στη γεωτεχνικη αιγαιου
χαρτογραφούμε το εισόδημά σας
Slider

 

     Περιγραφή

    dasos1 Τα γεωργοδασοκομικά (αγροδασικά) συστήματα αποτελούν μια παραδοσιακή μορφή χρήσης της γης στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στις ημιορεινές και ορεινές περιοχές.
     Δασογεωργικά ονομάζονται τα συστήματα που συνδυάζουν την παρουσία δέντρων και γεωργικών καλλιεργειών στην ίδια επιφάνεια (στο ίδιο χωράφι). Τα παραδοσιακά δασογεωργικά συστήματα καταλαμβάνουν σημαντικές εκτάσεις ιδιαίτερα στις ημιορεινές περιοχές.

      

Ιδιώτες κάτοχοι και διαχειριστές γης - Δήμοι

 

Περιγραφή του τύπου πράξης

      Τα γεωργοδασοκομικά (αγροδασικά) συστήματα αποτελούν μια παραδοσιακή μορφή χρήσης της γης στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στις ημιορεινές και ορεινές περιοχές.
      Δασογεωργικά ονομάζονται τα συστήματα που συνδυάζουν την παρουσία δέντρων και γεωργικών καλλιεργειών στην ίδια επιφάνεια (στο ίδιο χωράφι). Τα παραδοσιακά δασογεωργικά συστήματα καταλαμβάνουν σημαντικές εκτάσεις ιδιαίτερα στις ημιορεινές περιοχές. Ωστόσο στα μεταπολεμικά χρόνια πολλά από τα μικτά αυτά συστήματα μετατράπηκαν σε μονοκαλλιέργειες με αποτέλεσμα να απομακρυνθούν τα δένδρα, τα οποία εμπόδιζαν τη χρήση των μηχανημάτων. Κατά τα τελευταία έτη έχει διαπιστωθεί, ότι η αναβάθμιση και η επέκταση αυτών των συστημάτων μπορεί να βοηθήσει τη διατήρηση της καλής κατάστασης των εδαφών, της βιοποικιλότητας και του αγροτικού τοπίου.
       Σε ένα τέτοιο σύστημα τα δέντρα θα πρέπει να φυτεύονται σε γραμμές με ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους μεγαλύτερη από 10 μέτρα, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούνται γεωργικά μηχανήματα. Η απόσταση μεταξύ των δέντρων στην ίδια γραμμή θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 4 μέτρα. Εντούτοις, δένδρα μπορούν να φυτεύονται και στα όρια του χωραφιού σε μορφή φυτοφράκτη, για να προστατευτεί η γεωργική καλλιέργεια από τον άνεμο και να δημιουργηθεί μια ζώνη που θα υποστηρίζει την άγρια ζωή. Ο μέγιστος επιλέξιμος αριθμός δέντρων που θα εγκατασταθούν δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 250 δέντρα στο εκτάριο.
        Δασολιβαδικά ονομάζονται τα συστήματα που συνδυάζουν την παρουσία δέντρων και λιβαδικών φυτών/ ζώων στην ίδια επιφάνεια. Απαντούν σε πολλές περιοχές της χώρας από την πεδινή μέχρι και την ορεινή ζώνη.
Επειδή τα συστήματα αυτά είναι εκτατικά και τα είδη των φυτών και των ζώων που συμμετέχουν είναι προσαρμοσμένα στις Μεσογειακές συνθήκες, ενώ πολύ συχνά αξιοποιούν περιοχές όχι κατάλληλες για καλλιέργεια (λοφώδεις, ημι-ξηρές, σε μεγάλες κλίσεις, σε υψηλό υψόμετρο), η αναβάθμιση και επέκταση τους είναι πολύ σημαντική για την ανακύκλωση των θρεπτικών, την προστασία του εδάφους και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.
       Η ελάχιστη πυκνότητα μπορεί να είναι στα 5 δέντρα /εκτάριο και η μέγιστη επιλέξιμη στα 40 δέντρα /εκτάριο ανάλογα με την κλίση, το είδος των δέντρων και τις κλιματικές συνθήκες.    

