(αποζημίωση): 400€/ εκτάριο

13.040,00

5.216.000,00

26.080.000,00

   

571.540,00

128.836.000,00

644.180.000

 


arxigramma0Κατανομή Ενίσχυσης:

Π1-31.2 Επέκταση της εφαρμογής περιοχών οικολογικής εστίασης
ΜΚ1-31.2-1 Ετήσια αποζημίωση για ζώνες οικολογικής εστίασης   5% (Μέση)
ΜΚ1-31.2-2 Ετήσια αποζημίωση   για ζώνες οικολογικής εστίασης 10% σε εκμεταλλεύσεις που   διαθέτουν αρόσιμη   έκταση άνω   των    10 εκταρίων (Μέση)
ΜΚ1-31.2-3 Ετήσια αποζημίωση για ζώνες οικολογικής εστίασης 10% σε εκμεταλλεύσεις που διαθέτουν αρόσιμη έκταση μέχρι 10   εκτάρια (Μέση)
   

 


arxigramma0Προϋπολογισμός της Παρέμβασης

Π1-31.2 2023 2024 2025 2026 2027 ΣΥΝΟΛΑ 2023   -2027
ΜΚ1-31.2-1 52.100.000,00 52.100.000,00 52.100.000,00 52.100.000,00 52.100.000,00 260.500.000,00
ΜΚ1-31.2-2 71.520.000,00 71.520.000,00 71.520.000,00 71.520.000,00 71.520.000,00 357.600.000,00
ΜΚ1-31.2-3 5.216.000,00 5.216.000,00 5.216.000,00 5.216.000,00 5.216.000,00 26.080.000,00
  128.836.000,00 128.836.000,00 128.836.000,00 128.836.000,00 128.836.000,00 644.180.000,00

Π1-31-3   Εφαρμογή ζωνών οικολογικής εστίασης στις δενδρώδεις.

 

treeΠεριγραφή Παρέμβασης

arxigramma0

 

Η παρέμβαση αφορά σε:

1. σπορά εντός των μονίμων δενδρώνων, φυτών ξενιστών ωφελίμων ή/και επικονιαστών, ενδιαμέσως των δένδρων ή ειδών που δεν προορίζονται για παραγωγή ή/και ειδών (π.χ.ψυχανθών), με στόχο την διατήρηση ή/και αύξηση της οργανικής ουσίας στο έδαφος, την μείωση της χρήσης συνθετικών λιπασμάτων μέσω της μερικής κάλυψης των αναγκών των καλλιεργειών σε θρεπτικά δια της χλωρής λίπανσης.

2. δημιουργία λωρίδων πλάτους 2 τουλάχιστον μέτρων άγριας ζωής ή εμπλουτισμού των υπαρχουσών με τη φύτευση ποωδών, πολυετών ή και θάμνων ιδίως φυτών ξενιστών ωφελίμων ή/και επικονιαστών, στα περιθώρια των αγροτεμαχίων με μόνιμες φυτείες.

Η επιλογή των ειδών που χρησιμοποιούνται θα πρέπει να γίνεται με τρόπο ώστε να μην αυξάνεται ο κίνδυνος διάδοσης εχθρών και ασθενειών και εξαρτάται από τις τοπικές οικολογικές, αγρονομικές και κοινωνικοοικονομικές συνθήκες.

Για να καταστεί αυτό δυνατό η παρέμβαση περιλαμβάνει και την κατάρτιση ειδικού σχεδίου διαχείρισης βιοποικιλότητας της εκμετάλλευσης στο οποίο θα τεκμηριώνεται η καταλληλότητα των προτεινόμενων ειδών.

Η δράση 1 είναι επέκταση της ΚΓΠΚ 6 στα αγροτεμάχια δενδρωδών . Για τα αγροτεμάχια αροσίμων καλλιεργειών που βρίσκονται σε εδάφη με κλίση άνω του 12% επιβάλλεται να υπάρχει φυτική κάλυψη κατά την ευαίσθητη περίοδο. Ως «ευαίσθητη περίοδος» για τα ελληνικά δεδομένα ορίζεται η περίοδος των υγρών μηνών του έτους (περίοδος βροχοπτώσεων), δηλαδή η περίοδος 1/12 έως 28/2, και οπωσδήποτε όχι νωρίτερα από την προετοιμασία του εδάφους για την επόμενη εαρινή σπορά, ανάλογα µε την καλλιέργεια. Η φυτοκάλυψη θα πρέπει να διατηρείται όσο το δυνατόν περισσότερο εντός της υγρής περιόδου.

Η κάλυψη του εδάφους μπορεί να γίνεται με ένα ή περισσότερους από τους παρακάτω τρόπους:

 1. κύρια χειμερινή καλλιέργεια
 2. επίσπορη καλλιέργεια
 3. φυτικά υπολείμματα
 4. αυτοφυή βλάστηση
 5. γρασίδι ή οποιαδήποτε άλλη καλλιέργεια που δεν προορίζεται για παραγωγή

Επιλέξιμοι Δικαιούχοι και ύψος ενίσχυσης

250 €/ha ενίσχυση.

Δίνεται τόσο για τη σπορά στον υπόροφο όσο και για τη δημιουργία λωρίδων 2 μέτρων στα περιθώρια. Επίσης είναι σημαντικό να υπάρχει σχέδιο περιβαλλοντικής διαχείρισης για την επιλογή των φυτών έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν θα προκαλέσουν φυτοπαθολογικά προβλήματα αλλά και ότι οι ζώνες θα συμβάλλουν στην επικονίαση ή/και στην αντιμετώπιση εχθρών ή/και στον εμπλουτισμό της βιοποικιλότητας.

Η πληρωμή θεωρείται ως επαύξηση της βασικής ενίσχυσης λόγω των σημαντικών περιβαλλοντικών υπηρεσιών που παρέχονται, ενδεικτικά καλύπτονται 5 από τους 6 τομείς προτεραιότητας

 

 


arxigramma0Κατανομή Ενίσχυσης

Π1-31.3 Εφαρμογή ζωνών οικολογικής εστίασης στις δενδρώδεις.
ΜΚ1-31.3-1 Ετήσια   ενίσχυση για τη δημιουργία ζωνών οικολογικής εστίασης στις δενδρώδεις (Ομοιόμορφη
   

 

 


arxigramma0Προϋπολογισμός της Παρέμβασης

Π1-31.3 2023 2024 2025 2026 2027 ΣΥΝΟΛΑ 2023   -2027
Ha 86.169 172.339 344.677 473.931 603.185  
ΜΚ1-31.3-1 21.542.250,00 43.084.750,00 86.169.250,00 118.482.750,00 150.796.250,00 420.075.250,00
  21.542.250,00 43.084.750,00 86.169.250,00 118.482.750,00 150.796.250,00 420.075.250,00

Π1-31-4   Διατήρηση αγροδασικών οικοσυστημάτων πλούσιων σε στοιχεία του τοπίου

 

3IGfΠεριγραφή Παρέμβασης

arxigramma0

 

Η παρέμβαση συνίσταται σε δύο δράσεις:

1. Στις καλλιεργούμενες εκτάσεις των ορεινών και των ημιορεινών περιοχών της χώρας απαντώνται με αρκετή συχνότητα δασογεωργικά συστήματα ήτοι συστήματα όπου βρίσκονται δέντρα διάσπαρτα (αυτοφυή συνήθως) ή στα περιθώρια (φυτεμένα σε σειρές). Τα δέντρα αυτά μπορεί να είναι είτε δασικά (δρύες, πεύκα, λεύκες, κυπαρίσσια) είτε καρποφόρα/παραγωγικά (εσπεριδοειδή, μηλοειδή και πυρηνόκαρπα, ακρόδρυα, ελιές, χαρουπιές και μαστιχόδενδρα), τα οποία συνδυάζονται με την καλλιεργεια σιτηρών, κηπευτικών η/και τη βόσκηση. Η δράση συνίσταται στη συστηματική φροντίδα των δένδρων, στην παύση χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων με την αντιμετώπιση των προβλημάτων με μεθόδους ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας. Επίσης υποχρέωση του παραγωγού είναι καρατόμηση και απομάκρυνση ξενικών και εισβλητικών δένδρων και θάμνων από την επιλέξιμη έκταση που εφάπτεται των αγροτεμαχίων, κατά την χειμερινή περίοδο).

2. Η δράση αφορά στις μερικώς δασοσκεπείς εκτάσεις (αραιά δάση) βοσκοτόπων με κάλυψη δένδρων μέχρι 40% και υπόροφο με ποώδη ή ξυλώδη βλάστηση. Τα δασολίβαδα αυτά έχουν υψηλή βιοποικιλότητα και η διατήρηση αυτών των συστημάτων, που απειλούνται από την εγκατάλειψη συνήθως, και σε κάποιες περιπτώσεις από την εντατικοποίηση, συμβάλλει στη διατήρηση στοιχείων του τοπίου, τη διατήρηση και βελτίωση της βιοποικιλότητας, την αύξηση της δέσμευσης άνθρακα και στη προστασία και βελτίωση της ποιότητας των εδαφών. Η δράση συνίσταται στη συστηματική φροντίδα/καθαρισμό των δένδρων/θάμνων, στην υποχρέωση για ελεγχόμενη βόσκηση, με παράλληλη αυστηρή προστασία στοιχείων του τοπίου. Επίσης υποχρέωση του παραγωγού είναι καρατόμηση και απομάκρυνση ξενικών και εισβλητικών δένδρων και θάμνων από την επιλέξιμη έκταση που εφάπτεται των αγροτεμαχίων, κατά την χειμερινή περίοδο).

Και   στις   δύο   δράσεις   υποχρέωση   των   παραγωγών   είναι   η   προστασία   και   διατήρηση   των προστατευόμενων στοιχείων του τοπίου που έχουν οριοθετηθεί και χαρακτηριστεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ανεξάρτητα   από   το   μέγεθός   τους.   Στα   προστατευόμενα   στοιχεία   του   τοπίου   περιλαμβάνονται αναβαθμίδες, τάφροι, υδατοσυλλογές, νησίδες στις οποίες διατηρείται άγρια ζωή, λόγω π.χ. του βραχώδους της έκτασης, δρόμοι, μονοπάτια, μικρά κτίσματα και φυτοφράκτες.

