Στρατηγικό Σχεδίο της ΚΑΠ 2023 –2027

arxigramma0

ΠΥΛΩΝΑ   Ι  -  ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Βασικός στόχος του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) της περιόδου 2023-2027, είναι η υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης των τομέων της Γεωργίας και των τροφίμων, με τη διασφάλιση βιώσιμων αγροτικών εισοδημάτων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καθώς και με την ενίσχυση του κοινωνικοοικονομικού ιστού των αγροτικών περιοχών, συμβάλλοντας παράλληλα στην επίτευξη των περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.


 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

 


 

arxigramma0

  ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 

Π1-21 - Βασική εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα

Οικονομική και τεχνική στήριξη για μεταφορά γνώσης και ενημέρωσης με στόχο την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στους τομείς της γεωργίας

traktor

Περιγραφή Παρέμβασης

arxigramma0

  •    Περιγραφή του εδαφικού πεδίου εφαρμογής     

Κατά την περίοδο 2023-2027, η Ελλάδα εφαρμόζει το Καθεστώς Βασικής Ενίσχυσης σε περιφερειακό επίπεδο, δηλ. τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης χορηγούνται ανα     αγρονομική περιφέρεια
Αρόσιμων Εκτάσεων,
• Μόνιμων Καλλιεργειών
• Βοσκότοπων
, όπως και στις περιόδους 2014-2020 και 2021-2022.

Στόχος

Η παρέμβαση αποσκοπεί στη στήριξη του γεωργικού εισοδήματος για την επίτευξη της βιωσιμότητας των εκμεταλλεύσεων, μέσω της παροχής ετήσιας αποσυνδεδεμένης ενίσχυσης για κάθε επιλέξιμο εκτάριο που δηλώνεται από ενεργό γεωργό. Το ποσό αυτό ανά επιλέξιμο εκτάριο διαφοροποιείται ανάμεσα στις τρεις αγρονομικές περιφέρειες της χώρας (Αρόσιμων Εκτάσεων, Μόνιμων Καλλιεργειών και Βοσκότοπων).

Σύγκλιση

Για την περίοδο 2023-2026 θα πραγματοποιηθεί σύγκλιση της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης προς ενιαία τιμή μονάδας («flat rate») σε επίπεδο αγρονομικής περιφέρειας, σε τέσσερα ισόποσα βήματα δηλ. στα έτη 2023, 2024, 2025 και 2026. Αυτό σημαίνει ότι το 2026, εντός κάθε αγρονομικής περιφέρειας, η μοναδιαία αξία όλων των δικαιωμάτων ενίσχυσης θα εξισωθεί με τον περιφερειακό μέσο όρο, δηλ. με τη μέση αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης της εν λόγω περιφέρειας.

ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μ/Ο

Περιφέρεια Αροτραίων Καλλιεργειών

231,39€ ανά εκτάριο

 Περιφέρεια Μόνιμων Καλλιεργειών

291,75€ ανά εκτάριο

 Περιφέρεια Βοσκοτόπων

189,59€ ανά εκτάριο

Επιλέξιμοι Δικαιούχοι

Η βασική εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα διατίθεται στους ενεργούς γεωργούς, οι οποίοι:

1. Έχουν αποκτήσει δικαιώματα ενίσχυσης:

(α) μέσω χορήγησης δικαιωμάτων ενίσχυσης το έτος ενίσχυσης 2015
(β) μέσω χορήγησης δικαιωμάτων ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα
(γ) με μεταβίβαση δικαιωμάτων ενίσχυσης,

2. Οι οποίοι αποκτούν δικαιώματα ενίσχυσης από το 2023 και μετά, είτε από το απόθεμα, είτε μέσω μεταβίβασης δικαιωμάτων ενίσχυσης

 

 


arxigramma0 Κατανομή Βασικής Ενίσχυσης ανά Αγρονομική Περιφέρεια

Π1-21 Βασική εισοδηματική στήριξη   για   τη βιωσιμότητα
ΜΚ1-21.1 Βασική εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα, ανά επιλέξιμο εκτάριο, στην Αγρονομική Περιφέρεια Αροτραίων Καλλιεργειών (Μέση)
ΜΚ1-21.2 Βασική εισοδηματική στήριξη   για   τη βιωσιμότητα, ανά επιλέξιμοεκτάριο,       στην Αγρονομική Περιφέρεια Μόνιμων Καλλιεργειών (Μέση)
ΜΚ1-21.3 Βασική εισοδηματική στήριξη   για     τη βιωσιμότητα, ανά επιλέξιμο εκτάριο,       στην Αγρονομική Περιφέρεια Βοσκοτόπων (Μέση)

arxigramma0Προϋπολογισμός της Παρέμβασης

Π1-21 2023 2024 2025 2026 2027 ΣΥΝΟΛΑ 2023   -2027
ΜΚ1-21.1 408.023.870,40 408.023.870,40 408.023.870,40 408.023.870,40 408.023.870,40 2.040.119.352,00
ΜΚ1-21.2 246.070.410,75 246.070.410,75 246.070.410,75 246.070.410,75 246.070.410,75 1.230.352.053,75
ΜΚ1-21.3 240.700.999,33 240.700.999,33 240.700.999,33 240.700.999,33 240.700.999,33 1.203.504.996,65
  894.797.303,48 894.795.280,48 894.795.280,48 894.795.280,48 894.795.280,48 4.473.976.402,40

 arxigramma0 ΑΝΑΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

Π1-29 - Συμπληρωματική στήριξη του αναδιανεμητικού εισοδήματος για τη βιωσιμότητα