Είδος στήριξης

   Η στήριξη παρέχεται μέσω επιχορήγησης του Άρθρου 67 του Καν.1303/13
   Η ενίσχυση θα ανέρθει στο 80% των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών για την εγκατάσταση του συστήματος και ως το 100% της ετήσιας πριμοδότησης για τη συντήρηση του συστήματος..
 

Δικαιούχοι

       Οι δικαιούχοι είναι:
• Ιδιώτες κάτοχοι και διαχειριστές γης, φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και ενώσεις τους
• Δήμοι ή ενώσεις δήμων, κάτοχοι και διαχειριστές γης
   Στην περίπτωση όπου το μέτρο υλοποιείται επί γης κρατικής ιδιοκτησίας, η στήριξη παρέχεται υπό την αίρεση ότι ο διαχειριστής/ενοικιαστής είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ή φυσικό πρόσωπο ή δήμος.

Επιλέξιμες δαπάνες

    Οι ενισχύσεις καλύπτουν το κόστος εγκατάστασης με είδη του Παραρτήματος 8.2, και μπορεί να χορηγείται ετήσια πριμοδότηση ανά εκτάριο για την κάλυψη των δαπανών συντήρησης, για περίοδο μέγιστης διάρκειας πέντε ετών.

Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι οι εξής :
Κόστος εγκατάστασης:
Το κόστος συντήρησης είναι επιλέξιμο με την προϋπόθεση ότι έχει γίνει η εγκατάσταση στο πλαίσιο του μέτρου
• εδαφολογική ανάλυση,
• γεωργοδασοκομική μελέτη,
• βελτίωση εδάφους,
• προετοιμασία χώρου εγκατάστασης, (π.χ. άνοιγμα λάκων, φύτευση, υποστήλωση κ.λ.π.)
• προμήθεια φυταρίων,
• δαπάνες άρδευσης, λίπανσης
• προστατευτικοί σωλήνες
• εγκατάσταση σκιάστρων και ποτιστρών
• περίφραξη

Κόστος συντήρησης:
   Το κόστος συντήρησης είναι επιλέξιμο μόνο στην περίπτωση που στο μέτρο έχει ενταχθεί και το κόστος εγκατάστασης.
   Σε κάθε περίπτωση το κόστος εγκατάστασης μπορεί να πληρώνεται χωρίς να ακολουθεί πληρωμή για κόστος συντήρησης, εφόσον το επιθυμεί ο δικαιούχος
   Συντήρηση του Αγροδασικού συστήματος για μέγιστη περίοδο πέντε ετών, με ετήσια ενίσχυση ανά δασωμένο εκτάριο.
• Άρδευση
• Δαπάνες για φυτοπροστασία
• Λίπανση
• Πότισμα
• Καλλιεργητικές φροντίδες
• Συντήρηση εξοπλισμού προστασίας (όπως φράκτες ή προστατευτικοί σωλήνες, κ.λπ.)

 

Όροι επιλεξιμότητας

• Υποβολή σχεδίου εγκατάστασης
• Προσκόμιση σχετικής άδειας από τη Δασική υπηρεσία όταν πρόκειται για βοσκοτόπους σε δασικές εκτάσεις
• Τα δασολιβαδικά συστήματα θα εφαρμοστούν σε βοσκότοπους σε συμφωνία με τα αντίστοιχα προσωρινά ή οριστικά διαχειριστικά σχέδια βόσκησης.
• Εκτάσεις του δικτύου Νatura2000 που έχουν χαρακτηριστεί ως απόλυτης προστασίας της φύσης δεν είναι επιλέξιμες.
• Υλοποίηση σε περιοχή εντός του δικτύου Νatura2000 επιτρέπεται μόνον εφόσον είναι συμβατή με τους διαχειριστικούς στόχους της περιοχής .
• Το μέτρο εφαρμόζεται σε εκτάσεις ιδιοκτησίας του κράτους ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου μόνο στην περίπτωση όπου η εκμεταλλευση για την περίοδο υλοποίησης γίνεται από οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης ή από νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ή από ιδιώτη φυσικό πρόσωπο.
• Για την παροχή στήριξης για εγκατάσταση δασολιβαδικών συστημάτων στο πλαίσιο του Υπομέτρου 8.2 σε εκτάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο του 998/1979 υποβάλλεται Μελέτη Διαχείρισης βοσκοτόπου η οποία ακολουθεί το διάγραμμα ύλης της ΚΥΑ Αριθμ. 117394/2932 (ΦΕΚ 3557/Β/2014) Καθορισμός των Προδιαγραφών και του Περιεχομένου των Προσωρινών Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 60 του Ν.4264/2014 (ΦΕΚ 118Α΄).