Θεωρείται αναγκαία και ενισχύεται στα πλαίσια της παρέμβασης, η κατάρτιση, εφαρμογή και παρακολούθηση σχεδίου διαχείρισης της φυτοπροστασίας και της βιοποικιλότητας τόσο για τη φροντίδα των δέντρων και των θάμνων και την απομάκρυνση των χωροκατακτητικών ειδών όσο και για τη κατάργηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Στο πλαίσιο της ενισχυμένης αιρεσιμότητας, οι υποχρεώσεις των παραγωγών τόσο για την διατήρηση των μόνιμων βοσκοτόπων όσο και για τα στοιχεία του τοπίου, περιορίζονται στην μη μετατροπή και την μη κοπή ή καταστροφή των στοιχείων του τοπίου. Οι δράσεις στην παρούσα παρέμβαση ενισχύουν τους παραγωγούς αφενός να συνεχίσουν τη γεωργική δραστηριότητα και να μην εγκαταλείψουν τη γη αφ' ετέρου να προστατεύσουν ενεργά και βάσει σχεδίου με συγκεκριμένες πρακτικές, όπως καθαρισμό, απομάκρυνση χωροκατακτητικών ειδών, στην ελεγχόμενη βόσκηση κ.α., τη βιοποικιλότητα και το τοπίο αλλά και να ενισχύσουν την πρόληψη από πυρκαγιές και την προστασία από τη διάβρωση.

 

Επιλέξιμοι Δικαιούχοι και ύψος ενίσχυσης

250 €/ha ενίσχυση.

Δίνεται για τη συνέχιση της γεωργικής δραστηριότητας στις δύσπρόσιτες και μειωμένης παραγωγικότητας εκτάσεις αλλά και για τον καθαρισμό απομάκρυνση χωροκατακτητικών ειδών, εκ περιτροπής / ελεγχόμενη βόσκηση. Το σχέδιο περιβαλλοντικής διαχείρισης ενισχύεται γιατί κρίνεται απαραίτητο έτσι ώστε να κατευθύνεται ο παραγωγός στην επιλογή των φυτών προς απομάκρυνση ή περιορισμό έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι θα συμβάλλουν στην προστασία από τη διάβρωση, την πρόληψη των πυρκαγιών και τον εμπλουτισμό της βιοποικιλότητας. Η πληρωμή θεωρείται ως επαύξηση της βασικής ενίσχυσης λόγω των σημαντικών περιβαλλοντικών υπηρεσιών που παρέχονται, ενδεικτικά καλύπτονται 4 από τους 6 τομείς προτεραιότητας.

 


. 1arxigramma0arxigramma0Κατανομή Ενίσχυσης

Π1-31.4 Διατήρηση αγροδασικών οικοσυστημάτων πλούσιων σε στοιχεία του τοπίου
ΜΚ1-31.4-1 Ετήσια     ενίσχυση για τη διατήρηση αγροδασικών oικοσυστημάτων πλούσιων σε στοιχεία του τοπίου (Ομοιόμορφη)
   

arxigramma0Προϋπολογισμός της Παρέμβασης

Π1-31.4 2023 2024 2025 2026 2027 ΣΥΝΟΛΑ 2023   -2027
Ηa 87.500 175.000 262.500 262.500 350.000  
ΜΚ1-31.4-1 21.875.000,00 43.750.000,00 65.625.000,00 65.625.000,00 87.500.000,00 284.375.000,00
  21.875.000,00 43.750.000,00 65.625.000,00 65.625.000,00 87.500.000,00 284.375.000,00

Π1-31-5   Ενίσχυση παραγωγών για την εφαρμογή μεθόδων γεωργίας ακριβείας

 

τεχνΠεριγραφή Παρέμβασης

arxigramma0   Ενίσχυση   παραγωγών για την εφαρμογή μεθόδων γεωργίας ακριβείας με τη χρήση του εργαλείου/εφαρμογής   διαχείρισης εισροών και παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων.

                Οι παραγωγοί ενισχύονται για την αγορά άδειας χρήσης ηλεκτρονικής εφαρμογής η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω:

 • πληροφορίες για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις βάσει του ΣΑΑ και του ΟΣΔΕ·
 • πληροφορίες από τη δειγματοληψία του εδάφους, σε κατάλληλη χωρική και χρονική κλίμακα·
 • πληροφορίες για τις πρακτικές διαχείρισης, την ιστορία των καλλιεργειών και τους στόχους απόδοσης

Αυτές υποχρεωτικά θα περιλαμβάνουν στοιχεία για:

 • -καλλιεργητικές εργασίες
 • -την εφαρμογή θρεπτικών (ημερομηνία και ώρα, τύπο, μέθοδο εφαρμογής, ποσότητα, στάδιο της καλλιέργειας),
 • -την εφαρμογή φυτοπροστατευτικών (δραστική ουσία και εμπορικό όνομα, μέθοδο, ποσότητα, αιτιολόγηση της εφαρμογής, καιρικές συνθήκες), και την
 • -εφαρμογή αρδεύσεων (ημερομηνία και ώρα, μέθοδο εφαρμογής, ποσότητα)
 • ενδείξεις όσον αφορά τα νόμιμα όρια και τις απαιτήσεις σχετικά με τη διαχείριση των θρεπτικών συστατικών, φυτοπροστατευτικών, και ύδατος σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις·
 • πλήρες ισοζύγιο θρεπτικών ουσιών
 • ποσότητες δραστικών φυτοπροστατευτικών ανά δραστική
 • κατανάλωση ύδατος εκτίμηση ανθρακικού αποτυπώματος βάσει των χρήσεων γης και εφαρμοζόμενων πρακτικών με χρήση εγκύρων συντελεστών μετατροπής.

Οι παραγωγοί είναι ελεύθεροι να επιλέξουν την εφαρμογή που επιθυμούν μεταξύ των εφαρμογών οι οποίες θα έχουν πιστοποιηθεί ως προς την συμμόρφωσή τους με τις παραπάνω απαιτήσεις αλλά και ότι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις

 • δυνατότητες αυτόματης ενσωμάτωσης δεδομένων από διάφορες πηγές (ΣΑΑ και του ΟΣΔΕ, δεδομένα που παράγονται από γεωργούς, αναλύσεις εδάφους κ.λπ.), στο μέτρο του δυνατού, προκειμένου να αποφευχθεί επικάλυψη των εισερχόμενων δεδομένων για τους γεωργούς·
 • δυνατή αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ οργανισμών πληρωμών/διοικητικών αρχών και γεωργών·
 • τήρηση των ενωσιακών αρχών της διαλειτουργικότητας, της διαφάνειας και της περαιτέρω χρήσης των δεδομένων· παρέχουν εγγυήσεις για την ασφάλεια των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής σύμφωνα με τα βέλτιστα ισχύοντα πρότυπα

2. Πρόσθετες ενισχύσεις

i. Για την αξιόπιστη εφαρμογή αλλά και για την έγκυρη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της παρέμβασης είναι απαραίτητη η τακτική και ανελλιπής ενημέρωση της κεντρικής βάσης δεδομένων με όλα τα στοιχεία που προκύπτουν και συνεπώς ενισχύεται η εγκατάσταση αξιόπιστων και ασφαλών συστημάτων μέτρησης του χρησιμοποιούμενου νερού άρδευσης.

ii. Επίσης καλύπτονται από την παρέμβαση οι δαπάνες για τις αναλύσεις εδαφών, υδάτων και άλλες, πρόσφορες για την εφαρμογή της παρέμβασης, αναλύσεις οι οποίες θα διεξάγονται από διαπιστευμένα προς τούτο εργαστήρια με τη χρήση διαπιστευμένων μεθόδων.

iii. Ενισχύονται από την παρέμβαση η κατάρτιση, εφαρμογή, παρακολούθηση και προσαρμογή, με τη συνδρομή πιστοποιημένου συμβούλου, ετήσιου ή και πολυετούς σχεδίου περιβαλλοντικής διαχείρισης της εκμετάλλευσης, βάσει των στοιχείων που θα συλλέγονται με τη χρήση της εφαρμογής. Στο σχέδιο αυτό θα αναφέρονται οι πρακτικές οι οποίες θα επιλέγονται από έναν κατάλογο προτεινόμενων. Οι πρακτικές πρέπει να οδηγούν σε συγκεκριμένες, σημαντικές και μετρήσιμες βελτιώσεις στις περιβαλλοντικές επιδόσεις της εκμετάλλευσης που να αποκρίνονται σε έναν τουλάχιστον από τους τρεις ειδικούς στόχους 4,5 ή/και 6.

1 Ενίσχυση εκμεταλλεύσεων για τη συνέχιση της εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης λεπιδοπτέρων «Confusio».

2 Εξαπόλυση ωφέλιμων αρπακτικών εντόμων για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων εχθρών

3 Εξαπόλυση εντομοπαθογόνων νηματωδών ενάντια σε έντομα – εχθρούς

4 Μηχανική Ζιζανιοκτονία ή και με παράλληλη κάλυψη με mulch.

5 Πολλαπλά καλοκαιρινά Κλαδέματα για οπωρώνες χωρίς όψιμη φρέσκια βλάστηση.

6 Χρήση ψεκαστικών ακροφυσίων μειωμένης διασποράς.

7 Διαχείριση υπολειμμάτων ψεκαστικών υγρών.

8 Ενίσχυση στους γεωργούς για τη χρήση υπηρεσιών γεωργίας ακριβείας δηλαδή συστημάτων δορυφορικής πλοήγησης και αυτοματισμών για τη μείωση της ρύπανσης κατά τη διάρκεια των ψεκασμών.

9 Χρήση λιπασμάτων βραδείας αποδέσμευσης (περικαλυμμένα, οργανοανόργανα)

10 Χρήση λιπασμάτων με παρεμποδιστές (νιτροποίησης και ουρεάσης)

11 Χρήση προϊόντων με βιοδιεγέρτες.

Η ενίσχυση θα καλύπτει το κόστος:

 1. την άδεια χρήσης της ψηφιακής εφαρμογής,
 2. την αποζημίωση για το χρόνο που θα χρειάζεται ο παραγωγός για την ορθή και τακτική συμπλήρωση των στοιχείων,
 3. το κόστος των αναλύσεων,
 4. το κόστος κατάρτισης, εφαρμογής, παρακολούθησης, αξιολόγησης και προσαρμογής του σχεδίου περιβαλλοντικής διαχείρισης της εκμετάλλευσης και των απαραίτητων περιβαλλοντικών βελτιώσεων,
 5. το αυξημένο κόστος που θα προκύπτει από την εφαρμογή των πρακτικών διαχείρισης.