παροχή συμπληρωματικής στήριξης του αναδιανεμητικού εισοδήματος για την βιωσιμότητα 

Περιγραφή Παρέμβασης και στόχος EjMUqzUXsAA9zBN

arxigramma0

       Η παρέμβαση στοχεύει στη βελτίωση της βιωσιμότητας των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων, στη δικαιότερη κατανομή των ενισχύσεων, καθώς και στην αποτελεσματικότερη/αποδοτικότερη στόχευση της εισοδηματικής στήριξης στον γεωργικό τομέα. Η παρέμβαση αφορά την παροχή συμπληρωματικής στήριξης του αναδιανεμητικού εισοδήματος για την βιωσιμότητα και παρέχεται με τη μορφή ετήσιας αποσυνδεδεμένης ενίσχυσης ανά επιλέξιμο εκτάριο στους δικαιούχους γεωργούς, στο πλαίσιο της βασικής εισοδηματικής στήριξης του άρθρου 21 του Κανονισμού 2021/2115, με σκοπό την ανακατανομή των άμεσων ενισχύσεων από μεγαλύτερες σε μικρότερες ή μεσαίες γεωργικές εκμεταλλεύσεις (Άρθρο 29(2))

    Η αναδιανεμητική στήριξη αφορά τις επιλέξιμες εκτάσεις και όχι τις εκτάσεις που αναλογούν στα δικαιώματα που κατέχουν οι ενεργοί γεωργοί, επομένως η συμπληρωματική στήριξη θα χορηγηθεί στους γεωργούς για τα εκτάρια για τα οποία ενεργοποιούν δικαιώματα ενίσχυσης αλλά και για τα επιπλέον επιλέξιμα εκτάρια που δηλώνουν.

 Από τον πληθυσμό στόχο εξαιρούνται οι πάρα πολύ μικρές εκμεταλλεύσεις, αυτές δηλ. που έχουν οικονομικό μέγεθος μέχρι 2.000 €. Οι εκμεταλλεύσεις αυτές ανήκουν κυρίως σε συνταξιούχους ή ετεροεπαγγελματίες, και δεν έχουν κάποια προοπτική ουσιαστικής γεωργικής δραστηριότητας. Οι εκμεταλλεύσεις αυτές αντιστοιχούν σε επιλέξιμη έκταση 2 εκταρίων, 1 εκταρίου και 1 εκταρίου, στις αγρονομικές περιφέρειες των αροτραίων καλλιεργειών, των δενδρωδών καλλιεργειών και των βοσκοτόπων, αντίστοιχα.

 Επιλέξιμοι Δικαιούχοι και ύψος ενίσχυσης

Επιλέξιμες Εκτάσεις για την χορήγηση της αναδιανεμητικής στήριξης (εκτάρια):

Αγρονομική Περιφέρεια

Ελάχιστη έκταση

Μέγιστη έκταση

Χορηγούμενη στήριξη

Αροτραίων καλλιεργειών  MK1-29.1

2

11

116,93€ ανά εκτάριο

Δενδρωδών καλλιεργειών MK1-29.2

1

4

108,95€ ανά εκτάριο

Βοσκοτόπων MK1-29.3

1

17

98,16€ ανά εκτάριο

       Επομένως, κάθε χρόνο, οι ενεργοί γεωργοί θα θεωρούνται δικαιούχοι αναδιανεμητικής στήριξης, εάν οι εκτάσεις που δηλώνουν σε κάθε αγρονομική περιφέρεια, βρίσκονται ανάμεσα στα προαναφερθέντα ανώτερα και κατώτερα όρια εκταρίων. Δεν δικαιούνται αναδιανεμητική στήριξη όσοι έχουν επιλέξιμες εκτάσεις ανά αγρονομική περιφέρεια, μικρότερες από τις προαναφερθείσες ελάχιστες εκτάσεις.