Καθορισμός των κριτηρίων

    Τα κριτήρια επιλογής πρέπει να αφορούν:
• Την φύτευση περισσότερων από ένα είδος δέντρων ειδικότερα όταν το κάθε είδος δίνει διαφορετικά οφέλη (π.χ. καρπούς, ξυλεία, βελτίωση ποιότητας νερού, κ.λ.π.) στο ίδιο αγροδασικό σύστημα καθώς αυτό συμβάλλει στη αύξηση της βιοποικιλότητας.
• τις αρόσιμες αρδευόμενες εκτάσεις
• τις περιοχές υψηλού κινδύνου διάβρωσης σύμφωνα με την υφιστάμενη κατηγοριοποίηση των δασικών υπηρεσιών (Κατάταξη των Χαρτών Γαιών, -κατηγορίες,)
• σε περιοχές όπου συμβάλλει στην πρόληψη της εμφάνισης πλημμυρικών επεισοδίων σε Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας, όπως ορίζονται στην προκαταρκτική αξιολόγηση κινδύνων πλημμύρας (ΥΠΕΚΑ, 2012)

Ποσά και ποσοστά στήριξης

Η μέγιστη ενίσχυση ανέρχεται στο 80% του επιλέξιμου ποσού της επένδυσης για την εγκατάσταση αγροδασικών συστημάτων και στο 100% της ετήσιας πριμοδότησης για τη συντήρησή τους για μια 5ετία

2.Μ08.2 Κατάλογος δασοπονικών ειδών για αγροδασικά συστήματα

Λοιπά υποβολής

 Περίοδος υποβολής

Σε αδράνεια


 Περιοχή εφαρμογής - Κατανόμη

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η χώρα

Κατανωμή             : 

 

 

 

  Κατάσταση

Η δράση είναι σε αδράνεια
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 Προυπολογισμός

 

Κοινοτική Συμμετοχή 8

251.265.500

Δημόσια Δαπάνη Προκύριξης

0

Ποσοστό %  Δαπάνης

0%

 

 

Σχετικά αρχεία

 • Πρόσκληση (pdf)

 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

  Επιστροφή στα Μέτρα

 

     Περιγραφή

    dasos5 Για να υπάρξει συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος, την πρόληψη φυσικών κινδύνων και πυρκαγιών, καθώς και για την άμβλυνση των κλιματικών μεταβολών, οι δασικοί πόροι θα πρέπει να επεκταθούν και να βελτιωθούν μέσω της πρώτης δάσωσης γεωργικών γαιών και μη γεωργικών γαιών.
     Η δράση της δάσωσης θα συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος, στην επέκταση και βελτίωση των δασικών πόρων και κατ’ επέκταση στην ενίσχυση της αντιδιαβρωτικής, αντιπλημμυρικής και αντιπυρικής προστασίας, την διατήρηση της βιοποικιλότητας, την άμβλυνση των κλιματικών μεταβολών, την προσαρμογή στις κλιματικές μεταβολές, στη ρύθμιση της ποιότητας και ποσότητας υδάτων την αποκατάσταση των πιλοτικών ερημοποιημένων περιοχών, την ενίσχυση της φυσικής αναγέννησης σε ορισμένες περιοχές.

