smartslider3[3]

11.2.2 Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής στην κτηνοτροφία

 

     Περιγραφή

    katsika   Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύεται η διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής στην κτηνοτροφία, σε δικαιούχους οι οποίοι εφαρμόζουν τον Κανονισμό 834/2007 και διατηρούν ενεργή σύμβαση με Οργανισμό ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. Ο ενταγμένος βοσκότοπος θα πρέπει να κατέχεται νόμιμα κατ’ έτος και για όλη την περίοδο της δέσμευσης.

 Φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες

 

Περιγραφή του τύπου πράξης

      Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύεται η διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής στην κτηνοτροφία, σε δικαιούχους οι οποίοι εφαρμόζουν τον Κανονισμό 834/2007 και διατηρούν ενεργή σύμβαση με Οργανισμό ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. Ο ενταγμένος βοσκότοπος θα πρέπει να κατέχεται νόμιμα κατ’ έτος και για όλη την περίοδο της δέσμευσης.
Η δέσμευση είναι πενταετής με δυνατότητα ετήσιας παράτασης μετά τη λήξη της αρχικής περιόδου. Γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής: Όλη η χώρα
Τομείς παρέμβασης για τη βιολογική κτηνοτροφία: βοοτροφία (αγελαδοτροφία – βουβαλοτροφία), προβατοτροφία και αιγοτροφία.
       
    

[bt_spoiler title="Είδος στήριξης" icon="list"]

    Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως ανά εκτάριο βοσκοτόπου για να αποζημιώνουν τους δικαιούχους για το διαφυγόν εισόδημα και το κόστος συναλλαγής ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που αναλήφθησαν.

Δικαιούχοι

        Οι δικαιούχοι μπορεί να είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, οι οποίοι ανταποκρίνονται στον ορισμό των ενεργών αγροτών σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καν. (ΕΕ) 1307/2013, όπως προσδιορίστηκε στις εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Δεν μπορούν να κριθούν δικαιούχοι οι παρακάτω κατηγορίες υποψηφίων:

όσοι έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της πρόωρης συνταξιοδότησης ή οι σύζυγοι αυτών
οι διάδοχοι πρόωρης συνταξιοδότησης για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση αποκλεισμού από τη λήψη οποιασδήποτε ενίσχυσης στον αγροτικό τομέα για 10 έτη
όσοι έχουν αποβληθεί από γεωργοπεριβαλλοντικό μέτρο ή δράση σε προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο, λόγω υποβολής εκ προθέσεως ανακριβών στοιχείων και δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα δύο ημερολογιακών ετών από την αποβολή.

Επιλέξιμες δαπάνες

   Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως για να αποζημιώνουν τους δικαιούχους:
• για το διαφυγόν εισόδημα που συνεπάγεται η διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής στην κτηνοτροφία.
• για το κόστος συναλλαγής που συνίσταται στις δαπάνες πιστοποίησης για την εφαρμογή των κατευθύνσεων, προδιαγραφών και τεχνικών της βιολογικής γεωργίας, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ)834/2007

Όροι επιλεξιμότητας

      Ο δικαιούχος πρέπει να είναι ενεργός γεωργός σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καν. (ΕΕ) 1307/2013, όπως προσδιορίστηκε στις εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
      Ο βοσκότοπος και το ζωικό κεφάλαιο της εκμετάλλευσης που θα ενταχθούν στο υπομέτρο πρέπει να τηρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις
• να είναι δηλωμένα στην πλέον πρόσφατη ΕΑΕ του ενδιαφερόμενου.
• να υφίσταται ενεργή σύμβαση με εγκεκριμένο Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων για την εφαρμογή των κατευθύνσεων, προδιαγραφών και τεχνικών της βιολογικής γεωργίας, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007. Εκτροφές που βρίσκονται σε φάση μετάβασης από τη συμβατική στη βιολογική γεωργία είναι επιλέξιμες στη δράση, δεδομένου ότι στη φάση μετάβασης εφαρμόζονται ήδη στην εκτροφή οι διατάξεις του καν. 834/2007 περί βιολογικού τρόπου παραγωγής.
• ο βοσκότοπος να κατέχεται νόμιμα

     Επιλέξιμα για ενίσχυση είναι τα βοοειδή άνω των 6 μηνών και τα αιγοπρόβατα άνω των 12 μηνών.

