αφου.jpg

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Υπηρεσίες ΟΣΔΕ
chestnut-3741004__480.jpg

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Συμβουλευτικές υπηρεσίες
HLIOSPOS.png

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έργα περιβάλλοντος
BIZNES01.png

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Μελέτες γεωργικών επενδύσεων
STAFILIA.png

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Οργάνωση παραγωγής
FRAOYLA.png

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Συστήματα ποιότητας
PELARGOI.png

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Αδειοδοτήσεις επιχειρήσεων
STARI.jpg

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Συνεργατικές ομάδες
previous arrow
next arrow
Shadow

6.1 Εγκατάσταση Νέων Γεωργών

 

     Περιγραφή

    ekpaideysi Αφορά την παροχή κατ΄ αποκοπή ποσού ενίσχυσης για την είσοδο νέων έως και 40 ετών στη γεωργική απασχόληση και την πρώτη τους εγκατάσταση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Εκτός της ηλικιακής ανανέωσης, βασικός στόχος είναι η δημιουργία επιχειρηματιών γεωργών που με το πέρας της στήριξης θα διαθέτουν κατάλληλα εφόδια και βιώσιμες εκμεταλλεύσεις.

 

 Ιδιώτες Φυσικά πρόσωπα -Νομικά πρόσωπα με αρχηγό νέο γεωργό

 

Περιγραφή του τύπου πράξης

     Αφορά την παροχή κατ΄ αποκοπή ποσού ενίσχυσης για την είσοδο νέων έως και 40 ετών στη γεωργική απασχόληση και την πρώτη τους εγκατάσταση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Εκτός της ηλικιακής ανανέωσης, βασικός στόχος είναι η δημιουργία επιχειρηματιών γεωργών που με το πέρας της στήριξης θα διαθέτουν κατάλληλα εφόδια και βιώσιμες εκμεταλλεύσεις. Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της στήριξης ισχύουν τα εξής:


• Υποψήφιοι δικαιούχοι είναι νέοι γεωργοί, ως φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα όπου τον έλεγχο ασκούν νέοι γεωργοί, οι οποίοι έχουν επαρκή επαγγελματικά προσόντα ή που δεσμεύονται να τα αποκτήσουν εντός 36 μηνών μέσω του υπομέτρου 1.1 του ΠΑΑ 2014-20.
• Οι υποψήφιοι δικαιούχοι δεν είναι απαραίτητο να έχουν αναπτύξει γεωργικό εισόδημα κατά την υποβολή της αίτησης αλλά θα πρέπει να έχουν εγκατασταθεί ως αρχηγοί σε εκμεταλλεύσεις με επαρκή αρχική παραγωγική δυναμικότητα (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) ίση με 8.000 € έως και 100.000 €.
• Η χορήγηση της ενίσχυσης εξαρτάται από την υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου το οποίο να προβλέπει ότι ο νέος γεωργός θα αναπτύξει επαρκείς γεωργικές δραστηριότητες ώστε να αποκτήσει την ιδιότητα του «ενεργού» αγρότη (εντός 18 μηνών από την ημερομηνία εγκατάστασης) καθώς και την ιδιότητα του «επαγγελματία» αγρότη (ή «ισοδύναμη» δέσμευση για διαχειριστές νομικών προσώπων).
• Είναι σημαντικό το επιχειρηματικό σχέδιο να περιγράφει με ρεαλιστικότητα τη στρατηγική για την ανάπτυξη της εκμετάλλευσης σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση μέσω διατύπωσης στόχων που θα είναι μετρήσιμοι, εκφρασμένοι ως ποσοτικοί στόχοι (όπως η αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας) ή ποιοτικοί στόχοι (όπως η αναπροσαρμογή της παραγωγικής κατεύθυνσης, η πιστοποίηση των προϊόντων). Εν γένει θα συνεκτιμηθεί η συνεισφορά στην οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα και λοιπές στοχεύσεις του ΠΑΑ ή των Περιφερειακών Στρατηγικών για τον γεωργικό τομέα. Η υλοποίηση του σχεδίου πρέπει να αρχίσει το αργότερο εντός 9μηνών από την ημερομηνία της απόφασης έγκρισης.
• Το ποσό της ενίσχυσης θα χορηγείται σε δόσεις με την τελευταία δόση να καταβάλλεται με την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου, καθιστώντας τους στόχους δεσμευτικούς.
• Το ποσό ενίσχυσης δεν συνδέεται με το κόστος των δράσεων του σχεδίου αλλά διαμορφώνεται στη βάση κοινωνικο- οικονομικών κριτηρίων για την περιοχή και την εκμετάλλευση.