      

Φυσικά και Νομικά πρόσωπα και ομάδες

 

Περιγραφή του τύπου πράξης

      Για να υπάρξει συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος, την πρόληψη φυσικών κινδύνων και πυρκαγιών, καθώς και για την άμβλυνση των κλιματικών μεταβολών, οι δασικοί πόροι θα πρέπει να επεκταθούν και να βελτιωθούν μέσω της πρώτης δάσωσης γεωργικών γαιών και μη γεωργικών γαιών.
      Η δράση της δάσωσης θα συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος, στην επέκταση και βελτίωση των δασικών πόρων και κατ’ επέκταση στην ενίσχυση της αντιδιαβρωτικής, αντιπλημμυρικής και αντιπυρικής προστασίας, την διατήρηση της βιοποικιλότητας, την άμβλυνση των κλιματικών μεταβολών, την προσαρμογή στις κλιματικές μεταβολές, στη ρύθμιση της ποιότητας και ποσότητας υδάτων την αποκατάσταση των πιλοτικών ερημοποιημένων περιοχών, την ενίσχυση της φυσικής αναγέννησης σε ορισμένες περιοχές.
     Στη συγκεκριμένη δράση εφαρμόζονται οι παρακάτω ελάχιστες περιβαλλοντικές απαιτήσεις βάσει του άρθρου 6 , του Καν (Ε.Ε.) 807/2014
α) κατάλληλη επιλογή των ειδών που θα φυτευθούν λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές τις βιοποικιλότητας

β) η επιλογή ειδών, ποικιλιών, οικοτύπων και προέλευσης δένδρων λαμβάνει υπόψη την ανάγκη ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή και στις φυσικές καταστροφές, και τις κλιματικές συνθηκες γ) κατάλληλη επιλογή ειδών σε περιπτώσεις περιβαλλοντικής υποβάθμισης.
δ) στην περίπτωση δράσεων δάσωσης που οδηγούν στη δημιουργία δασών μεγέθους που υπερβαίνει ορισμένο κατώτατο όριο, το οποίο καθορίζουν τα κράτη μέλη, η δράση συνίσταται είτε:

i) στην αποκλειστική φύτευση οικολογικά προσαρμοσμένων ειδών και/ή ειδών ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή στη συγκεκριμένη βιογεωγραφική περιοχή, τα οποία δεν έχει διαπιστωθεί, μέσω αξιολόγησης των επιπτώσεων, ότι απειλούν τη βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες οικοσυστημάτων ή ότι έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία.

(ii) σε ένα μείγμα τριών ειδών το οποίο περιλαμβάνει είτε:
–τουλάχιστον 10 % πλατύφυλλα δέντρα ανά περιοχή, ή
–τουλάχιστον τρία είδη ή ποικιλίες δέντρων, όπου η ελάχιστη έκταση ανά είδος είναι ίση με το 10 % της περιοχής.     

Είδος στήριξης

   Η στήριξη παρέχεται μέσω επιχορήγησης του Άρθρου 67 του Κανονισμού Καν.1303/13.
 

Δικαιούχοι

       Επιλέξιμοι δικαιούχοι είναι οι κτηνοτρόφοι κάτοχοι αιγο/προβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) της Χώρας που είναι ενεργοί γεωργοί με την έννοια του άρθρου 9 του Καν. (Ε.Ε.)1307/2013.3.

Επιλέξιμες δαπάνες

    Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν 3 κατηγορίες δαπανών:

1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΑΣΩΣΗΣ (εγκατάσταση φυτείας)
• Εδαφολογική ανάλυση
• Σύνταξη μελέτης δάσωσης
• Κατεργασία εδάφους
• Προμήθεια φυταρίων/πολλαπλασιαστικού υλικού
• Διάνοιξη λάκκων φύτευσης
• Εγκατάσταση τριτεύοντος αρδευτικού δικτύου
• Φύτευση βολοφύτων ή γυμνορίζων φυτών
• Λίπανση φυτών
• Υλικά και εργασίες περίφραξης
• Άρδευση φυτών