   

Καθορισμός των κριτηρίων

     Δεδομένης της σημαντικής βιοποικιλότητας που υποστηρίζουν οι περιοχές του δικτύου NATURA 2000 και οι περιοχές Υψηλής Φυσικής Αξίας (HNV) και εφόσον ο συνολικός προϋπολογισμός των αιτήσεων ενίσχυσης στη δράση είναι μεγαλύτερος του προκυρηχθέντος ποσού, ισχύουν τα παρακάτω:


1. Oι εκμεταλλεύσεις που έστω και ένα τμήμα τους βρίσκεται σε προστατευόμενη περιοχή (περιοχές NATURA, θεσμοθετημένες περιοχές εθνικών πάρκων) εντάσσονται κατά προτεραιότητα στη δράση.
2. Οι υπόλοιπες εκμεταλλεύσεις (εκτός περιοχών NATURA) κατατάσσονται με βάση το χαρακτηρισμό της περιοχής ως Υψηλής Φυσικής Αξίας (HNV).

 

Ποσά και ποσοστά στήριξης

       Τα μέγιστα ετήσια ποσά στήριξης σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης υπολογισμού του ύψους ενίσχυσης για πυκνότητα βόσκησης 1ΜΜΖ/Ha εμφανίζονται στον Πίνακα Μ11-3:
Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης περιλαμβάνει το διαφυγόν εισόδημα και τις δαπάνες πιστοποίησης και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 450 €/Ηa/έτος..
Πίνακας στην Πρόσκληση.

Λοιπά υποβολής

     

 Περίοδος υποβολής

Α Πρόσκληση Από 24/1/2017 έως 13/3/2017)

    Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση στήριξής τους, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ). Η εγγραφή στο σύστημα γίνεται εδώ ενώ η επεξεργασία των αιτήσεων γίνεται εδώ.

 Περιοχή εφαρμογής - Κατανόμη

Περιοχή εφαρμογής: Ολη η χώρα

Κατανωμή             : 

 

 

 

  Κατάσταση

Η δράση έχει προκηρυχθεί  οι υποβολές ολοκληρώθηκαν  στις  13/3/2017      
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 Προυπολογισμός

 

Κοινοτική Συμμετοχή Μ9

600.875.000
0
0
0

Δημόσια Δαπάνη Προκύριξης

160.000.000
0
0
0

Ποσοστό %  Δαπάνης

0%
0
0
0

 

Σχετικά αρχεία

 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

 

Τα έργα μας

• 35000 Φάκελοι Άμεσων επιδοτήσεων (ΟΣΔΕ) • 220 Εφαρμογές συστημάτων παραγωγής

• 1550 πιστοποιήσεις ορθολογικής χρήσης φαρμάκων • 120 Μελέτες οργανώσεις περιβάλλοντος

• 800 Σχέδια δράσης Νέων αγροτών • 650 Οικονομικά Επενδυτικά σχέδια

• 3500 Προγράμματα Βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας • 120 Μελέτες οργανώσεις περιβάλλοντος

• 45 Κτηνοτροφικές κατασκευές • 120 Εφαρμογές συστημάτων παραγωγής

• Χιλιάδες φυτό υγειονομικές και κτηνοτροφικές συνεργασίες και συμβουλές

smartslider3[7]

          Επικοινωνία             

          ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

arxigramma1

Χριστουγέννων 44 - 6
Μυτιλήνη ΤΚ 81100
Δεξιός λιμενοβραχίονας
 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΣΔΕ
Αλκαίου και Αρίωνος γωνία
τηλ +30 22510 47555
 

          Συνδεθείτε μαζί μας     

         

Ακολουθήσε το newsletter μας
Joomla Extensions powered by Joobi
© 2012-2018 Γεωτεχνική Αιγαίου