 


 arxigramma0Κατανομή Αναδιανεμητική Ενίσχυσης ανά Αγρονομική Περιφέρεια
Π1-29 Συμπληρωματική στήριξη του αναδιανεμητικού εισοδήματος   για     τη βιωσιμότητα
MK1-29.1 Χορήγηση συμπληρωματικής στήριξης του αναδιανεμητικού εισοδήματος για την βιωσιμότητα στην Αγρονομική Περιφέρεια Αρόσιμων Εκτάσεων (Μέση)
MK1-29.2 Χορήγηση συμπληρωματικής στήριξης του αναδιανεμητικού εισοδήματος  για την  βιωσιμότητα στην Αγρονομική Περιφέρεια Μόνιμων Καλλιεργειών (Μέση)
MK1-29.3 Χορήγηση συμπληρωματικής στήριξης του αναδιανεμητικού εισοδήματος   για την  βιωσιμότητα στην Αγρονομική Περιφέρεια Βοσκότοπων (Μέση)
   

 


 Προϋπολογισμός της Παρέμβασηςarxigramma0

Π1-29 2023 2024 2025 2026 2027 ΣΥΝΟΛΑ 2023   -2027
MK1-29.1 79.359.338,63 79.359.338,63 79.359.338,63 79.359.338,63 79.359.338,63 396.796.693,15
MK1-29.2 47.862.279,75 47.862.279,75 47.862.279,75 47.862.279,75 47.862.279,75 239.311.398,75
MK1-29.3 46.811.105,22 46.811.105,22 46.811.105,22 46.811.105,22 46.811.105,22 234.055.526,10
  174.032.723,60 174.032.723,60 174.032.723,60 174.032.723,60 174.032.723,60 870.163.618,00

arxigramma0  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ

Π1-30 - Συμπληρωματική εισοδηματική στήριξη των νέων γεωργών

προσέλκυσης γεωργών νεαρής ηλικίας και διευκόλυνσης της ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε αγροτικές περιοχές
 

booeidh

Περιγραφή Παρέμβασης και στόχος

  arxigramma0        Η συμπληρωματική εισοδηματική στήριξη για νέους γεωργούς στοχεύει στην ενίσχυση του γεωργικού εισοδήματος των νέων γεωργών και μέσω αυτής στη δημιουργία βιώσιμων εκμεταλλεύσεων νέων γεωργών, η οποία με τη σειρά της θα συμβάλει στην ηλικιακή ανανέωση του ανθρώπινου δυναμικού στην Ελληνική γεωργία, στη διευκόλυνση της ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε αγροτικές περιοχές, καθώς και στην πληθυσμιακή αναζωογόνηση των αγροτικών περιοχών, ιδιαίτερα εκείνων που παρουσιάζουν τα εντονότερα προβλήματα, όπως οι ορεινές και αραιοκατοικημένες.

 Όπως τονίζεται στο Άρθρο 30(3) του Κανονισμού 2021/2115, η συμπληρωματική εισοδηματική στήριξη για γεωργούς νεαρής ηλικίας χορηγείται για μέγιστη διάρκεια πέντε ετών, αρχής γενομένης από το πρώτο έτος υποβολής της αίτησης ενίσχυσης για γεωργούς νεαρής ηλικίας, και με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων που πρόκειται να καθοριστούν από το νομικό πλαίσιο της ΚΑΠ για την περίοδο μετά το 2027, όταν η πενταετής διάρκεια υπερβαίνει το 2027. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι δεν δημιουργούνται νομικές προσδοκίες των δικαιούχων για την περίοδο μετά το 2027. Η εν λόγω στήριξη χορηγείται ως ετήσια αποσυνδεδεμένη πληρωμή ανά επιλέξιμο εκτάριο, δηλ. όχι ως προσαύξηση στην αξία των δικαιωμάτων.

 Επιλέξιμοι Δικαιούχοι και ύψος ενίσχυσης

Η συμπληρωματική ενίσχυση στους νέους γεωργούς, θα χορηγηθεί,

όχι μόνο για τα εκτάρια για τα οποία ενεργοποιούν δικαιώματα ενίσχυσης αλλά και για τα επιπλέον επιλέξιμα εκτάρια που δηλώνουν.

Την περίοδο 2023-2027 θα δίνεται ως ένα συγκεκριμένο ποσό ανά εκτάριο επιλέξιμης έκτασης. Με στρογγυλοποίηση των ποσών αυτών σε 70 € ανά εκτάριο δηλωθείσας έκτασης και 400.000 εκτάρια, προκύπτει ετήσιο ποσό για συμπληρωματική ενίσχυση νέων γεωργών την περίοδο 2023-2027 ίσο με 28.000.000 €

 

 


arxigramma0 Κατανομή Ενίσχυσης

Π1-30 Συμπληρωματική εισοδηματική στήριξη   των   νέων γεωργών
ΜΚ1-30 Συμπληρωματική εισοδηματική στήριξη των νέων γεωργών ανά επιλέξιμο εκτάριο (Ομοιόμορφη)
   

 


Προϋπολογισμός της Παρέμβασηςarxigramma0

Π1-30 2023 2024 2025 2026 2027 ΣΥΝΟΛΑ 2023   -2027
ΜΚ1-30 28.000.000,00 28.000.000,00 28.000.000,00 28.000.000,00 28.000.000,00 140.000.000,00
  28.000.000,00 28.000.000,00 28.000.000,00 28.000.000,00 28.000.000,00 140.000.000,00

