smartslider3[3]

1.1.2 Δράσεις κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση μέτρων του ΠΑΑ

 

     Περιγραφή

    ekpe1   Για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των μέτρων του Προγράμματος θα πραγματοποιηθούν ενέργειες κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων δικαιούχων που εντάσσονται στα μέτρα Μ03, Μ04, Μ08, Μ09, Μ10 του ΠΑΑ

 Δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς, με νομική οντότητα (Φορέας)

 

Περιγραφή του τύπου πράξης

    Για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των μέτρων του Προγράμματος θα πραγματοποιηθούν ενέργειες κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων δικαιούχων που εντάσσονται στα μέτρα Μ03, Μ04, Μ08, Μ09, Μ10 του ΠΑΑ που, κατά κύριο λόγο, θα περιλαμβάνουν:
• Προγράμματα κατάρτισης, διάρκειας από 45 έως 150 ώρες (συμπεριλαμβάνεται και πρακτική εξάσκηση, όπου είναι αναγκαίο), ανάλογα με το θεματικό πεδίο, για κατόχους γεωργικών εκμεταλλεύσεων ή/και γεωργικούς εργάτες και εργαζόμενους σε επιχειρήσεις μεταποίησης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν. Λαμβάνεται πρόνοια, ό ωφελούμενος να μην παρακολουθεί τον ίδιο κύκλο κατάρτισης παραπάνω από μια φορές. Για μεγαλύτερη ευελιξία και αποτελεσματικότερη διαχείριση του χρόνου των καταρτιζόμενων ή για απομακρυσμένες περιοχές μπορούν τα προγράμματα κατάρτισης ή τμήμα αυτών να πραγματοποιηθούν και μέσω διαδικτύου (e- learning).
• Επίσης δίνεται η δυνατότητα υλοποίησης προγραμμάτων για την κατάρτιση κατόχων δασικής εκμετάλλευσης, δασεργατών ή διαχειριστών δασών ή ενώσεων αυτών κυρίως, όσον αφορά σε θέματα ασφάλειας και προστασίας κατά την εργασία, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των δασών (επιχειρηματικός σχεδιασμός, εμπορία, τεχνολογικές εξελίξεις και εφαρμογές, κ.λπ.) καθώς και περιβαλλοντικούς (μείωση ρητίνευσης δασών).

Είδος στήριξης

    H ενίσχυση χορηγείται στο δικαιούχο με τη μορφή επιστροφής επιλέξιμων δαπανών, που όντως πραγματοποιήθηκαν και καταβλήθηκαν και δικαιολογούνται από τους όρους και τους στόχους των εγκεκριμένων πράξεων καθώς και από εξοφλημένα τιμολόγια ή λογιστικά στοιχεία ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας.

Δικαιούχοι

        Δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς, με νομική οντότητα, οι οποίοι επιλέγονται να παρέχουν επαγγελματική κατάρτιση και να υλοποιούν δράσεις απόκτησης δεξιοτήτων, προς όφελος των ατόμων που απασχολούνται στο γεωργικό (συμπεριλαμβανομένων των γεωργικών εργατών και των απασχολούμενων σε επιχειρήσεις, που μεταποιούν και εμπορεύονται γεωργικά προϊόντα (με αποτέλεσμα επίσης γεωργικό προϊόν) και στο δασικό τομέα.