Είδος στήριξης

     Η στήριξη παρέχεται με τη μορφή κατ΄ αποκοπή ποσού επιχορήγησης για την πρώτη εγκατάστασή νέων γεωργών κατόπιν υποβολής και έγκρισης σχετικού επιχειρηματικού σχεδίου. Η κατ’ αποκοπή στήριξη δύναται να συνδυαστεί ολικά ή μερικά με επιδότηση επιτοκίου δανείου, υπό την προϋπόθεση ότι οι τράπεζες θα προσφέρουν ανάλογο τραπεζικό προϊόν σχετικά με την παροχή δανείου για την πρώτη εγκατάσταση νέων αγροτών, χωρίς να συνδέεται με υλοποίηση συγκεκριμένων επενδύσεων και με μέγιστη διάρκεια τα 5 έτη.
     Το ποσό ενίσχυσης καταβάλλεται τουλάχιστον σε 2 δόσεις, οι οποίες βαίνουν φθίνουσες, με την 1η δόση
(έως 70% του συνολικού ποσού ενίσχυσης) να καταβάλλεται με την απόφαση ένταξης και την τελευταία δόση να καταβάλλεται εντός 5 ετών από την ένταξη μετά την ορθή εφαρμογή του επιχειρηματικού σχεδίου και την επίτευξη των συναφών δεσμευτικών στόχων.

Δικαιούχοι

     Δικαιούχοι είναι αυτοί που πληρούν τα εξής (κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης):
Α) Φυσικά πρόσωπα (περίπτωση εγκατάστασης νέων γεωργών ως μόνων αρχηγών) που πληρούν τον ορισμό του νέου γεωργού σύμφωνα με το άρθρο 2§ιδ του Καν. 1305/2013, ήτοι :

• Είναι ηλικίας από 18 έως και 40 ετών με επαρκή επαγγελματικά προσόντα (όπως ορίζονται παρακάτω).
• Εγκαθίστανται για πρώτη φορά ως αρχηγοί σε γεωργική εκμετάλλευση.

Β) Νομικά πρόσωπα (περίπτωση από κοινού εγκατάστασης νέων γεωργών μαζί με άλλους γεωργούς ή και νέους γεωργούς) όπου:

• Τουλάχιστον ένα από τα φυσικά πρόσωπα που μετέχει στο κεφάλαιο και τη διαχείριση είναι νέος γεωργός σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του σημείου (Α) και ασκεί μακροχρόνιο και αποτελεσματικό έλεγχο επί του νομικού προσώπου είτε αποκλειστικά είτε από κοινού με άλλους νέους γεωργούς.
• Η ανάληψη της αρχηγίας / ελέγχου του νομικού προσώπου από νέο γεωργό (μεμονωμένα ή από κοινού με νέους γεωργούς) γίνεται για πρώτη φορά.

      Ως πρώτη εγκατάσταση θεωρείται η για πρώτη φορά επαγγελματική ενασχόληση με τη γεωργία. Η πρώτη εγκατάσταση ως διαδικασία ξεκινά με την για πρώτη φορά εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του υποψηφίου δικαιούχου ως «νεοεισερχόμενου» επαγγελματία αγρότη (φυσικά πρόσωπα) ή του διαχειριστή ως νόμιμου εκπροσώπου (νομικά πρόσωπα) και ολοκληρώνεται με την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου και την τήρηση των σχετικών στόχων και δεσμεύσεων (όπως περιγράφονται παρακάτω σχετικά με το περιεχόμενο του επιχειρηματικού σχεδίου). Η αναφερόμενη εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων πρέπει να έχει γίνει εντός 12 μηνών πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, λαμβάνοντας υπόψη τον απαιτούμενο χρόνο που χρειάζεται για την προετοιμασία του επιχειρηματικού σχεδίου και τις σχετικές προπαρασκευαστικές ενέργειες (όπως εξεύρεση πόρων, νομικές ή θεσμικές διαδικασίες, λοιπές επιχειρηματικές αποφάσεις).