2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (μόνο για ιδιώτες διαχειριστές γης, εξαιρούνται τα είδη populus και salix)
• Προμήθεια φυταρίων
• Διάνοιξη λάκκων φύτευσης με εργάτες σε έδαφος
• Φύτευση βολοφύτων ή γυμνορίζων φυτών
• Διαμόρφωση λεκάνης συγκράτησης νερού
• Άρδευση φυτών
• Λίπανση φυτών
• φρεζάρισμα εδάφους
• βοτάνισμα και σκάλισμα
• καλλιεργητικές φροντίδες (
• επαναφύτευση φυταρίων που η φύτευσή τους απέτυχε λόγω ξηροθερμικών συνθηκών ή άλλων αντίξοων κλιματικών συνθηκών, (ξηρασία, πυρκαγιές, ή άλλες καταστροφές) έως ποσοστό 20%. Το κόστος βασίζεται σε δεδομένα των προηγούμενων περιόδων. Σε περίπτωση που το ποσοστό υπερβαίνει το 20%, η ζημιά δύναται να καλυφθεί από το Μέτρο 8.4.
• αραιώσεις
    Το κόστος συντήρησης δίνεται για χρονική περίοδο έως οκτώ έτη

3. ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
     Ενισχύσεις με τη μορφή ετήσιας πριμοδότησης ανά εκτάριο δύναται επίσης να χορηγούνται για την κάλυψη του κόστους διαφυγόντων γεωργικών εισοδημάτων, σε περίπτωση που έχουμε δάσωση γεωργικής γης. Το κόστος για την απώλεια εισοδήματος δίνεται έως δώδεκα έτη. Απώλεια εισοδήματος για τα είδη καρυδιάς, καστανιάς και μαστιχόδεντρου δίνεται για χρονική περίοδο οκτώ ετών.
     Δεν χορηγούνται ενισχύσεις για φύτευση δενδρυλλίων περιοδικής υλοτόμησης, χριστουγεννιάτικων δένδρων ή δένδρων ταχείας ανάπτυξης για παραγωγή ενέργειας. Τα είδη που φυτεύονται προσαρμόζονται στις περιβαλλοντικές και κλιματικές συνθήκες της περιοχής και πληρούν τις ελάχιστες περιβαλλοντικές απαιτήσεις.
- Ενίσχυση παρέχεται μόνο για φύτευση και συντήρηση ειδών της Μεσογειακής βιογεωγραφικής ζώνης του καταλόγου που επισυνάπτεται στο Παράρτημα του Μέτρου, ανάλογα με τις ειδικές εδαφοκλιματικές και υδρολογικές συνθήκες, επιμέρους ζωνών βλάστησης.
    Για δένδρα των γενών Populus και Salix δεν καλύπτονται δαπάνες συντήρησης.

 

Όροι επιλεξιμότητας

• Υποβολή μελέτης δάσωσης

• Η εγκατάσταση φυτειών με περίτροπο χρόνο μικρότερο των 8 ετών απαγορεύεται. Απαγορεύεται φύτευση χριστουγεννιάτικvων δένδρων και ταχυαυξών ειδών για παραγωγή ενέργειας.
• Δάσωση σε περιοχή εντός του δικτύου Νatura2000 επιτρέπεται μόνον εφόσον είναι συμβατή με τους διαχειριστικούς στόχους αυτής.
• Ελάχιστο επιλέξιμο μέγεθος της έκτασης για την ένταξη στο υπομέτρο ορίζονται τα 5 στρέμματα (0,5 ha), με απαραίτητη προϋπόθεση η ελάχιστη έκταση να είναι ενιαία (μία η έκταση και όχι περισσότερα τμήματα συνολικής έκτασης 5 στρεμμάτων), με εξαίρεση τις περιπτώσεις που έχουμε φυσική αναγέννηση