Επιλέξιμες δαπάνες

     Οι δαπάνες οργάνωσης και εκτέλεσης της κατάρτισης και των λοιπών δράσεων απόκτησης δεξιοτήτων(ατομική καθοδήγηση, εργαστήρια, κ.λπ.), όπως δαπάνες:
• Αποζημίωσης εκπαιδευτών, καθοδηγητών, συντονιστών / διευκολυντών ομάδων συζήτησης και διοικητικού προσωπικού, εφόσον συνδέονται άμεσα με τη συγκεκριμένη πράξη,
• Λειτουργικές δαπάνες (βάσει του άρθρου 61 Καν. (ΕΕ) 1305/2013), που αφορούν αποκλειστικά την υλοποίηση της σχετικής ενέργειας, συμπεριλαμβανόμενης και της τακτικής επιμόρφωσης του προσωπικού,
• Μετακίνησης, διαμονής και διατροφής του προσωπικού, που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της δράσης,
• Απαραίτητες για την υλοποίηση της κατάρτισης και των λοιπών δράσεων απόκτησης δεξιοτήτων (ατομική καθοδήγηση, εργαστήρια), όπως αναλώσιμα υλικά και εκπαιδευτικό υλικό, υλικά πρακτικής άσκησης, δαπάνες που συνδέονται με τις εγκαταστάσεις όπου γίνεται η δράση, δαπάνες σχετικές με την ανατροφοδότηση και αξιολόγηση των προγραμμάτων, κ.λπ.,
• Μετακίνησης, διαμονής και διαβίωσης των συμμετεχόντων, εφόσον αφορούν αποκλειστικά τη σχετική πράξη και είναι αναπόσπαστο μέρος αυτής, έτσι όπως καθορίζεται κάθε φορά στην αντίστοιχη προκήρυξη.

    Οι δαπάνες καταβάλλονται στο δικαιούχο και όχι στους συμμετέχοντες. Στην περίπτωση των δαπανών συμμετεχόντων, αυτές επιστρέφονται από το δικαιούχο (πάροχο) στους συμμετέχοντες, με την προσκόμιση σχετικών αποδεικτικών πραγματοποίησής τους.
Δεν είναι επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση:
• Δαπάνες κτήσης ή κατασκευής παγίων,
• Αποσβέσεις παγίων, όταν συνέβαλλαν για την αγορά τους εθνικές ή κοινοτικές ενισχύσεις ή όταν δεν αφορούν αποκλειστικά στην περίοδο υλοποίησης της συγχρηματοδοτούμενης πράξης,
• Τόκοι επί χρεών,
• Ο ανακτήσιμος ΦΠΑ, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Όροι επιλεξιμότητας

     Για να είναι επιλέξιμος ο δικαιούχος (πάροχος) θα πρέπει να:
• Είναι νομικό πρόσωπο ή λειτουργεί στο πλαίσιο νομικού προσώπου, το οποίο έχει κάποια από τις μορφές που προβλέπονται από την εθνική ή την κοινοτική νομοθεσία και στους σκοπούς του οποίου προβλέπεται η παροχή υπηρεσιών κατάρτισης ή και ενέργειες απόκτησης δεξιοτήτων των ωφελουμένων.
• Έχει οργανωτική διάρθρωση που περιλαμβάνει λειτουργίες διοίκησης, σχεδιασμού της εφαρμογής και εφαρμογής προγραμμάτων κατάρτισης ή ενεργειών απόκτησης δεξιοτήτων των ωφελουμένων διοικητικό, επιστημονικό ή τεχνικό και εκπαιδευτικό προσωπικό αντίστοιχο προς τις λειτουργίες αυτές, τη χρήση κτηριακής υποδομής, η οποία είναι σύμφωνη με τον κτηριοδομικό κανονισμό, καθώς και εξοπλισμό, που εξυπηρετούν τις παραπάνω λειτουργίες της.
• Διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία στο συγκεκριμένο τομέα της κατάρτισης και λοιπών ενεργειών απόκτησης δεξιοτήτων.
• Διαθέτει ή μπορεί να έχει πρόσβαση σε προσωπικό, που έχει τα κατάλληλα προσόντα για την παροχή των υπηρεσιών μεταφοράς γνώσης, στα συγκεκριμένα θεματικά πεδία.
• Αποδεικνύει τακτική επιμόρφωση του προσωπικού του.
• Έχει γνώση του εθνικού σχεδιασμού για το γεωργικό τομέα και της επίσημης γλώσσας της Χώρας.
• Συνάδει το πρόγραμμα κατάρτισης ή οι λοιπές ενέργειες απόκτησης δεξιοτήτων της κάθε ομάδας στόχου (ωφελούμενων) καθώς και το εκπαιδευτικό υλικό με την εν γένει στρατηγική του Υπουργείου για το γεωργικό και δασικό τομέα και των στόχων του ΠΑΑ 2014-2020 και ειδικότερα με τους στόχους, όπως αυτοί θα περιγραφούν στη σχετική προκήρυξη.