Επιλέξιμες δαπάνες

Δεν απαιτούνται

[bt_spoiler title="Όροι επιλεξιμότητας" icon="list"]

• Πρέπει να γίνει υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου για την ανάπτυξη της γεωργικής εκμετάλλευσης με ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης τα 3 έτη και μέγιστη τα 4έτη.
• Οι υποψήφιοι δικαιούχοι θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια του «νέου αγρότη» για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ειδικά, να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (βλ. οι νέοι αγρότες – αρχηγοί ως «νεοεισερχόμενοι» για τα φυσικά πρόσωπα και ως “εκπρόσωποι” για τα νομικά πρόσωπα) καθώς και να διαθέτουν τα κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα (όπως ορίζονται παρακάτω) ή να δεσμεύονται ότι θα τα αποκτήσουν εντός περιόδου 36 μηνών.
• Οι υποψήφιοι δικαιούχοι πρέπει εμπίπτουν στον ορισμό των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (σύσταση Επιτροπής 2003/361/ΕΚ).
• Η ιδιότητα του «ενεργού» αγρότη πρέπει να εκπληρώνεται για τον δικαιούχο το αργότερο εντός 18 μηνών από την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης.
• Οι αρχηγοί (φυσικά πρόσωπα ή διαχειριστές νομικών προσώπων) δεν πρέπει να έχουν ασκήσει προηγουμένως γεωργική επαγγελματική δραστηριότητα ή έλεγχο επί νομικών προσώπων με γεωργική δραστηριότητα.
• Η γεωργική εκμετάλλευση στην αρχική κατάσταση πρέπει να έχει τυπική απόδοση «εισόδου» τουλάχιστον ίση με 8.000€ (το όριο αυτό πρέπει να πληρούται ατομικά ανά νέο γεωργό και στην περίπτωση της από κοινού εγκατάστασης βλ. νομικά πρόσωπα) με ανώτερο όριο για το σύνολο της εκμετάλλευσης 100.000 €. Για το σύνολο της εν λόγω γεωργικής εκμετάλλευσης πρέπει να έχει υποβληθεί αίτηση ενίσχυσης ΟΣΔΕ κατά το έτος υποβολής της αίτησης ενίσχυσης από τον υποψήφιο δικαιούχο.
• Τα νομικά πρόσωπα πρέπει να έχουν ως κύρια δραστηριότητα τη γεωργική παραγωγή (ΟΜΑΔΑ ΚΑΔ 01).
• Οι αρχηγοί (δικαιούχοι φυσικά πρόσωπα ή διαχειριστές νομικών προσώπων) πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι στις περιοχές εφαρμογής του υπομέτρου και η γεωργική εκμετάλλευση να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας (δυνατότητα καθημερινής πρόσβασης).
• Πρέπει να τηρούνται η συμβατότητα με το εθνικό και κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο και πολιτικές και η μη διπλή χρηματοδότηση.
• Δεν είναι επιλέξιμοι: δημόσιοι φορείς, δικαιούχοι υπομέτρων 6.2 και 6.3 του ΠΑΑ 2014 – 2020 (εκκίνηση για μη γεωργικές δραστηριότητες, μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις), παλαιότεροι δικαιούχοι μέτρων «νέων γεωργών» του ΠΑΑ 2007-2013 ή 2000-2006, ομάδες ή οργανώσεις παραγωγών ή άλλο κοινό εταιρικό σχήμα (και νόμιμος εκπρόσωπος ή κύριος εταίρος αυτών) που χρηματοδοτούνται από άλλα μέτρα του ΠΑΑ 2014 – 2020 για κοινό επιχειρηματικό σχέδιο.