 

Επιλέξιμοι Δικαιούχοι και ύψος ενίσχυσης

ΜΚ1-31.5-1 - Ετήσια ενίσχυση για τη χρήση ψηφιακού εργαλείου και εφαρμογή σχεδίου περιβαλλοντικής διαχείρισης

Η ενίσχυση είναι

1. Για τη συνέχιση εφαρμογής της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των λεπιδοπτέρων Confusio ανά καλλιέργεια:

 • Ροδακινιά, νεκταρινιά και βερικοκιά 400 €/ha
 • Δαμασκηνιά 704 €/ha
 • Μηλιά, αχλαδιά και κυδωνιά 500 €/ha
 • Οινοποιήσιμο αμπέλι 426 €/ha
 • Επιτραπέζιο αμπέλι στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η σταφίδα 564 € €/ha.

2. Για την χρήση της εφαρμογής, την κατάρτιση, παρακολούθηση και προσαρμογή του σχεδίου διαχείρισης 30 €/ha.

3. Για την εξαπόλυση ωφέλιμων αρπακτικών εντόμων στην καλλιέργεια μηλιάς, ροδακινιάς και κερασιάς 430 €/ha ενώ για την καλλιέργεια αχλαδιάς 360 €/ha

4. Για τη χρήση εντομοπαθογόνων νηματωδών ενάντια σε διάφορα έντομα – εχθρούς στις καλλιέργειες ροδακινιάς, μηλιάς, δαμασκηνιάς 240 €/ha

5. Για την εφαρμογή μηχανικής ζιζανιοκτονίας, με παράλληλη κάλυψη με mulch 220 €/ha

6. Για την εφαρμογή πολλαπλών καλοκαιρινών κλαδεμάτων για οπωρώνες χωρίς όψιμη φρέσκια βλάστηση 210 €/ha.

7. Για τη χρήση ψεκαστικών ακροφυσίων μειωμένης διασποράς 30 €/ha

8. Για τη διαχείριση των υπολειμμάτων ψεκαστικών υγρών στις

αροτραίες 10 €/ha και στα κηπευτικά και δενδρώδεις 30 €/ha

9. Για τη χρήση υπηρεσιών γεωργίας ακριβείας κατά τη διάρκεια των ψεκασμών 70 €/ha.

10. Για τη χρήση λιπασμάτων βραδείας αποδέσμευσης σε αροτραίες καλλιέργειες 45 €/ha και στα κηπευτικά και δενδρώδεις 60 €/ha

11. Για τη χρήση λιπασμάτων με παρεμποδιστές σε αροτραίες καλλιέργειες 45 €/ha και στα κηπευτικά και δενδρώδεις 60 €/ha

12. Για χρήση προϊόντων με βιοδιεγέρτες σε αροτραίες καλλιέργειες 30 €/ha και στα κηπευτικά και δενδρώδεις 60 €/ha

 


arxigramma0Κατανομή Ενίσχυσης

Π1-31.5 Ενίσχυση παραγωγών για   την εφαρμογή μεθόδων γεωργίας   ακριβείας
ΜΚ1-31.5-1 Ετήσια   ενίσχυση   για τη χρήση ψηφιακού εργαλείου και εφαρμογή σχεδίου περιβαλλοντικής διαχείρισης (Μέση)
   

 arxigramma0Προϋπολογισμός της Παρέμβασης

Π1-31.5 2023 2024 2025 2026 2027 ΣΥΝΟΛΑ 2023   -2027
Ηa 17.750 35.500 53.250 53.250 53.250  
ΜΚ1-31.5-1 8.875.000,00 17.750.000,00 26.625.000,00 26.625.000,00 26.625.000,00 106.500.000,00
  8.875.000,00 17.750.000,00 26.625.000,00 26.625.000,00 26.625.000,00 106.500.000,00

Π1-31-6  Περιβαλλοντική διαχείριση-βελτίωση μόνιμων βοσκοτόπων

 

 

77476a250c91c89b60f3be48fa1f49f6Περιγραφή Παρέμβασης

arxigramma0

  Δράση 6.1 «Βελτίωση της περιβαλλοντικής κατάστασης βοσκήσιμων γαιών σε περιοχές που αντιμετωπίζουν κίνδυνο ερημοποίησης λόγω διάβρωσης»

 

Οι υποχρεώσεις των παραγωγών σε αυτή τη δράση, αφορούν είτε στην αναστολή της βόσκησης σε βοσκήσιμες περιοχές που αντιμετωπίζουν προβλήματα υποβάθμισης είτε στην μετακίνηση σε ορεινές βοσκήσιμες γαίες

1. Αναστολή της βόσκησης των βοσκήσιμων γαιών στην αρχή της κύριας βλαστητικής περιόδου, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στην βλάστηση να αναπτυχθεί με προσδοκώμενο αποτέλεσμα να μειωθεί ο κίνδυνος διάβρωσης και να βελτιωθεί η βιοποικιλότητα των βοσκοτόπων. Συγκεκριμένα αναστέλλεται η βόσκηση:

α) για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο στη πεδινή υψομετρική ζώνη (<600μ.),

β) για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο στην ημιορεινή υψομετρική ζώνη (600-800 μ.) και γ) και για τον μήνα Μάιο στην ορεινή υψομετρική ζώνη (>800μ.).

2. Να μετακινούν το σύνολο του ζωικού κεφαλαίου σε ορεινές βοσκήσιμες γαίες για τουλάχιστον τέσσερις (4) συνεχόμενους μήνες το έτος, έτσι ώστε από τη μία πλευρά να μειώνεται η πίεση της βόσκησης στους πεδινούς βοσκοτόπους και ταυτόχρονα να αποφεύγεται η δημιουργία υπερβολικής ποσότητας βιομάζας στους ορεινούς που αυξάνει τον κίνδυνο πυρκαγιάς κατά τους ξηρούς μήνες.

Πρέπει επίσης να καταρτίζεται ετήσιο Σχέδιο διαχείρισης Βοσκοτόπου της εκμετάλλευσης, με τη συνδρομή πιστοποιημένου συμβούλου, η δε συμμόρφωση στην εκ περιτροπής βόσκηση αλλά και η μετακίνηση του κοπαδιού θα πιστοποιείται με την χρήση συστήματος γεωεντοπισμού (GPS).

Δράση 6.2.  «Εφαρμογή προγράμματος εμπλουτισμού και βελτιστοποίησης του σιτηρεσίου»

Η δράση συνίσταται στην ενίσχυση για την εφαρμογή προγράμματος κατάλληλου εμπλουτισμού και τελικά βελτιστοποίησης του σιτηρεσίου έτσι ώστε να μειωθούν οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, κυρίως στα μηρυκαστικά, αλλά και να μειωθεί η χρήση αντιβιοτικών σε όλες τις εκτροφές. Η εκμετάλλευση, σε συνεργασία με σύμβουλο, θα καταρτίζει σιτηρέσιο με στόχο αφ’ ενός τη μείωση των αερίων θερμοκηπίου και αφετέρου τον εμπλουτισμό της τροφής με φυσικά συστατικά με αντιμικροβιακή δράση έτσι ώστε να συμβάλλει στη μείωση της χρήσης αντιβιοτικών. Επίσης ενισχύεται η χρήση ηλεκτρονικής εφαρμογής υπολογισμού των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου βάσει του σιτηρεσίου και των ακολουθούμενων διαχειριστικών πρακτικών της εκμετάλλευσης.

 

Επιλέξιμοι Δικαιούχοι και ύψος ενίσχυσης

Δράση 6.1. Βελτίωση της περιβαλλοντικής κατάστασης βοσκήσιμων γαιών σε περιοχές που αντιμετωπίζουν κίνδυνο ερημοποίησης λόγω διάβρωσης

Έκταση εφαρμογής 175.000 Ha

Δέσμευση 1: Πρόσθετες δαπάνες για την αγορά ζωοτροφής για τον επιπλέον χρόνο που τα ζώα θα παραμείνουν στο στάβλο.

Η αποζημίωση για τη δέσμευση αυτή εξαρτάται από την διοικητική περιφέρεια στην οποία δραστηριοποιείται η εκμετάλλευση και την υψομετρική ζώνη στην οποία βρίσκεται. Κυμαίνεται για τους πεδινούς βοσκοτόπους από 17 έως 50 €/ha, για τους ημιορεινούς από 35 έως 105 €/ha ενώ για τους ορεινούς από 27 έως 79 €/ha.

Δέσμευση 2: Πρόσθετες δαπάνες για τη κάλυψη των εξόδων μετακίνησης των ζώων σε ορεινό υποβοσκημένο βοσκότοπο, ήτοι το άθροισμα των δαπανών που προκύπτουν από την μεταφορά του ζωικού κεφαλαίου (φόρτωση και μετακίνηση) στα ορεινά βοσκοτόπια αλλά και για την καθημερινή μεταφορά γάλακτος από τον ορεινό βοσκότοπο στο πλησιέστερο τυροκομείο.

Η αποζημίωση για τη δέσμευση αυτή εξαρτάται από τη διοικητική περιφέρεια, την απόσταση που πρέπει να διανύσει αλλά και το είδος του εκτρεφόμενου ζώου, Έτσι για τα βοοειδή κυμαίνεται από 11 έως 74 €/ha ενώ για τα αιγοπρόβατα από 17 έως 85 €/ha.

Καλύπτονται οι δαπάνες κατάρτισης και παρακολούθησης του Σχεδίου Διαχείρισης βοσκοτόπου αλλά και η αγορά και χρήση του συστήματος γεωεντοπισμού. Το κόστος γι´αυτό εκτιμάται στα 5 €/ha.

 

Δράση 6.2. Εφαρμογή προγράμματος εμπλουτισμού και βελτιστοποίησης του σιτηρεσίου

Έκταση εφαρμογής 1.049.873 Ha

Καλύπτονται οι δαπάνες κατάρτισης, παρακολούθησης και προσαρμογής βελτιωμένου σιτηρεσίου καθώς και οι δαπάνες για την αγορά άδειας χρήσης και την ενημέρωση ηλεκτρονικής εφαρμογής παρακολούθησης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και μείωσης της χρήσης αντιβιοτικών.

Υπολογίζεται στα 10 € ανά ΜΖΚ.

Η αποζημίωση για την αγορά ζωοτροφής για τον επιπλέον χρόνο που τα ζώα θα παραμείνουν στο στάβλο, εξαρτάται από την διοικητική περιφέρεια στην οποία δραστηριοποιείται η εκμετάλλευση και την υψομετρική ζώνη στην οποία βρίσκεται. Κυμαίνεται για τους πεδινούς βοσκοτόπους από 17 έως 50 €/ha, για τους ημιορεινούς από 35 έως 105 €/ha ενώ για τους ορεινούς από 27 έως 79 €/ha.