 

arxigramma0  ECO-SCHEMES

Π1-31-1  Χρήση ανθεκτικών και προσαρμοσμένων ειδών και ποικιλιών

 

proion

Περιγραφή Παρέμβασης

arxigramma0

   

α. Ενίσχυση παραγωγών για την καλλιέργεια συγκεκριμένων ποικιλιών χειμερινών σιτηρών και οσπρίων, για τροφή ή ζωοτροφές, μικρού βιολογικού κύκλου
β. Ενίσχυση παραγωγών για την καλλιέργεια τοπικών ποικιλιών ετησίων ή/και ειδών και ποικιλιών προσαρμοσμένων στις τοπικές συνθήκες ή/και άγριων συγγενών σιτηρών.
γ. Ενίσχυση παραγωγών για την εισαγωγή νέων ή/και καινοτόμων ή/και με καινοτόμο χρήση καλλιεργειών ανθεκτικών στις ξηροθερμικές συνθήκες και στις αναμενόμενες λόγω της κλιματικής αλλαγής, μεταβολές.
Ενδεικτικά αναφέρονται: Κινόα, Χια, Τεφ, Μαύρο Σινάπι, Νιγκέλα, Καμελίνα, Μουκούνα, Σιταροκρίθαρο, Γλυκοπατατα, Τσουκνίδα για ίνα και Λινάρι για λάδι ή και ίνα, για τα οποία υπάρχει σχετική τεχνογνωσία στη χώρα μας

 

  Επιλέξιμοι Δικαιούχοι και ύψος ενίσχυσης

Μέση αποζημίωση600€/Ha. Η πληρωμή καθορίζεται από τη διαφορά του εισοδήματος που προκύπτει από την αντικατάσταση της υπάρχουσας καλλιέργειας με το προτεινόμενο από την παρέμβαση είδος ή ποικιλία. Συνεπώς εξαρτάται από το είδος/ποικιλία που αντικαθίσταται και το είδος/ποικιλία που εγκαθίσταται.

 

 

  


arxigramma0Κατανομή Ενίσχυσης

Π1-31.1 Χρήση ανθεκτικών και προσαρμοσμένων ειδών και ποικιλιών
ΜΚ1-31.1-1 Ανά εκτάριο αποζημίωση για την από   άλλο είδος/ποικιλία (Μέση)
   

 


arxigramma0Προϋπολογισμός της Παρέμβασης
 
Π1-31.1 2023 2024 2025 2026 2027 ΣΥΝΟΛΑ 2023   -2027
ΜΚ1-31.1-1 13.410.000,00 26.820.000,00 67.050.000,00 67.050.000,00 93.870.000,00 268.200.000,00
  13.410.000,00 26.820.000,00 67.050.000,00 67.050.000,00 93.870.000,00 268.200.000,00

 

Π1-31-2   Επέκταση της εφαρμογής περιοχών οικολογικής εστίασης

 

Περιγραφή Παρέμβασηςmate

arxigramma0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


arxigramma0Κατανομή Ενίσχυσης:

Π1-31.2 Επέκταση της εφαρμογής περιοχών οικολογικής εστίασης
ΜΚ1-31.2-1 Ετήσια αποζημίωση για ζώνες οικολογικής εστίασης   5% (Μέση)
ΜΚ1-31.2-2 Ετήσια αποζημίωση   για ζώνες οικολογικής εστίασης 10% σε εκμεταλλεύσεις που   διαθέτουν αρόσιμη   έκταση άνω   των       10 εκταρίων (Μέση)
ΜΚ1-31.2-3 Ετήσια αποζημίωση για ζώνες οικολογικής εστίασης 10% σε εκμεταλλεύσεις που διαθέτουν αρόσιμη έκταση μέχρι 10   εκτάρια (Μέση)
   

 


arxigramma0Προϋπολογισμός της Παρέμβασης

Π1-31.2 2023 2024 2025 2026 2027 ΣΥΝΟΛΑ 2023   -2027
ΜΚ1-31.2-1 52.100.000,00 52.100.000,00 52.100.000,00 52.100.000,00 52.100.000,00 260.500.000,00
ΜΚ1-31.2-2 71.520.000,00 71.520.000,00 71.520.000,00 71.520.000,00 71.520.000,00 357.600.000,00
ΜΚ1-31.2-3 5.216.000,00 5.216.000,00 5.216.000,00 5.216.000,00 5.216.000,00 26.080.000,00
  128.836.000,00 128.836.000,00 128.836.000,00 128.836.000,00 128.836.000,00 644.180.000,00

Π1-31-3   Εφαρμογή ζωνών οικολογικής εστίασης στις δενδρώδεις.