 

Καθορισμός των κριτηρίων

   Προτεραιότητα θα δοθεί στα εξής:


• συνάφεια/επάρκεια επαγγελματικών προσόντων ή εργασιακής εμπειρίας,
• συμμετοχή σε συλλογικές δράσεις ή ποιοτικά συστήματα (όπως ενδεικτικά από κοινού εγκατάσταση δύο ή περισσότερων νέων γεωργών σε νομικό πρόσωπο, συμμετοχή σε ομάδα παραγωγών, ύπαρξη συμφωνητικών για βιολογική ή άλλη πιστοποίηση),
• εισοδηματικά κριτήρια (όπως ενδεικτικά ενίσχυση νέων γεωργών δικαιούχων-διαχειριστών με χαμηλό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα και νομικών προσώπων με χαμηλό εταιρικό κεφάλαιο),
• χαρακτηριστικά περιοχών (όπως ενδεικτικά πληθυσμιακά κριτήρια, άλλα χαρακτηριστικά),
• χαρακτηριστικά «εισόδου» εκμετάλλευσης (όπως ενδεικτικά ιδιοκτησία έναντι μίσθωσης)
• Από κοινού υποβολή πρότασης για υπομέτρο 4.1 (σε περίπτωση δυνατότητας από κοινού πρόσβασης),
• Προσέγγιση επιχειρηματικού σχεδίου (όπως ρεαλιστικότητα και θετική συμβολή της μελλοντικής κατάστασης σε στοχεύσεις του ΠΑΑ 2014-2020 ή των Περιφερειακών Στρατηγικών για τον γεωργικό τομέα π.χ. βελτίωση οικονομικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά ,επιλεγμένοι τομείς παραγωγής).

 

Ποσά και ποσοστά στήριξης

   Το ποσό ενίσχυσης θα κυμαίνεται από 17.000 € έως και 22.000 € ανά δικαιούχο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο).

Ειδικότερα, το βασικό ποσό ενίσχυσης θα είναι 17.000 για γεωργικές εκμεταλλεύσεις που θα έχουν (στη μελλοντική κατάσταση) φυτική – μικτή παραγωγική κατεύθυνση.
Το ποσό αυτό θα αυξάνεται αναλογικά και θα διαμορφώνεται έως και 22.000 € με βάση τα εξής:
α) κατά 2.500 € εφόσον η περιοχή μόνιμης κατοικίας των αρχηγών των εκμεταλλεύσεων βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή μειονεκτικές ή σε μικρά νησιά (νησιά μέχρι και 3.000 κατοίκους πληθυσμό) ή συνδυασμός αυτών των κατηγοριών περιοχών,
β) κατά 2.500 € για ζωική παραγωγική κατεύθυνση (στη μελλοντική κατάσταση) της εκμετάλλευσης.

[bt_spoiler title="Λοιπά υποβολής" icon="list"]

 Περίοδος υποβολής

από 31/10/2016 έως 16/1/2017


 Περιοχή εφαρμογής - Κατανόμη

Περιοχή εφαρμογής: Ολη η χώρα

Κατανωμή             :  Περιφερειακή  (όλες οι Περιφέρειες)

Το πρόγραμμα εφαρμόζεται σε περιοχές όπου η αγροτική δραστηριότητα είναι σημαντική, δηλαδή στο σύνολο της χώρας με τις εξής εξαιρέσεις:

Στην ΠΕ Θεσσαλονίκης, δεν εφαρμόζεται στη Δημοτική Κοινότητα 5ου Διαμερίσματος Θεσσαλονίκης.
Στην ΠΕ Αττικής, το Υπομέτρο εφαρμόζεται στους Δήμους Νήσων (στους οποίους περιλαμβάνονται οι Δήμοι Αγκιστρίου, Αίγινας, Κυθήρων, Πόρου, Σαλαμίνας, Σπετσών, Τροιζηνίας, Ύδρας) καθώς και στους Δήμους και Κοινότητες με σημαντική γεωργική έκταση και συγκεκριμένα: Ανατολική Αττική: Δήμοι, Κρωπίας, Μαρκοπούλου–Μεσογαίας, Ραφήνας–Πικερμίου, Παλλήνης, Σπάτων–Αρτέμιδος: Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες Αναβύσσου, Ανοίξεως, Αυλώνος, Αφιδνών, Βάρης, Βαρνάβα, Γραμματικού, Καλάμου, Καπανδριτίου, Καλυβίων–Θορικού, Κερατέας, Κουβαρά, Κρυονερίου, Μαραθώνος, Μαρακοπούλου–Ωρωπού, Νέα Παλάτια, Παιανίας, Πολυδενδρίου Σκάλας Ωρωπού, Συκαμίνου, Ωρωπού. Δυτική Αττική: Δήμοι Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μεγαρέων: Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες Ερυθρών, Οινόης