Η αποζημίωση για τη κάλυψη των εξόδων μετακίνησης των ζώων σε ορεινό υποβοσκημένο βοσκότοπο εξαρτάται από τη διοικητική περιφέρεια, την απόσταση που πρέπει να διανύσει αλλά και το είδος του εκτρεφόμενου ζώου. Για τα βοοειδή κυμαίνεται από 11 έως 74 €/ha ενώ για τα αιγοπρόβατα από 17 έως 85 €/ha.

 

 


arxigramma0Κατανομή Ενίσχυσης

Π1-31.6 Περιβαλλοντική διαχείριση-βελτίωση μόνιμων βοσκοτόπων
ΜΚ1-31.6-1 Ενίσχυση   για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής κατάστασης βοσκήσιμων γαιών σε περιοχές που αντιμετωπίζουν κίνδυνο ερημοποίησης λόγω διάβρωσης (Μέση)
ΜΚ1-31.6-2 Ενίσχυση για   τη Εφαρμογή προγράμματος εμπλουτισμού και βελτιστοποίησης του σιτηρεσίου (Ομοιόμορφη)
   

arxigramma0Προϋπολογισμός της Παρέμβασης

Π1-31.6 2023 2024 2025 2026 2027 ΣΥΝΟΛΑ 2023   -2027
ΜΚ1-31.6-1 10.500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 52.500.000,00
ΜΚ1-31.6-2 10.498.730,00 10.498.730,00 10.498.730,00 10.498.730,00 10.498.730,00 52.493.650,00
  20.998.730,00 20.998.730,00 20.998.730,00 20.998.730,00 20.998.730,00 104.993.650,00

Π1-31-7    Διατήρηση και προστασία καλλιεργειών σε εκτάσεις με αναβαθμίδες

 

peribalonΠεριγραφή Παρέμβασης

 arxigramma0    Η παρέμβαση αφορά στους δενδρώνες και τις αροτραίες καλλιέργειες που βρίσκονται σε αναβαθμίδες.

Στη χώρα μας υπάρχουν εκτεταμένες περιοχές τόσο μόνιμων δενδρώνων όσο και, σε μικρότερο βαθμό, ετησίων καλλιεργειών, στις οποίες υπάρχουν αναβαθμίδες οι οποίες στις πλείστες των περιπτώσεων υποστηρίζονται από ξηρολιθοδομές. Η συνέχιση της καλλιέργειας με διατήρηση των αναβαθμίδων σε αυτές τις περιοχές είναι κεφαλαιώδους σημασίας για τη προστασία από τη διάβρωση. Πέραν αυτού οι αναβαθμίδες και οι ξηρολιθοδομές είναι σημαντικά στοιχεία του οικολογικού τοπίου αφού αποτελούν καταφύγιο άγριας χλωρίδας αλλά και πανίδας (έντομα, πτηνά, ερπετά αλλά και μικρά θηλαστικά). Μάλιστα στην περίπτωση της ερπετοπανίδας και για τα μικρά θηλαστικά, σημαντικός είναι ο ρόλος τους ως οικολογικών διαδρόμων. Τέλος, οι ξηρολιθοδομές αποτελούν σημαντικότατο και σε κάποιες περιπτώσεις εμβληματικά στοιχεία του πολιτισμικού τοπίου πολλών περιοχών (Νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου, ορεινές περιοχές στην Ήπειρο, Πελοπόννησο κ.α.) .

Ο παραγωγός ενισχύεται για να συντηρεί της ξερολιθιές με τον παραδοσιακό τρόπο. Ενδεικτικά: επιδιορθώσεις μικρής κλίμακας ζημιών όπως π.χ. επανατοποθέτηση λίθων οι οποίοι έχουν μετακινηθεί λόγω έντονων βροχοπτώσεων. Απαγορεύεται η χρήση σκυροδέματος ή άλλων συνδετικών ουσιών για σκοπούς σταθεροποίησης της κατασκευής. Παράλληλα είναι αναγκαία η διαχείριση της άγριας ζωής στις αναβαθμίδες και πλησίον αυτών. Η διαχείριση αυτή συνίσταται στην απαγόρευση χρήσης ζιζανιοκτόνων, στην απαγόρευση απομάκρυνσης θάμνων και δένδρων αλλά και η παύση καλλιεργειας σε απόσταση 0,5 μέτρων από τις αναβαθμίδες.

Η ενίσχυση για τη διατήρηση αυτών των συστημάτων εκτατικής μορφής μέσω της ενίσχυσης των παραγωγών για τη συνέχιση των καλλιεργητικών φροντίδων είναι αποτελεσματική τόσο για την προστασία του εδάφους όσο και για τη βιοποικιλότητα αλλά και τη διατήρηση του αγροτικού τοπίου. Η διατήρηση αυτών των συστημάτων, που απειλούνται από την εγκατάλειψη συνήθως, και σε κάποιες περιπτώσεις από την εντατικοποίηση, συμβάλλει στη διατήρηση στοιχείων του τοπίου, τη διατήρηση βελτίωση της βιοποικιλότητας και στη προστασία και βελτίωση της ποιότητας των εδαφών.

Οι αναβαθμίδες περιλαμβάνονται στα υπό προστασία στοιχεία του τοπίου είτε βρίσκονται εντός των αγροτεμαχίων ή και στο περιθώριο αυτών. Η φροντίδα, επισκευή και η διατήρηση αυτών όπως και οι πρόσθετες υποχρεώσεις όπως η απαγόρευση χρήσης ζιζανιοκτόνων, η απαγόρευση απομάκρυνσης θάμνων και δένδρων αλλά και η παύση καλλιέργειας σε απόσταση 0,5 μέτρων από τις αναβαθμίδες, υπερβαίνουν τις υποχρεώσεις της ενισχυμένης αιρεσιμότητας

 

Επιλέξιμοι Δικαιούχοι και ύψος ενίσχυσης

Η ενίσχυση εκτιμάται στα 250€/ha.

Δίνεται για τη συνέχιση της γεωργικής δραστηριότητας στις εκτάσεις με αναβαθμίδες διότι αυτές έχουν πάψει σε μεγάλο βαθμό να επιτελούν το ρόλο για τον οποίο δημιουργήθηκαν δηλαδή την εξασφάλιση γεωργικής γης σε περιπτώσεις που η γη βρίσκεται σε έλλειψη. Η πληρωμή θεωρείται ως επαύξηση της βασικής ενίσχυσης λόγω των σημαντικών περιβαλλοντικών υπηρεσιών που παρέχονται, ενδεικτικά καλύπτονται 3 από τους 6 τομείς προτεραιότητας. Είναι δε εξαιρετικής σημασίας για περιοχές και εκτάσεις που αντιμετωπίζουν πιέσεις που έχουν προκαλέσει ήδη σημαντικές επιπτώσεις λόγω εγκατάλειψης, αλλαγών χρήσεων γης και εντατικοποίησης

 

 

 


arxigramma0Κατανομή Ενίσχυσης

Π1-31.7 Διατήρηση και προστασία καλλιεργειών σε εκτάσεις   με αναβαθμίδες
ΜΚ1-31.7-1 Ενίσχυση   για τη διατήρηση και προστασία καλλιεργειών σε εκτάσεις   με αναβαθμίδες (Ομοιόμορφη)
   

arxigramma0Προϋπολογισμός της Παρέμβασης
 
Π1-31.7 2023 2024 2025 2026 2027 ΣΥΝΟΛΑ 2023   -2027
Ηa 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000  
ΜΚ1-31.7-1 11.250.000,00 11.250.000,00 11.250.000,00 11.250.000,00 11.250.000,00 56.250.000,00
  11.250.000,00 11.250.000,00 11.250.000,00 11.250.000,00 11.250.000,00 56.250.000,00


Π1-31-8   Διατήρηση μεθόδων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.

 

biooΠεριγραφή Παρέμβασης

arxigramma0

    Διατήρηση   μεθόδων   βιολογικής   γεωργίας   και κτηνοτροφίας.

Η παρέμβαση συνίσταται στην ενίσχυση της συνέχισης εφαρμογής μεθόδων της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.  

Οι   παραγωγοί   πρέπει   να   διαθέτουν     αγροτεμάχια   ή/και   βοσκοτόπους   ή/και εκτροφές, τα οποία     είναι     ενταγμένα στο σύστημα     της βιολογικής γεωργίας     σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007 , “για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91”, η οποία ένταξη τεκμηριώνεται από σύμβαση με Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης καθώς και να διαθέτουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης από τον Οργανισμό με τον οποίο είναι συμβεβλημένοι

 

Επιλέξιμοι Δικαιούχοι και ύψος ενίσχυσης

ΜΚ1-31.8-1 - Ενίσχυση για την διατήρηση μεθόδων βιολογικής γεωργίας

Οι εκτιμώμενες ενισχύσεις έχουν ως εξής:

 • Ελιά                                       505 €/ha
 • Σταφίδα                                  636 €/ha
 • Μηλοειδή                               532 €/ha
 • Πυρηνόκαρπα                         941 €/ha
 • Επιτραπέζια σταφύλια           1440 €/ha
 • Εσπεριδοειδή                         334 €/ha
 • Σταφύλια οινοποιήσιμα            657 €/ha
 • Ροδιά                                    1120 €/ha
 • Ακτινίδιο                                 870 €/ha
 • Συκιά                                     1015 €/ha
 • Μικρόκαρπες / Δάσους           940 €/ha
 • Αβοκάντο                               1050 €/ha
 • Ακρόδρυα                              616 €/ha
 • Φραγκόσυκα                         1266 €/ha
 • Αραβόσιτος βρώσιμος              544 €/ha
 • Αραβόσιτος κτηνοτροφικός       644 €/ha
 • Μηδική, Τριφύλλι                    574 €/ha
 • Χειμερινά σιτηρά                     120 €/ha
 • Βαμβάκι                                 516 €/ha
 • Καπνός                                  660 €/ha
 • Ρύζι                                       446 €/ha
 • Λοιπές   αροτραίες Χία) (ΛΙΝΑΡΙ,   493 €/ha   Ελαιοκραμβη, Ηλίανθος, Κινόα,Καμελία,
 • Αρωματικά                            1295 €/ha
 • Όσπρια                                  491 €/ha
 • Κτηνοτροφικά ψυχανθή            491 €/ha
 • ΦυλλώδηΛαχανικά-Σταυρανθή /Βολβώδη/Καρότο/Πατάτα/Κολοκυνθοειδή                     635 €/ha
 • Τομάτα/Μελιτζάνα/Πιπεριά     1140 €/ha

