smartslider3[3]

12.2 Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε δασικές περιοχές του δικτύου Natura 2000

 

     Περιγραφή

    dasos2  

 

     Στο πλαίσιο του Μέτρου δίνεται αποζημίωση στους ιδιώτες διαχειριστές δασών (δασοκτήμονες) ή ενώσεις τους για την απώλεια εισοδήματος που έχουν λόγω της εφαρμογής ειδικών μέτρων για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας σε περιοχές του δικτύου NATURA 2000.

  Iδιώτες διαχειριστές δασών

 

Περιγραφή του τύπου πράξης

          Η ΚΥΑ 37338/1807/E103 περιλαμβάνει τον καθορισμό μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων / ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ «Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών», η οποία στη συνέχεια κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ.
Πέραν των οριζοντίων υποχρεώσεων, θα χορηγηθούν ενισχύσεις και για άλλες δεσμεύσεις υποχρεωτικού χαρακτήρα στον τομέα της δασοπονίας, οι οποίες προκύπτουν σε τοπικό επίπεδο εντός του δικτύου Natura και καθορίζονται μέσω:

• Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) ή Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ) χαρακτηρισμού της οικείας περιοχής Natura 2000 ή
• Εγκεκριμένη Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη ή
• Σχέδιο Διαχείρισης της οικείας περιοχής Natura2000

    Τα ειδικά μέτρα περιγράφονται ως δράσεις, έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα και αποτελούν τη γραμμή βάσης σε περιοχές του δικτύου Natura 2000, συγκεκριμένα σε ΖΕΠ, σύμφωνα με την ΚΥΑ 8353/276/Ε103 (ΦΕΚ 415 Β /23-2-2012).
ΔΡΑΣΕΙΣ
1. Ρύθμιση των αποψιλωτικών υλοτομιών με τρόπο ώστε τα παρακρατήματα να είναι σε λόχμες ή ομάδες, εκτός από τα μεμονωμένα διάσπαρτα δένδρα

2. Διατήρηση τμημάτων των συστάδων ανυλοτόμητων, για τη διασφάλιση των διαδρόμων επικοινωνίας των ειδών και τη συνέχεια του δασικού τοπίου, λαμβάνοντας υπόψη το φυσικό ανάγλυφο (μισγάγγειες, ρέματα κ.λ.π.)
3. Κατά την πραγματοποίηση υλοτομικών εργασιών δεν επιτρέπεται η υλοτόμηση δέντρων με φωλιές
4. Διατήρηση τουλάχιστον του 10% της συστάδας από ώριμα και υπερώριμα δένδρα, άτομα στρεβλά, κακόμορφα, κουφαλερά, διχαλωτά, νεκρά ιστάμενα και κατακείμενα
5. Διατήρηση και υποβοήθηση με δασοκομικούς χειρισμούς καρποφόρων δένδρων και θάμνων, αρωματικών καλλωπιστικών και φαρμακευτικών δασικών ειδών
6. Απαγόρευση υλοτομιών σε παρόχθια βλάστηση μέχρι 20 μέτρα από την όχθη και εντός ρεμάτων
7. Διατήρηση όλων των υφιστάμενων διάκενων που δεν έχουν προκύψει από βίαιες αιτίες (π.χ. πυρκαγιές, παράνομη υλοτόμηση)
8. Προώθηση της αναγωγής πρεμνοφυών δασών σε σπερμοφυή μορφή.
Η επόμενη επίσης δράση (9) έχει επίσης υποχρεωτικό χαρακτήρα σε τοπικό επίπεδο και δεν περιορίζεται μόνο σε περιοχές ΖΕΠ.
9. Επιλέξιμα είναι και κόστη τα οποία προκύπτουν από πρόσθετους ειδικούς περιορισμούς οι οποίοι έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα ανάλογα με την περιοχή και την οργάνωση του συστήματος προστατευόμενων περιοχών.
Οι πρόσθετοι ειδικοί περιορισμοί μπορεί να περιλαμβάνονται σε :
• Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) ή Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ) χαρακτηρισμού της οικείας περιοχής Natura 2000 ή
• Εγκεκριμένη Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη ή
• Σχέδιο Διαχείρισης της οικείας περιοχής Natura2000

Είδος στήριξης

    Δίνεται ενίσχυση στους ιδιώτες δασοκτήμονες για την εισοδηματική απώλεια που έχουν λόγω της ένταξης της ιδιοκτησίας τους σε προστατευόμενη περιοχή Natura2000 .
Η ενίσχυση υπολογίζεται ετησίως ανά εκτάριο δάσους ή δασικής έκτασης σύμφωνα με την υπάρχουσα διαχειριστική μελέτη η οποία εγκρίνεται από την αρμόδια δασική υπηρεσία.

Δικαιούχοι

      Η ενίσχυση μπορεί να χορηγείται σε ιδιώτες διαχειριστές δασών, (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου) και ενώσεις των ανωτέρω.