 

treeΠεριγραφή Παρέμβασης

arxigramma0

 

 

 

 

 

 

 


arxigramma0Κατανομή Ενίσχυσης

Π1-31.3 Εφαρμογή ζωνών οικολογικής εστίασης στις δενδρώδεις.
ΜΚ1-31.3-1 Ετήσια   ενίσχυση για τη δημιουργία ζωνών οικολογικής εστίασης στις δενδρώδεις (Ομοιόμορφη
   

 

 


arxigramma0Προϋπολογισμός της Παρέμβασης

Π1-31.3 2023 2024 2025 2026 2027 ΣΥΝΟΛΑ 2023   -2027
ΜΚ1-31.3-1 21.542.250,00 43.084.750,00 86.169.250,00 118.482.750,00 150.796.250,00 420.075.250,00
  21.542.250,00 43.084.750,00 86.169.250,00 118.482.750,00 150.796.250,00 420.075.250,00

Π1-31-4   Διατήρηση αγροδασικών οικοσυστημάτων πλούσιων σε στοιχεία του τοπίου

 

3IGfΠεριγραφή Παρέμβασης

arxigramma0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


. 1arxigramma0arxigramma0Κατανομή Ενίσχυσης

Π1-31.4 Διατήρηση αγροδασικών οικοσυστημάτων πλούσιων σε στοιχεία του τοπίου
ΜΚ1-31.4-1 Ετήσια     ενίσχυση για τη διατήρηση αγροδασικών oικοσυστημάτων πλούσιων σε στοιχεία του τοπίου (Ομοιόμορφη)
   

arxigramma0Προϋπολογισμός της Παρέμβασης

Π1-31.4 2023 2024 2025 2026 2027 ΣΥΝΟΛΑ 2023   -2027
ΜΚ1-31.4-1 21.875.000,00 43.750.000,00 65.625.000,00 65.625.000,00 87.500.000,00 284.375.000,00
  21.875.000,00 43.750.000,00 65.625.000,00 65.625.000,00 87.500.000,00 284.375.000,00

Π1-31-5   Ενίσχυση παραγωγών για την εφαρμογή μεθόδων γεωργίας ακριβείας

 

τεχνΠεριγραφή Παρέμβασης

arxigramma0   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

arxigramma0Κατανομή Ενίσχυσης

Π1-31.5 Ενίσχυση παραγωγών για   την εφαρμογή μεθόδων γεωργίας   ακριβείας
ΜΚ1-31.5-1 Ετήσια   ενίσχυση   για τη χρήση ψηφιακού εργαλείου και εφαρμογή σχεδίου περιβαλλοντικής διαχείρισης (Μέση)
   

 arxigramma0Προϋπολογισμός της Παρέμβασης

Π1-31.5 2023 2024 2025 2026 2027 ΣΥΝΟΛΑ 2023   -2027
ΜΚ1-31.5-1 8.875.000,00 17.750.000,00 26.625.000,00 26.625.000,00 26.625.000,00 106.500.000,00
  8.875.000,00 17.750.000,00 26.625.000,00 26.625.000,00 26.625.000,00 106.500.000,00

Π1-31-6  Περιβαλλοντική διαχείριση-βελτίωση μόνιμων βοσκοτόπων

 

 

77476a250c91c89b60f3be48fa1f49f6Περιγραφή Παρέμβασης

 arxigramma0

 

 

 

 

 

 

 

 

 


arxigramma0Κατανομή Ενίσχυσης

Π1-31.6 Περιβαλλοντική διαχείριση-βελτίωση μόνιμων βοσκοτόπων
ΜΚ1-31.6-1 Ενίσχυση   για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής κατάστασης βοσκήσιμων γαιών σε περιοχές που αντιμετωπίζουν κίνδυνο ερημοποίησης λόγω διάβρωσης (Μέση)
ΜΚ1-31.6-2 Ενίσχυση για   τη Εφαρμογή προγράμματος εμπλουτισμού και βελτιστοποίησης του σιτηρεσίου (Ομοιόμορφη)
   

arxigramma0Προϋπολογισμός της Παρέμβασης

Π1-31.6 2023 2024 2025 2026 2027 ΣΥΝΟΛΑ 2023   -2027
ΜΚ1-31.6-1 10.500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 52.500.000,00
ΜΚ1-31.6-2 10.498.730,00 10.498.730,00 10.498.730,00 10.498.730,00 10.498.730,00 52.493.650,00
  20.998.730,00 20.998.730,00 20.998.730,00 20.998.730,00 20.998.730,00 104.993.650,00

Π1-31-7    Διατήρηση και προστασία καλλιεργειών σε εκτάσεις με αναβαθμίδες

 

peribalonΠεριγραφή Παρέμβασης

 

 

 

 


arxigramma0Κατανομή Ενίσχυσης

Π1-31.7 Διατήρηση και προστασία καλλιεργειών σε εκτάσεις   με αναβαθμίδες
ΜΚ1-31.7-1 Ενίσχυση   για τη διατήρηση και προστασία καλλιεργειών σε εκτάσεις   με αναβαθμίδες (Ομοιόμορφη)
   

arxigramma0Προϋπολογισμός της Παρέμβασης
 
Π1-31.7 2023 2024 2025 2026 2027 ΣΥΝΟΛΑ 2023   -2027
ΜΚ1-31.7-1 11.250.000,00 11.250.000,00 11.250.000,00 11.250.000,00 11.250.000,00 56.250.000,00
  11.250.000,00 11.250.000,00 11.250.000,00 11.250.000,00 11.250.000,00 56.250.000,00


Π1-31-8   Διατήρηση μεθόδων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.