ΜΚ1-31.8-2 - Ενίσχυση για την διατήρηση μεθόδων βιολογικής κτηνοτροφίας

Οι εκτιμώμενες ενισχύσεις έχουν ως εξής:

 • Αιγοπρόβατα                                                                 247 €/ha
 • Βοοειδή Κρεατοπαραγωγικής – Μικτής κατεύθυνσης         280 €/ha
 • Βοοειδή Γαλακτοπαραγωγής                                           347 €/ha

 

 


arxigramma0Κατανομή Ενίσχυσης

Π1-31.8 Διατήρηση   μεθόδων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.
ΜΚ1-31.8-1 Ενίσχυση για την διατήρηση μεθόδων βιολογικής γεωργίας (Μέση)
ΜΚ1-31.8-2 Ενίσχυση για την διατήρηση μεθόδων βιολογικής κτηνοτροφίας (Μέση)
   

arxigramma0Προϋπολογισμός της Παρέμβασης

Π1-31.8 2023 2024 2025 2026 2027 ΣΥΝΟΛΑ 2023   -2027
Ha 126.240 126.240 126.240 126.240 126.240  
ΜΚ1-31.8-1 65.897.280,00 65.897.280,00 65.897.280,00 65.897.280,00 65.897.280,00 329.486.400,00
Ha 174.400 174.400 174.400 174.400 174.400  
ΜΚ1-31.8-2 55.284.800,00 55.284.800,00 55.284.800,00 55.284.800,00 55.284.800,00 276.424.000,00
  121.182.080,00 121.182.080,00 121.182.080,00 121.182.080,00 121.182.080,00 605.910.400,00


 


arxigramma0  ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ  ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Π1-32-1   Στήριξη Συνδεδεμένου Εισοδήματος - Φυτική Παραγωγή

 

natura2

Περιγραφή Παρέμβασης

  arxigramma0

Ο στόχος της παρέμβασης είναι η αντιμετώπιση δυσκολιών που αντιμετωπίζουν ορισμένοι τομείς και παραγωγές, μέσω της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας, της βιωσιμότητας ή της ποιότητας. Οι τομείς αυτοί είναι ιδιαίτερα σημαντικοί για κοινωνικοοικονομικούς ή περιβαλλοντικούς λόγους και εμπίπτουν σε αυτούς που αναφέρονται στο άρθρο 33 του Κανονισμού 2021/2115. Η παρέμβαση αφορά στη χορήγηση συνδεδεμένης εισοδηματικής στήριξης σε ενεργούς γεωργούς, ως ετήσια ενίσχυση ανά εκτάριο, υπό τους όρους που καθορίζονται στα άρθρα 32-35 του Κανονισμού 2021/2115 και προσδιορίζονται περαιτέρω στο παρόν στρατηγικό σχέδιο.

 

 

 

1. Συνδεδεμένη Ενίσχυση Σκληρού Σιταριού

2. Συνδεδεμένη Ενίσχυση Μαλακού Σιταριού

3. Συνδεδεμένη Ενίσχυση Κριθαριού

4. Συνδεδεμένη Ενίσχυση Ρυζιού

5. Συνδεδεμένη Ενίσχυση Σπόρων προς Σπορά

6. Συνδεδεμένη Ενίσχυση για την καλλιέργεια πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών ψυχανθών

7. Συνδεδεμένη Ενίσχυση για την καλλιέργεια πρωτεϊνούχων σανοδοτικών ψυχανθών

8. Συνδεδεμένη Ενίσχυση βιομηχανικής τομάτας

9. Συνδεδεμένη Ενίσχυση για πορτοκάλια χυμοποίησης

10. Συνδεδεμένη Ενίσχυση οσπρίων για ανθρώπινη κατανάλωση

11. Συνδεδεμένη Ενίσχυση σπαραγγιού

12. Συνδεδεμένη Ενίσχυση ζαχαροτεύτλων

13. Συνδεδεμένη Ενίσχυση συμπύρηνου ροδάκινου

14. Συνδεδεμένη Ενίσχυση Κορινθιακής Σταφίδας

15. Συνδεδεμένη Ενίσχυση καρπών με κέλυφος

16. Συνδεδεμένη Ενίσχυση μήλων

Η συνδεδεμένες ενισχύσεις θα χορηγούνται με την μορφή ετήσιας ενίσχυσης ανά εκτάριο ή ζώο, μόνο για τις επιλέξιμες εκτάσεις, σε ενεργούς γεωργούς.

Κατά τον καθορισμό αυτών των παρεμβάσεων, λαμβάνεται υπόψη ο πιθανός αντίκτυπός τους στη διεθνή αγορά (Αιτιολογική Έκθεση Κανονισμού 2021/2115, σημείο 32).

 

Οι λεπτομερείς όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης των συνδεδεμένων ενισχύσεων θα περιγραφούν σε σχετικές Υπουργικές αποφάσεις.

 

1. Συνδεδεμένη Ενίσχυση Σκληρού Σίτου

Δικαιούχοι  της  συνδεδεμένης  ενίσχυσης  σκληρού  σίτου  είναι  οι  ενεργοί  γεωργοί,  που  καλλιεργούν σκληρό σιτάρι σε επιλέξιμες εκτάσεις υπό τις εξής προϋποθέσεις:

1. Να χρησιμοποιούν πιστοποιημένο σπόρο σποράς που αποδεικνύεται με την προσκόμιση της ετικέτας και του πρωτότυπου τιμολογίου πώλησης.

2.   Ως ελάχιστη ποσότητα πιστοποιημένων σπόρων σποράς για το σκληρό σιτάρι καθορίζονται τα 180 κιλά ανά εκτάριο.

 

 2. Συνδεδεμένη Ενίσχυση Μαλακού Σίτου

Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης μαλακού σίτου είναι  οι  γεωργοί, που καλλιεργούν μαλακό σιτάρι σε επιλέξιμες εκτάσεις υπό τις εξής προϋποθέσεις:

1. Να χρησιμοποιούν πιστοποιημένο σπόρο σποράς που αποδεικνύεται με την προσκόμιση της ετικέτας και του πρωτότυπου τιμολογίου πώλησης.

2. Ως ελάχιστη ποσότητα πιστοποιημένων σπόρων σποράς για το μαλακό σιτάρι καθορίζονται τα 180 κιλά ανά εκτάριο.

 

3. Συνδεδεμένη Ενίσχυση Κριθαριού

Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης κριθαριού είναι οι ενεργοί γεωργοί, που καλλιεργούν κριθάρι σε επιλέξιμες εκτάσεις υπό τις εξής προϋποθέσεις:

1. Να χρησιμοποιούν πιστοποιημένο σπόρο σποράς που αποδεικνύεται με την προσκόμιση της ετικέτας και του πρωτότυπου τιμολογίου πώλησης.

2. Ως ελάχιστη ποσότητα πιστοποιημένων σπόρων σποράς για το κριθάρι καθορίζονται τα 180 κιλά ανά εκτάριο.

 

4. Συνδεδεμένη Ενίσχυση Ρυζιού

Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης ρυζιού είναι οι ενεργοί γεωργοί που καλλιεργούν ρύζι σε επιλέξιμες εκτάσεις, υπό τον όρο ότι παραδίδουν προϊόν σε εμπόρους δημητριακών, ορυζόμυλους, ομάδες/οργανώσεις παραγωγών και συνεταιρισμούς αγροτών και υπό την προϋπόθεση να παραδίδουν

 

5. Συνδεδεμένη Ενίσχυση Σπόρων προς Σπορά

1. Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης για την παραγωγή σπόρων προς σπορά ποικιλιών οι οποίες είναι εγγεγραμμένες ή υπό εγγραφή στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών ή/και στους/στις Κοινούς Καταλόγους Ποικιλιών είναι:

Α. Ο καλλιεργητής/ενεργός γεωργός, ο οποίος συνάπτει σύμβαση καλλιέργειας για πολλαπλασιασμό πιστοποιημένων σπόρων προς σπορά (συμβάσεις πολλαπλασιασμού σπόρων) με σποροπαραγωγική επιχείρηση.   Ο   καλλιεργητής   διαθέτει   την   παραγωγή   του   στη   συμβαλλόμενη   σποροπαραγωγική επιχείρηση.

Β. Η σποροπαραγωγική επιχείρηση, η οποία καλλιεργεί ή παράγει η ίδια τον πιστοποιημένο σπόρο προς σπορά σε ιδιόκτητες ή ενοικιαζόμενες εκτάσεις.

2. Οι δικαιούχοι προκειμένου να λάβουν την συνδεδεμένη ενίσχυση οφείλουν να καλλιεργούν σπόρους προς σπορά (κτηνοτροφικών ψυχανθών, οσπρίων για ανθρώπινη κατανάλωση, ελαιούχων– κλωστικών φυτών και τεύτλων),  των ειδών που θα αποτυπωθούν λεπτομερώς σε υπουργική απόφαση,  υπό τις εξής προϋποθέσεις:

Α. Να χρησιμοποιούν προβασικό, βασικό, πιστοποιημένο και εμπορικό όπου προβλέπεται, σπόρο προς σπορά.

Β. Να μη χρησιμοποιούν σπόρους γενετικά τροποποιημένων ποικιλιών.

 

6. Συνδεδεμένη Ενίσχυση Πρωτεϊνούχων Κτηνοτροφικών Ψυχανθών

Δικαιούχοι  της  συνδεδεμένης  ενίσχυσης  στα  πρωτεϊνούχα  κτηνοτροφικά  ψυχανθή  είναι  οι  ενεργοί γεωργοί, που καλλιεργούν πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή (κτηνοτροφικό κουκί, κτηνοτροφικό ρεβίθι, κτηνοτροφικό μπιζέλι, βίκος, κτηνοτροφικό λαθούρι, λούπινο, ρόβι, σόγια)  που θα αποτυπωθούν λεπτομερώς σε υπουργική απόφαση, σε επιλέξιμες εκτάσεις.

 Στις εκμεταλλεύσεις που παράγουν πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή και παράλληλα διατηρούν κτηνοτροφικό κλάδο μηρυκαστικών:

·         Προϋπόθεση για τη χορήγηση της ενίσχυσης, είναι η προσκόμιση τιμολογίου αγοράς ή πώλησης του προϊόντος, για το μέρος της παραγόμενης ποσότητας πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών ψυχανθών που παραδίδεται σε μεταποιητική μονάδα ή σε έμπορο/αγοραστή του προϊόντος.