 

 

 

  Κατάσταση

Η δράση έχει προκηρυχθεί  οι υποβολές ολοκληρώθηκαν σε όλες τις Περιφέρειες μέχρι στις 15/5/2018
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 Προυπολογισμός

 

Κοινοτική Συμμετοχή 6.1

374.374.279

Δημόσια Δαπάνη Προκύριξης

249.837.500

Ποσοστό %  Δαπάνης

85%

 Αναλυτικά:

 • Ανατ. Μακεδονία-Θράκη: 25.490.000€
 • Κεντρ. Μακεδονία: 57.753.000€
 • Δυτ. Μακεδονία: 16.856.000€
 • Θεσσαλία: 30.932.000€
 • Στερεά Ελλάδα: 11.848.000€
 • Ήπειρος: 4.863.000€
 • Ιόνια Νησιά: 1.462.000€
 • Δυτ. Ελλάδα: 30.349.000€
 • Πελοπόννησος: 24.400.000€
 • Αττική: 1.231.500€
 • Νότιο Αιγαίο: 2.591.000€
 • Βόρειο Αιγαίο: 11.400.000€
 • Κρήτη: 30.662.000€

 

Σχετικά αρχεία

 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

Επιστροφή στα Μέτρα 

Τα έργα μας

• 35000 Φάκελοι Άμεσων επιδοτήσεων (ΟΣΔΕ) • 220 Εφαρμογές συστημάτων παραγωγής

• 1550 πιστοποιήσεις ορθολογικής χρήσης φαρμάκων • 120 Μελέτες οργανώσεις περιβάλλοντος

• 800 Σχέδια δράσης Νέων αγροτών • 650 Οικονομικά Επενδυτικά σχέδια

• 3500 Προγράμματα Βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας • 120 Μελέτες οργανώσεις περιβάλλοντος

• 45 Κτηνοτροφικές κατασκευές • 120 Εφαρμογές συστημάτων παραγωγής

• Χιλιάδες φυτό υγειονομικές και κτηνοτροφικές συνεργασίες και συμβουλές

panorama-3537485__480.jpeg
panorama-2360038__480.jpeg
panorama_new-zealand-1907586__480.jpeg
panorama-1733308__480.jpeg
panorama-3629120__480.jpeg
panorama-rural-3271586__480.jpeg
panorama_chicks-3803535__480.jpeg
panorama-agriculture-1868013__480.jpeg
panorama_birds-3068274__480.jpeg
panorama_fantasy-2955354__480.jpeg
panorama_malham-cove-2451405__480.jpeg
panorama-2160224__480.jpeg
panorama-2354183__480.jpeg
panorama-2360038__480.jpeg
panorama-2405958__480.jpeg
panorama-3116764__480.jpeg
panorama-3526812__480.jpeg
panorama-3629120__480.jpeg
panorama-3752711__480.jpeg
panorama-3776998__480.jpeg
panorama-3812820__480.jpeg

          Επικοινωνία             

          ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

arxigramma1

Χριστουγέννων 44 - 6
Μυτιλήνη ΤΚ 81100
Δεξιός λιμενοβραχίονας
 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΣΔΕ
Αλκαίου και Αρίωνος γωνία
τηλ +30 22510 47555
 

          Συνδεθείτε μαζί μας     

 ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015

ΕΛΟΤ  ISO / IEC 27001:2013      EUROCERT

Ακολουθήσε το newsletter μας
Joomla Extensions powered by Joobi

espa

© 2021 Σχεδίαση και Κατασκευή ιστοσελίδας | AGROnet Serres