 

biooΠεριγραφή Παρέμβασης

arxigramma0

 

 

 

 

 

 


arxigramma0Κατανομή Ενίσχυσης

Π1-31.8 Διατήρηση   μεθόδων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.
ΜΚ1-31.8-1 Ενίσχυση για την διατήρηση μεθόδων βιολογικής γεωργίας (Μέση)
ΜΚ1-31.8-2 Ενίσχυση για την διατήρηση μεθόδων βιολογικής κτηνοτροφίας (Μέση)
   

arxigramma0Προϋπολογισμός της Παρέμβασης

Π1-31.8 2023 2024 2025 2026 2027 ΣΥΝΟΛΑ 2023   -2027
ΜΚ1-31.8-1 65.897.280,00 65.897.280,00 65.897.280,00 65.897.280,00 65.897.280,00 329.486.400,00
ΜΚ1-31.8-2 55.284.800,00 55.284.800,00 55.284.800,00 55.284.800,00 55.284.800,00 276.424.000,00
  121.182.080,00 121.182.080,00 121.182.080,00 121.182.080,00 121.182.080,00 605.910.400,00


 


arxigramma0  ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ  ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Π1-32-1   Στήριξη Συνδεδεμένου Εισοδήματος - Φυτική Παραγωγή

 

natura2

Περιγραφή Παρέμβασης

  arxigramma0

 

 

 

 

 

 


arxigramma0Κατανομή Ενίσχυσης

Π1-32.1 Στήριξη Συνδεδεμένου Εισοδήματος - Φυτική Παραγωγή
ΜΚ1-32.1-01 Συνδεδεμένη Ενίσχυση Σκληρού Σιταριού ανά   εκτάριο επιλέξιμης έκτασης (Ομοιόμορφη
ΜΚ1-32.1-02 Συνδεδεμένη Ενίσχυση Μαλακού Σιταριού ανά εκτάριο επιλέξιμης έκτασης (Ομοιόμορφη)
ΜΚ1-32.1-03 Συνδεδεμένη Ενίσχυση Κριθαριού ανά εκτάριο επιλέξιμης έκτασης (Ομοιόμορφη)
ΜΚ1-32.1-04 Συνδεδεμένη Ενίσχυση Ρυζιού ανά εκτάριο επιλέξιμης έκτασης (Ομοιόμορφη
ΜΚ1-32.1-05 Συνδεδεμένη Ενίσχυση Σπόρων προς σπορά ανά εκτάριο επιλέξιμης έκτασης (Ομοιόμορφη)
ΜΚ1-32.1-06 Συνδεδεμένη Ενίσχυση Πρωτεϊνούχων Κτηνοτροφικών Ψυχανθών ανά εκτάριο επιλέξιμης
ΜΚ1-32.1-07 Συνδεδεμένη Ενίσχυση Πρωτεϊνούχων Σανοδοτικών Ψυχανθών     ανά εκτάριο επιλέξιμης έκτασης (Ομοιόμορφη)
ΜΚ1-32.1-08 Συνδεδεμένη Ενίσχυση βιομηχανικής τομάτας ανά εκτάριο επιλέξιμης έκτασης (Ομοιόμορφη)
ΜΚ1-32.1-09 Συνδεδεμένη Ενίσχυση για πορτοκάλια χυμοποίησης ανά εκτάριο επιλέξιμης έκτασης (Ομοιόμορφη)
ΜΚ1-32.1-10 Συνδεδεμένη   Ενίσχυση οσπρίων για ανθρώπινη κατανάλωση   ανά εκτάριο επιλέξιμης έκτασης (Ομοιόμορφη)
ΜΚ1-32.1-11 Συνδεδεμένη Ενίσχυση σπαραγγιού ανά εκτάριο επιλέξιμης έκτασης (Ομοιόμορφη)
ΜΚ1-32.1-12 Συνδεδεμένη Ενίσχυση ζαχαροτεύτλων ανά εκτάριο επιλέξιμης έκτασης (Ομοιόμορφη)
ΜΚ1-32.1-13 Συνδεδεμένη Ενίσχυση συμπύρηνου ροδάκινου ανά εκτάριο επιλέξιμης έκτασης (Ομοιόμορφη)
ΜΚ1-32.1-14 Συνδεδεμένη Ενίσχυση Κορινθιακής Σταφίδαςανά εκτάριο  επιλέξιμης έκτασης (Ομοιόμορφη)
ΜΚ1-32.1-15 Συνδεδεμένη Ενίσχυση καρπών με κέλυφος ανά εκτάριο επιλέξιμης έκτασης (Ομοιόμορφη)
ΜΚ1-32.1-16 Συνδεδεμένη Ενίσχυση Μήλων ανά εκτάριο επιλέξιμης έκτασης (Ομοιόμορφη)
   