Επιλέξιμες δαπάνες

  Ενισχύεται :
- η απώλεια εισοδήματος που προκύπτει από τη μείωση παραγωγής ξυλείας και ρητίνης ανά εκτάριο δάσους ή δασικής έκτασης σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που αναφέρονται στο σημείο «Description of the type of operation”

Όροι επιλεξιμότητας

-Ιδιωτικές δασικές εκτάσεις που υπάγονται στο δίκτυο ΖΕΠ ή σε περιοχές του ευρύτερου δικτύου Natura όπου οι τελευταίες διέπονται από συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο (ΚΥΑ ή ΠΔ χαρακτηρισμού, ή εγκεκριμένη Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη, που καθορίζει τις πρόσθετες δράσεις).
- Νόμιμη κατοχή των εκτάσεων
- Διαχειριστική Μελέτη εγκεκριμένη από την αρμόδια δασική υπηρεσία

   

Καθορισμός των κριτηρίων

 

 

Ποσά και ποσοστά στήριξης

    

    Η στήριξη θα χορηγείται ετησίως ανά δικαιούχο με μέγιστη διάρκεια τα επτά έτη και θα ανέρχεται στα εξής ποσά σύμφωνα με τη μελέτη υπολογισμού απώλειας εισοδήματος.
1. Για δάση χαλεπίου, τραχείας Πεύκης, κουκουναριάς και κυπαρισιού η ενίσχυση ανέρχεται στα 168 ΕΥΡΩ ανά εκτάριο ετησίως,
2. Για δάση λοιπών κωνοφόρων η ενίσχυση ανέρχεται στα 195 ΕΥΡΩ ανά εκτάριο ετησίως,
3. Για δάση πλατύφυλλων ειδών η ενίσχυση ανέρχεται στα 500 ΕΥΡΩ ανά εκτάριο ετησίως,
4. Στην πρώτη κατηγορία μπορεί να προστεθεί εισοδηματική απώλεια ύψους 60 ΕΥΡΩ ανά εκτάριο λόγω μη συγκομιδής ρητίνης.

    Τα τελευταία δύο χρόνια της επταετίας η εισοδηματική απώλεια δεν θα μπορεί να ξεπερνάει τα 200€ ανά εκτάριο ετησίως.
Ο υπολογισμός του ύψους της αποζημίωσης για το διαφυγόν εισόδημα προκύπτει από στοιχεία του Πίνακα Διατίμησης Δασικών Προϊόντων του διαχειριστικού έτους 2014 (ΦΕΚ 142/Β/2014) και από τις τιμές ανάθεσης υλοτομικών εργασιών και λοιπών εργασιών συγκομιδής έτους 2014 (ΦΕΚ94/Β/2014) που εκτιμήθηκε από εξωτερικό φορέα μετά από ανάθεση από την ΕΥΔ ΠΑΑ.

Λοιπά υποβολής

 

 Περίοδος υποβολής

Σε αδράνεια

  

 Περιοχή εφαρμογής - Κατανόμη

Περιοχή εφαρμογής: Ολη η χώρα

Κατανωμή             : 

 

 

 

  Κατάσταση

Η δράση είναι σε αδράνεια
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 

 Προυπολογισμός

 

Κοινοτική Συμμετοχή Μ12

7.500.000
0
0
0

Δημόσια Δαπάνη Προκύριξης

0
0
0
0

Ποσοστό %  Δαπάνης

0%
0
0
0

 

Σχετικά αρχεία

  • Πρόσκληση (σε αδράνεια)

 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

  Επιστροφή στα Μέτρα

 

Τα έργα μας

• 35000 Φάκελοι Άμεσων επιδοτήσεων (ΟΣΔΕ) • 220 Εφαρμογές συστημάτων παραγωγής

• 1550 πιστοποιήσεις ορθολογικής χρήσης φαρμάκων • 120 Μελέτες οργανώσεις περιβάλλοντος

• 800 Σχέδια δράσης Νέων αγροτών • 650 Οικονομικά Επενδυτικά σχέδια

• 3500 Προγράμματα Βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας • 120 Μελέτες οργανώσεις περιβάλλοντος

• 45 Κτηνοτροφικές κατασκευές • 120 Εφαρμογές συστημάτων παραγωγής

• Χιλιάδες φυτό υγειονομικές και κτηνοτροφικές συνεργασίες και συμβουλές

smartslider3[7]

          Επικοινωνία             

          ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

arxigramma1

Χριστουγέννων 44 - 6
Μυτιλήνη ΤΚ 81100
Δεξιός λιμενοβραχίονας
 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΣΔΕ
Αλκαίου και Αρίωνος γωνία
τηλ +30 22510 47555
 

          Συνδεθείτε μαζί μας     

         

Ακολουθήσε το newsletter μας
Joomla Extensions powered by Joobi
© 2012-2018 Γεωτεχνική Αιγαίου