·         Η υπόλοιπη παραγόμενη ποσότητα πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών ψυχανθών, η οποία χρησιμοποιείται ως ιδιοπαραγόμενη ζωοτροφή για τα ζώα της εκμετάλλευσης, εξαιρείται από την παραπάνω υποχρέωση. Η ποσότητα αυτή θα υπολογίζεται σε συνάρτηση με: α) τον αριθμό και το είδος των μηρυκαστικών ζώων και β) τις διατροφικές απαιτήσεις εκάστου μηρυκαστικού ζώου σε πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή.

 

 7. Συνδεδεμένη Ενίσχυση Πρωτεϊνούχων Σανοδοτικών Ψυχανθών

Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης είναι οι ενεργοί γεωργοί, που καλλιεργούν πρωτεϊνούχα σανοδοτικά ψυχανθή  (μηδική και τριφύλλι) και θα αποτυπωθούν λεπτομερώς σε υπουργική απόφαση, σε επιλέξιμες εκτάσεις.

 Στις εκμεταλλεύσεις που παράγουν πρωτεϊνούχα σανοδοτικά ψυχανθή και παράλληλα διατηρούν κτηνοτροφικό κλάδο μηρυκαστικών:

         Προϋπόθεση για τη χορήγηση της ενίσχυσης, είναι η προσκόμιση τιμολογίου αγοράς ή πώλησης του προϊόντος, για το μέρος της παραγόμενης ποσότητας πρωτεϊνούχων σανοδοτικών ψυχανθών που παραδίδεται σε μεταποιητική μονάδα ή σε έμπορο/αγοραστή του προϊόντος.

         Η υπόλοιπη παραγόμενη ποσότητα πρωτεϊνούχων σανοδοτικών ψυχανθών, η οποία χρησιμοποιείται ως ιδιοπαραγόμενη ζωοτροφή για τα ζώα της εκμετάλλευσης, εξαιρείται από την παραπάνω υποχρέωση. Η ποσότητα αυτή θα υπολογίζεται σε συνάρτηση με: α) τον αριθμό και το είδος των μηρυκαστικών ζώων και β) τις διατροφικές απαιτήσεις εκάστου μηρυκαστικού ζώου σε πρωτεϊνούχα σανοδοτικά ψυχανθή.

 Η ελάχιστη επιλέξιμη έκταση αγροτεμαχίου καθορίζεται σε 0,1 εκτάριο.

 

 

8. Συνδεδεμένη Ενίσχυση βιομηχανικής τομάτας

Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης είναι οι ενεργοί γεωργοί που πληρούν τους παρακάτω όρους επιλεξιμότητας:

1. Παραδίδουν βιομηχανική τομάτα από την 1η Ιουνίου έως και την 30η Νοεμβρίου κάθε έτους κατ’ ελάχιστο 50 τόνους βιομηχανικής τομάτας ανά εκτάριο καλλιεργούμενης έκτασης.

2. Οι παραδόσεις στις μεταποιητικές επιχειρήσεις πραγματοποιούνται μέσω των παρακάτω φορέων για τους παραγωγούς μέλη τους:

α) Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και Μορφές Συλλογικής Οργάνωσης όπως ορίζονται στο νόμο 4384/2016

β)  Ομάδες  και  οργανώσεις  παραγωγών,  σύμφωνα  με  τους  καν.  (ΕΚ)  1305/13  και  1308/13  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

3. Γεωργοί οι οποίοι δεν είναι μέλη των ανωτέρω φορέων μπορούν να παραδίδουν:

Στις  περιπτώσεις  αυτές,  απαιτείται  η  προσκόμιση  πρωτότυπου  τιμολογίου  πώλησης  ή  αγοράς  του προϊόντος.

4. H ελάχιστη επιλέξιμη έκταση αγροτεμαχίου καθορίζεται σε 0,1 ha

 

 9. Συνδεδεμένη Ενίσχυση για πορτοκάλια χυμοποίησης

 Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης είναι οι ενεργοί γεωργοί που πληρούν τα εξής:

1. Παραδίδουν για χυμοποίηση από 1η Ιανουαρίου έως και 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους κατ’ ελάχιστο 7 τόνους πορτοκάλια ανά εκτάριο καλλιεργούμενης έκτασης.

2. Οι παραδόσεις στις μεταποιητικές επιχειρήσεις πραγματοποιούνται μέσω των παρακάτω φορέων για τους παραγωγούς μέλη τους:

α) Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και Μορφές Συλλογικής Οργάνωσης όπως ορίζονται στο νόμο 4384/2016

β)  Ομάδες  και  οργανώσεις  παραγωγών,  σύμφωνα  με  τους  καν.  (ΕΚ)  1305/13  και  1308/13  του  Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

3. Γεωργοί οι οποίοι δεν είναι μέλη των ανωτέρω φορέων μπορούν να παραδίδουν:

• σε αυτούς ως συνεργαζόμενοι

• απευθείας στις μεταποιητικές επιχειρήσεις.

 Στις  περιπτώσεις  αυτές,  απαιτείται  η  προσκόμιση  πρωτότυπου  τιμολογίου  πώλησης  ή  αγοράς  του προϊόντος.

4. H ελάχιστη επιλέξιμη έκταση αγροτεμαχίου καθορίζεται σε 0,1 ha.

 

 10. Συνδεδεμένη Ενίσχυση οσπρίων για ανθρώπινη κατανάλωση

  Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης είναι οι ενεργοί γεωργοί, που καλλιεργούν όσπρια που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση (φακή, ρεβίθι, φασόλι, κουκί, λαθούρι) και θα αποτυπωθούν λεπτομερώς σε υπουργική απόφαση,  σε επιλέξιμες εκτάσεις και πληρούν τους παρακάτω όρους επιλεξιμότητας:

1.Προσκομίζουν τιμολόγιο πώλησης ή αγοράς του προϊόντος.

2.Παραδίδουν ρεβύθια κατ’ ελάχιστο 70 κιλά ανά στρέμμα καλλιεργούμενης έκτασης.

3.Παραδίδουν φακές κατ’ ελάχιστο 40 κιλά ανά στρέμμα καλλιεργούμενης έκτασης.

4.Παραδίδουν  φασόλια  μέτρια  και  χονδρά  κατ’  ελάχιστο  100  κιλά  ανά  στρέμμα  καλλιεργούμενης έκτασης.

5.Παραδίδουν φασόλια γίγαντες και ελέφαντες κατ’ ελάχιστο 150 κιλά ανά στρέμμα καλλιεργούμενης έκτασης.

 

11. Συνδεδεμένη Ενίσχυση σπαραγγιού

 Προϋπόθεση για τη χορήγηση της ενίσχυσης είναι οι ενεργοί γεωργοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα να:

α) καλλιεργούν κατ’ ελάχιστο 0,2 ha σπαράγγι σε επιλέξιμες εκτάσεις,

β) παραδίδουν από την 1η Ιανουαρίου έως και την 30η Ιουνίου κάθε έτους, τουλάχιστον 2,5 tn/ha νωπού προϊόντος σε εγκεκριμένους φορείς,

γ) προσκομίζουν τιμολόγιο πώλησης ή αγοράς του προϊόντος.

 

 12. Συνδεδεμένη Ενίσχυση ζαχαροτεύτλων

 Δικαιούχοι  της  συνδεδεμένης  ενίσχυσης  ζαχαροτεύτλων  είναι  οι  ενεργοί  γεωργοί,  που  καλλιεργούν ζαχαρότευτλα σε επιλέξιμες εκτάσεις υπό τις εξής προϋποθέσεις:

         Να  έχουν  συνάψει  σύμβαση  παράδοσης  τεύτλων  σε  μεταποιητική  μονάδα  μέχρι  την  καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης.

         Να   έχουν   χρησιμοποιήσει   πιστοποιημένο   σπόρο   σποράς.   Οι   εκτάσεις   που   συμμετέχουν   στην συνδεδεμένη ενίσχυση πρέπει να σπέρνονται μόνο με πιστοποιημένο σπόρο προς σπορά.

         Να έχουν παραδώσει το προϊόν σε μεταποιητική μονάδα το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί το τρέχον έτος υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης.

         Να παραδίδουν σε μεταποιητική μονάδα κατ’ έτος ποσότητα προϊόντος, τουλάχιστον 30 τόνους ανά εκτάριο και να προσκομίζουν το σχετικό τιμολόγιο πώλησης ή αγοράς του προϊόντος.

 

13. Συνδεδεμένη Ενίσχυση συμπύρηνου ροδάκινου

Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης είναι οι ενεργοί γεωργοί που πληρούν τους παρακάτω όρους επιλεξιμότητας:

1. Παραδίδουν για χυμοποίηση από 1η Ιουνίου έως και 1η Νοεμβρίου κάθε έτους κατ’ ελάχιστο 3 τόνους συμπύρηνο ροδάκινο ανά εκτάριο καλλιεργούμενης έκτασης.

2. Οι παραδόσεις στις μεταποιητικές επιχειρήσεις πραγματοποιούνται μέσω των παρακάτω φορέων για τους παραγωγούς μέλη τους:

α) Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και Μορφές Συλλογικής Οργάνωσης όπως ορίζονται στο νόμο 4384/2016.

β)  Ομάδες  και  Οργανώσεις  παραγωγών,  σύμφωνα  με  τους  καν.  (ΕΚ)  1305/13  και  1308/13  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

 3. Γεωργοί οι οποίοι δεν είναι μέλη των ανωτέρω φορέων μπορούν να παραδίδουν:

·         σε αυτούς ως συνεργαζόμενοι         απ’ ευθείας στις μεταποιητικές επιχειρήσεις.

 Στις περιπτώσεις αυτές, απαιτείται η προσκόμιση τιμολογίου πώλησης ή αγοράς του προϊόντος.

4. H ελάχιστη επιλέξιμη έκταση αγροτεμαχίου καθορίζεται σε 0,1 ha.

 

 14. Συνδεδεμένη Ενίσχυση Κορινθιακής Σταφίδας

 Δικαιούχοι είναι μόνο οι ενεργοί γεωργοί που καλλιεργούν και παράγουν ξηρό προϊόν με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Αγροτεμάχια που βρίσκονται μόνο σε ζώνη παραδοσιακής καλλιέργειας: Περιφερειακές Ενότητες (Νομοί) Αχαΐας, Αργολίδας, Κορίνθου, Ηλείας, Μεσσηνίας, Κεφαλονιάς και Ζακύνθου.