Καθορισμός των κριτηρίων

• Δίνεται προτεραιότητα σε περιοχές υψηλού κινδύνου διάβρωσης σύμφωνα με την υφιστάμενη κατηγοριοποίηση των δασικών υπηρεσιών (εφαρμογή των στοιχείων κλίσης και διάβρωσης των χαρτών γαιοϊκανότητας)
• Δίνεται προτεραιότητα σε περιοχές όπου συμβάλλει στην πρόληψη της εμφάνισης πλημμυρικών επεισοδίων σε Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας, όπως ορίζονται στην προκαταρκτική αξιολόγηση κινδύνων πλημμύρας (ΥΠΕΚΑ, 2012)
• Δίνεται προτεραιότητα σε περιοχές όπου η δάσωση συμβάλει στην επίτευξη των διαχειριστικών στόχων για προστατευόμενες περιοχές του άρθρου 6 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ
• Δίνεται προτεραιότητα σε ζώνες καταλήψεως των αρδευτικών, στραγγιστικών και αντιπλημμυρικών έργων
• Δίνεται προτεραιότητα σε περιοχές ευαίσθητες στην ερημοποίηση
• Δίνεται προτεραιότητα όταν προβλέπεται η φύτευση αυξημένου ποσοστού πλατύφυλλων ή/και ειδών προτεραιότητας του καταλόγου ή/και μείξη ειδών.   

Ποσά και ποσοστά στήριξης

  Ενίσχυση με ποσοστό 100%

Λοιπά υποβολής

 Περίοδος υποβολής

Σε αδράνεια


 Περιοχή εφαρμογής - Κατανόμη

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η χώρα

Κατανωμή             : 

 

 

 

  Κατάσταση

Η δράση είναι σε αδράνεια
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 Προυπολογισμός

 

Κοινοτική Συμμετοχή 8

251.265.500

Δημόσια Δαπάνη Προκύριξης

0

Ποσοστό %  Δαπάνης

0%

 

 

Σχετικά αρχεία

 • Πρόσκληση (pdf)

 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

  Επιστροφή στα Μέτρα

 

     Περιγραφή

    abga Ενισχύονται συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την καλή μεταχείριση των ζώων, στα ορνίθια πάχυνσης εντατικής εκτροφής σε ορνιθώνα, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα (Welfare Quality®, 2009).

Οι δεσμεύσεις αυτές αφορούν παρεμβάσεις σε :

 • (α) Διατροφή,
 • (β) Σταβλισμό,
 • (γ) Υγεία και
 • (δ) Εκδήλωση χαρακτηριστικών φυσιολογικής συμπεριφοράς των ζώων.

      

Φυσικά και Νομικά πρόσωπα και ομάδες

 

Περιγραφή του τύπου πράξης

      

Είδος στήριξης

   Η ενίσχυση είναι ετήσια.
 

Δικαιούχοι

       Επιλέξιμοι δικαιούχοι είναι οι πτηνοτρόφοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) της Χώρας, οι οποίοι είναι ενεργοί γεωργοί με την έννοια του άρθρου 9 του Καν. (Ε.Ε.) 1307/2013.

Επιλέξιμες δαπάνες

    Οι δεσμεύσεις με την ετήσια οικονομική ενίσχυση ανά Μονάδα Μεγάλου Ζώου παρουσιάζονται στον
Πίνακα Μ14-7..

Όροι επιλεξιμότητας

    Η Δράση ενισχύει πτηνοτρόφους, οι οποίοι τηρούν τις συνθήκες και τις προδιαγραφές των ελάχιστων απαιτήσεων για την καλή μεταχείριση των ζώων του Κεφαλαίου Ι του τίτλου VI του κανονισμού (Ε.Ε.)1306/2013 (άρθρο 93 και παράρτημα ΙΙ, ΚΑΔ 11,12 και 13).

Καθορισμός των κριτηρίων

     

Ποσά και ποσοστά στήριξης

  Η ενίσχυση είναι για πέντε έτη, με ανώτατο όριο τα 500€ ανά ΜΜΖ (παράρτημα ΙΙ του Καν. (ΕΕ)1305/2013).

Λοιπά υποβολής

 Περίοδος υποβολής

Σε αδράνεια


 Περιοχή εφαρμογής - Κατανόμη

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η χώρα

Κατανωμή             : 

 

 

 

  Κατάσταση

Η δράση είναι σε αδράνεια
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 Προυπολογισμός

 

Κοινοτική Συμμετοχή 14

10.000.000

Δημόσια Δαπάνη Προκύριξης

0

Ποσοστό %  Δαπάνης

0%

 

 

Σχετικά αρχεία

 • Πρόσκληση (pdf)

 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

  Επιστροφή στα Μέτρα

 

     Περιγραφή

    kotes Ενισχύονται συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την καλή μεταχείριση των ζώων, στα ορνίθια πάχυνσης εντατικής εκτροφής σε ορνιθώνα, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα (Welfare Quality®, 2009).