arxigramma0Προϋπολογισμός της Παρέμβασης

Π1-32.1 2023 2024 2025 2026 2027 ΣΥΝΟΛΑ 2023   -2027
ΜΚ1-32.1-01 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 80.000.000,00
ΜΚ1-32.1-02 5.824.000,00 5.824.000,00 5.824.000,00 5.824.000,00 5.824.000,00 29.120.000,00
ΜΚ1-32.1-03 8.320.000,00 8.320.000,00 8.320.000,00 8.320.000,00 8.320.000,00 41.600.000,00
ΜΚ1-32.1-04 7.938.000,00 7.938.000,00 7.938.000,00 7.938.000,00 7.938.000,00 39.690.000,00
ΜΚ1-32.1-05 4.104.000,00 4.104.000,00 4.104.000,00 4.104.000,00 4.104.000,00 20.520.000,00
ΜΚ1-32.1-06 14.396.928,00 14.396.928,00 14.396.928,00 14.396.928,00 14.396.928,00 71.984.640,00
ΜΚ1-32.1-07 16.179.605,00 16.179.605,00 16.179.605,00 16.179.605,00 16.179.605,00 80.898.025,00
ΜΚ1-32.1-08 2.233.856,00 2.233.856,00 2.233.856,00 2.233.856,00 2.233.856,00 11.169.280,00
ΜΚ1-32.1-09 3.573.460,00 3.573.460,00 3.573.460,00 3.573.460,00 3.573.460,00 17.867.300,00
ΜΚ1-32.1-10 8.369.025,00 8.369.025,00 8.369.025,00 8.369.025,00 8.369.025,00 41.845.125,00
ΜΚ1-32.1-11 766.260,00 766.260,00 766.260,00 766.260,00 766.260,00 3.831.300,00
ΜΚ1-32.1-12 688.315,00 688.315,00 688.315,00 688.315,00 688.315,00 3.441.575,00
ΜΚ1-32.1-13 940.048,00 940.048,00 940.048,00 940.048,00 940.048,00 4.700.240,00
ΜΚ1-32.1-14 3.518.628,00 3.518.628,00 3.518.628,00 3.518.628,00 3.518.628,00 17.593.140,00
ΜΚ1-32.1-15 3.945.463,00 3.945.463,00 3.945.463,00 3.945.463,00 3.945.463,00 19.727.315,00
ΜΚ1-32.1-16 4.099.320,00 4.099.320,00 4.099.320,00 4.099.320,00 4.099.320,00 20.496.600,00
  100.896.903,00 100.896.903,00 100.896.903,00 100.896.903,00 100.896.903,00 504.484.540,00

 


Π1-32-2   Στήριξη Συνδεδεμένου Εισοδήματος - Ζωική Παραγωγή

 

probatoΠεριγραφή Παρέμβασης

  arxigramma0

 

 

 

 

 

 

 


arxigramma0Κατανομή Ενίσχυσης

Π1-32.2 Στήριξη Συνδεδεμένου Εισοδήματος - Ζωική Παραγωγή
ΜΚ1-32.2-1 Συνδεδεμένη Ενίσχυση Πρόβειου και Αίγειου   κρέατος ανά       επιλέξιμο ζώο (Ομοιόμορφη
ΜΚ1-32.2-2 Συνδεδεμένη Ενίσχυση Βοείου Κρέατος ανά επιλέξιμο ζώο (θηλυκό ζώο που έχει γεννήσει στο έτος ενίσχυσης) – Μέτρο Α (Ομοιόμορφη)
ΜΚ1-32.2-3 Συνδεδεμένη Ενίσχυση Βοείου Κρέατος ανά επιλέξιμο ζώο (θηλυκά και αρσενικά ζώα ηλικίας 11-12 μηνών) – Μέτρο Β (Ομοιόμορφη)
ΜΚ1-32.2-4 Συνδεδεμένη Ενίσχυση Βοείου Κρέατος ανά επιλέξιμο ζώο (αρσενικά και θηλυκά ζώα, για σφαγή σε   ηλικία 14-24 μηνών) – Μέτρο Γ (Ομοιόμορφη)
   


arxigramma0Προϋπολογισμός της Παρέμβασης

Π1-32.2 2023 2024 2025 2026 2027 ΣΥΝΟΛΑ 2023   -2027
ΜΚ1-32.2-1 64.862.472,00 64.862.472,00 64.862.472,00 64.862.472,00 64.862.472,00 324.312.360,00
ΜΚ1-32.2-2 8.400.000,00 8.400.000,00 8.400.000,00 8.400.000,00 8.400.000,00 42.000.000,00
ΜΚ1-32.2-3 2.520.000,00 2.520.000,00 2.520.000,00 2.520.000,00 2.520.000,00 12.600.000,00
ΜΚ1-32.2-4 35.200.000,00 35.200.000,00 35.200.000,00 35.200.000,00 35.200.000,00 176.000.000,00
  110.982.472,00 110.982.472,00 110.982.472,00 110.982.472,00 110.982.472,00 554.912.360,00