2. Να παραδίδουν κατ’ έτος τουλάχιστον 1,5 tn/ha στις εγκαταστάσεις μεταποίησης και να προσκομίζουν το σχετικό τιμολόγιο πώλησης ή αγοράς του προϊόντος.

3. Ελάχιστο μέγεθος αγροτεμαχίου 0,1 ha.

 

 

15. Συνδεδεμένη Ενίσχυση καρπών με κέλυφος

Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης είναι οι ενεργοί γεωργοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα που καλλιεργούν καρπούς των φυτικών ειδών: αμυγδαλιά, φουντουκιά, καρυδιά, καστανιά και φιστικιά σε επιλέξιμες εκτάσεις και με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

          Να παραδίδουν κατ’ έτος τουλάχιστον 20 κιλά προϊόντος ανά στρέμμα καλλιεργούμενης έκτασης.

         Να προσκομίζουν τιμολόγιο πώλησης ή αγοράς του προϊόντος.

 

 

16. Συνδεδεμένη Ενίσχυση μήλων

 Δικαιούχοι  της  συνδεδεμένης  ενίσχυσης  για  τα  μήλα  είναι  οι  ενεργοί  γεωργοί  που  καλλιεργούν  σε επιλέξιμες εκτάσεις και με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

          Να παραδίδουν κατ’ έτος τουλάχιστον 500 κιλά προϊόντος ανά στρέμμα καλλιεργούμενης έκτασης.

         Να προσκομίζουν τιμολόγιο πώλησης ή αγοράς του προϊόντος.

 


arxigramma0Κατανομή Ενίσχυσης

Π1-32.1 Στήριξη Συνδεδεμένου Εισοδήματος - Φυτική Παραγωγή  
ΜΚ1-32.1-01 Συνδεδεμένη Ενίσχυση Σκληρού Σιταριού 100 € ανά εκτάριο
ΜΚ1-32.1-02 Συνδεδεμένη Ενίσχυση Μαλακού Σιταριού
100 € ανά εκτάριο
ΜΚ1-32.1-03 Συνδεδεμένη Ενίσχυση Κριθαριού
100 € ανά εκτάριο
ΜΚ1-32.1-04 Συνδεδεμένη Ενίσχυση Ρυζιού
300 € ανά εκτάριο
ΜΚ1-32.1-05 Συνδεδεμένη Ενίσχυση Σπόρων προς σπορά 432 € ανά εκτάριο
ΜΚ1-32.1-06 Συνδεδεμένη Ενίσχυση Πρωτεϊνούχων Κτηνοτροφικών Ψυχανθών
192 € ανά εκτάριο
ΜΚ1-32.1-07 Συνδεδεμένη Ενίσχυση Πρωτεϊνούχων Σανοδοτικών Ψυχανθών
83 € ανά εκτάριο
ΜΚ1-32.1-08 Συνδεδεμένη Ενίσχυση βιομηχανικής τομάτας 512 € ανά εκτάριο
ΜΚ1-32.1-09 Συνδεδεμένη Ενίσχυση για πορτοκάλια χυμοποίησης 407€ ανά εκτάριο
ΜΚ1-32.1-10 Συνδεδεμένη   Ενίσχυση οσπρίων για ανθρώπινη κατανάλωση 
285 € ανά εκτάριο
ΜΚ1-32.1-11 Συνδεδεμένη Ενίσχυση σπαραγγιού
495 € ανά εκτάριο
ΜΚ1-32.1-12 Συνδεδεμένη Ενίσχυση ζαχαροτεύτλων
505 € ανά εκτάριο
ΜΚ1-32.1-13 Συνδεδεμένη Ενίσχυση συμπύρηνου ροδάκινου
164 € ανά εκτάριο
ΜΚ1-32.1-14 Συνδεδεμένη Ενίσχυση Κορινθιακής Σταφίδας 348 € ανά εκτάριο
ΜΚ1-32.1-15 Συνδεδεμένη Ενίσχυση καρπών με κέλυφος 137 € ανά εκτάριο
ΜΚ1-32.1-16 Συνδεδεμένη Ενίσχυση Μήλων
472 € ανά εκτάριο
     

arxigramma0Προϋπολογισμός της Παρέμβασης

Π1-32.1 2023 2024 2025 2026 2027 ΣΥΝΟΛΑ 2023   -2027
ΜΚ1-32.1-01 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 80.000.000,00
ΜΚ1-32.1-02 5.824.000,00 5.824.000,00 5.824.000,00 5.824.000,00 5.824.000,00 29.120.000,00
ΜΚ1-32.1-03 8.320.000,00 8.320.000,00 8.320.000,00 8.320.000,00 8.320.000,00 41.600.000,00
ΜΚ1-32.1-04 7.938.000,00 7.938.000,00 7.938.000,00 7.938.000,00 7.938.000,00 39.690.000,00
ΜΚ1-32.1-05 4.104.000,00 4.104.000,00 4.104.000,00 4.104.000,00 4.104.000,00 20.520.000,00
ΜΚ1-32.1-06 14.396.928,00 14.396.928,00 14.396.928,00 14.396.928,00 14.396.928,00 71.984.640,00
ΜΚ1-32.1-07 16.179.605,00 16.179.605,00 16.179.605,00 16.179.605,00 16.179.605,00 80.898.025,00
ΜΚ1-32.1-08 2.233.856,00 2.233.856,00 2.233.856,00 2.233.856,00 2.233.856,00 11.169.280,00
ΜΚ1-32.1-09 3.573.460,00 3.573.460,00 3.573.460,00 3.573.460,00 3.573.460,00 17.867.300,00
ΜΚ1-32.1-10 8.369.025,00 8.369.025,00 8.369.025,00 8.369.025,00 8.369.025,00 41.845.125,00
ΜΚ1-32.1-11 766.260,00 766.260,00 766.260,00 766.260,00 766.260,00 3.831.300,00
ΜΚ1-32.1-12 688.315,00 688.315,00 688.315,00 688.315,00 688.315,00 3.441.575,00
ΜΚ1-32.1-13 940.048,00 940.048,00 940.048,00 940.048,00 940.048,00 4.700.240,00
ΜΚ1-32.1-14 3.518.628,00 3.518.628,00 3.518.628,00 3.518.628,00 3.518.628,00 17.593.140,00
ΜΚ1-32.1-15 3.945.463,00 3.945.463,00 3.945.463,00 3.945.463,00 3.945.463,00 19.727.315,00
ΜΚ1-32.1-16 4.099.320,00 4.099.320,00 4.099.320,00 4.099.320,00 4.099.320,00 20.496.600,00
  100.896.903,00 100.896.903,00 100.896.903,00 100.896.903,00 100.896.903,00 504.484.540,00

 


Π1-32-2   Στήριξη Συνδεδεμένου Εισοδήματος - Ζωική Παραγωγή

 

probatoΠεριγραφή Παρέμβασης 

arxigramma0

    Ο στόχος της παρέμβασης είναι η αντιμετώπιση δυσκολιών που αντιμετωπίζουν ορισμένοι τομείς και παραγωγές, μέσω της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας, της βιωσιμότητας ή της ποιότητας. Οι τομείς αυτοί είναι ιδιαίτερα σημαντικοί για κοινωνικοοικονομικούς ή περιβαλλοντικούς λόγους και εμπίπτουν σε αυτούς που αναφέρονται στο άρθρο 33 του Κανονισμού 2021/2115. Η παρέμβαση αφορά στη χορήγηση συνδεδεμένης εισοδηματικής στήριξης σε ενεργούς γεωργούς, ως ετήσια ενίσχυση ανά ζώο, υπό τους όρους που καθορίζονται στα άρθρα 32-35 του Κανονισμού 2021/2115 και προσδιορίζονται περαιτέρω στο παρόν στρατηγικό σχέδιο.

 Ειδικότερα, η παρέμβαση αφορά στη χορήγηση Συνδεδεμένης Ενίσχυσης στους παρακάτω τομείς:

1.       Συνδεδεμένη Ενίσχυση Πρόβειου και Αίγειου κρέατος

2.       Συνδεδεμένες Ενισχύσεις Βοείου Κρέατος

 

 

1. Συνδεδεμένη Ενίσχυση Πρόβειου και Αίγειου Κρέατος

 

Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης αιγοπροβείου κρέατος είναι οι ενεργοί γεωργοί που πληρούν τους παρακάτω όρους επιλεξιμότητας:

1.       Είναι κάτοχοι αιγοπροβατοτροφικής εκμετάλλευσης στη χώρα.

2.    Παραδίδουν το γάλα που παράγουν σε εγκεκριμένες μονάδες μεταποίησης γάλακτος, είτε απευθείας (με  προσκόμιση  τιμολογίου  αγοράς  ή  πώλησης  του  προϊόντος),  είτε  μέσω  φορέων  συγκέντρωσης γάλακτος (π.χ. οργανώσεις παραγωγών, φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Οι κτηνοτρόφοι με καθετοποιημένες μονάδες μεταποίησης γάλακτος της κτηνοτροφικής τους εκμετάλλευσης, εφόσον πληρούν την έννοια του εγκεκριμένου μεταποιητή και οι κτηνοτρόφοι που είναι ενταγμένοι στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο (ΚΗΜΟ),  οι  οποίοι/-ες  ιδιοπαράγουν  και  διαθέτουν  οι  ίδιοι  τα  γαλακτοκομικά  τους προϊόντα, συμμετέχουν  στο  καθεστώς  εφόσον  έχουν  δηλώσει  ηλεκτρονικά,  μέσω  της  διαδικτυακής  σύνδεσης  «ΑΡΤΕΜΙΣ» στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, τις ποσότητες γάλακτος που μεταποίησαν.

3. Έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία της ετήσιας απογραφής της εκμετάλλευσής τους για το έτος ενίσχυσης. Αυτό διαπιστώνεται από την καταχώρηση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κτηνιατρικής (ΟΠΣΚ) της εν λόγω ετήσιας απογραφής.

 

Προσδιορισμός αριθμού επιλέξιμων αιγοπροβάτων:

1.       Ως επιλέξιμα για πληρωμή θεωρούνται τα αιγοπρόβατα τα οποία πληρούν τους όρους επιλεξιμότητας.

2.Για τον υπολογισμό των επιλέξιμων αιγοπροβάτων λαμβάνεται υπόψη η ελάχιστη αναλογία ποσότητας γάλακτος-αριθμού επιλέξιμων προβατίνων ή/και αιγών η οποία πρέπει να είναι 100:1.