Αποκλείονται οι υποψήφιοι πάροχοι σε περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων.

   

Καθορισμός των κριτηρίων

   Οι πάροχοι επιλέγονται μέσω προσκλήσεων υποβολής προσφορών με διαδικασίες, οι οποίες διέπονται από το δίκαιο περί δημοσίων προμηθειών, βάσει της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, όπως κάθε φορά ισχύει.
Οι συμμετέχοντες στη διαγωνιστική διαδικασία αντιμετωπίζονται ισότιμα και χωρίς διακρίσεις. Ως σημαντικότερες αρχές κριτηρίων επιλογής, ενδεικτικά αναφέρονται:
• Ποιότητα και συνάφεια της πρότασης (συμπεριλαμβανομένου και του εκπαιδευτικού υλικού) και κατάλληλη περιγραφή και ανάλυση του έργου,
• Δομή και σύνθεση οργανωτικού σχήματος του παρόχου της σχετικής υπηρεσίας,
• Οργάνωση / ροή της παρεχόμενης ενέργειας, με στόχο την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της ενέργειας,
• Δυνατότητα πανελλήνιας κάλυψης των αναγκών για κατάρτιση ή άλλων ενεργειών απόκτησης δεξιοτήτων. 

 

Ποσά και ποσοστά στήριξης

      

Δεδομένου ότι η ενίσχυση των ενεργειών κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους μοχλούς για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του αγρο-διατροφικού συστήματος, την αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων και την εισαγωγή καινοτομίας στην παραγωγική διαδικασία, το ποσοστό στήριξης είναι 100% των επιλέξιμων δαπανών για την κατάρτιση των ωφελούμενων που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή, τη μεταποίηση ή την εμπορία γεωργικών προϊόντων και στον δασικό τομέα.

Οι σχετικές δαπάνες καταβάλλονται στο δικαιούχο, το ανώτερο σε τρεις δόσεις, όπως θα καθορίζεται ειδικότερα στη σχετική προκήρυξη.

Λοιπά υποβολής

     

 Περίοδος υποβολής

Σε αδράνεια

  

 Περιοχή εφαρμογής - Κατανόμη

Περιοχή εφαρμογής: Ολη η χώρα

Κατανωμή             : 

 

 

 

  Κατάσταση

Η δράση είναι σε αδράνεια     
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 Προυπολογισμός

 

Κοινοτική Συμμετοχή Μ9

55.000.000
0
0
0

Δημόσια Δαπάνη Προκύριξης

0
0
0
0

Ποσοστό %  Δαπάνης

0%
0
0
0

 

Σχετικά αρχεία

  • Πρόσκληση (σε αδράνεια)

 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

Επιστροφή στα Μέτρα

Τα έργα μας

• 35000 Φάκελοι Άμεσων επιδοτήσεων (ΟΣΔΕ) • 220 Εφαρμογές συστημάτων παραγωγής

• 1550 πιστοποιήσεις ορθολογικής χρήσης φαρμάκων • 120 Μελέτες οργανώσεις περιβάλλοντος

• 800 Σχέδια δράσης Νέων αγροτών • 650 Οικονομικά Επενδυτικά σχέδια

• 3500 Προγράμματα Βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας • 120 Μελέτες οργανώσεις περιβάλλοντος

• 45 Κτηνοτροφικές κατασκευές • 120 Εφαρμογές συστημάτων παραγωγής

• Χιλιάδες φυτό υγειονομικές και κτηνοτροφικές συνεργασίες και συμβουλές

smartslider3[7]

          Επικοινωνία             

          ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

arxigramma1

Χριστουγέννων 44 - 6
Μυτιλήνη ΤΚ 81100
Δεξιός λιμενοβραχίονας
 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΣΔΕ
Αλκαίου και Αρίωνος γωνία
τηλ +30 22510 47555
 

          Συνδεθείτε μαζί μας     

         

Ακολουθήσε το newsletter μας
Joomla Extensions powered by Joobi
© 2012-2018 Γεωτεχνική Αιγαίου