Οι δεσμεύσεις αυτές αφορούν παρεμβάσεις σε :

 • (α) Διατροφή,
 • (β) Σταβλισμό,
 • (γ) Υγεία και
 • (δ) Εκδήλωση χαρακτηριστικών φυσιολογικής συμπεριφοράς των ζώων.

      

Φυσικά και Νομικά πρόσωπα και ομάδες

 

Περιγραφή του τύπου πράξης

      

Είδος στήριξης

   Η ενίσχυση είναι ετήσια.
 

Δικαιούχοι

       Επιλέξιμοι δικαιούχοι είναι οι πτηνοτρόφοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) της Χώρας, οι οποίοι είναι ενεργοί γεωργοί με την έννοια του άρθρου 9 του Καν. (Ε.Ε.) 1307/2013.

Επιλέξιμες δαπάνες

    Οι δεσμεύσεις με την ετήσια οικονομική ενίσχυση ανά Μονάδα Μεγάλου Ζώου παρουσιάζονται στον
Πίνακα Μ14-7..

Όροι επιλεξιμότητας

    Η Δράση ενισχύει πτηνοτρόφους, οι οποίοι τηρούν τις συνθήκες και τις προδιαγραφές των ελάχιστων απαιτήσεων για την καλή μεταχείριση των ζώων του Κεφαλαίου Ι του τίτλου VI του κανονισμού (Ε.Ε.)1306/2013 (άρθρο 93 και παράρτημα ΙΙ, ΚΑΔ 11,12 και 13).

Καθορισμός των κριτηρίων

     

Ποσά και ποσοστά στήριξης

  Η ενίσχυση είναι για πέντε έτη, με ανώτατο όριο τα 500€ ανά ΜΜΖ (παράρτημα ΙΙ του Καν. (ΕΕ)1305/2013).

Λοιπά υποβολής

 Περίοδος υποβολής

Σε αδράνεια


 Περιοχή εφαρμογής - Κατανόμη

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η χώρα

Κατανωμή             : 

 

 

 

  Κατάσταση

Η δράση είναι σε αδράνεια
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 Προυπολογισμός

 

Κοινοτική Συμμετοχή 14

10.000.000

Δημόσια Δαπάνη Προκύριξης

0

Ποσοστό %  Δαπάνης

0%

 

 

Σχετικά αρχεία

 • Πρόσκληση (pdf)

 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

  Επιστροφή στα Μέτρα

Τα έργα μας

• 35000 Φάκελοι Άμεσων επιδοτήσεων (ΟΣΔΕ) • 220 Εφαρμογές συστημάτων παραγωγής

• 1550 πιστοποιήσεις ορθολογικής χρήσης φαρμάκων • 120 Μελέτες οργανώσεις περιβάλλοντος

• 800 Σχέδια δράσης Νέων αγροτών • 650 Οικονομικά Επενδυτικά σχέδια

• 3500 Προγράμματα Βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας • 120 Μελέτες οργανώσεις περιβάλλοντος

• 45 Κτηνοτροφικές κατασκευές • 120 Εφαρμογές συστημάτων παραγωγής

• Χιλιάδες φυτό υγειονομικές και κτηνοτροφικές συνεργασίες και συμβουλές

Slider

          Επικοινωνία             

          ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

arxigramma1

Χριστουγέννων 44 - 6
Μυτιλήνη ΤΚ 81100
Δεξιός λιμενοβραχίονας
 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΣΔΕ
Αλκαίου και Αρίωνος γωνία
τηλ +30 22510 47555
 

          Συνδεθείτε μαζί μας     

         

Ακολουθήσε το newsletter μας
Joomla Extensions powered by Joobi
© 2012-2018 Γεωτεχνική Αιγαίου