 

Π1-32-3   Στήριξη Συνδεδεμένου Εισοδήματος - Μεταξοσκώληκες

 

ageladaxorosΠεριγραφή Παρέμβασης

arxigramma0

 

 

 

 

 

 


arxigramma0Κατανομή Ενίσχυσης

Π1-32.3 Στήριξη Συνδεδεμένου Εισοδήματος - Μεταξοσκώληκες
ΜΚ1-32.3 Συνδεδεμένη Ενίσχυση σηροτροφίας ανά κουτί πιστοποιημένου μεταξόσπορου (Ομοιόμορφη) [Ένα πιστοποιημένο κουτί μεταξόσπορου των 20.000 αυγών μεταξοσκώληκα (10 g) του είδους Bombyx mori
   

 arxigramma0Προϋπολογισμός της Παρέμβασης

Π1-32.3 2023 2024 2025 2026 2027 ΣΥΝΟΛΑ 2023   -2027
ΜΚ1-32.3 321.195,00 321.195,00 321.195,00 321.195,00 321.195,00 1.605.975,00
  321.195,00 321.195,00 321.195,00 321.195,00 321.195,00 1.605.975,00

 

arxigramma0  ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ

Π1-36    Ειδική Ενίσχυση για το Βαμβάκι

 

bambakiΠεριγραφή Παρέμβασης

arxigramma0

 

 

 

 

 

 

 

 

 


arxigramma0Κατανομή Ενίσχυσης

Π1-36 Ειδική Ενίσχυση για το Βαμβάκι
ΜΚ1-36.1 Ειδική Ενίσχυση για το Βαμβάκι
   

arxigramma0Προϋπολογισμός της Παρέμβασης

Π1-36 2023 2024 2025 2026 2027 ΣΥΝΟΛΑ 2023   -2027
ΜΚ1-36.1 183.996.000,00 183.996.000,00 183.996.000,00 183.996.000,00 183.996.000,00 919.980.000,00
  183.996.000,00 183.996.000,00 183.996.000,00 183.996.000,00 183.996.000,00 919.980.000,00

 

 


 

arxigramma0

ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Η χρηματοδοτική κατανομή των διαθέσιμων κοινοτικών πόρων για τις Παρεμβάσεις των Άμεσων Ενισχύσεων του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2023 -2027, μετά τη μεταφορά ποσοστού 10% των άμεσων ενισχύσεων στην αγροτική ανάπτυξη, παρουσιάζεται συνοπτικά στο ακόλουθο σχήμα:

 AMESES1

Τα έργα μας

• 35000 Φάκελοι Άμεσων επιδοτήσεων (ΟΣΔΕ) • 220 Εφαρμογές συστημάτων παραγωγής

• 1550 πιστοποιήσεις ορθολογικής χρήσης φαρμάκων • 120 Μελέτες οργανώσεις περιβάλλοντος

• 800 Σχέδια δράσης Νέων αγροτών • 650 Οικονομικά Επενδυτικά σχέδια

• 3500 Προγράμματα Βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας • 120 Μελέτες οργανώσεις περιβάλλοντος

• 45 Κτηνοτροφικές κατασκευές • 120 Εφαρμογές συστημάτων παραγωγής

• Χιλιάδες φυτό υγειονομικές και κτηνοτροφικές συνεργασίες και συμβουλές

panorama-3537485__480.jpeg
panorama-2360038__480.jpeg
panorama_new-zealand-1907586__480.jpeg
panorama-1733308__480.jpeg
panorama-3629120__480.jpeg
panorama-rural-3271586__480.jpeg
panorama_chicks-3803535__480.jpeg
panorama-agriculture-1868013__480.jpeg
panorama_birds-3068274__480.jpeg
panorama_fantasy-2955354__480.jpeg
panorama_malham-cove-2451405__480.jpeg
panorama-2160224__480.jpeg
panorama-2354183__480.jpeg
panorama-2360038__480.jpeg
panorama-2405958__480.jpeg
panorama-3116764__480.jpeg
panorama-3526812__480.jpeg
panorama-3629120__480.jpeg
panorama-3752711__480.jpeg
panorama-3776998__480.jpeg
panorama-3812820__480.jpeg

          Επικοινωνία             

          ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

arxigramma1

Χριστουγέννων 44 - 6
Μυτιλήνη ΤΚ 81100
Δεξιός λιμενοβραχίονας
 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΣΔΕ
Αλκαίου και Αρίωνος γωνία
τηλ +30 22510 47555
 

          Συνδεθείτε μαζί μας     

 ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015

ΕΛΟΤ  ISO / IEC 27001:2013      EUROCERT

Ακολουθήσε το newsletter μας
Joomla Extensions powered by Joobi

espa

© 2021 Σχεδίαση και Κατασκευή ιστοσελίδας | AGROnet Serres