 3. Ο συνολικός αριθμός των προσδιορισθεισών για πληρωμή προβατίνων ή/και αιγών της εκμετάλλευσης του δικαιούχου, προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη τα επιλέξιμα δηλωθέντα αιγοπρόβατα στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης (κατοχή κατά την υποβολή της αίτησης και πρόθεση διατήρησης), την ελάχιστη αναλογία ποσότητας γάλακτος − αριθμού επιλέξιμων προβατίνων ή/και αιγών και τα ευρεθέντα επιλέξιμα αιγοπρόβατα κατά τους διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους. Για τη διενέργεια πληρωμής, ο μικρότερος αριθμός καθορίζει τον αριθμό των επιλέξιμων αιγοπροβάτων.

 

Συνδεδεμένες Ενισχύσεις Βοείου Κρέατος

 

Συνδεδεμένη Ενίσχυση Βοείου Κρέατος – Μέτρο Α

 

 Η παρέμβαση αφορά την συνδεδεμένη ενίσχυση σε θηλυκά βοοειδή ηλικίας 18 μηνών έως 12 ετών, που έχουν γεννήσει στο έτος ενίσχυσης.  Το μέτρο αυτό έχει προσανατολισμό την παραγωγή κρέατος, αξιοποιώντας το εγχώριο αναπαραγωγικό δυναμικό   και   θα   αποτελέσει   σημαντικό   κίνητρο   για   διατήρηση   των   εγχώριων   γεννήσεων   σε ικανοποιητικά επίπεδα.

 

 Συνδεδεμένη Ενίσχυση Βοείου Κρέατος – Μέτρο Β

 

 Η παρέμβαση αφορά την συνδεδεμένη ενίσχυση σε βοοειδή (αρσενικά και θηλυκά) που κυρίως γεννιούνται και εκτρέφονται στη χώρα μας και προωθούνται για σφαγή. Το μέτρο αυτό έχει κύριο προσανατολισμό την παραγωγή βόειου κρέατος από βοοειδή που κυρίως έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, εκτρέφονται για ένα χρονικό διάστημα και σφάζονται.

 

Η ηλικία σφαγής για τα μοσχάρια είναι οι 11-12 μήνες. Προϋπόθεση είναι τα ζώα να διατηρούνται στη μονάδα τουλάχιστον 5 μήνες πριν τη σφαγή.

 

 Συνδεδεμένη Ενίσχυση Βοείου Κρέατος – Μέτρο Γ

 

 Η παρέμβαση αφορά την συνδεδεμένη ενίσχυση σε βοοειδή (αρσενικά και θηλυκά) που προέρχονται είτε από εγχώρια παραγωγή ή και από άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ, με σκοπό την εκτροφή για πάχυνση και σφαγή, σε ηλικία 14 έως 24 μηνών και παραγωγή σφάγιων μεγάλου βάρους. Προϋπόθεση είναι τα ζώα να διατηρούνται στη μονάδα τουλάχιστον 5 μήνες πριν τη σφαγή.

 

 Οι λεπτομερείς όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης των συνδεδεμένων ενισχύσεων θα περιγραφούν σε σχετικές Υπουργικές αποφάσεις.

Οι συνδεδεμένες ενισχύσεις για το βόειο κρέας θα δοθούν μέσω τριών διαφορετικών μέτρων ενίσχυσης και αφορούν γεωργικές εκμεταλλεύσεις ενεργών γεωργών, σύμφωνα με τον ορισμό που περιγράφεται στο Στρατηγικό Σχέδιο.

 Ως προς τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και τις υποχρεώσεις των δικαιούχων, αναφέρονται ενδεικτικά τα εξής:

 

Συνδεδεμένη Ενίσχυση Βοείου Κρέατος – Μέτρο Α

 1. Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης βόειου κρέατος είναι οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι/-ες πληρούν τους παρακάτω όρους επιλεξιμότητας:

         Είναι κάτοχοι βοοτροφικών εκμεταλλεύσεων στη χώρα, ανεξαρτήτως παραγωγικής κατεύθυνσης.

         Κατά την υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης, εκτρέφουν στην εκμετάλλευσή τους τουλάχιστον 6 θηλυκά βοοειδή οποιασδήποτε φυλής και παραγωγικής κατεύθυνσης, ηλικίας από 18 μηνών έως 12 ετών κατά τη διάρκεια του έτους ενίσχυσης.

         Έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία της ετήσιας απογραφής της εκμετάλλευσής τους για το έτος ενίσχυσης. Αυτό διαπιστώνεται από την καταχώρηση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κτηνιατρικής (ΟΠΣΚ) της εν λόγω ετήσιας απογραφής.

2. Επιλέξιμα για την συνδεδεμένη ενίσχυση στον τομέα του βοείου κρέατος, είναι τα θηλυκά βοοειδή που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

         Έχουν ηλικία από 18 μηνών έως 12 ετών.

         Έχουν γεννήσει μέσα στο έτος ενίσχυσης (από 01.01 έως και τις 31.12). Αυτό διαπιστώνεται από το

         Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κτηνιατρικής (ΟΠΣΚ).

         Τα νεογέννητα μοσχάρια έχουν καταγραφεί και σημανθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση θανάτου του νεογέννητου μοσχαριού πριν τη σήμανσή του, το θηλυκό βοοειδές δεν θεωρείται επιλέξιμο.

Συνδεδεμένη Ενίσχυση Βοείου Κρέατος – Μέτρο Β

Το μέτρο αυτό αφορά την ενίσχυση σε βοοειδή (αρσενικά και θηλυκά) που εκτρέφονται στη χώρα μας και προωθούνται για σφαγή. Έχει κύριο προσανατολισμό την παραγωγή βόειου κρέατος και θα αφορά τα βοοειδή που εκτρέφονται για ένα χρονικό διάστημα και σφάζονται σε ηλικία 11-12 μηνών.

Οι δικαιούχοι υποχρεούνται:

1. να εκτρέφουν μόσχους ηλικίας έως 12 μηνών, τουλάχιστον 6 σε αριθμό (αρσενικά ή/και θηλυκά), οι οποίοι θα διατηρούνται στη μονάδα τουλάχιστον 5 μήνες πριν τη σφαγή.

2. να προσκομίζουν τιμολόγιο αγοράς ή πώλησης του σφαγίου.

3. να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία της ετήσιας απογραφής της εκμετάλλευσής τους για το έτος ενίσχυσης.  Αυτό  διαπιστώνεται  από  την  καταχώρηση  στο  Ολοκληρωμένο  Πληροφοριακό Σύστημα Κτηνιατρικής (ΟΠΣΚ) της εν λόγω ετήσιας απογραφής.

Οι ημερομηνίες σφαγής διαπιστώνονται από το σύστημα ΑΡΤΕΜΙΣ και η ηλικία των ζώων κατά την ημερομηνία σφαγής διαπιστώνεται από το σύστημα ΑΡΤΕΜΙΣ σε συνδυασμό με το ΟΠΣΚ.

 

Επιλέξιμοι Δικαιούχοι και ύψος ενίσχυσης

 

 Συνδεδεμένη Ενίσχυση Πρόβειου  και Αίγειου κρέατος

 Η ενίσχυση χορηγείται ανά επιλέξιμο ενήλικο ζώο, που είναι καταγεγραμμένο στην κτηνιατρική βάση δεδομένων και για το οποίο παραδίδεται γάλα τουλάχιστον 100 λίτρα/έτος, με βάση τα στοιχεία του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΟΓΑΚ).

Προτεινόμενη Τιμή Ενίσχυσης: 12 €/προβατίνα ή αίγα.

 

Συνδεδεμένη Ενίσχυση Βοείου Κρέατος – Μέτρο Α

Η ενίσχυση καταβάλλεται σε θηλυκά βοοειδή ηλικίας 18 μηνών έως 12 ετών που έχουν γεννήσει στο έτος ενίσχυσης.

Προτεινόμενη Τιμή Ενίσχυσης: 40 €/θηλυκό ζώο που έχει γεννήσει στο έτος ενίσχυσης.

 

Συνδεδεμένη Ενίσχυση Βοείου Κρέατος – Μέτρο Β

 Η ενίσχυση καταβάλλεται για θηλυκά και αρσενικά ζώα ηλικίας σφαγής 11-12 μηνών, καταγεγραμμένα στο κτηνιατρικό μητρώο, που διατηρούνται στην εκμετάλλευση από την οποία οδηγήθηκαν για σφαγή, τουλάχιστον για 5 μήνες.

Προτεινόμενη Τιμή Ενίσχυσης: 200 €/κεφαλή, η οποία υπολογίστηκε ως εξής:

 

Συνδεδεμένη Ενίσχυση Βοείου Κρέατος – Μέτρο Γ

 Η ενίσχυση καταβάλλεται για βοοειδή (αρσενικά και θηλυκά), που οδηγούνται για σφαγή σε ηλικία άνω των 14-24 μηνών. Αφορά ζώα εγγεγραμμένα στο κτηνιατρικό μητρώο και τα οποία διατηρούνται στην εκμετάλλευση που τα οδηγεί σε σφαγή τουλάχιστον για 5 μήνες.

Προτεινόμενη Τιμή Ενίσχυσης: 250 €/κεφαλή:

 


arxigramma0Κατανομή Ενίσχυσης

Π1-32.2 Στήριξη Συνδεδεμένου Εισοδήματος - Ζωική Παραγωγή
ΜΚ1-32.2-1 Συνδεδεμένη Ενίσχυση Πρόβειου και Αίγειου   κρέατος ανά       επιλέξιμο ζώο (Ομοιόμορφη
ΜΚ1-32.2-2 Συνδεδεμένη Ενίσχυση Βοείου Κρέατος ανά επιλέξιμο ζώο (θηλυκό ζώο που έχει γεννήσει στο έτος ενίσχυσης) – Μέτρο Α (Ομοιόμορφη)
ΜΚ1-32.2-3 Συνδεδεμένη Ενίσχυση Βοείου Κρέατος ανά επιλέξιμο ζώο (θηλυκά και αρσενικά ζώα ηλικίας 11-12 μηνών) – Μέτρο Β (Ομοιόμορφη)
ΜΚ1-32.2-4 Συνδεδεμένη Ενίσχυση Βοείου Κρέατος ανά επιλέξιμο ζώο (αρσενικά και θηλυκά ζώα, για σφαγή σε   ηλικία 14-24 μηνών) – Μέτρο Γ (Ομοιόμορφη)